Contents

Kinh Nghiệm về Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai được Update vào lúc : 2022-05-08 18:35:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

255

Đây là mẫu 25 ví dụ về phần SQL Quản Lý Sinh Viên của môn Cơ Sở Dữ Liệu mà Tâm Gà đã vừa lên bài tập, vừa giải luôn cho những bạn. Phần còn sót lại, bạn xem giúp Tâm Gà, coi mình giải đúng chưa nhé. Nếu giải chưa đúng thì comment trong cái khung phía dưới, để mình coi sai nơi nào, mình còn sửa cho những bạn khác theo dõi nữa. Nói chứ, môn học này khá hay, nhưng chua ghê nơi, setup code cho đã, nhấn nút Play nó không chạy, là xác lập thi rớt môn này rồi đó. Xin chúc cho những bạn đừng bị xui quá, trong phần tranh tài kết thúc môn Hệ Cơ Sở Dữ Liệu SQL này nhé.

Đang xem: Bài tập access quản trị và vận hành sinh viên

Giờ thì xem sơ qua cái đề này nhé.Cho lược đồ CSDL quản trị và vận hành điểm sinh viên, gồm những lược đồ quan hệ sau:SinhVien(MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, MaLop, HocBong, Tinh)Lop(MaLop, TenLop, MaKhoa)Khoa(MaKhoa, TenKhoa, SoCBGD)MonHoc(MaMH, TenMH, SoTiet)KetQua(MaSV, MaMH, DiemThi)Ví dụ 1: Liệt kê list những lớp của khoa, thông tin cần Malop, TenLop, MaKhoaSELECT *FROM LopVí dụ 2: Lập list sinh viên gồm: MaSV, HoTen, HocBongSELECT MaSV, Hoten, HocBongFROM SinhVienVí dụ 3: Lập list sinh viên có học bổng. Danh sách cần MaSV, Nu, HocBongSELECT MaSV, Nu, HocBongFROM SinhVienWHERE HocBong>0Ví dụ 4: Lập list sinh viên nữ. Danh sách có nhu yếu các thuộc tính của quan hệ sinhvienSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu =YesVí dụ 5: Lập list sinh viên có họ “Trần”SELECT *FROM SinhVienWHERE HoTen Like ‘Trần *’Ví dụ 6: Lập list sinh viên nữ có học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes AND HocBong>0Ví dụ 7: Lập list sinh viên nữ hoặc list sinh viên có học bổngSELECT *FROM SinhVienWHERE Nu=Yes OR HocBong>0Ví dụ 8: Lập list sinh viên có năm sinh từ 1978 đến 1985. Danh sách có nhu yếu các thuộc tính của quan hệ SinhVienSELECT *FROM SinhVienWHERE YEAR(NgaySinh) BETWEEN 1978 AND 1985Ví dụ 9: Liệt kê list sinh viên được sắp xếp tăng dần theo MaSVSELECT *FROM SinhVienORDER BY MaSVVí dụ 10: Liệt kê list sinh viên được sắp xếp giảm dần theo HocBongSELECT *FROM SinhVienORDER BY HocBong DESCVí du11: Lập list sinh viên có điểm thi môn CSDL>=8SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, Nu, NgaySinh, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE MaMH = ‘CSDL’ AND DiemThi>=8Ví du 12: Lập list sinh viên có học bổng của khoa CNTT. tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLopSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLopFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLopWHERE HocBong>0 AND MaKhoa =”CNTT”Ví du 13: Lập list sinh viên có học bổng của khoa CNTT. tin tức cần: MaSV, HoTen, HocBong,TenLop, TenKhoaSELECT MaSV, HoTen, HocBong, TenLop,TenKhoaFROM ((Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop=SinhVien.MaLop) INNER JOIN Khoa ON Khoa.MaKhoa=Lop.MaKhoa)WHERE HocBong>0 AND Khoa.MaKhoa =”CNTT”Ví dụ 14: Cho biết số sinh viên của mỗi lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 15: Cho biết số lượng sinh viên của mỗi khoa.SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 16: Cho biết số lượng sinh viên nữ của mỗi khoa.

Xem thêm: Văn Nghị Luận Văn Học 11 Học Kì 2 ), Ôn Tập Phần Làm Văn Lớp 11 Học Kì 2

SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((SinhVien INNER JOIN Lop ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop) INNER JOIN khoa ON KHOA.makhoa = SinhVien.makhoa)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 17: Cho biết tổng tiền học bổng của mỗi lớpSELECT Lop.MaLop, TenLop, Sum(HocBong) as TongHBFROM (Lop INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Lop.MaLop, TenLopVí dụ 18: Cho biết tổng số tiền học bổng của mỗi khoaSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaVí dụ 19: Lập danh sánh những khoa có nhiều hơn nữa 100 sinh viên. Danh sách cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV) >100Ví dụ 20: Lập danh sánh những khoa có nhiều hơn nữa 50 sinh viên nữ. Danh sách cần: MaKhoa, TenKhoa, SoluongSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count(MaSV) as SLsinhvienFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)WHERE Nu=YesGROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Count(MaSV)>=50Ví dụ 21: Lập list những khoa có tổng tiền học bổng >=1000000.

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Hóa 8 Bài 4 : Nguyên Tử, Giải Vở Bài Tập Hóa 8 Bài 4: Nguyên Tử

SELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Sum(HocBong) as TongHBFROM ((Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.Makhoa = Lop.MaKhoa)INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLop)GROUP BY Khoa.MaKhoa, TenKhoaHAVING Sum(HocBong)>= 1000000Ví dụ22: Lập list sinh viên có học bổng cao nhấtSELECT SinhVien.*FROM SinhVienWHERE HocBong>= ALL(SELECT HocBong From Sinhvien)Ví dụ 23: Lập list sinh viên có điểm thi môn CSDL cao nhấtSELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThiFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE KetQua.MaMH= ‘CSDL’ AND DiemThi>=ALL(SELECT DiemThi FROM KetQua WHERE MaMH = ‘CSDL’)Ví dụ 24: Lập list những sinh viên không còn điểm thi môn CSDL.SELECT SinhVien.MaSV, HoTen, DiemThi,MaMHFROM SinhVien INNER JOIN KetQua ON SinhVien.MaSV = KetQua.MaSVWHERE SinhVien.MaSV NOT In (Select MaSV From KetQua Where MaMH=”CSDL”)Ví dụ 25: Cho biết những khoa nào có nhiều sinh viên nhấtSELECT Khoa.MaKhoa, TenKhoa, Count() AS SoLuongSVFROM (Khoa INNER JOIN Lop ON Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa) INNER JOIN SinhVien ON Lop.MaLop = SinhVien.MaLopGROUP BY Khoa.MaKhoa, Khoa.TenKhoaHaVing Count(MaSV)>=All(Select Count(MaSV) From ((SinhVien Inner Join Lop On Lop.Malop=SinhVien.Malop)Inner Join Khoa On Khoa.MaKhoa = Lop.MaKhoa )Group By Khoa.Makhoa)

Xem thêm nội dung bài viết thuộc phân mục: Bài tập

Reply
8
0
Chia sẻ

Clip Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập Access Quản lý sinh viên có loi giai vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #Access #Quản #lý #sinh #viên #có #loi #giai