Contents

Mẹo về Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp được Update vào lúc : 2022-04-08 04:01:08 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

290

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Nội dung chính

 • Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập Trắc nghiệm sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap. Học sinh rèn luyện bằng phương pháp chọn đáp án của tớ trong từng vướng mắc. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của tớ. Kéo xuống dưới để khởi đầu.
 • NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Trong quy trình truyền tin qua xinap, chất trung gian có vai trò nào sau này?

 • A. Làm thay đổi tính thấm ở màng trước xinap
 • C. Làm ngăn cản xung thần kinh Viral đi tiếp
 • D. Giúp xung thần kinh Viral từ màng sau ra màng trước xinap

Câu 2: Trong quy trình dẫn truyền xung thần kinh qua xinap hóa học, ion Ca$^2+$ có vai trò?

 • B. Tác động lên thụ thể ở màng sau xinap, làm thay đổi tính thấm của màng sau dẫn đến xung thần kinh được dẫn truyền
 • C. Làm tăng nồng độ ion của dung dịch ngoại bào, từ đó làm tăng độ lớn của điện thế nghỉ
 • D. Làm thay đổi hướng truyền của xung thần kinh khi trải qua xinap

Câu 3: Thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học nằm ở vị trí

 • A. màng trước xináp      
 • B. khe xináp
 • C. chùy xináp       

Câu 4: Diện tiếp xúc Một trong những nơron với cơ quan vấn đáp được gọi là: 

 • A. diện tiếp diện
 • B. điểm nối
 • D. Xiphong

Câu 5: Qua trình truyền tin qua xináp trình làng theo trật tự :

 • A. Khe xináp → màng trước xináp → chùy xináp → màng sau xináp
 • C. Màng sau xináp → khe xináp → chùy xináp → màng trước xináp
 • D. Màng trước xináp → chùy xináp → khe xináp → màng sau xináp

Câu 6: Nguyên nhân làm cho vận tốc truyền tin qua xinap hóa học bị chậm hơn so với xinap điện là: 

 • A. Diện tiếp xúc Một trong những nơron khá lớn nên dòng điện bị phân tán
 • C. Cần đủ thời hạn cho việc tổng hợp chất môi giới hóa học
 • D. Phải có đủ thời hạn để phân hủy chất môi giới hóa học

Câu 7: Trong xináp, chất trung gian hóa học nằm ở vị trí

 • A. màng trước xináp       
 • C. màng sau xináp      
 • D. khe xináp

Câu 8: Quá trình truyền tin qua xinap gồm những quy trình theo thứ tự: 

 • A. Ca$^2+$ vào làm bóng chứa axetincolin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axetincolin vào khe xinap $rightarrow $ Xung thần kinh đến làm Ca$^2+$ đi vào chùy xinap $rightarrow $ axetincolin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí Viral đi tiếp
 • B. Ca$^2+$ vào làm bóng chứa axetincolin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axetincolin vào khe xinap $rightarrow $ axetincolin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí  Viral đi tiếp $rightarrow $ Xung thần kinh đến làm Ca$^2+$ đi vào chùy xinap
 • C. axetincolin gắn vào thụ thể trên màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí  Viral đi tiếp $rightarrow $ Xung thần kinh đến làm Ca$^2+$ đi vào chùy xinap $rightarrow $Ca$^2+$ vào làm bóng chứa axetincolin gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng axetincolin vào khe xinap

Câu 9: Chất trung gian hóa học phổ cập nhất ở động vật hoang dã có vú là

 • A. axêtincôlin và đôpamin
 • B. axêtin cô lin và serôtônin
 • C. serôtônin và norađrênalin

Câu 10: Cấu trúc không khí thuộc thành phần xinap là: 

 • A. khe xinap
 • B. cúc xinap
 • D. màng sau xinap

Câu 11: Xináp là diện tiếp xúc giữa

 • A. những tế bào ở cạnh nhau
 • B. tế bào thần kinh với tế bào tuyến
 • C. tế bào thần kinh với tế bào cơ

Câu 12: Khi bị thương, đắp đá lạnh lên vết thương sẽ có được tác dụng giảm đau. Dựa theo cơ chế truyền xung thần kinh, lý giải nào sau này là đúng?

 • A. Đá lạnh sẽ làm đông cứng những bóng chứa chất trung gian hóa học tại vết thương nên xung thần kinh không được truyền đi
 • B. Đá lạnh sẽ làm đóng toàn bộ những kênh ion trên sợi thần kinh nên xung thần kinh không được truyền đi
 • C. Đá lạnh sẽ biến tính những thụ thể ở màng sau nên không tiếp nhận được những chất trung gian hóa học làm xung thần kinh không được truyền đi

Câu 13: Đặc điểm không còn trong quy trình tuyền tin qua xináp là

 • A. những chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi Viral đi tiếp
 • B. những chất trung gian hóa học trong những bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xináp đến màng sau
 • D. xung thần kinh Viral đến chùy xináp làm Ca2+ đi vào trong chùy xináp

Câu 14: Chú thích nào cho hình bên là đúng?

 • A. 1 – chùy xináp, 2 – khe xináp, 3 – màng trước xináp , 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
 • B. 1 – chùy xináp, 2 – màng trước xináp, 3 – màng sau , 4 – khe xináp, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học
 • D. 1 – màng trước xináp, 2 – chùy xináp, 3 – khe xináp , 4 – màng sau, 5 – ti thể, 6 – túi chứa chất trung gian hóa học

Câu 15: Điều không đúng với axêtincôlin sau khi xuất hiện xung thần kinh là

 • B. axêtincôlin bị axêtincôlinesteraza phân giải thành axêtat và côlin
 • C. axêtat và côlin trở lại màng trước, đi vào chùy xináp và được tái tổng hợp thành axêtincôlin
 • D. axêtincôlin tái chế được chứa trong những bóng xináp

Câu 16: Ở xinap hóa học, xung thần kinh chỉ Viral theo 1 chiều từ màng trước ra màng sau xinap. Nguyên nhân là vì: 

 • B. Khe xinap có kích thước rộng nhưng điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí ở màng trước quá nhỏ nên chỉ có thể truyền theo được một chiều
 • C. Xung thần kinh chỉ có ở phía trước màng xinap tiếp theo đó mới truyền đến màng sau xinap chứ không bao giờ xuất hiện ở màng sau xinap
 • D. Do chiều dẫn truyền của xung thần kinh chỉ được phép Viral theo một chiều từ màng trước đến màng sau xinap

Câu 17: Trong một cung phản xạ, xung thần kinh chỉ truyền theo một chiều từ cơ quan thụ cảm đến cơ quan phục vụ vì

 • B. những thụ thể ở màng sau xináp chỉ tiếp nhận những chất trung gian hóa học theo một chiều
 • C. khe xináp ngăn cản sự truyền tin ngược chiều
 • D. chất trung gian hóa học bị phân giải sau khi tới màng sau xináp

Câu 18: Khi xung thần kinh Viral đến chùy xinap thì sẽ làm mở kênh nào sau này ở chùy xinap?

 • A. Kênh K$^+$
 • B. Kênh Na$^+$
 • D. Kệnh H$^+$

Câu 19: Yếu tố không thuộc thành phân xináp là :

 • A. khe xináp
 • B. cúc xináp
 • D. màng sau xináp

Câu 20: Ở động vật hoang dã có vú, những chất nào sau này được sử dụng làm chất trung gian hóa học khi Viral tin qua xinap?

 •  Acetylcholin
 • Noadrenalin
 • Dopamin
 • Serotonin
  • A. 1, 2, 4
  • B. 1, 2, 3, 4
  • D. 2, 3

  Trắc nghiệm sinh học, trắc nghiệm sinh học theo bài, trắc nghiệm sinh học 11 bài 30: Truyền tin qua xinap

  Truyền tin qua xinap

  Xinap là nơi tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh hoặc với những tế bào khác

  – Có 3 kiểu xinap:

  + Xinap giữa TB thần kinh – TB thần kinh.

  + Xinap giữa TB thần kinh – TB cơ.

  + Xinap giữa TB thần kinh – TB tuyến.

  Hình 1: Các loại xinap

  Vai trò: Có vai trò dẫn truyền xung thần kinh từ tế bào này sang tế bào khác

  II. CẤU TẠO XINAP

  Có 2 loại xi náp: xináp hóa học và xináp điện. Xináp hóa học là loại xináp phổ cập ở động vật hoang dã.  Cấu tạo xinap hóa học gồm 3 bộ phận:

  Chùy xinap:

  Ngoài có màng bao bọc gọi là màng trước xinap. Trong chùy chứa ty thể và những bóng chứa chất trung gian hóa học (axêtincôlin, norađrênalin, đôpamin, serôtônin,…..). Có khoảng chừng 50 loại chất trung gian hóa học nhưng mỗi xinap chỉ chứa một loại chất trung gian hóa học.

  Khe xinap:

  Là 1 khe nhỏ nằm trong tâm màng trước và màng sau xinap.

  Màng sau xinap:

  Trên màng có những thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học. Có những enzim đặc hiệu có tác dụng phân giải chất trung gian hóa học. Chất trung gian hóa học phổ cập nhất ở thú là axêtincôlin và norađrênalin

  Hình 2: Cấu tạo của xinap

  III. QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP

  Xung TK truyền qua xinap gồm 3 bước:

  Hình 3: Quá trình truyền tin qua xinap

  Bước 1: Xung thần kinh Viral đến chùy xinap → tính thấm của màng chùy xinap biến hóa làm mở kênh Ca2+ = Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xinap.

  Bước 2: Trong chùy xinap, Ca2+ tác dụng làm cho một số trong những bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra, giải phóng chất trung gian hóa học vào khe xinap.

  Bước 3: Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau xinap gây hiện tượng kỳ lạ mất phân cực (khử cực) ở màng sau và làm xuất hiện điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí Viral đi tiếp.

  – Nếu chất trung gian hóa học gây hưng phấn → tác dụng lên màng sau làm thay đổi tính thấm của màng riêng với ion Na+ → màng sau xuất hiện hưng phấn và tiếp tục truyền đi.

  – Nếu chất trung gian hóa học có tác dụng gây ức chế → tác dụng lên màng sau làm thay đổi trạng thái của màng từ phân cực thành tăng phân cực → xuất hiện điện thế ức chế sau xinap. Vậy xung đến xinap tạm ngưng không được truyền đi nữa.

  Tại màng sau xinap, sau khi điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí được hình thành ở màng sau và Viral tiếp đi , enzim axêtincôlinesteraza phân hủy axêtincôlin thành axêtat và côlin.

  Hai chất này quay trở lại màng trước xinap và được tái tổng hợp lại thành axêtincôlin chứa trong những bóng xinap.

  IV. ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH TRUYỀN TIN QUA XINAP

  + Tốc độ Viral chậm do trải qua nhiều quy trình và qua môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên dịch mô.

  + tin tức được truyền qua xinap nhờ chất trung gian hóa học.

  + Xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap sang màng sau xi nap.

  Quá trình truyền tin qua xinap:

  + Xung thần kinh Viral đến chùy xináp và làm Ca2+ từ dịch ngoại bào đi vào trong chùy xináp.

  + Ca2+ làm cho những bóng chứa chất trung gian hóa học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hóa học trải qua khe xináp đến màng sau.

  + Chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế họat động ở màng sau. Điện thế hoạt động và sinh hoạt giải trí (xung thần kinh) hình thành Viral đi tiếp.

  Đặc điểm của quy trình truyền tin qua xinap:

  + Tốc độ Viral chậm do trải qua nhiều quy trình và qua môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên dịch mô.

  + tin tức được truyền qua xinap nhờ chất trung gian hóa học.

  + Xung thần kinh chỉ được truyền theo một chiều, từ màng trước xinap sang màng sau xi nap.

  Reply
  7
  0
  Chia sẻ

  Review Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp ?

  You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những ShareLink Tải Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp miễn phí.

  Hỏi đáp vướng mắc về Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Các chất thấm gia vào Quá trình truyền tin qua xináp vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Các #chất #thấm #gia #vào #Quá #trình #truyền #tin #qua #xináp