Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 được Update vào lúc : 2022-05-03 23:30:11 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

375

You’re Reading a Free Preview
Pages 7 to 16 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview
Pages 20 to 22 are not shown in this preview.

You’re Reading a Free Preview
Pages 26 to 32 are not shown in this preview.

Trang 39 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN Câu 1:Triết học Ra đời từ thực tiễn, do nhu yếu của thực tiễn, nó có những nguồn gốc: Nguồn gốc nhận thức và nguồn gốc xã hội. Nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc giai cấp. Nguồn gốc tự nhiên, nguồn gốc xã hội và nguồn gốc tư duy. Câu 2 : Đối tượng nghiên cứu và phân tích của triết học là: a) Những quy luật của toàn thế giới khách quan b) Những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy c) Những yếu tố chung nhất của giới tự nhiên, của xã hội và con người, quan hệ của con người nói chung,của tư duy con người nói riêng với toàn thế giới xung quanh. Câu 3: Triết học đóng vai trò là: a) Toàn bộ toàn thế giới quan b) Toàn bộ toàn thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận c) Hạt nhân lý luận của toàn thế giới quan Câu 4: Vấn đề cơ bản của triết học là: Quan hệ giữa tư duy với tồn tại và kĩ năng nhận thức của con người Quan hệ giữa vật chất với ý thức, tinh thần với tự nhiên và con người hoàn toàn có thể nhận thức được toàn thế giới không? Quan hệ giữa vật chất với ý thức; tinh thần với tự nhiên; tư duy với tồn tại và con người hoàn toàn có thể nhận thức được toàn thế giới không? Câu 5: Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết đònh ý thức, đấy là quan điểm: Duy vật Duy tâm Nhò nguyên Câu 6: Ý thức có trước, vật chất có sau, ý thức quyết đònh vật chất, đấy là quan điểm : a) Duy vật b) Duy tâm c) Nhò nguyên Câu 7: Vật chất và ý thức tồn tại độc lập, chúng không nằm trong quan hệ sản sinh, cũng không nằm trong quan hệ quyết đònh nhau, đấy là quan điểm: Duy vật Duy tâm Nhò nguyên Câu 8:Chủ nghóa duy vật chất phác trong lúc thừa nhận tính thứ nhất của vật chất đã: a) Đồng nhất vật chất với nguyên tử và khối lượng Trang 40 b) Đồng nhất vật chất với một hoặc một số trong những sự vật rõ ràng, cảm tính c) Đồng nhất vật chất với vật thể Câu 9: Khi nhận định rằng:” tồn tại là được tri giác”, đấy là quan điểm: a) Duy tâm chủ quan b) Duy tâm khách quan c) Nhò nguyên Câu 10: Khi thừa nhận trong những trường hợp thiết yếu thì cạnh bên cái “ hoặc là…hoặc là…” còn tồn tại cả cái “ vừa là vừa là…” nữa; thừa nhận một chỉnh thể trong lúc vừa là nó vừa không phải là nó; thừa nhận cái khẳng đònh và cái phủ đònh vừa loại trừ nhau vừa gắn bó với nhau, đấy là: a) Phương pháp siêu hình b) Phương pháp biện chứng c) Thuyết không thể biết Câu 11: Hệ thống triết học không chính thống ở n Độ cổ đại gồm có 3 trường phái: a) Sàmkhya, Đạo Jaina, Đạo Phật b) Lokàyata, Đạo Jaina, Đạo Phật c) Vêdànta, Đạo Jaina, Đạo Phật Câu 12: Hệ thống triết học chính thống ở n Độ cổ đại gồm có 6 trường phái : a) Sàmkhya, Vêdànta, Mimànsà, Yoga, Lokàyata và Vai’sêsika b) Sàmkhya, Vêdànta, Đạo Jaina, Mimànsà, Yoga và Vai’sêsika c) Sàmkhya, Vêdànta, Mimànsà, Yoga, Nyaya và Vai’sêsika Câu 13: Trường phái triết học nhận định rằng tồn tại tuyệt đối (Brahman) giống hệt với “tôi” (Atman) là ý thức thành viên thuần tuý, là trường phái: a) Sàmkhya b) Vêdànta c) Nyaya Câu 14: Thế giới được tạo ra bởi bốn yếu tố vật chất là đất, nước, lửa và không khí; đấy là quan điểm của trường phái: a) Lokàyata b) Nyaya c) Sàmkhya Câu 15: Thế giới vật chất là thể thống nhất của ba yếu tố: Sattva (nhẹ, sáng, vui tươi) , Rajas (động, kích thích) , Tamas ( nặng, trở ngại vất vả ); đấy là quan điểm của trường phái: a) Lokàyata b) Sàmkhya c) Mimànsà Câu 16: Nhân sinh quan Phật giáo thể hiện triệu tập trong thuyết “tứ đế” gồm có: a) Khổ đế, Tập đế, Nhân đế, Đạo đế b) Khổ đế, Tập đế, Nhân đế, Diệt đế Trang 41 c) Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế Câu 17: Bát chính nghĩa của Đạo Phật gồm có: a) Chính kiến, Chính tư, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh tiến, Chính niệm, Chính đạo b) Chính kiến, Chính tư, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính mệnh, Chính tinh tiến, Chính niệm, Chính đònh c) Chính kiến, Chính tư, Chính ngữ, Chính nghiệp, Chính đạo, Chính tinh tiến, Chính niệm, Chính đònh Câu 18: Ôâng nhận định rằng bản tính con người không thiện cũng không ác, thiện hay ác là vì hình thành về sau. Ôâng là ai? a) Khổng Tử b) Mạnh Tử c) Cao Tử Câu 19: Ôâng nhận định rằng bản tính con người thiện, ác lẫn lộn. Ôâng là ai? a) Mạnh Tử b) Cao Tử c) Dương Hùng Câu 20: Ai là người đưa ra quan điểm: “ Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (dân là trọng hơn hết, xã tắc đứng sau, vua còn nhẹ hơn)? a) Khổng Tử b) Tuân Tử c) Mạnh Tử Câu 21: Tác giả của câu nói nổi tiếng: “ Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt “. Ôâng là ai? a) Hàn Phi Tử b) Trang Tử c) Lão Tử Câu 22: Ôâng nhận định rằng sự giàu nghèo, sống chết, hoạ phúc, thành bại không phải do số mệnh quy đònh mà là vì hành vi con người gây ra. Ôâng là ai? a) Khổng Tử b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử Câu 23 : Ông nhận định rằng nguyên nhân và động lực cơ bản của mọi sự biến hóa của lòch sử là vì dân số và của cải ít hay nhiều. Ôâng là ai? a) Khổng Tử b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử Câu 24: Ông nhận định rằng trong tự nhiên không còn ý chí tối cao, ý muốn chủ quan của con người không thể nào thay đổi được quy luật khách quan,vận mệnh của con người là vì tự con người tự quyết đònh lấy. Ôâng là ai? Trang 42 a) Trang Tử b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử Câu 25: Người đưa ra học thuyết Kiêm ái _kêu gọi yêu thương toàn bộ mọi người như nhau, không phân biệt thân sơ, xấp xỉ, sang hèn. Ôâng là ai? a) Dương Chu b) Hàn Phi Tử c) Mặc Tử Câu 26 : Ôâng nhận định rằng vũ trụ không phải do Chúa trời hay một lực lượng siêu nhiên thần bí nào tạo ra . Nó “ mãi mãi đã, đang và sẽ là ngọn lửa vónh viễn đang không ngừng nghỉ phát cháy rực rỡ và tàn lụi”. Ôâng là ai? a) Đêmôcrít b) Platôn c) Hêracơlít Câu 27:Luận điểm bất hủ:” Chúng ta không thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông “ là của người nào? a) Aritxtốt b) Đêmôcrít c) Hêracơlít Câu 28: Ông nhận định rằng linh hồn luôn luôn vận động sinh ra nhiệt làm cho khung hình hưng phấn và vận động, nơi cư trú của linh hồn là trái tim. Ôâng là ai? a) Aritxtốt b) Đêmôcrít c) Platôn Câu 29: Ôâng nhận định rằng toàn thế giới ý niệm có trước toàn thế giới những sự vật cảm biết, sinh ra toàn thế giới cảm biết. Ôâng là ai? a) Đêmôcrít b) Hêracơlít c) Platôn Câu 30: Người đề xuất kiến nghị phương pháp nhận thức mới_phương pháp quy nạp khoa học. Ôâng là ai? a) Rơnê Đêcáctơ b) Tômat Hốpxơ c) Phranxi Bêcơn Câu 31: Tác giả của câu nói nổi tiếng: ”Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại”. Ôâng là ai? a) Phranxi Bêcơn b) Rơnê Đêcáctơ c) Tômat Hốpxơ Câu 32: Ông là tác giả của thuyết “ Gió xoáy” một trong những học thuyết thứ nhất lý giải sự hình thành vũ tru ïvà những hành tinh trong toàn thế giới. Ôâng là ai? a) I.Cantơ Trang 43 b) Rơnê Đêcáctơ c) Phranxi Bêcơn Câu 33: Tác giả của câu nói nổi tiếng: ”Hãy cho tôi vật chất, tôi sẽ chỉ cho những anh thấy, toàn thế giới phải Ra đời từ vật chất ra làm sao”. Ôâng là ai? a) I.Cantơ b) L. Phoiơbắc c) Hêghen Câu 34: Ông ý niệm rằng: “ Chúng ta sẽ không còn thể là con người nếu không biết yêu; và một đứa trẻ chỉ trở thành người lớn khi nó biết yêu; tình yêu phụ nữ là tình yêu phổ quát, ai không yêu phụ nữ người đó không yêu con người. Tuy nhiên, trong “ biển trời” mênh mông của tình yêu thì tình yêu của người đàn ông dành riêng cho những người dân đàn bà là tình yêu đích thực”. Ôâng là ai? a) I.Cantơ b) L. Phoiơbắc c) Hêghen Câu 35: Người đưa ra thuyết mặt trời là TT đã đánh đổ thuyết trái đất là TT của Ptôlêmê. Ôâng là ai? a) Bru nô b) Côpécních c) Galilê Câu 36 : Ông tuyên bố : “ Tồn tại nghóa là được cảm biết”. Ôâng là ai? a) Bécơli b) Đavít Hium c) Lamettri Câu 37: Người tổ chức triển khai và sửa đổi và biên tập cuốn : “ Bách khoa toàn thư Pháp thế kỷ XVIII”. Ôâng là ai? a) Điđrô b) Hôn Bách c) Lamettri Câu 38: Ông nói rằng: “ Bản tính con người là tình yêu”. Ôâng là ai? a) I.Cantơ b) L. Phoiơbắc c) Hêghen Câu 39: Triết học Mác Ra đời một phần là kết quả thừa kế trực tiếp: a) Thế giới quan duy vật của Hêghen và phép biện chứng của Phoiơbắc b) Thế giới quan duy vật của Phoiơbắc và phép biện chứng của Hêghen c) Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của toàn bộ Hêghen và Phoiơbắc Câu 40: Lênin đã đònh nghóa vật chất như sau : a) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ tồn tại khách quan….” b) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan…” Trang 44 c) “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ toàn bộ những gì tồn tại bên phía ngoài, độc lập với ý thức…” Câu 41:Nói “ Cái bàn vật chất “ đúng hay sai? a) Đúng b) Sai Câu 42: Trong hình thức vận động xã hội bao hàm những hình thức vận động sau này: a) Vận động sinh học và vận động hoá học b) Vận động vật hoang dã lý và vận động cơ học c) Cả bốn hình thức vận động trên Câu 43: Khi ta sống thì ý thức tồn tại , còn khi ta chết thì: a) Ý thức mất đi b) Ý thức vẫn tồn tại c) Về cơ bản ý thức mất đi nhưng còn một bộ phận của ý thức được “vật chất hoá “ thành âm thanh, ngôn từ, hình ảnh…và nó vẫn tồn tại Câu 44: Trong những yếu tố cấu thành của ý thức như tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí, ý chí…yếu tố quan trọng nhất có tác dụng chi phối những yếu tố khác là : a) Ý chí b) Niềm tin c) Tri thức Câu 45: Theo quan điểm của triết học Mác _ Lênin , bản chất của ý thức là: a) Hình ảnh về toàn thế giới khách quan b) Hình ảnh chủ quan về toàn thế giới khách quan c) Hình ảnh chủ quan về toàn thế giới khách quan là yếu tố phản ánh tự giác, sáng tạo về toàn thế giới khách quan Câu 46:Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin: Các sự vật, những hiện tượng kỳ lạ và những quy trình rất khác nhau của toàn thế giới có mối liên hệ qua lại , tác động, ảnh hưởng lẫn nhau hay chúng tồn tại khác lạ, tách rời nhau? a) Các sự vật , hiện tượng kỳ lạ tồn tại khác lạ , tách rời nhau, cái này tồn tại cạnh cái kia. Chúng không còn sự phụ thuộc, không còn sự ràng buộc và quy đònh lẫn nhau. b) Các sự vật , hiện tượng kỳ lạ vừa tồn tại độc lập , vừa quy đònh, tác động qua lại chuyển hoá lẫn nhau c) Các sự vật , hiện tượng kỳ lạ vừa quy đònh vừa tác động qua lại chuyển hóa lẫn nhau Câu 47: Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin thì cơ sở quy đònh mối liên hệ của những sự vật , hiện tượng kỳ lạ: a) Do một lực lượng siêu nhiên nào đó b) Do ý thức, cảm hứng của con người c) Tính thống nhất vật chất của toàn thế giới Câu 48: Quan điểm duy vật biện chứng khẳng đònh nguồn gốc của yếu tố tăng trưởng là: a) Do một lực lượng siêu nhiên Trang 45 b) Do ý thức của con người c) Do xử lý và xử lý những xích míc trong bản thân sự vật Câu 49: Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin, tăng trưởng là: a) Quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao , từ đơn thuần và giản dị đến phức tạp , từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của yếu tố vật b) Mọi sự biến hóa nói chung của yếu tố vật c) Mọi sự vận động , biến hóa của yếu tố vật làm cho việc vật mới Ra đời thay thế sự vật cũ Câu 50:Quan điểm duy vật biện ghi nhận định rằng: a) Cái riêng chỉ tồn tại trong thời điểm tạm thời, thoáng qua, không phải cái tồn tại vónh viễn. Chỉ có cái chung mới tồn tại vónh viễn, thật sự độc lập với ý thức con người b) Chỉ có cái riêng mới tồn tại thực sự, còn cái chung là những tên thường gọi trống rỗng do tư tưởng con người bòa nêu lên , không phản ánh cái gì trong hiện thực cả c) Cái riêng, cái chung và cái đơn nhất đều tồn tại khách quan, giữa chúng có mối liên hệ hữu cơ với nhau. Câu 51: Theo quan điểm của triết học Mác_ Lênin, nguyên nhân là: a) Sự tác động lẫn nhau Một trong những mặt trong cùng một sự vật b) Sự tác động lẫn nhau Một trong những sự vật c) Sự tác động lẫn nhau Một trong những mặt trong một sự vật hoặc Một trong những sự vật với nhau, gây ra một biến hóa nhất đònh nào đó Câu 52: Triết học Mác_ Lênin nhận định rằng : a) Tất nhiên và ngẫu nhiên không còn tính quy luật. b) Chỉ có tất yếu có tính quy luật còn ngẫu nhiên không còn tính quy luật. c) Cả tất yếu và ngẫu nhiên đều phải có tính quy luật Câu 53: Việc trang trí bìa của một cuốn sách (sắc tố trình diễn, khổ chữ, kiểu chữ…) là nội dung hay hình thức của cuốn sách? a) Nội dung b) Hình thức c) Là nội dung hay hình thức phải tuỳ thuộc vào quan hệ xác đònh Câu 54: Bản chất và hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn có thể chuyển hoá lẫn nhau khi thay đổi quan hệ? a) Có b) Không Câu 55: Khái niệm hiện thực dùng để chỉ: a) Các sự vật, hiện tượng kỳ lạ vật chất tồn tại độc lập với ý thức con người b) Các sự vật, hiện tượng kỳ lạ vật chất đang tồn tại một cách khách quan trong thực tiễn và cả những gì đang tồn tại một cách chủ quan trong ý thức con người c) Hiện thực khách quan Câu 56:Khả năng là cái “ hiện chưa tồn tại” nhưng sẽ có được, sẽ tới khi có Đk tương ứng.Vậy kĩ năng là cái : a) Không tồn tại Trang 46 b) Đã tồn tại c) Các sự vật được nói trong kĩ năng chưa tồn tại, nhưng bản thân kĩ năng để xuất hiện sự vật đó thì tồn tại Câu 57: Khả năng được hình thành do: a) Quy luật vận động nội tại của yếu tố vật b) Các tương tác ngẫu nhiên c) Cả hai trường hợp trên Câu 58: Quy luật là : a) Bản thân những sự vật, hiện tượng kỳ lạ b) Các thuộc tính của yếu tố vật , hiện tượng kỳ lạ c) Mối liên hệ Một trong những sự vật hay Một trong những thuộc tính của yếu tố vật biểu lộ trong sự vận động của nó. Câu 59: Quy luật đóng vai trò là hạt nhân (cốt lõi) của phép biện chứng duy vật là: a) Quy luật chuyển hoá từ những thay đổi về lượng thành những thay đổi về chất và ngược lại b) Quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều c) Quy luật phủ đònh của phủ đònh Câu 60:Chất của yếu tố vật là: a) Bất kỳ thuộc tính nào của yếu tố vật b) Thuộc tính cơ bản của yếu tố vật c) Tổng hợp những thuộc tính cơ bản của yếu tố vật Câu 61: Quan niệm nào sau này về độ là ý niệm đúng: a) Độ là mối liên hệ giữa chất và lượng của yếu tố vật b) Độ là yếu tố thống nhất giữa chất và lượng của yếu tố vật c) Độ là số lượng giới hạn thống nhất giữa chất và lượng của yếu tố vật ,là số lượng giới hạn trong số đó sự thay đổi về lượng của yếu tố vật chưa làm thay đổi cơ bản chất của yếu tố vật ấy Câu 62: Mặt trái chiều biện chứng là : a) Các mặt có điểm lưu ý, thuộc tính, có khuynh hướng biến hóa trái ngược nhau b) Các mặt trái chiều nằm trong sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau c) Các mặt cùng tồn tại trong một sự vật, chúng có mối liên hệ hữu cơ,ràng buộc , làm tiền đề tồn tại lẫn nhau nhưng lại tăng trưởng theo khunh hướng trái ngược nhau Câu 63: Mâu thuẫn nào trong số những xích míc sau này là xích míc cơ bản : a) Mâu thuẫn quy đònh bản chất của yếu tố vật , tồn tại từ trên đầu đến cuối trong suốt quy trình tồn tại, tăng trưởng của yếu tố vật. Khi xích míc này được xử lý và xử lý thì làm thay đổi cơ bản chất của yếu tố vật b) Mâu thuẫn chỉ đặc trưng cho một phương diện nào đó của yếu tố vật c) Mâu thuẫn nổi lên số 1 và chi phối những xích míc khác trong quy trình tăng trưởng nhất đònh của yếu tố vật Câu 64: Phủ đònh biện chứng là : a) Sự thay thế sự vật này bằng sự vật khác trong quy trình vận động và tăng trưởng Trang 47 b) Sự phủ đònh có tính khách quan và tính thừa kế c) Sự phủ đònh có sự tác động của yếu tố vật khác Câu 65: Thực tiễn là : a) Toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người b) Toàn bộ những hoạt động và sinh hoạt giải trí vật chất có tính xã hội và lòch sử nhằm mục đích tái tạo hiện thực khách quan c) Toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí vật chất và hoạt động và sinh hoạt giải trí tinh thần của con người Câu 66: Vai trò của thực tiễn : a) Là cơ sở, động lực và mục tiêu của nhận thức b) Là tiêu chuẩn để kiểm tra chân lý c) Cả hai điều trên Câu 67: Nhận thức lý tính gồm có những hình thức: a) Cảm giác, tri giác, phán đoán b) Khái niệm, phán đoán, suy lý c) Tri giác, phán đoán, suy lý Câu 68: Chân lý gồm có những tính chất: a) Tính khách quan và tính rõ ràng b) Tính tuyệt đối và tính tương đối c) Cả hai điều trên Câu 69: Tư liệu sản xuất gồm có: a) Con người và công cụ lao động b) Đối tượng lao động và tư liệu lao động c) Con người lao động, công cụ lao động và đối tượng người dùng lao động Câu 70: Sản xuất vật chất là gì: a) Sản xuất xã hội, sản xuất tinh thần b) Sản xuất vật chất và sản xuất tinh thần c) Sản xuất của cải vật chất Câu 71: Trong 4 đặc trưng của giai cấp thì đặc trưng nào là đặc trưng bao trùm và chi phối những đặc trưng khác? a) Khác nhau về quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất của xã hội b) Khác nhau về vai trò trong tổ chức triển khai quản trị và vận hành sản xuất và quy mô thu nhập c) Tập đoàn này hoàn toàn có thể tước đoạt lao động của tập đoàn lớn lớn khác Câu 72: Cách hiểu nào sau này về đấu tranh giai cấp là đúng : a) Xung đột thành viên b) Xung đột của những nhóm nhỏ c) Đấu tranh trên quy mô toàn xã hội Câu 73: Kiến trúc thượng tầng của xã hội gồm có: a) Toàn bộ quan hệ sản xuất của xã hội Trang 48 b) Toàn bộ những tư tưởng xã hội những thiết chế xã hội tương ứng c) Toàn bộ những quan điểm chính trò , pháp quyền , …và những thiết chế xã hội tương ứng như : nhà nước, giáo hội …. được hình thành trên hạ tầng nhất đònh Câu 74: Trong ba hiệu suất cao cơ bản của nhà nước dưới đây, hiệu suất cao nào là cơ bản nhất? a) Chức năng thống trò chính trò của giai cấp b) Chức năng xã hội c) Chức năng đối nội và hiệu suất cao đối ngoại Câu 75: Trong những hình thức nhà nước dưới đây, hình thức nào thuộc về kiểu nhà nước phong kiến? a) Quân chủ lập hiến, cộng hòa đại nghò b) Quân chủ phân quyền,quân chủ tập quyền c) Chính thể quân chủ, chính thể cộng hoà Câu 76: Nguyên nhân sâu xa nhất của cách social là : a) Nguyên nhân chính trò b) Nguyên nhân kinh tế tài chính c) Nguyên nhân tư tưởng Câu 77: Điều kiện khách quan của cách social là: a) Phương pháp cách mạng b) Tình thế cách mạng c) Thời cơ cách mạng d) Cả b và c đều đúng Câu 78: Yếu tố nào sau này là yếu tố quan trọng nhất trong tính độc lập tương đối của ý thức xã hội: a) Ý thức xã hội thường lỗi thời so với tồn tại xã hội và hoàn toàn có thể phản ánh vượt trước tồn tại xã hội b) Ý thức xã hội tác động trở lại tồn tại xã hội c) Ý thức xã hội có tính thừa kế trong sự tăng trưởng của nó Câu 79: C. Mác đã đònh nghóa bản chất con người như sau: a) Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội nhờ vào nền tảng sinh học của nó b) Bản chất con người không phải là một chiếc trừu tượng cố hữu của thành viên riêng không liên quan gì đến nhau. Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội c) Bản chất con người là tổng hòa toàn bộ những quan hệ của xã hội Câu 80: Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, quần chúng nhân dân là : a) Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất và những giá trò tinh thần b) Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trò, áp bức và những giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy sự tiến bộ xã hội c) Cả hai quan điểm trên Câu 81. Chủ nghóa Mác-Lênin gồm: a) 3 bộ phận cấu thành b) 4 bộ phận cấu thành Trang 49 c) 5 bộ phận cấu thành Câu 82. Chủ nghóa Mác Ra đời vào: a) Đầu thế kỷ XIX b) Giữa thế kỷ XIX c) Cuối thế kỷ thứ XIX Câu 83. Sự Ra đời của triết học Mác bò quyết đònh bởi: a) 3 tiền đề b) 4 tiền đề c) 5 tiền đề Câu 84. Triết học Mác Ra đời một phần là kết quả thừa kế trực tiếp: a) Thế giới quan duy vật của Hê-ghen và phép biện chứng của Phơ-bách b) Thế giới quan duy vật của Phơ-bách và phép biện chứng của Hê-ghen c) Thế giới quan duy vật và phép biện chứng của toàn bộ Hê-ghen và Phơ-bách Câu 85. Triết học do C.Mác và Ph.Ăngghen thực thi là bước ngoặt cách mạng trong sự tăng trưởng của triết học. Biểu hiện vó đại nhất của bước ngoặt cách mạng đó là: a) Việc thay đổi cơ bản tính chất của triết học, thay đổi cơ bản đối tượng người dùng của nó và quan hệ của nó riêng với những khoa học khác b) Việc gắn bó ngặt nghèo giữa triết học với trào lưu cách mạng của giai cấp vô sản và của quần chúng lao động. c) Việc sáng tạo ra chủ nghóa duy vật lòch sử làm thay đổi hẳn ý niệm của con người về xã hội. Câu 86. Theo quan điểm của Triết học Mác-Lênin, yếu tố cơ bản của triết học là: a) Vật chất và ý thức b) Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức c) Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức và kĩ năng nhận thức của con người Câu 87. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, hoàn toàn có thể đònh nghóa về vật chất như sau: a) Vật chất là những chất tạo ra vũ trụ b) Vật chất là tồn tại khách quan c) Vật chất là thực tại khách quan Câu 88. Theo quan điểm của triết học Mác-Lênin, vận động là: a) Mọi sự thay đổi về vò trí b) Mọi sự thay đổi về vật chất c) Mọi sự thay đổi nói chung Câu 89. Theo Ph.Ăngghen, hoàn toàn có thể chia vận động thành: a) 4 hình thức vận động cơ bản b) 5 hình thức vận động cơ bản Trang 50 c) 6 hình thức vận động cơ bản Câu 90. Chọn quan điểm đúng nhất trong những quan điểm sau này: a) Vận động là phương thức tồn tại của vật chất b) Không gian, thời hạn là những phương thức tồn tại của vật chất c) Vận động, không khí, thời hạn là những phương thức tồn tại của vật chất Câu 91. Yếu tố cơ bản nhất, quan trọng nhất của ý thức là: a) Tri thức b) Tình cảm c) Ý chí Câu 92. Theo quan điểm của Triết học Mác – Lênin, nội dung của quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là: a) Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết đònh ý thức b) Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết đònh ý thức nhưng trong những tình hình rõ ràng ý thức hoàn toàn có thể quyết đònh trở lại vật chất c) Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết đònh ý thức, ý thức hoàn toàn có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động và sinh hoạt giải trí của con người Câu 93. Phép biện chứng Ra đời từ thời cổ đại. Trong quy trình tăng trưởng của nó, phép biện chứng đã thể hiện qua: a) 2 hình thức cơ bản b) 3 hình thức cơ bản c) 4 hình thức cơ bản Câu 94. Phép biện chứng duy vật có nội dung rất là phong phú, phản ánh một cách khái quát nhất nội dung ấy là: a) Nguyên lý về quan hệ phổ cập và nguyên tắc về sự việc tăng trưởng b) Nguyên lý về mối liên hệ phổ cập, nguyên tắc về sự việc tăng trưởng và 3 quy luật cơ bản (Quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều; Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại; Quy luật phủ đònh của phủ đònh) c) Nguyên lý về quan hệ phổ cập, nguyên tắc về sự việc tăng trưởng, 3 quy luật cơ bản và 6 cặp phạm trù (Cái riêng và cái chung; Nguyên nhân và kết quả; Tất nhiên và ngẫu nhiên; Nội dung và hình thức; Bản chất và hiện tượng kỳ lạ; Khả năng và hiện thực) Câu 95. Quan điểm toàn vẹn và tổng thể, quan điểm lòch sử – rõ ràng là những quan điểm được rút ra từ: a) Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức b) Nguyên lý về mối liên hệ phổ cập c) Nguyên lý về mối liên hệ phổ cập và nguyên tắc về sự việc tăng trưởng Câu 96. Quy luật sẽ là hạt nhân của phép biện chứng duy vật là: a) Quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều b) Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại c) Quy luật phủ đònh của phủ đònh Trang 51 Câu 97. Cách thức của yếu tố tăng trưởng là: a) Đấu tranh của những mặt trái chiều để xử lý và xử lý xích míc b) Sự thay đổi về lượng dẫn đến việc thay đổi về chất và ngược lại c) Quá trình phủ đònh cái cũ và sự Ra đời của cái mới Câu 98. Loại xích míc đặc trưng chỉ có trong lónh vực xã hội là: a) Mâu thuẫn hầu hết và xích míc thứ yếu b) Mâu thuẫn cơ bản và xích míc không cơ bản c) Mâu thuẫn đối kháng và xích míc không đối kháng Câu 99. Quan điểm ủng hộ cái mới, chống lại cái cũ, cái lỗi thời ngưng trệ sự tăng trưởng là quan điểm được rút ra trực tiếp từ: a) Quy luật thống nhất và đấu tranh những mặt trái chiều b) Quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại c) Quy luật phủ đònh của phủ đònh Câu 100. Tư tưởng nôn nóng, đốt cháy quy trình phản ánh trực tiếp việc: a) Không vận dụng đúng quy luật thống nhất và đấu tranh của những mặt trái chiều b) Không vận dụng đúng quy luật từ những thay đổi về lượng dẫn đến những thay đổi về chất và ngược lại c) Không vận dụng đúng quy luật phủ đònh của phủ đònh Câu 101. Quan điểm phát huy tính năng động chủ quan biểu lộ trực tiếp từ sự vận dụng: a) Nội dung quan hệ giữa vật chất và ý thức b) Nội dung những nguyên tắc của phép biện chứng duy vật c) Nội dung những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật Câu 102. Thực tiễn là: a) Hoạt động vật hoang dã chất b) Hoạt động tinh thần c) Một số hoạt động và sinh hoạt giải trí vật chất và một số trong những hoạt động và sinh hoạt giải trí tinh thần Câu 103. Hình thức cơ bản nhất của thực tiễn là: a) Hoạt động chính trò – xã hội b) Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất c) Thực nghiệm khoa học Câu 104. Lý luận có nhiều hiệu suất cao trong số đó hiệu suất cao quan trọng nhất của lý luận là: a) Giáo dục đào tạo và giảng dạy b) Nhận đònh, nhìn nhận c) Đònh hướng Câu 105. Cơ sở của nhận thức, động lực của nhận thức là: Trang 52 a) Hoạt động lý luận b) Hoạt động thực tiễn c) Hoạt động nghiên cứu và phân tích khoa học Câu 106. Chủ nghóa kinh nghiệm tay nghề, chủ nghóa giáo điều là biểu lộ trực tiếp của việc: a) Không tôn trọng quan điểm toàøn diện, quan điểm lòch sử – rõ ràng b) Không tôn trọng nguyên tắc khách quan c) Không tôn trọng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn Câu 107. Phương thức sản xuất gồm: a) Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất b) Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và hạ tầng c) Lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Câu 108. Cơ sở của yếu tố tiến bộ xã hội là: a) Hoạt động của cỗ máy nhà nước b) Hoạt động sản xuất ra những giá trò tinh thần c) Hoạt động sản xuất ra của cải vật chất Câu 109. Xét cho tới cùng, tác nhân quan trọng nhất quyết đònh sự thắng lợi của một trật tự xã hội mới là: a) Luật pháp b) Hệ thống chính trò c) Năng suất lao động Câu 110. Yếu tố giữ vai trò quyết đònh trong lực lượng sản xuất là: a) Công cụ lao động b) Người lao động c) Khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển Câu 111. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với những người trong quy trình sản xuất, nó là quan hệ: a) Tồn tại chủ quan, bò quy đònh bởi những người dân lãnh đạo những cơ sở sản xuất b) Tồn tại chủ quan, bò quy đònh bởi chính sách chính trò xã hội c) Tồn tại khách quan, độc lập với ý thức và không tùy từng ý thức của con người Câu 112. Quan hệ giữ vai trò quyết đònh riêng với những quan hệ khác trong quan hệ giữa người với những người của quy trình sản xuất là: a) Quan hệ phân phối thành phầm lao động b) Quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất c) Quan hệ tổ chức triển khai, quản trị và vận hành và phân công lao động Câu 113. Cơ sở hạ tầng của một hình thái kinh tế tài chính – xã hội là: a) Toàn bộ những quan hệ sản xuất tạo thành cơ sở kinh tế tài chính của xã hội Trang 53 b) Toàn bộ những Đk vật chất, những phương tiện đi lại vật chất tạo thành cơ sở vật chất – kỹ thuật của xã hội c) Toàn bộ những Đk vật chất, những phương tiện đi lại vật chất và những con người tiêu dùng nó để tiến hành những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt xã hội Câu 114. Sự tăng trưởng của những hình thái kinh tế tài chính – xã hội: a) Là quy trình lòch sử tự nhiên b) Là quy trình lòch sử hướng theo ý chí của giai cấp cầm quyền c) Là quy trình lòch sử hướng theo ý chí của đảng cầm quyền Câu 115. Nguyên nhân sâu xa của việc Ra đời giai cấp thuộc: a) Lónh vực quyền lực tối cao chính trò b) Lónh vực kinh tế tài chính c) Lónh vực tôn giáo Câu 116. Đặc trưng quan trọng nhất của giai cấp là: a) Sự rất khác nhau về vai trò trong tổ chức triển khai, quản trị và vận hành quy trình sản xuất b) Sự rất khác nhau về sở hữu tư liệu sản xuất c) Sự rất khác nhau về quan hệ phân phối của cải xã hội Câu 117. Chọn quan điểm đúng nhất trong những quan điểm sau này: a) Đấu tranh giai cấp là động lực tăng trưởng của xã hội b) Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực tăng trưởng của xã hội c) Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực tăng trưởng của xã hội có giai cấp Câu 118. Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn là nguyên tắc được rút ra trực tiếp từ: a) Học thuyết về nhận thức b) Học thuyết hình thái kinh tế tài chính – xã hội c) Học thuyết về giai cấp và đấu tranh giai cấp Câu 119. Theo sự tăng trưởng của xã hội, thứ tự sự tăng trưởng của những hình thức hiệp hội trong lòch sử là: a) Bộ lạc – Bộ tộc – Thò tộc – Dân tộc b) Bộ tộc – Thò tộc – Bộ lạc – Dân tộc c) Thò tộc – Bộ lạc – Bộ tộc – Dân tộc Câu 120. Sự tăng trưởng của trào lưu dân tộc bản địa trên toàn thế giới hoàn toàn có thể phân thành : a) 3 thời kỳ b) 4 thời kỳ c) 5 thời kỳ Câu 121. Sự Ra đời và tồn tại của nhà nước: a) Là hiện tượng kỳ lạ mang tính chất chất khách quan, bò quyết đònh bởi quy trình tăng trưởng của xã hội b) Là hiện tượng kỳ lạ mang tính chất chất chủ quan, tùy từng nhu cầu của giai cấp cầm quyền Trang 54 c) Là hiện tượng kỳ lạ mang tính chất chất chủ quan, tùy từng nhu cầu của mỗi vương quốc, mỗi dân tộc bản địa Câu 122. Nhà nước có: a) 2 đặc trưng b) 3 đặc trưng c) 4 đặc trưng Câu 123. Đặc trưng hầu hết của cách social là: a) Sự thay đổi cơ quan ban ngành thường trực nhà nước từ tay giai cấp thống trò đã lỗi thời sang tay giai cấp cách mạng b) Sự thay đổi về cơ cấu tổ chức triển khai, tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất ra của cải vật chất trong xã hội c) Sự thay đổi về hệ tư tưởng nói riêng và toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội nói chung Câu 124. Tiêu chuẩn quan trọng nhất để xem nhận tiến bộ xã hội là: a) Sự trong sáng và vững mạnh mẽ và tự tin của cỗ máy nhà nước b) Sự tăng trưởng của phương thức sản xuất c) Trình độ học vấn, ý thức đạo đức, lối sống của nhân dân Câu 125. Động lực hầu hết của tiến bộ xã hội là: a) Sự tăng trưởng của lực lượng sản xuất b) Sự tăng trưởng của hoạt động và sinh hoạt giải trí nghiên cứu và phân tích khoa học, tăng cấp cải tiến kỹ thuật c) Sự tăng trưởng của những quan hệ quốc tế và hợp tác quốc tế Câu 126. Bản chất của con người được quyết đònh bởi: a) Nỗ lực của mỗi thành viên b) Nền giáo dục của mái ấm gia đình c) Các quan hệ xã hội Câu 127. Nền tảng của quan hệ giữa thành viên và xã hội là: a) Quan hệ luật pháp b) Quan hệ đạo đức c) Quan hệ quyền lợi Câu 128. Hạt nhân cơ bản của quần chúng nhân dân là: a) Những người lao động sản xuất ra của cải vật chất b) Những bộ phận dân cư chống lại giai cấp thống trò áp bức bóc lột, đối kháng với nhân dân c) Những tầng lớp xã hội khác thúc đẩy sự tiến bộ xã hội Câu 129. Chủ thể của lòch sử, lực lượng sáng tạo ra lòch sử là: a) Vó nhân, lãnh tụ b) Quần chúng nhân dân c) Nhân dân lao động Câu 130. Vật chất là toàn bộ những gì: Trang 55 a) Tồn tại một cách rõ ràng, hoàn toàn có thể nhìn thấy b) Tồn tại vô hình dung, thần bí ở bên phía ngoài toàn thế giới khách quan c) Tồn tại cảm tính và tồn tại không cảm tính d) Tồn tại ở bên phía ngoài ý thức, được ý thức con người phản ánh. Câu 131. Vận động là: a) Sự hoạt động và sinh hoạt giải trí của những vật thể trong không khí b) Sự chuyển hóa từ trạng thái này sang trạng thái khác của yếu tố vật hiện tượng kỳ lạ c) Sự thay đổi vò trí của những sự vật hiện tượng kỳ lạ trong không khí, thời hạn. d) Mọi sự biến hóa nói chung của những sự vật hiện tượng kỳ lạ trong không khí và thời hạn Câu 132. Thống nhất của hai mặt trái chiều biện chứng là: a) Sự diệt trừ, gạt bỏ lẫn nhau giữa hai mặt trái chiều biện chứng b) Sự liên hệ, qui đònh, xâm nhập vào nhau tạo thành một chủ thể thống nhất. c) Hai mặt trái chiều có tính chất, điểm lưu ý, khuynh hướng tăng trưởng trái ngược nhau. d) Quá trình cái mới Ra đời thay thế cái cũ. Câu 133. Đấu tranh của hai mặt trái chiều biện chứng là: a) Sự liên hệ, tác động, diệt trừ, phủ đònh, chuyển hóa lẫn nhau làm cho việc vật luôn vận động, tăng trưởng và biến hóa. b) Sự tương hỗ lẫn nhau c) Sự gắn bó lẫn nhau giữa hai mặt trái chiều biện chứng. d) Sự tác động lẫn nhau giữa hai mặt trái chiều biện chứng. Câu 134. Ví dụ nào dưới đây về chất là đúng: a) Chất của cái nhà là xi-măng, gạch, thép b) Chất của xí nghiệp là công nhân, máy móc, thành phầm. c) Chất là yếu tố tốt, xấu của yếu tố vật, là hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt giải trí con người d) Cả ba đều sai. Câu 135. Phủ đònh biện chứng là: a) Sự vật mới Ra đời thay thế sự vật cũ b) Sự vật mới Ra đời sau sự vật cũ c) Sự phủ đònh khách quan và mang tính chất chất thừa kế những yếu tố tích cực của yếu tố vật cũ d) Sự phủ đònh có tác động của yếu tố vật khác. Câu 136. Cái mới là cái: a) Ra đời sau, phù phù thích hợp với qui luật b) Ra đời từ cái cũ và thừa kế những yếu tố tích cực của cái cũ c) Mở đường cho việc tăng trưởng tiếp theo d) Bao hàm cả ba điểm a, b, và c Trang 56 Câu 137. Cách viết nào sau này là đúng: a) Hình thái kinh tế tài chính, xã hội b) Hình thái kinh tế tài chính của xã hội c) Hình thái xã hội d) Hình thái kinh tế tài chính – xã hội Câu 138. Lực lượng sản xuất gồm có: a) Con người và tư liệu sản xuất b) Con người lao động, tư liệu sản xuất và khoa học kỹ thuật c) Con người lao động với kinh nghiệm tay nghề, kỹ năng, tri thức lao động và tư liệu lao động. d) Con người lao động với kinh nghiệm tay nghề, kỹ năng, tri thức lao động và tư liệu sản xuất Câu 139. Quan hệ sản xuất gồm có: a) Tất cả những quan hệ giữa con người với con người trong xã hội b) Tất cả những quan hệ giữa con người với con người trong quy trình sản xuất, lưu thông và tiêu dùng thành phầm & hàng hóa. c) Tất cả những quan hệ giữa con người với con người trong quy trình sản xuất. d) Tất cả những quan hệ giữa con người với tự nhiên trong quy trình sản xuất. Câu 140. Cơ sở hạ tầng của xã hội là: a) Đường xá, cầu và cống, trường bay, bến cảng,…vv. b) Toàn bộ cơ sở vật chất của xã hội. c) Toàn bộ quan hệ sản xuất của xã hội hợp thành cơ sở kinh tế tài chính của xã hội. d) Toàn bộ quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất của xã hội. Câu 141. Chân lý là: a) Những ý kiến thuộc về số đông b) Những lý luận có lợi cho con người c) Sự thích hợp giữa nhận thức với hiện thực khách quan và được thực tiễn kiểm nghiệm. d) Những cái mọi người đều thừa nhận. _________________________***_________________________

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Câu hỏi triết học Mác — Lênin chương 1 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Câu #hỏi #triết #học #Mác #Lênin #chương