Kinh Nghiệm về Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là được Update vào lúc : 2022-04-22 16:33:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

258

Câu hỏi trong đề:   235 Bài tập Hóa học vô cơ cơ bản, nâng cao có lời giải !!

Nội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • Dãy gồm toàn bộ những chất không phản ứng với HNO3 đặc nguội là
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại – Hóa học 12 – Đề số 21

Chọn đáp án A

Nhóm sắt kẽm kim loại không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nguội là Fe, Cr, Al

Cần nhớ: Fe, Cr, Al không tác dụng (thụ động) với dung dịch HNO3 đặc nguội, và dung dịch H2SO4 đặc nguội

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dãy gồm toàn bộ những chất không phản ứng với HNO3 đặc nguội là

A.

A. Al, Fe, Cr, Cu

B.

B. Fe2O3, Fe, Cu

C.

C. Fe, Cr, Al, Au

D.

D. Fe, Al, NaAlO2

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Fe, Cr, Al không phản ứng với HNO3 đặc nguội, có phản ứng với HNO3 đặc nóng hoặc loãng

Au không phản ứng với axit HNO3 ở bất kì Đk nào. Khi dùng đồng thời HNO3, HCN (nước cường toan) thì hoàn toàn có thể hòa tan Au

Vậy đáp án đúng là C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học của sắt kẽm kim loại – Hóa học 12 – Đề số 21

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong số đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) trải qua 35,25 gam M nung nóng, sau thuở nào gian thu được hỗn hợp rắn N và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ N trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không còn muối NH4NO3 sinh ra) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

 • Chia m gam hỗn hợp X gồm Al, Zn, Mg thành 2 phần bằng nhau: Phần 1 cho vào dung dịch HCl dư thu được một,344 lít H2 (đktc). Phần 2 nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3,04 gam chất rắn. Giá trị của m là

 • Hỗn hợp gồm 1,3 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu2+ và 2 mol Ag+ sau phản ứng hoàn toàn, lọc bỏ phần dung dịch thu được chất rắn gồm 2 sắt kẽm kim loại. Giá trị của x hoàn toàn có thể là:

 • Trong nhiệt kế chứa thủy ngân rất độc. Khi nhiệt kế bị vỡ, người ta thường dùng chất nào sau này để tịch thu thủy ngân là tốt nhất?

 • Các sắt kẽm kim loại X, Y và Z đều không tan trong nước ở Đk thường X và Y đều tan trong dung dịch HCl nhưng chỉ có Y tan trong dung dịch NaOH. Z không tan trong dung dịch HCl nhưng tan trong dung dịch HNO3 loãng, đun nóng. Các sắt kẽm kim loại X, Y và Z tương ứng là:

 • Hỗnhợp X gồm Mg (0,10mol), Al (0,04mol) và Zn (0,15mol). Cho X tácdụngvới dung dịch HNO3loãng (dư), sauphảnứngkhốilượng dung dịchtăng 13,23 gam. Sốmol HNO3thamgiaphảnứnglà

 • Đốt cháy sắt kẽm kim loại X trong oxi thu được oxit Y. Hòa tan Y trong dung dịch HCl loãng dư, thu được dung dịch Z chứa hai muối. Kim loại X là.

 • Đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam sunfua của kim loại M (công thức MS) trong oxi dư. Chất rắn sau phản ứng đem hòa tan trong một lượng vừa đủ dung dịch HNO3 37,8% thấy nồng độ % của muối trong dung dịch là 4,72%. Khi làm lạnh dung dịch này thì thoát ra 8,08 gam muối rắn. Lọc tách muối rắn thấy nồng độ % của muối trong dung dịch là 34,7%. Công thức muối rắn tách ra sau phản ứng là:

 • Hai chất nào sau này đều là lưỡng tính?

 • Hòa tan hoàn toàn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là ?

 • Cho 10,41g hỗn hợp. gồm Cu, Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và 2,912 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Khối lượng muối trong Y là:

 • Cho dãy những sắt kẽm kim loại: Mg, Cu, Fe, Ag. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl loãng là ?

 • Các sắt kẽm kim loại chỉ tác dụng với dung dịch H2SO4loãng mà không tác dụng với dung dịch H2SO4đặc nguội là

 • Cho 1,62 gam nhômvào 100 ml dung dịchchứa CuSO4 0,6M và Fe2(SO4)3xM. Kếtthúcphảnứngthuđược 4,96 gam chấtrắngồm 2 kimloại. Giátrịcủa x là

 • Dãy gồm những sắt kẽm kim loại đều tác dụng được với dung dịch HCl nhưng không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nguội là:

 • Cho dãy những sắt kẽm kim loại: K, Mg, Cu, Al. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

 • Sục khí H2S cho tới dư vào 100ml dung dịch hỗn hợp gồm FeCl3 0,2M và CuCl2 0,2M; phản ứng xong thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

 • Hòa tan hoàn toàn 2,43 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn vào một trong những lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được một,12 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối trong dung dịch X là:

 • :Cho 5,8 gam hỗn hợp gồm Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 4,032 lít khí (đktc) và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị m là

 • Hỗn hợp X gồm Al, Fe3O4và CuO, trong số đó oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Cho 1,344 lít khí CO (đktc) trải qua m gam X nung nóng, sau thuở nào gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3loãng (dư), thu được dung dịch chứa 3,08m gam muối và 0,896 lít khí NO (ở đktc, là thành phầm khử duy nhất). Giá trị m gần giá trị nào nhất sau này ?

 • Cho những dung dịchloãng: (1) AgNO3, (2) FeCl2, (3) HNO3, (4) FeCl3, (5) hỗnhợpgồm NaNO3vàHCl. Số dung dịchphảnứngđượcvới Cu là.

 • Cho các phát biểu sau:

  (1) Poli(metyl metacrylat) là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt.

  (2) Cao su tổng hợp. là loại vật liệu polime tương tự cao su vạn vật thiên nhiên.

  (3) Người ta sản xuất xà phòng bằng cách đun hỗn hợp. chất béo và kiềm trong thùng kín ở t0 cao.

  (4) Các amin đều độc.

  (5) Dầu mỡ sau khi rán, không được dùng để tái chế nhiên liệu.

  Số phát biểu đúng là:

 • Cho dãy những sắt kẽm kim loại: Al, Na, Be, Mg, K, Ba, Fe. Số sắt kẽm kim loại trong dãy phản ứng được với H2O ở Đk thường là

 • Phát biểu không đúng là

 • Hỗn hợp A gồm 2 sắt kẽm kim loại R1, R2có hoá trị x, y không đổi (R1, R2không tác dụng với nước và đứng trước Cu trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của sắt kẽm kim loại). Cho hỗn hợp A phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3dư thu được một,12 lít khí NO duy nhất ở đktc. Nếu cho lượng hỗn hợp A trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3thì thuđược bao nhiêu lít N2. Các thể tích khí đo ở đktc.

 • Đốt cháy hoàn toàn 28 gam hỗn hợp những sắt kẽm kim loại gồm Mg, Al, Zn, Cu trong oxi dư thu được 36 gam chất rắn. Cũng cho 28 gam hỗn hợp những sắt kẽm kim loại này vào dung dịch H2SO4 đặc, nguội, dư đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 4,48 lít khí SO2 (thành phầm khử duy nhất, đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban đầu là

 • Dãy những sắt kẽm kim loại nào sau này không được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy muối clorua?

 • Đốt cháy 28,6 gam hỗn hợp gồm Al, Zn, Mg thu được 44,6 gam hỗn hợp oxit. Hòa tan hết oxit trong dung dịch HCl thu được dung dịch D. Cô cạn dung dịch D thu m gam chất muối khan là:

 • Cho m (g) hỗn hợp Mg, Al, Zn tác dụng với 0,448 lit Cl2ở đktc, phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Cho X tác dụng với dung dịch axit HCl dư thu được dung dịch Y và 0,672 lit H2đktc. Làm khô dung dịch Y thu được 4,98g chất rắn khan. m có mức giá trị là:

 • Kim loại có tính khử mạnh nhất là :

 • Chia 1,24 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau Phần 1: bị oxi hóa hoàn toàn thu được 0,78 gam hỗn hợp oxit. Phần 2: tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thu được V lít H2 (đktc). Cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của V và m là

 • Dãy gồm toàn bộ những chất không phản ứng với HNO3 đặc nguội là

 • Cho Cu lần lượ tác dụng với những dung dịch sau: (1) FeCl3, (2) AgNO3. (3) KHSO4 + KNO3, (4) Al2(SO4)3, (5) H2SO4 loãng. Số dung dịch có phản ứng với Cu là:

 • Phát biểu nào sau này là đúng

 • Cho m gam bột Fe vào 200ml dung dịch 2 muối AgNO3 0,15M và Cu(NO3)2 0,1M, sau thuở nào gian thu được 3,84 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại và dung dịch X. Cho 3,25 gam bột Zn vào dung dịch X, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 3,895 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại và dung dịch Y. Giá trị của m là

 • Hợp chất nào sau này tác dụng được với vàngkim loại?

 • Hoà tan hỗn hợp gồm Al và Fe trong dung dịch H2SO4(loãng, dư), thu được dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào X, thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

 • Tính chất hóa học đặc trưng của những sắt kẽm kim loại là?

 • Dãygồmcáckimloạiđềutácdụngđượcvới dung dịch H2SO4 loãngnhưngkhôngtácdụngvới dung dịch H2SO4đặc, nguộilà:

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Xét hai câu sau: (I): Các hàm sốvà có chung tập xácđịnh là (II): Các hàm sốvà có chung tập xácđịnh là .

 • Đường cong ở hình bên

  là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

 • Trên mặt phẳng ta xét một hình chữ nhật với những điểm , ,, . Một con châu chấu nhảy trong hình chữ nhật đó tính cả trên cạnh hình chữ nhật sao cho chân nó luôn đáp xuống mặt phẳng tại những điểm có tọa độ nguyên(tức là yếu tố có cả hoành độ và tung độ đều nguyên). Tính xác suất để nó đáp xuống những điểm mà .

 • Tập xác lập của hàm số là

 • Tập xácđịnh của hàm sốlà:

 • Hai bạn Hùng và Vương cùng tham gia một kỳ thi thử trong số đó có hai môn thi trắc nghiệm là Toán và Tiếng Anh. Đề thi của mỗi môn gồm mã đề rất khác nhau và những môn rất khác nhau thì mã đề cũng rất khác nhau. Đề thi được sắp xếp và phát cho học viên một cách ngẫu nhiên. Tính xác suất để trong hai môn Toán và Tiếng Anh thì hai bạn Hùng và Vương có chung đúng một mã đề thi.

 • Hàm sốchỉxácđịnh khi:

 • Một mạch điện gồm linh phụ kiện như hình vẽ, trong số đó xác suất hỏng của từng linh phụ kiện trong một khoảng chừng thời hạn nào đó tương ứng là ; ; và . Biết rằng những linh phụ kiện thao tác độc lập với nhau và những dây luôn tốt. Tính xác suất để mạng điện hoạt động và sinh hoạt giải trí tốt trong mức chừng thời hạn .

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Tải Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Chất không phản ứng với dung dịch hno₃ loãng nguội là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Chất #không #phản #ứng #với #dung #dịch #hno₃ #loãng #nguội #là