Kinh Nghiệm về Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu được Update vào lúc : 2022-04-18 14:36:15 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

134

Cu không tác dụng với HCl   mCu = 2,54 (g)

Nội dung chính

  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

 m(Mg + Al) = 9,14 − 2,54 = 6,6 (g)

nCl-= 2n(H2)  = 2.7,84/22,4  = 0,7 (mol)   

m = 6,6 + 0,7.33,5 = 31,459 (g).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 6 g sắt kẽm kim loại tổng hợp Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần Phần Trăm của sắt kẽm kim loại tổng hợp là

Xem đáp án » 19/06/2022 3,671

Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,658

Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,095

Hòa tan hết 3,53 gam hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl thu được 2,352 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,018

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở Đk tiêu chuẩn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,001

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). giá trị của V là

Xem đáp án » 19/06/2022 778

Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 574

Cho 12,5 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại kiềm M và oxit của nó vào dung dịch HCl dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 22,35 gam muối khan. Kim loại kiềm M là

Xem đáp án » 19/06/2022 571

Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là

Xem đáp án » 19/06/2022 511

Hoà tan hoàn toàn 3,3 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 100 ml dung dịch HCl 5M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là

Xem đáp án » 19/06/2022 394

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen. Phần trăm khối lượng của Mg, Cu, Zn lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 390

Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính giá trị của m

Xem đáp án » 19/06/2022 365

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 300

X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho một,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là

Xem đáp án » 19/06/2022 282

Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 269

Page 2

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 6 g sắt kẽm kim loại tổng hợp Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần Phần Trăm của sắt kẽm kim loại tổng hợp là

Xem đáp án » 19/06/2022 3,671

Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(dktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là

Xem đáp án » 19/06/2022 3,212

Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,658

Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,095

Hòa tan hết 3,53 gam hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl thu được 2,352 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,018

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở Đk tiêu chuẩn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,001

Hòa tan hoàn toàn 6,5 gam Zn trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). giá trị của V là

Xem đáp án » 19/06/2022 778

Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 574

Cho 12,5 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại kiềm M và oxit của nó vào dung dịch HCl dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 22,35 gam muối khan. Kim loại kiềm M là

Xem đáp án » 19/06/2022 571

Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là

Xem đáp án » 19/06/2022 511

Hoà tan hoàn toàn 3,3 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 100 ml dung dịch HCl 5M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là

Xem đáp án » 19/06/2022 394

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen. Phần trăm khối lượng của Mg, Cu, Zn lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 390

Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính giá trị của m

Xem đáp án » 19/06/2022 365

X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho một,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là

Xem đáp án » 19/06/2022 282

Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 269

Page 3

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 6 g sắt kẽm kim loại tổng hợp Cu, Fe và Al vào dung dịch axit HCl dư thấy thoát ra 3,024 lít H2 (đktc) và 1,86 g chất rắn không tan. Thành phần Phần Trăm của sắt kẽm kim loại tổng hợp là

Xem đáp án » 19/06/2022 3,671

Hòa tan 9,14g hỗn hợp Cu, Mg, Al bằng dung dịch HCl vừa đủ thu được 7,84 lít khí X(dktc); dung dịch Z và 2,54g chất rắn Y. Lọc bỏ chất rắn Y, cô cạn dung dịch Z thu được khối lượng muối khan là

Xem đáp án » 19/06/2022 3,212

Cho 11,9 gam hỗn hợp Zn và Al phản ứng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được m gam muối trung hòa và 8,96 lít khí H2 đktc. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,658

Hòa tan m gam hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau phản ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m – 2) gam. Khối lượng (gam) của muối tạo thành trong dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,095

Hòa tan hết 3,53 gam hỗn hợp X gồm ba sắt kẽm kim loại Mg, Al và Fe trong dung dịch HCl thu được 2,352 lít khí hiđro (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam hỗn hợp muối khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,018

Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở Đk tiêu chuẩn. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 1,001

Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau phản ứng thấy khối lượng dung dịch tăng thêm 15,2 gam so với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là

Xem đáp án » 19/06/2022 574

Cho 12,5 gam hỗn sắt kẽm kim loại tổng hợp loại kiềm M và oxit của nó vào dung dịch HCl dư, đến phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được 22,35 gam muối khan. Kim loại kiềm M là

Xem đáp án » 19/06/2022 571

Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột sắt kẽm kim loại M vào dung dịch HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Kim loại M là

Xem đáp án » 19/06/2022 511

Hoà tan hoàn toàn 3,3 gam hỗn hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 100 ml dung dịch HCl 5M, thu được dung dịch Y chứa những chất tan có nồng độ mol bằng nhau. Hai sắt kẽm kim loại trong X là

Xem đáp án » 19/06/2022 394

Cho 8,85 g hỗn hợp Mg, Cu và Zn vào lượng dư dung dịch HCl thu được 3,36 lít H2 (đktc). Phần chất rắn không phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi tạo ta 4 g chất bột màu đen. Phần trăm khối lượng của Mg, Cu, Zn lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 390

Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Mặt khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 6,72 lít khí (đktc). Tính giá trị của m

Xem đáp án » 19/06/2022 365

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc). Giá trị của m là

Xem đáp án » 19/06/2022 301

X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi cho một,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa tới 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là

Xem đáp án » 19/06/2022 282

Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại Al và Zn bằng dung dịch H2SO4 loãng thì khối lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Khối lượng Al và Zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là

Xem đáp án » 19/06/2022 269

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu Free.

Thảo Luận vướng mắc về Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho 9 14 gam hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #gam #hỗn #hợp #gồm