Contents

Kinh Nghiệm về Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là được Update vào lúc : 2022-05-05 18:52:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

164

15/08/2022 2,835

A. NB=12BC

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

  • A. NB=12BC
  •    Đáp án cần chọn là: A
  • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

   Đáp án cần chọn là: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có cạnh đáy AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của những cạnh AD; BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm Đk của AB và CD để thiết diện của IJG và hình chóp là một hình bình hành.

Xem đáp án » 15/08/2022 7,876

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc cạnh AB và CD; α là mặt phẳng trải qua MN và tuy nhiên tuy nhiên với SA. Tìm Đk của MN để thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp α là một hình thang. 

Xem đáp án » 15/08/2022 4,716

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang đáy lớn AB. Gọi M là một điểm trên cạnh CD; (α) là mặt phẳng qua M và tuy nhiên tuy nhiên với SA và BC. Thiết diện của mp(α) với hình chóp là: 

Xem đáp án » 15/08/2022 4,701

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P, Q. lần lượt là những điểm nằm trên những cạnh BC, SC, SD, AD sao cho MN // BS, NP // CD, MQ // CD. Hỏi PQ tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng nào sau này? 

Xem đáp án » 15/08/2022 4,656

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. α qua BD và tuy nhiên tuy nhiên với SA cắt SC tại K. Chọn xác lập đúng? 

Xem đáp án » 15/08/2022 4,181

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang có cạnh đáy AB và CD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của những cạnh AD và BC và G là trọng tâm tam giác SAB. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) và (IJG) 

Xem đáp án » 15/08/2022 2,500

Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác SAB và ABC. Khi đó MN tuy nhiên tuy nhiên với 

Xem đáp án » 15/08/2022 1,894

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Một mặt phẳng (P) đồng thời tuy nhiên tuy nhiên với AC và SB lần lượt cắt những đoạn thẳng SA, AB, BC, SC, SD và BD tại M, N, E, F, I, J. Xét những xác lập sau:  (1) MN // (SCD)                             (2) EF // (SAD)  (3) NE // (SAC)                              (3) IJ // (SAB)  

Có bao nhiêu xác lập đúng? 

Xem đáp án » 15/08/2022 1,689

Cho tứ diện ABCD có AB = CD. Mặt phẳng (α) qua trung điểm của AC và tuy nhiên tuy nhiên với AB, CD cắt ABCD theo thiết diện là: 

Xem đáp án » 15/08/2022 1,163

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông vắn tâm O, tam giác SBD cân tại S. Gọi M là yếu tố tùy ý trên AO. Mặt phẳng  (α) trải qua M và tuy nhiên tuy nhiên với SA, BD cắt SO, SB, AB tại N, P, Q.. Tứ giác MNPQ là hình gì? 

Xem đáp án » 15/08/2022 1,024

Cho tứ diện ABCD, gọi G là trọng tâm tam giác ACD, M thuộc đoạn thẳng BC sao cho CM = 2MB. Chọn mệnh đề đúng trong những mệnh đề sau? 

Xem đáp án » 15/08/2022 480

Cho tứ diện ABCD. Chọn kết luận đúng: 

Xem đáp án » 15/08/2022 363

Cho đường thẳng d tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (α) , nếu mặt phẳng (β) chứa d mà cắt (α) theo giao tuyến d’ thì: 

Xem đáp án » 15/08/2022 212

Cho chóp tứ giác S.ABCD có hai tuyến phố chéo AC và BD. Gọi E và F lần lượt là giao điểm của AB và CD, AD và BC. Một mặt phẳng (α) trải qua điểm M trên cạnh SB (M nằm trong tâm S và B) tuy nhiên tuy nhiên với SE và SF (SE không vuông góc với SF). Thiết diện của hình chóp cắt bởi mp(α) có số cạnh là: 

Xem đáp án » 15/08/2022 175

Đề bài

Cho tứ diện (ABCD). Trên cạnh (AB) lấy một điểm (M). Cho ((α)) là mặt phẳng qua (M), tuy nhiên tuy nhiên với hai tuyến phố thẳng (AC) và (BD)

a) Tìm giao tuyến của ((α)) với những mặt tứ diện

b) Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phẳng ((α)) là hình gì?

Video hướng dẫn giải

://.youtube/watch?v=BGrjXo1FrVA

Phương pháp giải – Xem rõ ràng

Vận dụng định lí 2:

Cho đường thẳng (a) tuy nhiên tuy nhiên với mặt phẳng (alpha). Nếu mặt phẳng (beta) chứa (a) và cắt (alpha) theo giao tuyến (b) thì (b) tuy nhiên tuy nhiên với (a).

Lời giải rõ ràng

a) Ta có:

+ ((α) // AC)

⇒ Giao tuyến của ((α)) và ((ABC)) là đường thẳng tuy nhiên tuy nhiên với (AC.)

Mà (M ∈ (ABC) ∩ (α).)

(⇒ (ABC) ∩ (α) = MN) là đường thẳng qua (M,) tuy nhiên tuy nhiên với (AC (N ∈ BC).)

+ Tương tự ((α) ∩ (ABD) = MQ) là đường thẳng qua (M) tuy nhiên tuy nhiên với (BD (Q. ∈ AD).)

+ ((α) ∩ (BCD) = NP) là đường thẳng qua (N) tuy nhiên tuy nhiên với (BD (P ∈ CD).)

+ ((α) ∩ (ACD) = QP.)

b) Ta có: 

(left{ beginarraylleft( alpha right) cap left( ABD right) = MQ\left( alpha right) cap left( ABC right) = MN\left( alpha right) cap left( ACD right) = PQ\left( alpha right) cap left( BCD right) = PN

endarray right.) nên thiết diện là tứ giác (MNPQ.)

(left{ beginarraylleft( alpha right) cap left( ACD right) = PQ\AC//left( alpha right)\AC subset left( ACD right)

endarray right. Rightarrow PQ//AC).

Mà (MN//AC) (câu a) nên (MN//PQ.)

Lại có: (MQ//BD, NP//BD) (câu a) nên (MQ//NP.)

Tứ giác (MNPQ) có hai cặp cạnh đối tuy nhiên tuy nhiên nên là hình bình hành.

Loigiaihay 

Reply
8
0
Chia sẻ

Video Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho tứ diện trên cạnh lấy sao Cho không tuy nhiên tuy nhiên Gọi là trung điểm giao tuyến của và là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #tứ #diện #trên #cạnh #lấy #sao #Cho #không #tuy nhiên #tuy nhiên #Gọi #là #trung #điểm #giao #tuyến #của #và #là