Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 09:26:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

198

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 21: Đột biến Gen

Câu 1: (NB) Sự thay đổi một hoặc một số trong những cặp nuclêôtit của cấu trúc gen được gọi là

A. thường biến.                                

B. đột biến gen.

C. đột biến cấu trúc NST        .                           

D. đột biến số lượng NST.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Đột biến gen là những biến hóa trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số trong những cặp nuclêôtit trên ADN.

Câu 2: (NB) Thời điểm gây đột biến gen hiệu suất cao nhất trong quy trình phân bào là quy trình nào?

A. Kì trung gian.                              

B. Kì giữa.

C. Kì sau.                                        

D. Kì cuối.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Để tạo đột biến gen nên tác động vào kì trung gian khi ADN đang nhân đôi.

Câu 3: (TH) Dạng đột biến gen làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen là

A. mất một cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit.

B. mất một cặp nuclêôtit và thêm một cặp nuclêôtit.

C. thêm một cặp nuclêôtit và thay thế một cặp nuclêôtit.

D. thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

– Mất 1 cặp nuclêôtit làm giảm 2 nuclêôtit của gen.

– Thêm 1 cặp nuclêôtit làm tăng 2 nuclêôtit của gen.

– Thay thế cặp nuclêôtit không làm thay đổi số lượng nuclêôtit của gen.

Câu 4: (NB) Đột biến không làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một link hiđrô trong gen. Đó là dạng đột biến nào?

A. Thay thế một cặp nuclêôtit bằng một cặp nuclêôtit khác loại.

B. Thay thế một cặp nuclêôtit bằng một cặp nuclêôtit cùng loại.

C. Thêm một cặp A – T.

D. Mất một cặp G – X.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

– Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit bằng một căp nuclêôtit khác loại sẽ không còn làm thay đổi số nuclêôtit nhưng làm thay đổi một link hiđrô trong gen.

– Thay thế một cặp nuclêôtit bằng một cặp nuclêôtit cùng loại sẽ không còn làm thay đổi số nuclêôtit và số link hiđrô trong gen.

– Thêm một cặp A – T sẽ làm tăng 2 nuclêôtit và tăng 2 link hiđrô.

– Mất một cặp G – X sẽ làm giảm 2 nuclêôtit và giảm 3 link hiđrô.

Câu 5: (NB) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc hoàn toàn có thể làm cho mARN tương ứng biến hóa ra làm sao?

A. Không thay đổi chiều dài so với mARN thông thường.

B. Ngắn hơn so với mARN thông thường.

C. Dài hơn so với mARN thông thường.

D. Có chiều dài không đổi hoặc ngắn lại mARN thông thường.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit giữa gen cấu trúc sẽ không còn làm thay đổi số lượng nuclêôtit trên mạch khuôn của gen → mARN tương ứng không thay đổi chiều dài so với mARN thông thường.

Câu 6 (Vận dụng): Dạng đột biến gen hoàn toàn có thể chỉ làm thay đổi một axit amin trong phân tử prôtêin mà gen đó quy định là

A. mất một cặp nuclêôtit.

B. thêm một cặp nuclêôtit.

C. thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

D. mất một cặp nuclêôtit và thêm một cặp nuclêôtit.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

– Dạng đột biến gen hoàn toàn có thể chỉ làm thay đổi một axit amin trong phân tử prôtêin mà gen đó quy định là thay thế một cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

– Đột biến mất hoặc thêm một cặp nuclêôtit thường dẫn đến thay đổi nhiều axit amin trong phân tử prôtêin mà gen đó quy định tùy thuộc vào vị trí xẩy ra đột biến.

Câu 7: (NB) Cơ chế dẫn đến việc phát sinh đột biến gen là

A. Rối loạn quy trình tự nhân đôi của ADN.

B. Hiện tượng co xoắn của NST trong phân bào.

C. Hiện tượng tháo xoắn của NST trong phân bào.

D. Sự không  phân li của NST trong nguyên phân.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Cơ chế dẫn đến việc phát sinh đột biến gen là vì rối loạn quy trình tự nhân đôi của ADN.

Câu 8: (NB) Dạng đột biến gen gây biến hóa tối thiểu trong cấu trúc của chuỗi pôlipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp là

A. thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác.

B. mất một cặp nuclêôtit.

C. thêm một cặp nuclêôtit.

D. hòn đảo vị trí cặp nuclêôtit của 2 bộ ba mã hóa liền nhau.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác gây biến hóa tối thiểu trong cấu trúc của chuỗi pôlipeptit tương ứng do gen đó tổng hợp vì dạng đột biến này chỉ ảnh hưởng tới bộ ba tại vị trí xẩy ra đột biến đồng thời bộ ba mới hoàn toàn có thể cùng quy định một axit amin giống với bộ ba cũ.

Câu 9: (NB) Nguyên nhân gây đột biến gen là vì

A. quy trình giao phối Một trong những thành viên khác loài.

B. sự rối loạn trong quy trình tự sao chép ADN dưới tác động của những yếu tố tự nhiên.

C. con người gây đột biến tự tạo bằng những tác nhân vật lý hoặc hóa học.

D. Cả B và C đúng.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Nguyên nhân của đột biến gen là vì:

– Đột biến gen phát sinh do sự rối loạn trong quy trình tự sao chép ADN dưới tác động của những yếu tố tự nhiên.

– Con người gây đột biến tự tạo bằng những tác nhân vật lý hoặc hóa học.

Câu 10: (TH) Mức độ gây hại của alen đột biến riêng với thể đột biến tùy từng

A. tác động của những tác nhân gây đột biến.

B. Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống của thể đột biến.

C. tổng hợp gen mang đột biến.

D. môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tổng hợp gen mang đột biến.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Mức độ gây hại của alen đột biến riêng với thể đột biến tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tổng hợp gen mang đột biến.

Câu 11: (NB) Tần số đột biến tuỳ thuộc vào những yếu tố nào?

A. Loại tác nhân kích thích.             

B. Liều lượng và cường độ tác nhân kích thích.

C. Đặc điểm cấu trúc của gen.

D. Cả A, B và C.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Tần số đột biến tuỳ thuộc vào: 

– Loại tác nhân kích thích.

– Liều lượng và cường độ tác nhân kích thích.

– Đặc điểm cấu trúc của gen.

Câu 12: (TH) Ở sinh vật lưỡng bội, đột biến gen lặn chỉ biểu lộ ra kiểu hình trong trường hợp nào?

A. Khi gặp Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thuận tiện.

B. Cấu trúc của gen bị biến hóa gây ảnh hưởng đến kiểu gen. 

C. Ở thể đồng hợp và khi gặp Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thích hợp. 

D. Khi quy trình tổng hợp prôtêin bị rối loạn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Ở sinh vật, đột biến gen lặn chỉ biểu lộ ra kiểu hình ở thể đồng hợp và khi gặp Đk môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên thích hợp.

Câu 13: (TH) Đột biến gen thường gây hại cho khung hình mang đột biến vì

A. làm gen bị biến hóa dẫn tới không kế tục vật chất di truyền qua những thế hệ.

B. làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quy trình sinh tổng hợp prôtêin.

C. làm ngừng trệ quy trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.

D. làm biến hóa cấu trúc NST dẫn tới khung hình sinh vật không trấn áp được quy trình tái bản của gen.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

Đột biến gen thường gây hại cho khung hình mang đột biến vì làm sai lệch thông tin di truyền dẫn tới làm rối loạn quy trình sinh tổng hợp prôtêin.

Câu 14: (TH) Điều nào dưới đây không đúng thời cơ nói về đột biến gen?

A. Đột biến gen luôn gây hại cho sinh vật vì làm biến hóa cấu trúc của gen.

B. Đột biến gen hoàn toàn có thể làm cho sinh vật ngày càng phong phú, phong phú.

C. Đột biến gen là nguyên nguyên vật tư cho quy trình chọn giống và tiến hoá.

D. Đột biến gen hoàn toàn có thể có lợi, có hại hoặc trung tính.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Đột biến gen thường gây hại cho sinh vật nhưng đôi lúc có lợi cho bản thân mình sinh vật và con người.

Câu 15: (NB) Tính chất biểu lộ của đột biến gen hầu hết là

A. có hại cho thành viên.               

B. có lợi cho thành viên.                

C. làm cho thành viên có ưu thế so với bố, mẹ.

D. không còn hại cũng không còn lợi cho thành viên.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Tính chất biểu lộ của đột biến gen hầu hết là có hại cho thành viên vì chúng phá vỡ sự thống nhất hòa giải và hợp lý trong kiểu gen đã qua tinh lọc tự nhiên và duy trì lâu lăm trong Đk tự nhiên, gây ra những rối loạn trong quy trình tổng hợp prôtêin.

Câu 16: (NB) Đột biến gen hoàn toàn có thể dẫn tới

A. tạo ra điểm lưu ý di truyền mới có lợi cho bản thân mình sinh vật.

B. làm tăng kĩ năng thích nghi với khung hình với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

C. gây hại cho bản thân mình sinh vật.

D. cả 3 trường hợp nêu trên.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đột biến gen hoàn toàn có thể dẫn tới:

– Tạo ra điểm lưu ý di truyền mới có lợi cho bản thân mình sinh vật.

– Làm tăng kĩ năng thích nghi với khung hình với môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống.

– Gây hại cho bản thân mình sinh vật.

Câu 17: (NB) Ở sinh vật lưỡng bội, alen đột biến luôn biểu lộ ra kiểu hình khi

A. alen đột biến trong tế bào sinh dục.

B. alen đột biến trong tế bào sinh dưỡng.

C. alen đột biến là alen trội.

D. alen đột biến hình thành trong nguyên phân.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Alen đột biến luôn biểu lộ ra kiểu hình khi alen đột biến là alen trội.

Câu 18: (TH) Nội dung nào sau này không đúng?

A. Trong nhiều chủng loại đột biến tự nhiên, đột biến gen có vai trò hầu hết trong việc phục vụ nguyên vật tư cho quy trình tiến hoá.

B. Đột biến gen là loại đột biến xẩy ra ở Lever phân tử.

C. Khi vừa mới được phát sinh, những đột biến gen sẽ tiến hành biểu lộ ngay kiểu hình và gọi là thể đột biến.

D. Không phải loại đột biến gen nào thì cũng di truyền được qua sinh sản hữu tính.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Khi vừa mới được phát sinh, những đột biến gen không phải luôn luôn được biểu lộ ngay thành kiểu hình mà tùy từng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống và tổng hợp gen mang đột biến.

Câu 19: (TH) Điểm giống nhau cơ bản giữa đột biến và biến dị tổng hợp là

A. đều tạo ra kiểu hình không thông thường.

B. đều mang tính chất chất chất hàng loạt và khuynh hướng.

C. đều không di truyền cho thế hệ sau.

D. đều là biến hóa có liên quan đến cấu trúc vật chất di truyền.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Đột biến gen và biến dị tổng hợp đều là biến hóa có liên quan đến cấu trúc vật chất di truyền.

Câu 20: (TH) Giữa biến dị tổng hợp và đột biến gen có điểm nào rất khác nhau nào? 

1. Đột biến gen là biến dị di truyền còn biến dị tổng hợp là biến dị tổng hợp thì không di truyền. 

2. Đột biến gen xuất hiện đột ngột gián đoạn còn biến dị tổng hợp hoàn toàn có thể khuynh hướng trước. 

3. Đột biến gen làm gen thay đổi cấu trúc gen còn biến dị tổng hợp thì không. 

4. Nguyên nhân của đột biến gen là vì tác nhân môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên còn biến dị tổng hợp là vì sự tổng hợp lại vật chất di truyến vốn có của bố mẹ cho con qua giảm phân và thụ tinh. 

Phương án đúng là

A. 1, 2.                

B. 2, 3.                

C. 2, 4.                

D. 3, 4.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

Điểm rất khác nhau giữa biến dị tổng hợp và đột biến gen là: 2, 4.

– 1 sai vì biến dị tổng hợp và đột biến gen đều là biến dị di truyền.

– 3 sai vì biến dị tổng hợp cũng hoàn toàn có thể làm thay đổi cấu trúc gen (hoán vị gen xẩy ra do tiếp hợp trao đổi chéo trong giảm phân).

Câu 21: (NB) Sự phát sinh đột biến gen tùy từng yếu tố nào sau này?

A. Điều kiện sống của sinh vật.

B. Nguồn thức ăn của sinh vật.

C. Mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và kiểu hình.

D. Cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

Sự phát sinh đột biến gen tùy từng cường độ, liều lượng, loại tác nhân gây đột biến và cấu trúc của gen.

Câu 22: (NB) Ý nghĩa của đột biến gen trong trồng trọt và chăn nuôi là

A. gây đột biến tự tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu yếu con người.

B. gây đột biến tự tạo về đột biến gen để tăng sức sinh trưởng của cây trồng và vật nuôi.

C. gây đột biến tự tạo về đột biến gen để tăng độ cao của cây trồng và vật nuôi.

D. gây đột biến tự tạo về đột biến gen để làm cơ quan sinh dưỡng có kích thước lớn.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: A

Giải thích:

Gây đột biến tự tạo về đột biến gen để tạo ra những giống có lợi cho nhu yếu con người đó đó là ứng dụng của đột biến gen trong trồng trọt vào chăn nuôi.

Câu 23: (NB) Chuỗi pôlipeptit do gen đột biến tổng hợp so với chuỗi pôlipeptit do gen thông thường tổng hợp có số axit amin bằng nhau nhưng rất khác nhau ở axit amin thứ 80. Đột biến điểm trên gen cấu trúc này còn có dạng

A. mất một cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 81.

B. thay thế 1 cặp nuclêôtit ở vị trí bộ ba thứ 81.

C. thay thế 1 cặp nuclêôtit ở vị trí thứ 81.

D. thêm một cặp nuclêôtit ở bị trí thứ 81.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: B

Giải thích:

– Lưu ý cách gọi tên thứ tự axit amin: bộ ba thứ nhất trên gen quy định axit amin mở đầu, bộ ba thứ hai trên gen quy định axit amin thứ nhất,… → Bộ ba thứ 81 trên gen quy định axit min thứ 80.

– Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí bộ ba thứ 81 hoàn toàn có thể làm cho nuclêôtit do gen đột biến tổng hợp rất khác nhau ở axit amin thứ 80 so với chuỗi pôlipeptit do gen thông thường tổng hợp. Đột biến thay thế hoàn toàn có thể xẩy ra ở một trong 3 vị trí của cục ba thứ 81.

Câu 24: (VD) Một gen có 3000 nuclêôtit, trong số đó A = 2G bị đột biến thay thế một cặp G – X bằng một căp A – T. Số nuclêôtit loại G của gen sau đột biến là

A. 1000.                         

B. 501.                          

C. 499.                        

D. 498.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: C

Giải thích:

– Xác định số nuclêôtit ở gen trước đột biến: 2A+2G=3000A=2G⇔G=500A=1000

– Dạng đột biến xẩy ra là đột biến thay thế một cặp G – X bằng một căp A – T → Số G của gen đột biến bị giảm sút 1 so với gen trước đột biến = 500 – 1 = 499.

Câu 25: (VD) Gen A có 900 nuclêôtit loại A, 600 nuclêôtit loại G bị đột trở thành gen a, gen a có 901 nuclêôtit loại A và 599 nuclêôtit loại G.Vậy dạng đột biến trên là

A. Thêm một cặp A-T.                                               

 B. Mất một cặp G-X.

C. Thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X.            

D. Thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.

Hiển thị đáp án  

Đáp án: D

Giải thích:

So sánh số lượng nhiều chủng loại nu của gen A và a ta thấy:

– So với gen A, gen a có số cặp G-X giảm sút 1.

– So với gen A, gen a có số cặp A-T tăng thêm 1.

→ Dạng đột biến xẩy ra là thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T.

Các vướng mắc trắc nghiệm Sinh học lớp 9 có đáp án, tinh lọc khác:

Trắc nghiệm Bài 22: Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm Bài 23: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Trắc nghiệm Bài 24: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo)

Trắc nghiệm Bài 25: Thường biến

Trắc nghiệm Bài 28: Phương pháp nghiên cứu và phân tích di truyền người

Reply
9
0
Chia sẻ

Video Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán Free.

Thảo Luận vướng mắc về Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Kiểu thay thế nào dưới đấy là dị hoán vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Kiểu #thay #thế #nào #dưới #đây #là #dị #hoán