Kinh Nghiệm về Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-18 03:12:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

377

Liên kết ion là link được tạo thành bởi

Nhận định không đúng chuẩn về link ion là:

Các nguyên tử phối hợp lại với nhau nhằm mục đích mục tiêu tạo thành cấu trúc mới

Khi tạo thành link ion, nguyên tử dễ nhường electron là nguyên tử

Oxi có số hiệu nguyên từ là 8. Oxi thuận tiện và đơn thuần và giản dị:

Natri có số hiệu nguyên tử là 11. Natri thuận tiện và đơn thuần và giản dị:

Số electron lớp ngoài cùng của ion S2- (Z = 16) là:

Cấu hình e lớp ngoài cùng của ion K+ (Z = 19) là:

Để đạt đến trạng thái bền vững theo quy tắc bát tử, nguyên tử Al cần

Khi hình thành phân tử NaCl từ natri và clo

Hợp chất không chứa ion đa nguyên tử là:

Hợp chất trong phân tử có link ion là

Cho những ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+,  S2-, Cl-, O2-. Số ion có 10e là:

Cho những ion: Na+, Mg2+, Al3+, Ca2+,  S2-, Cl-, O2-. Số ion có 3 lớp e là:

Cation R+ có thông số kỹ thuật e ở phân lớp ngoài cùng là 2p6. Vậy R là:

Cho Na (Z=11) và Cl (Z=17). Liên kết trong phân tử NaCl là

Ion nào sau này là ion đa nguyên tử

Chỉ ra nội dung sai khi nói về ion: 

Ion nào là ion đơn nguyên tử?

Liên kết ion là link được hình thành bởi 

Liên kết hóa học được hình thành trong phân tử kali bromua là

15:03:0212/08/2022

Vậy link cộng hóa trị có cực và không cực rất khác nhau thế nào? chúng được hình thành trong phân tử đơn chất và hợp chất ra làm sao? Và làm thế nào để phân loại link hóa học theo độ âm điện, toàn bộ chúng ta cùng tìm hiểu qua bài này.

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

1. Liên kết cộng hóa trị hình thành Một trong những nguyên tử giống nhau

* Sự hình thành đơn chất.

a) Sự hình thành phân tử Hidro (H2).

– Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

– Nguyên tử H (Z=1) có thông số kỹ thuật electron là 1s1, hai nguyên tử H link với nhau bằng phương pháp mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, mỗi phân tử có 2 electron, giống thông số kỹ thuật electron bền vững của khí hiếm heli:

 

– Mỗi chấm bên kí hiệu nguyên tố màn biểu diễn một electron ở lớp ngoài cùng.

– Ký hiệu H:H là công thức electron; H-H là công thức cấu trúc.

– Giữa 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron link biểu thị bằng (-) đó là link đơn.

b) Sự hình thành phân tử Nito (N2).

– Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

– Cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, có 5 electron ở lớp ngoài cùng. Trong phân tử nitơ N2, để đạt thông số kỹ thuật electron của nguyên tử khí hiếm sớm nhất Ne, mỗi nguyên tử nitơ phải góp chung 3 electron.

– Ký hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là công thức cấu trúc.

– Hai nguyên tử N link với nhau bằng 3 cặp electron link biểu thị bằng 3 gạch (≡), đó là link ba, link 3 bền hơn link đôi.

c) Liên kết cộng hóa trị là gì?

– Liên kết cộng hóa trị là link được tạo ra giữa hai nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

– Mỗi cặp electron chung tạo ra 1 link cộng hoá trị, nên ta có link đơn (trong phân tử H2), link ba (trong phân tử N2).

* Liên kết cộng hóa trị không phân cực:

– Là link tạo ra từ 2 nguyên tử của cùng 1 nguyên tố (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), do đó link trong những phân tử đó không phân cực. Đó là link cộng hoá trị không phân cực.

2. Liên kết cộng hóa trị hình thành Một trong những nguyên tử khác nhau

* Sự hình thành hợp chất

a) Sự hình thành phân tử hidro clorua HCl

– Mỗi nguyên tử H và Cl góp 1 electron tạo thành 1 cặp electron chung để tạo thành 1 link cộng hoá trị.

– Độ âm điện của clo là 3,16 to nhiều hơn độ âm điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron link bị lệch về phía clo, link cộng hóa trị này bị phân cực.

 

– Công thức cấu trúc H-Cl; Công thức electron H:Cl

* Liên kết cộng hóa trị có phân cực:

– Là link cộng hóa trị trong số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là link cộng hóa trị có cực hay link cộng hóa trị phân cực.

– Trong công thức electron của phân tử có cực, người ta đặt cặp electron chung lệch về phía nguyên tử có độ âm điện to nhiều hơn.

b) Sự hình thành phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

– Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon có 4 electron ở lớp ngoài cùng.

– Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi có 6 electron ở lớp ngoài cùng.

– Trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm trong tâm 2 nguyên tử O và góp chung với mỗi nguyên tử O hai electron. Mỗi nguyên tử O góp chung với nguyên tử C hai electron tạo ra 2 link đôi.

 

– Ta có O::C::O là công thức electron ; O=C=O là công thức cấu trúc.

– Như vậy, mỗi nguyên tử C hay O đều phải có 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt thông số kỹ thuật bền vững của khí hiếm.

– Độ âm điện của oxi (3,14) to nhiều hơn độ âm điện của C(2,55) nên cặp electron chung lệch về phía Oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi và cacbon là phân cực, nhưng phân tử CO2 có cấu trúc thẳng nên 2 link đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, kết quả là phân tử CO2 không biến thành phân cực.

3. Tính chất của những chất có link cộng hóa trị

– Các chất mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị hoàn toàn có thể là chất rắn như đường, lưu huỳnh, iot,… hoàn toàn có thể là chất lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,…

– Các chất có cực như ancol etylic, đường,… tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn những chất không cực như iot, những chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,…

– Nói chung, những chất chỉ có link cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

II. Độ âm điện và Liên kết hóa học

1. Quan hệ giữa link cộng hóa trị có cực, link cộng hóa trị không cực và link ion

– Trong phân tử, nếu cặp electron chung ở giữa 2 nguyên tử ta có link cộng hoá trị không cực.

– Nếu cặp electron chung lệch về 1 phía của nguyên tử (có mức giá trị độ âm điện to nhiều hơn) thì đó là link cộng hoá trị có cực.

– Nếu cặp electron chung lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có được link ion. Như vậy, link ion hoàn toàn có thể coi là trường hợp riêng của link cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và link hóa học

– Để nhìn nhận loại link trong phân tử hợp chất, người ta hoàn toàn có thể nhờ vào hiệu độ âm điện. Cách phân loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau – Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện  Liên kết  từ 0 đến <0,4  Liên kết cộng hóa trị không cực  từ 0,4 đến <1,7  Liên kết cộng hóa trị có cực  ≥ 1,7  Liên kết ion

– Trong NaCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 link giữa Na và Cl là link ion.

– Trong phân tử HCl ta có hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H và Cl là link cộng hoá trị có cực.

– Trong phân tử H2 ta có hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ link giữa H và H là link cộng hoá trị không cực.

III. Bài tập vận dụng link cộng hóa trị

* Bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng nhất về link cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là link

A. Giữa những phi kim với nhau.

B. Trong số đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử rất khác nhau.

D. Được tạo ra giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

° Lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

– Đáp án đúng: D. Được tạo ra giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

* Bài 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong những câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không còn cực được tạo ra từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về tính chất chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

° Lời giải bài 2 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

* Bài 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho

A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Chọn đáp án đúng.

° Lời giải bài 3 trang 64 SGK Hóa 10:

– Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành link hóa học.

* Bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế nào là link ion, link cộng hóa trị không cực, link cộng hóa trị có cực, link cộng hóa trị có cực. Cho thí dụ minh họa.

° Lời giải bài 4 trang 64 SGK Hóa 10:

– Liên kết ion là link được hình thành bởi lực hút tĩnh điện Một trong những ion mang điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

– Liên kết cộng hóa trị không cực là link được tạo ra giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

– Liên kết cộng hóa trị trong số đó cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là link cộng hóa trị có cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl hay H –Cl.

* Bài 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện những nguyên tố, hãy cho biết thêm thêm có loại link nào trong những chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy giá trị độ âm điện của những nguyên tố ở bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài 5 trang 64 SGK Hóa 10:

– Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Liên kết ion

 AlCl3: 1,55. Liên kết cộng hóa trị có cực

 CaS: 1,58.Liên kết cộng hóa trị có cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị có cực.

* Bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết công thức electron và công thức cấu trúc những phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

° Lời giải bài 6 trang 64 SGK Hóa 10:

– Công thức electron và công thức cấu trúc những phân tử sau:

* Bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.

a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử của những nguyên tố đó.

b) Dự đoán link hóa học hoàn toàn có thể có Một trong những cặp X và A, A và Z, Z và X.

° Lời giải bài 7 trang 64 SGK Hóa 10:

a) 9X : 1s22s22p5 Đây là F có độ âm điện là 3,98.

 19A : 1s22s22p63s23p64s1 Đây là K có độ âm điện là 0,82.

 8Z: 1s22s22p4 Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b) Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16, có link ion.

– Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có link ion.

– Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có link cộng hóa trị có cực.

Hy vọng với nội dung bài viết về link cộng hóa trị, link cộng hóa trị có cực và không cực ở trên hữu ích cho những em. Mọi góp ý và vướng mắc những em vui lòng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để Hay Học Hoi ghi nhận và tương hỗ, chúc những em học tập tốt.

¤ Xem thêm những nội dung bài viết khác tại:

» Mục lục nội dung bài viết SGK Hóa 10 Lý thuyết và Bài tập

» Mục lục nội dung bài viết SGK Vật lý 10 Lý thuyết và Bài tập

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Liên kết giữa nguyên tử có Z 6 và Z = 1 là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Liên #kết #giữa #nguyên #tử #có #và #là