Contents

Kinh Nghiệm về Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 được Update vào lúc : 2022-04-07 01:19:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

163

Dạng 1: Xác định A, Z trong nguyên tử và kí hiệu nguyên tử nguyên tố hóa học

Nội dung chính

 • A. Na, 1s22s22p63s1
 • Đáp án A.
  Tổng số nhiều chủng loại hạt proton, nơtron và electron của R là 34
     p. + n + e = 34  => 2p + n = 34   (1)
  Tổng số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện
     p. + e = 1,833n hay 2p -1,833n = 0    (2)
  Từ (1), (2) ta có p. = e = 11, n =12
  Cấu hình electron của R là : Na , 1s22s2 2p63s1
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Lý thuyết cần nhớ:

– Nguyên tử trung hoà về điện nên số proton trong hạt nhân bằng số electron của nguyên

Số cty điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron 

– Số khối (kí hiệu là A) là tổng số hạt proton (kí hiệu là Z) và tổng số hạt nơtron (kí hiệu là N) của hạt nhân đó :

                            A = Z + N

Kí hiệu nguyên tử: (_Z^AX)

X: Nguyên tố hóa học

A: Số khối của nguyên tố X

Z: Số cty điện tích hạt nhân của nguyên tố X

Một số ví dụ điển hình

Ví dụ 1: Tổng số những hạt cơ bản (p., n, e) của một nguyên tử X là 28. Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 8. Xác định ký hiệu và tên nguyên tử X.

Hướng dẫn giải:

Tổng số những hạt cơ bản (p., n, e) của một nguyên tử X là 28

=> n + p. + e = 28 => 2p + n = 28 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 8

=> p. + e – n = 8 => 2p – n = 8 (2)

Từ (1) và (2) => p. = 9, n = 10

p. = 9 => X là F

=> AF = p. + n = 9 + 10 = 19

Ký hiệu nguyên tử của F là: (_9^19F)

Ví dụ 2: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34, trong số đó số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện. Xác định tên của R và những định số khối của R

Hướng dẫn giải:

Trong R, tổng số hạt mang điện và không mang điện là 34

=> p. + n + e = 34 => 2p + n = 34 (1)

Mặt khác, số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện

=> p. + e = 1,833n => 2p = 1,833n (2)

Từ (1) và (2) => p. = 11, n =12

Z = 11 => R là Al

AR = 11 + 12 = 23

Ví dụ 3: Hợp chất có công thức phân tử là M2X với: Tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 36. Khối lượng nguyên tử của X to nhiều hơn M là 9. Tổng số hạt trong X2-  nhiều hơn nữa trong M+ là 17. Xác định số khối của M, X.

Hướng dẫn giải:

Trong phân tử chất trên có 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử X.

Gọi số hạt cơ bản có trong nguyên tử M là: pM, eM, nM.

Số hạt cơ bản có trong nguyên tử X là: pX, eX, nX.

Theo đề bài, tổng số hạt cơ bản trong một phân tử là 116

=> 2 * (pM + eM + nM.) + pX + eX + nX = 116

=> 4pM + 2nM + 2pX + nX = 116 (I)

Số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 36

=> 4pM + 2pX – (2nM + nX) = 36 (II)

Khối lượng nguyên tử của X to nhiều hơn của M là 9

=> pX + nX – (pM + nM) = 9 (III)

Tổng số hạt trong X2-  nhiều hơn nữa trong M+ là 17.

=> 2pX + nX + 2 – (2pM + nM – 1) = 17 (IV)

Từ (I), (II) ,(III), (IV)

=> pX =16, nX=16, pM =11, nM =12

=> AM = pM + nM = 11 + 12 = 23.

=> AX = pX + nX = 16 + 16 = 32.

Dạng 2: Bài toán về đồng vị

Lý thuyết cần nhớ:

 Các đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số proton nhưng rất khác nhau vể số nơtron.

Nguyên tử khối trung bình = (mathop Mlimits^ –   = dfracaX + bY100)

với a, b là % số nguyên tử của hai đồng vị X, Y.

Một số ví dụ điển hình:

Ví dụ 1:  Cho hai đồng vị hiđro với tỉ lệ % số nguyên tử : (_1^1H) (99,984%), (_1^2H) (0,016%) và hai đồng vị của clo : (_17^35Cl)(75,53%), (_17^37Cl) (24,47%).

      a. Tính nguyên tử khối trung bình của mỗi nguyên tố.

      b. Có thể có bao nhiêu loại phân tử HCl rất khác nhau được tạo ra từ hai loại đồng vị của hai nguyên tố đó.

Hướng dẫn giải

a.  Nguyên tử khối trung bình của hiđro và clo là :

            (beginarrayloverline M _H = overline A _H = 1.frac99,984100 + 2.frac0,016100 = 1,00016;\overline M _Cl = overline A _Cl = 35.frac75,53100 + 37.frac24,47100 = 35,4894.endarray)

b. Trong phân tử HCl, có một nguyên tử H và 1 nguyên tử Cl. Nguyên tố H và Cl đều phải có 2 đồng vị. Nên để chọn nguyên tử H thì có 2 cách chọn, tương tự ta thấy có 2 cách chọn nguyên tử Cl. Do đó có 2.2 = 4 loại phân tử HCl rất khác nhau.

Ví dụ 2: Biết rằng nguyên tố agon có ba đồng vị rất khác nhau, ứng với số khối 36; 38 và A. Phần trăm những đồng vị tương ứng lần lượt bằng : 0,34% ; 0,06% và 99,6%. Tính số khối của đồng vị A của nguyên tố agon, biết rằng nguyên tử khối trung bình của agon bằng 39,98.

Hướng dẫn giải

Áp dụng phương pháp tính nguyên tử khối trung bình ta có:

36 * 0,34% + 38 * 0,06% + A * 99,6% = 39,98

=> A = 40

Ví dụ 3 : Nguyên tử khối trung bình của đồng bằng 63,54. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới hai dạng đồng vị (_29^63Cu) và  (_29^65Cu)Tính thành phần Phần Trăm về số nguyên tử của mỗi loại đồng vị.

Hướng dẫn giải

Sử dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình = (mathop Mlimits^ –   = dfracaX + bY100)

Gọi Phần Trăm số nguyên tử của đồng vị (_29^63Cu) là x, Phần Trăm đồng vị (_29^65Cu) là (100 – x).

Ta có (frac63x+(100-x)65100) = 63,54 => x = 73

Vậy % số nguyên tử của đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu) lần lượt là 73% và 27%.

Ví dụ 4 : Trong tự nhiên kali có hai đồng vị (_19^39K)  và (_19^41K.) Tính thành phần Phần Trăm về khối lượng của có trong KClO4. Biết nguyên tử khối trung bình của K là 39,13; O là 16 và Cl là 35,5.

Hướng dẫn giải

Gọi Phần Trăm về số nguyên tử đồng vị (Phần Trăm về số mol) của (_19^39K) và (_19^41K) là x1 và x2 ta có :

=> Đồng vị (_19^39K) chiếm 93,5% tổng số nguyên tử K.

 Giả sử có một mol KClO4 thì tổng số mol những đồng vị của K là một trong mol, trong số đó số mol (_19^39K) là một trong.0,935 =0,935 mol.

Vậy thành phần Phần Trăm về khối lượng của  có trong KClO4 là :

(% _19^39K = frac0,935.3939,13 + 35,5 + 16.4.100 = 26,3% )

Ví dụ 5: Nguyên tử Mg có ba đồng vị ứng với thành phần Phần Trăm về số nguyên tử như sau :

 Đồng vị  (^24Mg)                (^25Mg)                (^26Mg)

   %              78,6                   10,1                  11,3

      a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg.

      b. Giả sử trong hỗn hợp nói trên có 50 nguyên tử , thì số nguyên tử tương ứng của hai  đồng vị còn sót lại là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải :

a. Tính nguyên tử khối trung bình của Mg :

(overlineM_Mg=24.frac78,6100+25.frac10,1100+26.frac11,3100=24,33.)

b. Tính số nguyên tử của những đồng vị (^24Mg) và (^26Mg):

Ta có :

Trong x nguyên tử Mg có chứa 50 nguyên tử (^25Mg)

=> 50 nguyên tử Mg chiếm 10,1 % của x nguyên tử Mg

=> x = 50 : 10,1 * 100 = 495 (nguyên tử)

Số nguyên tử (^24Mg) = 495 * 78,1 : 100 = 389 (nguyên tử).

Số nguyên tử (^26Mg) = 495* 11,3 : 100 = 56  (nguyên tử).

Loigiaihay

Đua top nhận quà tháng bốn/2022

Hãy luôn nhớ cảm ơn và vote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

 • lamngocanh8061
 • 30/10/2022

 • Cám ơn 1
 • Báo vi phạm

XEM GIẢI BÀI TẬP SGK HOÁ 10 – TẠI ĐÂY

10/01/2022 273

A. Na, 1s22s22p63s1

Đáp án đúng chuẩn

Đáp án A.
Tổng số nhiều chủng loại hạt proton, nơtron và electron của R là 34
   p. + n + e = 34  => 2p + n = 34   (1)
Tổng số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện
   p. + e = 1,833n hay 2p -1,833n = 0    (2)
Từ (1), (2) ta có p. = e = 11, n =12
Cấu hình electron của R là : Na , 1s22s2 2p63s1

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt p., n, e bằng 18. Số hạt không mang điện bằng trung bình cộng của tổng số hạt mang điện. Vậy số electron độc thân của nguyên tử R ở trạng thái cơ bản là

Xem đáp án » 10/01/2022 289

Nguyên tử của nguyên tố Y được cấu trúc bởi 36 hạt, trong số đó số hạt mang điện gấp hai số hạt không mang điện. Cấu hình electron của Y là

Xem đáp án » 10/01/2022 149

Tổng số hạt proton, nơtron, electron của nguyên tử nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử X là

Xem đáp án » 10/01/2022 143

Nguyên tử của nguyên tố X có tống số hạt cơ bản là 49, trong số đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số cty điện tích hạt nhân của X là

Xem đáp án » 10/01/2022 130

Chọn câu phát biểu sai:

1. Trong một nguyên tử luôn luôn có số proton = số electron = số cty điện tích hạt nhân

2. Tổng số proton và số electron trong một hạt nhân gọi là số khối

3. Số khối A là khối lượng tuyệt đối của nguyên tử

4. Số proton = số cty điện tích hạt nhân

5. Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng rất khác nhau về số nơtron

Xem đáp án » 10/01/2022 118

Nguyên tố Cu có nguyên tử khối trung bình là 63,54 có 2 đồng vị X và Y. Biết tổng số khối của hai đồng vị là 128. Số nguyên tử đồng vị X bằng 0,37 số nguyên tử đồng vị Y. Vậy Phần Trăm số nguyên tử của từng đồng vị là

Xem đáp án » 10/01/2022 113

Một ion X2+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 92, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 20. Số hạt nơtron và electron trong nguyên tử X lần lượt là

Xem đáp án » 10/01/2022 106

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử X phân loại như sau: 

Số hiệu nguyên tử và kí hiệu nguyên tử X là

Xem đáp án » 10/01/2022 98

Một nguyên tố X có 3 đồng vị A1XXA1 (79%), A2XXA2 (10%), A3XXA3  (11%). Biết tổng số khối của 3 đồng vị là 75, nguyên tử khối trung bình của 3 đồng vị là 24,32. Mặt khác số nơtron của đồng vị thứ hai nhiều hơn nữa số nơtron đồng vị 1 là một trong cty . A1, A2, A 3 lần lượt là:

Xem đáp án » 10/01/2022 92

Nguyên tử R có tống số hạt cơ bản là 52, trong số đó số hạt không mang điện trong hạt nhân gấp 1,059 lần số hạt mang điện tích âm. Kết luận nào sau này không đúng với R?

Xem đáp án » 10/01/2022 92

Nguyên tử của nguyên tố R có 3 lớp e, lớp ngoài cùng có 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

Xem đáp án » 10/01/2022 88

Trong tự nhiên Oxi có 3 đồng vị 16O (x1%), 17O (x2%), 18O (4%), nguyên tử khối trung bình của Oxi là 16,14. Phần trăm đồng vị 16O và 17O lần lượt là:

Xem đáp án » 10/01/2022 88

Cho ba nguyên tử có kí hiệu là 2412MgMg1224, 2512MgMg1225, 2612MgMg1226. Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 10/01/2022 85

M và X là hai nguyên tử sắt kẽm kim loại, tổng số hạt cơ bản của toàn bộ nguyên tử M và X là 142, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa không mang điện là 42. Số hạt mang điện trong nguyên tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 12. Tìm M và X

Xem đáp án » 10/01/2022 71

Nguyên tử của nguyên tố R có phân lớp ngoài cùng là 3d1. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố R là:

Xem đáp án » 10/01/2022 57

Reply
9
0
Chia sẻ

Clip Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 Free.

Giải đáp vướng mắc về Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện và không mang điện là 36 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #nguyên #tử #có #tổng #số #hạt #mang #điện #và #không #mang #điện #là