Contents

Kinh Nghiệm về Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào được Update vào lúc : 2022-04-05 03:07:11 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

319

18/06/2022 702

C. Al và Cl

Đáp án đúng chuẩn

Nội dung chính

 • C. Al và Cl
 • Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong những phân lớp p. là 7 
   Cấu hình electron
  của X: 1s22s22p63s23p1
  Số electron của X = 13 → số hạt mang điện của X = 2 x 13 = 26.
  Số hạt mang điện của Y = 26 + 8 = 34 → Y có số hiệu nguyên tử  Z = 34 : 2 = 17
  → X, Y lần lượt là A1 và C1 → Chọn C.
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt electron trong những phân lớp p. là 7 
 Cấu hình electron
của X: 1s22s22p63s23p1
Số electron của X = 13 → số hạt mang điện của X = 2 x 13 = 26.
Số hạt mang điện của Y = 26 + 8 = 34 → Y có số hiệu nguyên tử  Z = 34 : 2 = 17
→ X, Y lần lượt là A1 và C1 → Chọn C.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cấu hình electron của nguyên tố X là 1s22s22p63s1. Biết rằng X có số khối là 24 thì trong hạt nhân của X có:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,429

Nguyên tố X có Z = 17. Số electron lớp ngoài cùng của X là:

Xem đáp án » 18/06/2022 3,131

Lớp thứ 3 (n = 3) có số phân lớp là

Xem đáp án » 18/06/2022 2,614

Nguyên tử X có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản X có so obitan chứa e là:

Xem đáp án » 18/06/2022 2,521

Cho những nguyên tử K (Z = 19), Sc (Z = 21), Cr (Z = 24), Cu (Z = 29). Các nguyên tử có số electron lớp ngoài cùng bằng nhau là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,639

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron ở những phân lớp p. là 11. Nguyên tố X thuộc loại nguyên tố

Xem đáp án » 18/06/2022 1,399

Ở phân lớp 4d, số electron tối đa là:

Xem đáp án » 18/06/2022 1,383

Nguyên tử của nguyên tố A có phân lớp ngoài cùng là 3p. Tổng electron ở những phân lớp p. là 9. Nguyên tố A là:

Xem đáp án » 18/06/2022 889

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số electron trong những phân lớp p. là 7. Nguyên tử của nguyên tố Y có tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt mang điện của X là 8. X và Y là những nguyên tố:

Xem đáp án » 18/06/2022 775

Phát biểu nào dưới đây không đúng

Xem đáp án » 18/06/2022 773

Lớp thứ n có so electron tối đa là

Xem đáp án » 18/06/2022 755

Nguyên tử X có thông số kỹ thuật electron ở lớp ngoài cùng là 3s1. Trong một nguyên tử X có tổng số hạt mang điện là

Xem đáp án » 18/06/2022 730

Nguyên tử của nguyên tố A và B đều phải có phân lớp ngoài cùng là 2p. Tổng số e ở hai phân lớp ngoài cùng hai nguyên tử này là 3. Vậy số hiệu nguyên tử của A và B lần lượt là:

Xem đáp án » 18/06/2022 705

Mệnh đề nào sau này không đúng:

Xem đáp án » 18/06/2022 618

Lớp thứ n có số obitan tối đa là

Xem đáp án » 18/06/2022 616

 • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Quảng cáo

Nguyên tử của mỗi nguyên tố có một số trong những Z đặc trưng nên để xác lập nguyên tố ta cần xác lập Z thông qua việc lập và giải phương trình về số hạt.

Phương pháp:

   – Căn cứ vào Z sẽ xác lập được nguyên tử đó là thuộc nguyên tố hóa học nào

   – Lưu ý: Z = số proton (p.) = số electron (e) = E

       Số khối: A = Z + N

       Tổng số hạt = 2.Z + N

       Tổng số hạt mang điện = Z + E = 2Z

Ví dụ 1: Tổng số hạt cơ bản của một nguyên tử X là 82, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 22. Vậy X là

Hướng dẫn:

   Ta có: 2.Z + N =82

       2.Z – N=22

   ➢ Z = (82+22)/4 =26

   ➢ X là Fe

Công thức vận dụng nhanh: Z = (S + A )/4

   Trong số đó:

       Z: số hiệu nguyên tử

       S: tổng số hạt

       A: Hiệu số hạt mang điện và không mang điện

Phương pháp:

Nếu là MxYy thì hoàn toàn có thể coi có x nguyên tử M và y nguyên tử Y.

Do đó x.ZX + y.ZY = (Sphân tử + Aphân tử) / 4

Quảng cáo

Ví dụ 2: Tổng số hạt cơ bản trong phân tử X có công thức là M2O là 140, trong phân tử X thì tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 44. Vậy X là

Hướng dẫn:

Trong X có 2 nguyên tử M và 1 nguyên tử O.

Nên ta có : 2.ZM + 8 = (140 + 44) : 4 = 46 ⇒ Z =19

       ⇒ M là K ⇒ X là K2O

Áp dụng mở rộng công thức trên trong giải ion

   ➢ Nếu ion là Xx+thì ZX = (S + A+ 2x) / 4

   ➢ Nếu ion Yy-thì ZY = (S + A – 2y) / 4

Vậy khác lạ của công thức này với công thức ban đầu đó là thêm giá trị của điện ion

Cách nhớ: nếu ion dương thì đem + 2 lần giá trị điện ion dương, nếu âm thì – 2 lần giá trị điện ion âm)

Ví dụ 3: Tổng số hạt cơ bản của ion M3+ là 79, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa không mang điện là 19. M là

Hướng dẫn:

ZM = (79 + 19 +2.3) : 4 = 26 ⇒ M là sắt (Fe).

Phương pháp:

Với dạng này thì ta phải phối hợp thêm bất đẳng thức:

1 ≤ N/Z ≤ 1,52 (với 82 nguyên tố đầu bảng tuần hoàn)

1 ≤ (S −2Z)/Z ≤ 1,52 ⇒ S/3,52 ≤ Z ≤ S/3

Thường với cùng 1 số nguyên tố đầu độ chênh lệch giữa p., n, không nhiều nếu không muốn nói là rất ít thường là một trong hoặc 2, nên sau khi chia S cho 3 ta thường chon luôn giá trị nguyên sớm nhất.

Ngoài ra hoàn toàn có thể phối hợp công thức:

S = 2Z + N = Z + (Z + N) hay là S =Z + A

Quảng cáo

Ví dụ 4: Tổng số hạt cơ bản của nguyên tử X là 52, X thuộc nhóm VIIA. X là

Hướng dẫn:

Z ≤ 52: 3 = 17,33 ⇒ Z là Clo (Cl)

ZM ≤ 60:3 = 20 ⇒ Ca, ZX ≤ 24 : 3 = 8 ⇒ O Vậy MX là CaO.

Câu 1. Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 34, trong số đó số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện. Xác định số khối X?

A. 23        B. 24        C. 27        D. 11

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Ta có tổng số hạt trong nguyên tử: P + N + E = 34

Mà P = E = Z ⇒ 2Z + N = 34

Mặt khác số hạt mang điện gấp 1,8333 lần số hạt không mang điện nên:

2Z = 1,8333N ⇒ 1,8333N + N = 34 ⇒ N = 12 ⇒ Z = 11

Vậy X có Z = 11 nên điện tích hạt nhân là 11+

Số khối của X: A = Z + N = 23

Câu 2. Một nguyên tử nguyên tố A có tổng số proton, nơtron, electron là 52. Tìm nguyên tố A.

A. Mg        B. Cl        C. Al        D. K

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có: 2Z + N = 52

Do bài toán có hai ẩn nhưng chỉ có một dữ kiện để lập phương trình nên ta sử dụng thêm số lượng giới hạn

1 ≤ N/Z ≤ 1,222 hay 52/3,222 ≤ Z ≤ 52/3 ⇒ 16,1 ≤ Z ≤ 17,3.

Chọn Z = 17 ⇒ N = 18 ⇒ A = 35 (nguyên tố Clo)

Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là :

A. 27        B. 26        C. 28        D. 23

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

p. + n + e = 40 vì p. = e ⇒ 2p + n = 40 (1)

Hạt mang điện: p. + e = 2p

Hạt không mang điện: n.

Theo bài: 2p – n = 12 (2)

Từ 1 và 2 ⇒ p. = e = 13; n = 14 ⇒ A = p. + n = 27

Vậy, sắt kẽm kim loại X là Ca, Y là Fe.

Câu 4. Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong hai nguyên tử sắt kẽm kim loại X và Y là 142, trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn nữa của X là 12. Hai sắt kẽm kim loại X, Y lần lượt là

A. Na, K.       B. K, Ca.       C. Mg, Fe.       D. Ca, Fe.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 5. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử nguyên tố X là 155, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 33 hạt. X là nguyên tố nào sau này ?

A. Al       B. Fe       C. Cu       D. Ag

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 6. Một ion X3+ có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 79, trong số đó số hat mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 19. Viết kí hiệu của nguyên tử X.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

⇒ Z = 26; N = 30 ⇒ A = 56. Vậy ki hiệu nguyên tử: 2656)X

Câu 7. Tổng số những hạt trong nguyên tử M là 18. Nguyên tử M có tổng số hạt mang điện gấp hai số hạt không mang điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Tổng số hạt trong nguyên tử : P + N + E = 18

Mà P = E = Z ⇒ 2Z + N = 18

Măt khác tổng số hạt mang điện gấp hai số hạt không mang điện

2Z = 2N ⇒ Z = N = 6 ⇒ A = 12

Kí hiệu nguyên tử M: 612C.

Câu 8. Mỗi phân tử XY2 có tổng những hạt proton, nơtron, electron bằng 178; trong số đó, số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 54, số hạt mang điện của X thấp hơn số hạt mang điện của Y là 12. Hãy xác lập kí hiệu hoá học của X,Y lần lượt là

A. Fe và S       B. S và O       C. C và O       D. Pb và Cl

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Kí hiệu số cty điện tích hạt nhân của X là ZX , Y là ZY ; số nơtron (hạt không mang điện) của X là NX, Y là NY . Với XY2 , ta có những phương trình:

tổng số hạt của X và Y là: 2 ZX + 4 ZY + NX + 2 NY = 178 (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn nữa không mang điện là: 2.ZX + 4.ZY – NX – 2.NY = 54 (2)

Số hạt mang điện của X thấp hơn số hạt mang điện của Y là: 4.ZY – 2.ZX = 12 (3)

ZY = 16 ; ZX = 26

Vậy X là sắt, Y là lưu huỳnh ⇒ XY2 là FeS2

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 10 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k6: fb/groups/hoctap2k6/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

nguyen-tu.jsp

Reply
1
0
Chia sẻ

Video Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt mang điện là 26 và X thuộc loại nguyên tố nào vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Nguyên #tử #của #nguyên #tố #có #tổng #số #hạt #mang #điện #là #và #thuộc #loại #nguyên #tố #nào