Mẹo Hướng dẫn Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg được Cập Nhật vào lúc : 2022-09-30 01:30:33 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

10

BỘ QUỐC PHÒNG-BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI-BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTG NGÀY 09 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI ĐỐI TƯỢNG THAM GIA CHIẾN TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC, LÀM NHIỆM VỤ QUỐC TẾ Ở CĂM-PU-CHI-A, GIÚP BẠN LÀO SAU NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1975 ĐÃ PHỤC VIÊN, XUẤT NGŨ, THÔI VIỆC

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 trong năm 2007 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Thi hành điểm a khoản 1 Điều 9 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách, chủ trương riêng với đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (sau này gọi tắt là Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg), Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực thi như sau:

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh, đối tượng người dùng vận dụng

1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thực thi chính sách trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần, chính sách bảo hiểm y tế, mai táng phí riêng với một số trong những đối tượng người dùng trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào (sau này gọi chung là đối tượng người dùng trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế) sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 thuộc địa phận và thời hạn quy định tại Điều 3 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

2. Đối tượng vận dụng

a) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, gồm có cả lực lượng công an nhân dân vũ trang, bộ đội Biên phòng qua những thời kỳ (gọi chung là quân nhân), người làm công tác thao tác cơ yếu hưởng lương như riêng với quân nhân, công an nhân dân, nhập ngũ, tuyển dụng sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế, có dưới 20 năm phục vụ trong quân đội, cơ yếu, hiện không thuộc diện hưởng chính sách hưu trí, chính sách mất sức lao động, chính sách bệnh binh hàng tháng thuộc một trong những trường hợp sau này:

– Đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2000;

– Thương binh đã phục viên, xuất ngũ trước thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2000; thương binh nặng đang điều dưỡng tại những đoàn điều dưỡng thương binh do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị và vận hành hoặc đã về mái ấm gia đình;

– Chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên cấp dưới chức quốc phòng rồi thôi việc trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995; đã có quyết định hành động chuyển ngành trước thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2000 nhưng không thực thi được hoặc đã về địa phương mà chưa xử lý và xử lý chính sách;

– Phục viên, xuất ngũ đi lao động hợp tác quốc tế hoặc được cử đi lao động hợp tác quốc tế về nước đã phục viên, xuất ngũ trước thời điểm ngày thứ nhất tháng bốn năm 2000.

b) Công nhân viên cấp dưới chức quốc phòng, công nhân viên cấp dưới chức nhà nước, Chuyên Viên những ngành (gọi chung là cán bộ, công nhân viên cấp dưới chức) trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế đã thôi việc trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 năm 1995, hiện không thuộc diện hưởng chính sách hưu trí, chính sách mất sức lao động hàng tháng.

c) Cán bộ xã, phường, thị xã (sau này gọi chung là cán bộ xã) trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc, hiện không thuộc diện hưởng chính sách hưu trí, chính sách mất sức lao động hàng tháng.

d) Dân quân tự vệ, công an xã do cơ quan ban ngành thường trực cấp xã tổ chức triển khai và quản trị và vận hành (gồm có cả thôn, ấp thuộc những xã biên giới) trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã về mái ấm gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chính sách hưu trí, chính sách mất sức lao động hàng tháng.

đ) Thanh niên xung phong triệu tập sau ngày 30 tháng bốn năm 1975 trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế, đã về mái ấm gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chính sách hưu trí, chính sách mất sức lao động hàng tháng.

3. Đối tượng không vận dụng

Thực hiện như khoản 2 Điều 2 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Điều 2. Cách tính thời hạn hưởng chính sách

1. Thời gian tính hưởng chính sách riêng với đối tượng người dùng hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này là thời hạn công tác thao tác thực tiễn trong quân đội, cơ yếu gồm có thời hạn là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, cơ yếu (kể cả thời hạn công tác thao tác trong lực lượng công an nhân dân) cộng với thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế thuộc những nhóm đối tượng người dùng hướng dẫn tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Thông tư này (nếu có); nếu có gián đoạn thì được cộng dồn.

Đối với những trường hợp chuyển ngành rồi thôi việc hoặc đã phục viên, xuất ngũ thuở nào gian rồi tiếp tục thao tác ở cơ quan, cty, tổ chức triển khai ngoài quân đội hoặc đi lao động hợp tác quốc tế, tiếp theo này lại phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc thương binh nặng đang điều dưỡng tại những đoàn điều dưỡng thương binh thuộc ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị và vận hành thì thời hạn công tác thao tác ngoài quân đội, cơ yếu (không trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế), thời hạn lao động hợp tác quốc tế, thời hạn điều dưỡng tại những đoàn điều dưỡng thương binh do ngành Lao động – Thương binh và Xã hội quản trị và vận hành không sẽ là thời hạn hưởng chính sách.

2. Thời gian tính hưởng chính sách riêng với những đối tượng người dùng hướng dẫn tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Thông tư này là thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế.

Trường hợp, đối tượng người dùng nêu trên có thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế thuộc những nhóm đối tượng người dùng rất khác nhau hoặc có gián đoạn thì được cộng dồn.

3. Thời gian hưởng chính sách trợ cấp một lần nếu có tháng lẻ thì từ đủ 6 tháng đến 12 tháng được xem tròn một năm, dưới 6 tháng được xem bằng nửa (1/2) năm; chính sách trợ cấp hàng tháng tính tròn năm (đủ 12 tháng).

Điều 3. Chế độ trợ cấp

1. Chế độ trợ cấp hàng tháng

a) Đối tượng hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này, có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thao tác được xem hưởng chính sách theo phía dẫn tại Điều 2 Thông tư này (gồm có cả số đối tượng người dùng đã phục viên, xuất ngũ sau ngày 15 tháng 12 năm 1993 hiện giờ đang công tác thao tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà khi thôi công tác thao tác ở xã không đủ Đk hưởng chính sách hưu trí theo quy định hoặc đối tượng người dùng khi thôi công tác thao tác ở xã thuộc diện được cộng nối thời hạn phục vụ trong quân đội, cơ yếu với thời hạn công tác thao tác ở xã nhưng không đủ Đk hưởng chính sách hưu trí mà thời hạn phục vụ trong quân đội, cơ yếu không được xem hưởng chính sách bảo hiểm xã hội một lần) được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng tính theo số năm công tác thao tác được xem hưởng chính sách theo quy định nêu trên; mức hưởng rõ ràng như sau:

– Từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm, mức trợ cấp bằng 925.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm, mức trợ cấp bằng 971.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm, mức trợ cấp bằng 1.018.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm, mức trợ cấp bằng 1.064.000 đồng/tháng;

– Từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm, mức trợ cấp bằng 1.110.000 đồng/tháng.

b) Khi Chính phủ kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp nêu trên cũng khá được kiểm soát và điều chỉnh tương ứng; thời gian được kiểm soát và điều chỉnh thực thi theo quy định của Chính phủ Tính từ lúc sau ngày thứ nhất/01/2012.

c) Đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng từ thời điểm tháng tiếp theo; thân nhân của đối tượng người dùng từ trần được hưởng trợ cấp một lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng của đối tượng người dùng từ trần.

Tham khảo những ví dụ 1, 2, 3 và 4 tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

2. Chế độ trợ cấp một lần

a) Đối tượng hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư này, có dưới 15 năm công tác thao tác được xem hưởng chính sách theo phía dẫn tại Điều 2 Thông tư này (gồm có cả đối tượng người dùng đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc hiện giờ đang công tác thao tác ở xã có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đối tượng người dùng có dưới 20 năm công tác thao tác trong quân đội, cơ yếu tiếp theo đó tham gia công tác thao tác ở xã đã nghỉ việc hiện giờ đang hưởng chính sách hưu trí, nhưng khi thôi công tác thao tác ở xã, thời hạn phục vụ trong quân đội, cơ yếu không được cộng nối với thời hạn công tác thao tác ở xã để tính hưởng chính sách bảo hiểm xã hội) được hưởng chính sách trợ cấp một lần tính theo số năm công tác thao tác được xem hưởng chính sách theo quy định nêu trên; mức hưởng rõ ràng như sau:

– Từ đủ 2 năm trở xuống mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng;

– Trên 2 năm, thì từ thời điểm năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được thêm vào đó 800.000 đồng.

b) Đối tượng hướng dẫn tại điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 1 Thông tư này được hưởng chính sách trợ cấp một lần tính theo số năm trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế, rõ ràng như sau:

– Tử đủ 2 năm trở xuống mức trợ cấp một lần bằng 2.500.000 đồng

– Trên 2 năm, thì từ thời điểm năm thứ 3 trở đi cứ mỗi năm được thêm vào đó 800.000 đồng.

c) Mức trợ cấp một lần hướng dẫn tại điểm a, b khoản này được xem theo công thức sau:

Mức trợ cấp = 2.500.000 đồng + [(số năm được tính hưởng – 2 năm) x 800.000 đồng].

Tham khảo những ví dụ 5, 6 tại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tư này.

d) Đối tượng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này đã từ trần trước thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 thời gian năm 2012 (gồm có cả số từ trần khi đang tại ngũ hoặc đang công tác thao tác) thì một trong những thân nhân sau này của đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần bằng 3.600.000 đồng: Vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi; bố đẻ, mẹ đẻ hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp.

Điều 4. Chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí

Đối tượng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này nếu không được hưởng chính sách bảo hiểm y tế thì được hưởng chính sách bảo hiểm y tế theo quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế, khi từ trần người lo mai táng được hưởng trợ cấp mai táng phí theo quy định của pháp lý về bảo hiểm xã hội hiện hành.

Điều 5. Nguồn kinh phí góp vốn đầu tư thực thi

1. Kinh phí chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần cho những đối tượng người dùng hướng dẫn tại Điều 3 Thông tư này do ngân sách Trung ương bảo vệ. Kinh phí chi trả trợ cấp hàng tháng Bộ Tài chính cấp cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội để ủy quyền cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương chi trả; kinh phí góp vốn đầu tư chi trả chính sách trợ cấp một lần Bộ Tài chính cấp theo đề xuất kiến nghị của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, chuyển những cty, địa phương thực thi chi trả.

2. Kinh phí chi mua bảo hiểm y tế và thực thi chính sách mai táng phí hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này do ngân sách địa phương đảm bảo.

3. Kinh phí đảm bảo cho công tác thao tác xét duyệt, chi trả chính sách trợ cấp một lần hướng dẫn tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này bằng 4% tổng ngân sách góp vốn đầu tư chi trả cho những đối tượng người dùng do ngân sách Trung ương đảm bảo; kinh phí góp vốn đầu tư chi trả trợ cấp hàng tháng thực thi theo quy định riêng với trợ cấp ưu đãi người dân có công.

Nội dung chi kinh phí góp vốn đầu tư đảm bảo cho công tác thao tác chi trả gồm: Tuyên truyền, phổ cập chủ trương; tập huấn, tu dưỡng trách nhiệm; xét duyệt, thẩm định hồ sơ; sơ, tổng kết; in ấn, tài liệu, mẫu biểu; văn phòng phẩm; sửa chữa thay thế nhỏ trang bị phục vụ công tác thao tác quản trị và vận hành, xét duyệt; chi trả … Mức chi thực thi theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 6. Hồ sơ xét hưởng chính sách

Hồ sơ xét hưởng chính sách quy định tại khoản 1 Điều 7 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, được hướng dẫn thực thi như sau:

1. Giấy tờ làm vị trí căn cứ xét duyệt hưởng chính sách

a) Giấy tờ gốc hoặc được xem sách vở gốc, gồm:

– Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc hoặc hết trách nhiệm hoặc chuyển sang công nhân viên cấp dưới chức quốc phòng rồi thôi việc, quyết định hành động của cơ quan có thẩm quyền cử đi lao động hợp tác quốc tế;

– Phiếu lập sổ trợ cấp phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành;

– Quyết định cấp giấy ghi nhận thương binh và trợ cấp thương tật hoặc bản trích lục hồ sơ thương tật;

– Lý lịch quân nhân, lý lịch cán bộ công chức, viên chức, lý lịch cán bộ hoặc bản trích yếu 63 riêng với sĩ quan, phiếu quân nhân; lý lịch đi lao động ở quốc tế; lý lịch đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

Các sách vở gốc nêu trên gồm có bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

– Giấy xác nhận quy trình công tác thao tác của cơ quan, cty cũ trước lúc đối tượng người dùng phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, thôi việc (mẫu 7, bản chính), do thủ trưởng cơ quan, cty từ cấp trung đoàn và tương tự trở lên trực tiếp quản trị và vận hành đối tượng người dùng trước lúc phục viên, xuất ngũ, thôi việc, thôi công tác thao tác hoặc cử đi lao động hợp tác quốc tế, chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên cấp dưới quốc phòng rồi thôi việc cấp, ký, đóng dấu, kèm theo bản photocopy hồ sơ của đối tượng người dùng hoặc list Đk, quản trị và vận hành đối tượng người dùng mà cơ quan, cty đang tàng trữ để làm vị trí căn cứ xác nhận. Trường hợp cơ quan, cty cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, cty mới được xây dựng sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, cty đã giải thể xác nhận.

b) Giấy tờ liên quan, gồm:

– Quyết định nhập ngũ, tuyển dụng; phong, thăng quân hàm, nâng lương; điều động công tác thao tác, chỉ định chức vụ; giao trách nhiệm;

– Giấy ghi nhận tham gia Thanh niên xung phong; giấy Đk quân nhân dự bị; phiếu khám sức mạnh thể chất, chuyển thương, chuyển viện;

– Huân, huy chương tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và những hình thức khen thưởng khác;

– Hồ sơ hưởng chủ trương người dân có công, hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

– Giấy chứng tử; giấy báo tử tử sĩ;

– Các sách vở liên quan khác, nếu có.

2. Hồ sơ xét hưởng chính sách trợ cấp riêng với từng đối tượng người dùng

a) Hồ sơ xét hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng được lập thành 03 bộ (gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 01 bộ; lưu tại Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh 01 bộ, tại Bộ Tư lệnh quân khu 01 bộ; hoặc lưu tại Cục Chính sách 01 bộ, riêng với đối tượng người dùng do Cục Chính sách ra Quyết định), mỗi bộ gồm:

– 01 bản khai thành viên của đối tượng người dùng (mẫu 1A), bản chính;

– Mỗi hoặc một số trong những sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều này (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền) đủ yếu tố chứng tỏ đúng đối tượng người dùng, Đk hưởng chính sách và thời hạn công tác thao tác của đối tượng người dùng theo phía dẫn tại Điều 1, 2 và khoản 1 Điều 3 Thông tư này;

– 01 Biên bản xét duyệt của Hội đồng chủ trương xã, phường, thị xã (mẫu 2), bản chính.

– 01 Công văn xét duyệt và đề xuất kiến nghị của Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, thành phố (mẫu 4), bản chính.

Từng đợt báo cáo, những cấp kèm theo Công văn đề xuất kiến nghị (mẫu 3A); list đối tượng người dùng (mẫu 3B), bản chính.

Hồ sơ chuyển giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để chi trả chính sách gồm:

– Bản khai thành viên của đối tượng người dùng;

– Bản xét duyệt và đề xuất kiến nghị của Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô;

– Quyết định và Giấy trình làng hưởng trợ cấp hàng tháng của Bộ Tư lệnh quân khu hoặc của Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị (riêng với đối tượng người dùng do Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị ra Quyết định).

b) Hồ sơ xét hưởng chính sách trợ cấp một lần được lập thành 02 bộ (đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của UBND tỉnh: Lưu UBND huyện 01 bộ, UBND tỉnh 01 bộ; đối tượng người dùng thuộc Bộ Quốc phòng xử lý và xử lý: Lưu Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh 01 bộ; BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô 01 bộ), mỗi bộ gồm:

– 01 bản khai thành viên của đối tượng người dùng hoặc thân nhân đối tượng người dùng (riêng với đối tượng người dùng đã từ trần), mẫu 1B hoặc 1C, bản chính;

– 01 giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sĩ (riêng với đối tượng người dùng đã từ trần), bản chính hoặc bản sao;

– Một hoặc một số trong những sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều này (nếu có);

– 01 Biên bản xét duyệt của Hội đồng chủ trương xã, phường, thị xã (mẫu 2), bản chính.

Từng đợt báo cáo, những cấp kèm theo Công văn đề xuất kiến nghị (mẫu 3A); list đối tượng người dùng (mẫu 3C), bản chính.

Điều 7. Trách nhiệm và trình tự thực thi

1. Đối với đối tượng người dùng hoặc thân nhân đối tượng người dùng (riêng với đối tượng người dùng đã từ trần)

– Làm bản khai theo mẫu quy định;

– Nộp cho Trưởng thôn, xóm, ấp, tổ dân phố (sau này gọi chung là Trưởng thôn) nơi Đk hộ khẩu thường trú những sách vở sau:

+ Đối với đối tượng người dùng đủ Đk hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, gồm: 01 bản khai thành viên theo mẫu 1A (bản chính); một hoặc một số trong những sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền), đủ yếu tố chứng tỏ đúng đối tượng người dùng, đủ Đk hưởng chính sách và thời hạn công tác thao tác của tớ mình.

+ Đối với đối tượng người dùng đủ Đk hưởng chính sách trợ cấp một lần, gồm: 01 bản khai theo mẫu 1B hoặc 1C (bản chính); một hoặc một số trong những sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt hướng dẫn tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này (bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền, nếu có).

– Nhận thông báo kết quả xử lý và xử lý thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị xã (sau này gọi chung là cấp xã) nơi cư trú theo thời hạn quy định.

2. Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã

a) Thành lập Hội đồng chủ trương xã do Chủ tịch (hoặc phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân làm quản trị Hội đồng, xã đội trưởng, cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội làm thường trực và những thành viên gồm: Đại diện Đảng ủy (hoặc chi bộ riêng với nơi không còn đảng bộ), Mặt trận Tổ quốc, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong. Hội đồng chủ trương xã phụ trách tổ chức triển khai hội nghị xét duyệt, đề xuất kiến nghị hưởng chính sách riêng với từng đối tượng người dùng, theo từng đợt do những Trưởng thôn báo cáo.

Khi tổ chức triển khai hội nghị xét duyệt Hội đồng chủ trương xã mời Trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn có đối tượng người dùng, chi Hội Cựu chiến binh, Ban liên lạc Hội Cựu thanh niên xung phong và một số trong những đại biểu đại diện thay mặt thay mặt cán bộ nguyên phụ trách cấp ủy, cơ quan quân sự chiến lược của địa phương thời kỳ trận chiến tranh; đại biểu đối tượng người dùng đã hưởng chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ cùng tham gia.

b) Hướng dẫn Trưởng thôn tiếp nhận hồ sơ của đối tượng người dùng hoặc thân nhân đối tượng người dùng là người Đk hộ khẩu thường trú tại địa phương và đối tượng người dùng là người địa phương hiện giờ đang cư trú ở địa phương khác có yêu cầu xác nhận hồ sơ để hưởng chính sách; kiểm tra, thanh tra rà soát, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã (qua Hội đồng chủ trương xã).

c) Chỉ đạo Hội đồng chủ trương xã tiếp nhận hồ sơ do những Trưởng thôn báo cáo, tổng hợp, phân loại hồ sơ đối tượng người dùng theo 2 loại: Đối tượng hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng và đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp một lần; tổ chức triển khai hội nghị xét duyệt dân chủ, công khai minh bạch, ngặt nghèo, đúng chuẩn theo quy định sau này:

– Tổ chức xét duyệt hồ sơ đối tượng người dùng hưởng trợ cấp một lần, thành 3 quy trình:

+ Giai đoạn 1: Xét duyệt nhóm đối tượng người dùng có sách vở gốc hoặc được xem sách vở gốc;

+ Giai đoạn 2: Xét duyệt nhóm đối tượng người dùng có sách vở liên quan;

+ Giai đoạn 3: Xét duyệt nhóm đối tượng người dùng không còn sách vở.

(Quá trình tổ chức triển khai xét duyệt, phối hợp xét duyệt hồ sơ đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp một lần với xét duyệt hồ sơ đối tượng người dùng hưởng trợ cấp hàng tháng).

– Trong thời hạn 5 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận hồ sơ do những Trưởng thôn báo cáo theo từng đợt, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn thành xong việc xét duyệt, lập và xác nhận hồ sơ cho từng đối tượng người dùng (03 bộ riêng với đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng, trong số đó, 01 bộ có sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt bản chính; 02 bộ riêng với đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp một lần); báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau này gọi chung là cấp huyện): Qua Ban Chỉ huy quân sự chiến lược huyện riêng với những đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Bộ Quốc phòng, gồm quân nhân, cơ yếu, công nhân viên cấp dưới chức quốc phòng, dân quân tự vệ; qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện riêng với đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố (sau này gọi chung là cấp tỉnh), gồm công nhân viên cấp dưới chức nhà nước, Chuyên Viên những ngành; cán bộ xã; công an xã; thanh niên xung phong.

Những trường hợp chưa rõ đối tượng người dùng, thời hạn tính hưởng chính sách hoặc có khiếu nại, tố cáo thì để lại xác minh, làm rõ, nếu đủ Đk thì báo cáo sau.

d) Phối phù thích hợp với Ban Chỉ huy quân sự chiến lược, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện tổ chức triển khai chi trả chính sách cho đối tượng người dùng; bảo vệ công khai minh bạch, ngặt nghèo, đúng chuẩn, kịp thời.

đ) Đối với trường hợp đối tượng người dùng sinh quán ở địa phương, hiện giờ đang cư trú ở địa phương khác, có yêu cầu xác nhận hồ sơ thì sau khi Hội đồng chủ trương xã xét duyệt, nếu đủ Đk, Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận và đề xuất kiến nghị cơ quan ban ngành thường trực địa phương nơi đối tượng người dùng đang cư trú xem xét, đề xuất kiến nghị hưởng chính sách theo quy định.

3. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện

a) Chỉ đạo những cty hiệu suất cao trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định do Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo (theo từng đợt), hoàn thành xong việc thanh tra rà soát, so sánh, tổng hợp, báo cáo đề xuất kiến nghị cấp trên theo quy định sau này:

– Ban Chỉ huy quân sự chiến lược huyện: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Bộ Quốc phòng do Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo; tiến hành thanh tra rà soát, so sánh, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh qua Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, kèm theo hồ sơ (trợ cấp hàng tháng mỗi đối tượng người dùng 03 bộ, trợ cấp một lần mỗi đối tượng người dùng 02 bộ) và list đối tượng người dùng (mẫu 3B, 3C).

– Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo; tiến hành thanh tra rà soát, so sánh, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội), kèm theo hồ sơ đối tượng người dùng (mỗi đối tượng người dùng 01 bộ hồ sơ) và list đối tượng người dùng (mẫu 3C); lưu giữ mỗi đối tượng người dùng 01 bộ hồ sơ và list đối tượng người dùng.

b) Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự chiến lược, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện chi trả chính sách trợ cấp một lần cho những đối tượng người dùng khi có quyết định hành động của cấp có thẩm quyền, bảo vệ kịp thời, công khai minh bạch, ngặt nghèo, đúng chuẩn; thực thi tàng trữ hồ sơ theo quy định.

c) Chủ trì kiểm tra việc thực thi và xử lý và xử lý những vướng mắc, phát sinh tại địa phương.

4. Đối với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Chỉ đạo những cty hiệu suất cao của tỉnh tiếp nhận hồ sơ do Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo; trong thời hạn 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt) hoàn thành xong việc xét duyệt, tổng hợp, báo cáo đề xuất kiến nghị cấp có thẩm quyền theo quy định sau này:

– Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng người dùng do Ban Chỉ huy quân sự chiến lược huyện báo cáo; tổ chức triển khai xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, đề xuất kiến nghị Bộ Tư lệnh quân khu thẩm định (qua Phòng Chính sách), kèm theo hồ sơ đối tượng người dùng (trợ cấp hàng tháng mỗi đối tượng người dùng 02 bộ hồ sơ, trong số đó, 01 bộ có sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt bản chính; trợ cấp một lần mỗi đối tượng người dùng 01 bộ hồ sơ) và list đối tượng người dùng (mẫu 3B, 3C); tàng trữ mỗi trường hợp 01 bộ hồ sơ và list đối tượng người dùng.

Cục Chính trị – Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng người dùng do Ban Chỉ huy quân sự chiến lược huyện báo cáo; tổ chức triển khai xét duyệt, tổng hợp đề xuất kiến nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô ra quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp một lần; thanh tra rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng (mỗi đối tượng người dùng 02 bộ hồ sơ, trong số đó, 01 bộ có sách vở làm vị trí căn cứ xét duyệt bản chính), báo cáo Bộ Tư lệnh, đề xuất kiến nghị Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị thẩm định, ra quyết định hành động.

– Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh: Tiếp nhận hồ sơ đối tượng người dùng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện báo cáo; tổ chức triển khai xét duyệt, tổng hợp, báo cáo, đề xuất kiến nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định hành động theo quy định và tàng trữ mỗi đối tượng người dùng 01 bộ hồ sơ.

b) Chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô chuyển giao hồ sơ đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng; quyết định hành động và list đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh quản trị và vận hành, chi trả trợ cấp hàng tháng, thực thi chính sách bảo hiểm y tế, mai táng phí cho những đối tượng người dùng theo quy định.

c) Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vị trí căn cứ vào quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng; quyết định hành động và list đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền theo quy định của Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg, hướng dẫn và thực thi chính sách bảo hiểm y tế, chính sách mai táng phí cho những đối tượng người dùng theo quy định của pháp lý về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội hiện hành.

d) Ra quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp một lần (mẫu 5) cho những đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý theo đề xuất kiến nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

đ) Tổng hợp, lập dự trù ngân sách bảo vệ chi trả chính sách cho đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý, báo cáo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư.

e) Chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp hàng tháng; quyết định hành động và list đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần do Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô chuyển giao, kịp thời chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng và thực thi chính sách bảo hiểm y tế, mai táng phí cho những đối tượng người dùng theo quy định.

g) Chủ trì kiểm tra việc thực thi và xử lý và xử lý những vướng mắc, phát sinh tại địa phương.

5. Đối với Bộ Tư lệnh những quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô

a) Chỉ đạo, hướng dẫn những cty, cty thuộc quyền triển khai thực thi.

b) Trong thời hạn không thật 10 ngày thao tác, Tính từ lúc lúc nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt), Bộ Tư lệnh những quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô hoàn thành xong việc thẩm định, ra quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp một lần (mẫu 5) trước hoặc sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị; Bộ Tư lệnh những quân khu ra quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng (05 bản chính, mẫu 6A) cho những đối tượng người dùng thuộc quyền sau khi có ý kiến thẩm định của Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị, cấp giấy trình làng (03 bản chính, mẫu 6B).

c) Tổng hợp, báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị) list trợ cấp hàng tháng (theo từng đợt); quyết định hành động và list đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp một lần (mỗi loại 05 bản) để tổng hợp, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư.

d) Lưu trữ hồ sơ đối tượng người dùng hưởng chính sách (mỗi đối tượng người dùng 01 bộ); chuyển 01 bộ hồ sơ hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng về Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh (hoặc Cục Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô) và quyết định hành động kèm theo list đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần để chuyển giao cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh.

đ) Chỉ đạo, thực thi việc trả lại những sách vở gốc, sách vở sẽ là sách vở gốc và sách vở liên quan (bản chính) cho đối tượng người dùng.

6. Đối với những cty trực thuộc Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo những cty thuộc quyền có trách nhiệm xác nhận quy trình công tác thao tác cho đối tượng người dùng thuộc phạm vi quản trị và vận hành của cty (mẫu 7) khi có yêu cầu của đối tượng người dùng hoặc cơ quan quân sự chiến lược địa phương, bảo vệ tính đúng chuẩn, trung thực và phụ trách trước pháp lý về xác nhận đó.

7. Đối với những cty hiệu suất cao Bộ Quốc phòng

a) Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị

– Phối hợp, chỉ huy tuyên truyền, phổ cập chính sách, chủ trương; hướng dẫn việc tổ chức triển khai thực thi;

– Tổ chức thẩm định hồ sơ hưởng chính sách trợ cấp một lần và trợ cấp hàng tháng theo đề xuất kiến nghị của Bộ Tư lệnh quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô. Trong thời hạn không thật 10 ngày thao tác Tính từ lúc ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định (theo từng đợt báo cáo), hoàn thành xong việc thẩm định, ra quyết định hành động và cấp giấy trình làng riêng với những đối tượng người dùng hưởng trợ cấp hàng tháng theo đề xuất kiến nghị của Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô.

– Tổng hợp kinh phí góp vốn đầu tư chi trả chính sách trợ cấp một lần của những quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô đề xuất kiến nghị, báo cáo Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính cấp kinh phí góp vốn đầu tư, phối hợp Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng phân loại ngân sách để những cty thực thi;

– Lưu trữ quyết định hành động kèm theo list đối tượng người dùng hưởng chính sách trợ cấp một lần; list đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng do những quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô báo cáo; hồ sơ hưởng chính sách hàng tháng (mỗi đối tượng người dùng 01 bộ) thuộc thẩm quyền thẩm định, ra quyết định hành động; chủ trì, phối hợp xử lý và xử lý những vướng mắc, phát sinh.

b) Cục Tài chính – Bộ Quốc phòng

Thông báo, cấp kinh phí góp vốn đầu tư cho những quân khu, Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô; đồng thời, quản trị và vận hành, chỉ huy thanh quyết toán kinh phí góp vốn đầu tư theo quy định hiện hành; phối hợp chỉ huy, kiểm tra, xử lý và xử lý vướng mắc, phát sinh trong tổ chức triển khai thực thi.

c) Cục Cán bộ – Tổng cục Chính trị; Cục Quân lực – Bộ Tổng Tham mưu

Chỉ đạo những cty, cty theo phân cấp quản trị và vận hành xác nhận quy trình công tác thao tác trong quân đội cho đối tượng người dùng theo yêu cầu, bảo vệ ngặt nghèo, đúng chuẩn; phối hợp chỉ huy, kiểm tra và xử lý và xử lý những vướng mắc phát sinh trong tổ chức triển khai thực thi.

Điều 8. Tổ chức thực thi

1. Bộ Quốc phòng

a) Phối phù thích hợp với những Bộ, ngành liên quan chỉ huy, hướng dẫn, kiểm tra những cty, cty, địa phương thực thi những chính sách hướng dẫn tại Thông tư này; ủy quyền Tổng cục Chính trị ký công văn đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư chi trả trợ cấp một lần riêng với những đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Bộ Quốc phòng.

b) Chỉ đạo những cty, cty thuộc quyền tổ chức triển khai xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hành động hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng; xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hành động và chi trả chính sách trợ cấp một lần ngặt nghèo, kịp thời và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

c) Đề án, hướng dẫn việc kiểm soát và điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng người dùng khi Chính phủ kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo phía dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

d) Chủ trì phối hợp xử lý và xử lý những vướng mắc, phát sinh trong quy trình tổ chức triển khai thực thi thuộc phạm vi quản trị và vận hành của Bộ Quốc phòng.

2. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

a) Chỉ đạo ngành Lao động – Thương binh và Xã hội phối phù thích hợp với những ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc xét duyệt và chi trả chính sách trợ cấp một lần riêng với những đối tượng người dùng thuộc thẩm quyền xử lý và xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh và thực thi chính sách bảo hiểm y tế, chính sách mai táng phí theo quy định.

b) Tổng hợp dự trù kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chính sách theo đề xuất kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, đề xuất kiến nghị Bộ Tài chính bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư. Phân bổ và giao dự trù ngân sách cho những tỉnh thực thi chi trả chính sách cho những đối tượng người dùng và chỉ huy thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

c) Chỉ đạo, thực thi việc kiểm soát và điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của đối tượng người dùng khi Chính phủ kiểm soát và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo phía dẫn tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

3. Bộ Tài chính

a) Căn cứ đề xuất kiến nghị cấp phép kinh phí góp vốn đầu tư của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, bảo vệ kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chính sách trợ cấp hàng tháng, chính sách trợ cấp một lần theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và thẩm định quyết toán theo quy định hiện hành.

b) Chủ trì phối phù thích hợp với những cty liên quan kiểm tra định kỳ, đột xuất việc sử dụng kinh phí góp vốn đầu tư thực thi chính sách riêng với những đối tượng người dùng theo quy định của pháp lý.

4. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh những cấp cử thành phần tham gia Ban Chỉ đạo và Hội đồng chủ trương cấp xã; phối phù thích hợp với những cty, đoàn thể địa phương thanh tra rà soát, phát hiện đối tượng người dùng, tham gia xét duyệt những đối tượng người dùng được hưởng chính sách, chủ trương theo phía dẫn tại Thông tư này.

5. Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

Chỉ đạo Hội Cựu thanh niên xung phong những cấp cử thành phần tham gia Ban Chỉ đạo và Hội đồng chủ trương cấp xã; phối phù thích hợp với những cty, đoàn thể địa phương thanh tra rà soát, phát hiện đối tượng người dùng, tham gia xét duyệt những đối tượng người dùng được hưởng chính sách, chủ trương theo phía dẫn tại Thông tư này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 3 thời gian năm 2012.

2. Chế độ trợ cấp hàng tháng hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này được thực thi Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 01 thời gian năm 2012.

3. Kể từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 thời gian năm 2012, quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày thứ 6 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ mà chưa tồn tại Quyết định hưởng trợ cấp một lần của cấp có thẩm quyền thì được vận dụng thực thi mức hưởng trợ cấp theo quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 3 Thông tư này.

4. Trường hợp đối tượng người dùng có thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế ở nhiều cơ quan, cty rất khác nhau thì những Bộ, ngành vị trí căn cứ vào cơ quan, cty công tác thao tác ở đầu cuối của đối tượng người dùng để thực thi trách nhiệm xử lý và xử lý chính sách cho đối tượng người dùng theo quy định tại Điều 9 Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

5. Những người dân có hành vi làm sai lệch hoặc hàng fake hồ sơ để hưởng chính sách thì tùy từng tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và phải hoàn trả lại số tiền đã nhận được; bồi thường thiệt hại (nếu có) theo quy định của pháp lý.

Trong quy trình thực thi nếu có vướng mắc, những cty, cty, địa phương phản ánh về liên Bộ (qua Bộ Quốc phòng) để xem xét, xử lý và xử lý.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Công Nghiệp

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI THỨ TRƯỞNG

Bùi Hồng Lĩnh

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG THỨ TRƯỞNG Thượng tướng

Nguyễn Thành Cung

Nơi nhận:

– Thủ tướng; những Phó Thủ tướng (để báo cáo); – Văn phòng Chính phủ; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; – Ủy ban giám sát tài chính Quốc gia; – Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – Ủy ban nhân dân những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán Nhà nước; – Sở LĐ-TBXH, Sở Tài chính những tỉnh, TP trực thuộc TW; – Ngân hàng Chính sách Xã hội; – Ngân hàng Phát triển Việt Nam; – UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; – Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; – Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; – Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam; – Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); – Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; – Website Bộ Tài chính, Bộ LĐTBXH; – Các cty đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng;

– Lưu: BQP, BLĐTBXH, BTC, (Q350b)

PHỤ LỤC 1

MỘT SỐ VÍ DỤ MINH HỌA
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012)

Ví dụ 1. Ông Nguyễn Văn A, nhập ngũ tháng 5/1975, năm 1978 tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, ông A được phục viên (xuất ngũ) tháng 9/1992.

Cách tính hưởng chính sách riêng với ông Nguyễn Văn A như sau:

Thời gian công tác thao tác thực tiễn trong quân đội của ông Nguyễn Văn A từ thời điểm tháng 5/1975 đến tháng 9/1992 là 17 năm 5 tháng. Mức hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng là một trong.018.000 đồng.

Ví dụ 2. Ông Trần Văn B, nhập ngũ tháng 10/1975, tháng 01/1979 ông B làm trách nhiệm quốc tế ở Căm-pu-chi-a, tháng 10/1991 được chuyển ngành, đến năm 1993 về nghỉ hưởng chính sách thôi việc.

Cách tính hưởng chính sách riêng với ông Trần Văn B như sau:

Thời gian công tác thao tác thực tiễn trong quân đội từ thời điểm tháng 10/1975 đến tháng 10/1991 là 16 năm 01 tháng. Mức hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng là 971.000 đồng (thời hạn chuyển ngành công tác thao tác ngoài quân đội không được xem hưởng chính sách).

Ví dụ 3. Ông Hoàng Văn C, nhập ngũ tháng 5/1975 và tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, do sức mạnh thể chất yếu cty xử lý và xử lý chính sách xuất ngũ tháng 01/1978; tháng 01/1979 ông Hoàng Văn C tham gia công tác thao tác ở xã thuộc xã biên giới phía Bắc và trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ thời điểm tháng 02/1979 đến tháng 01/1981, tháng 02/1982 tái ngũ vào quân đội đến tháng 01/1993 ông C được phục viên.

Thời gian hưởng chính sách riêng với ông Hoàng Văn C được xem như sau:

Thời gian công tác thao tác thực tiễn trong quân đội là 13 năm 9 tháng (gồm: Lần thứ nhất từ thời điểm tháng 5/1975 đến 01/1978 là 2 năm 9 tháng; lần thứ hai từ thời điểm tháng 02/1982 đến tháng 01/1993 là 11 năm 0 tháng); thời hạn là cán bộ xã trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc được xem hưởng chính sách từ thời điểm tháng 02/1979 đến tháng 01/1981 là 02 năm 0 tháng. Tổng số thời hạn công tác thao tác được xem hưởng chính sách là 15 năm 9 tháng. Ông C đủ Đk hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng. Mức hưởng là 925.000 đồng/tháng.

Ví dụ 4. Ông Trần Đình K được hưởng trợ cấp hàng tháng từ thời điểm tháng 01/2012 với mức 925.000 đồng/tháng, đến tháng 5/2012 ông Nguyễn Đình K từ trần, mái ấm gia đình Ông K được hưởng chính sách trợ cấp đến hết tháng 5/2012 và nhân thân của Ông K được hưởng trợ cấp một lần là:

03 tháng x 925.000 đồng/tháng = 2.775.000 đồng.

Ví dụ 5. Ông Hoàng Văn D, nhập ngũ tháng bốn/1977, năm 1978 tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu ở biên giới Tây Nam, do sức mạnh thể chất yếu, tháng 9/1980 ông D phục viên (xuất ngũ) về địa phương. Thời gian công tác thao tác thực tiễn trong quân đội là 3 năm 6 tháng, sẽ là 4 năm (từ thời điểm tháng bốn/1977 đến tháng 9/1980).

Số tiền trợ cấp một lần của ông Hoàng Văn D được hưởng là:

2.500.000 đồng + [(4 năm – 2 năm) x 800.000 đồng] = 4.100.000 đồng.

Ví dụ 6. Bà Nguyễn Thị Q., tham gia thanh niên xung phong triệu tập tháng 02/1979, từ thời điểm tháng 5/1979 đến tháng 10/1982 bà Q. trực tiếp tham gia phục vụ chiến đấu ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, tháng 01/1998 về địa phương.

Cách tính hưởng trợ cấp một lần riêng với bà Q. như sau:

Thời gian trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc từ thời điểm tháng 5/1979 đến tháng 10/1982 là 3 năm 5 tháng, sẽ là 3,5 năm. Chế độ được hưởng là:

2.500.000 đồng + [(3,5 năm – 2 năm) x 800.000 đồng] = 3.700.000 đồng.

PHỤ LỤC 2

MẪU BIỂU HỒ SƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012)

Số TT

Nội dung

Mẫu biểu

01

Bản khai thành viên đề xuất kiến nghị hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng.

Mẫu 1A

02

Bản khai thành viên đề xuất kiến nghị hưởng chính sách trợ cấp một lần.

Mẫu 1B

03

Bản khai thân nhân đề xuất kiến nghị hưởng chính sách trợ cấp.

Mẫu 1C

04

Biên bản họp Hội đồng chủ trương xã

Mẫu 2

05

Công văn đề xuất kiến nghị hưởng chính sách trợ cấp (dùng cho cấp xã trở lên).

Mẫu 3A

06

Danh sách đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng (dùng cho cấp xã trở lên)

Mẫu 3B

07

Danh sách đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp một lần (dùng cho cấp xã trở lên)

Mẫu 3C

08

Công văn xét duyệt, đề xuất kiến nghị hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng (dùng cho Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh, TP).

Mẫu 4

09

Quyết định về việc thực thi chính sách trợ cấp một lần (dùng cho BTL quân khu, BTL Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô, UBND tỉnh, Thành phố).

Mẫu 5

10

Quyết định về việc hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng (dùng cho BTL quân khu, Cục Chính sách/TCCT).

Mẫu 6A

11

Giấy trình làng chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng (dùng cho BTL quân khu, Cục Chính sách/TCCT).

Mẫu 6B

12

Giấy xác nhận quy trình công tác thao tác.

Mẫu 7

Mẫu 1A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: …………………………………………………….  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng người dùng (quân nhân, cơ yếu): ………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../………….. Số CMND: ……………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vào Đảng: ……………………… Chính thức: …………………………………………………………………

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày … tháng ….. năm …. Đơn vị, cơ quan khi nhập ngũ, tuyển dụng (c, d, e, f):            

Phục viên, xuất ngũ; chuyển ngành; thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm …………………………….

Tái ngũ: Ngày …… tháng ….. năm ….., cty (c, d, e, f …) ……………………………………………

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……………………………………………………………..

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc: Xã ……………. huyện …………. tỉnh …………………………….

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc: ……………………………………………………….

Hiện nay đang rất được hưởng chính sách gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc không được hưởng chủ trương gì: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đã thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế chưa? ………………………………………..

Các sách vở còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng đến khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc; chuyển ngành)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f)

Địa bàn công tác thao tác (xã, huyện, tỉnh)

Tổng thời hạn công tác thao tác thực tiễn trong quân đội, cơ yếu là ………. năm ……… tháng.

Tôi xin cam kết lời khai trên đấy là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn phụ trách trước pháp lý.

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 1B

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BẢN KHAI CÁ NHÂN

Đề nghị hưởng chính sách trợ cấp một lần theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: …………………………………………………….  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng người dùng (quân nhân; cơ yếu; công nhân, viên chức; Chuyên Viên; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã): ……………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh: …/…../………….. Số CMND: ……………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vào Đảng: ……………………… Chính thức: …………………………………………………………………

Ngày nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia những tổ chức triển khai : Ngày … tháng ….. năm …………

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng, tổ chức triển khai quản trị và vận hành: ………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: Ngày ….. tháng ….. năm ………………………..

Tái ngũ: Ngày …… tháng ….. năm ….., cty (c, d, e, f …) ……………………………………………

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……………………………………………………………..

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: Xã ……………. huyện …………. tỉnh ……

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Hiện nay đang rất được hưởng chính sách gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc không được hưởng chủ trương gì: ………………………………………………………………………………………………………………..

Đã thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách bảo hiểm y tế chưa? ………………………………………..

Các sách vở còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia những tổ chức triển khai đến khi về địa phương)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f); tên cơ quan, tổ chức triển khai

Địa bàn công tác thao tác (xã, huyện, tỉnh)

Tổng thời hạn công tác thao tác thực tiễn là ……….. năm …….. tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia trận chiến tranh BVTQ, làm trách nhiệm quốc tế là: ……. năm ……… tháng.

Tôi xin cam kết lời khai trên đấy là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn phụ trách trước pháp lý.

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 1C

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BẢN KHAI THÂN NHÂN

Đề nghị hưởng chính sách trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Đối với đối tượng người dùng đã từ trần)

1. Phần khai về thân nhân của đối tượng người dùng

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: …………………………………………………….  Nam, nữ.

Ngày, tháng, năm sinh: ……………..………….. Số CMND: ………………………………………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Đơn vị, cơ quan công tác thao tác lúc bấy giờ: ……………………………………………………………………………

Quan hệ với đối tượng người dùng khai dưới đấy là ……………………………………………………………………..

2. Phần khai về đối tượng người dùng

Họ và tên: ………………………….. Bí danh: …………………………………………………….  Nam, nữ.

Thuộc đối tượng người dùng (quân nhân; cơ yếu, công nhân, viên chức; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã): …………………………………………………………………………………………………….

Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Từ trần: Ngày ….. tháng ….. năm ……… tại: ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Ngày nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia những tổ chức triển khai: Ngày …… tháng ….. năm ……….

Đơn vị khi nhập ngũ (c, d, e, f) hoặc cơ quan tuyển dụng, tổ chức triển khai quản trị và vận hành …………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm:  Ngày … tháng … năm …………………………..

Tái ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……., cty (c, d, e, f …) …………………………………………..

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……………………………………………………………..

Nơi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: Xã ………………………………………………..
huyện …………………. tỉnh ……………………………………………………………………………………….

Tổng thời hạn công tác thao tác trong quân đội, cơ yếu hoặc tham gia những tổ chức triển khai: ….. năm …… tháng.

Trong số đó thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế: ….. năm ….. tháng (Từ tháng ….. năm ….. đến ….. tháng ….. năm ……….)

Nghề nghiệp sau khi phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: ………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã được hưởng chính sách gì: Hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng hoặc không được hưởng chủ trương gì: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Các sách vở còn lưu giữ: ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(Từ khi nhập ngũ, tuyển dụng hoặc tham gia những tổ chức triển khai đến khi về địa phương)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ, chức vụ

Đơn vị (c, d, e, f); tên cơ quan, tổ chức triển khai

Địa bàn công tác thao tác (xã, huyện, tỉnh)

Tổng thời hạn công tác thao tác thực tiễn là ……….. năm …….. tháng.

Thời gian trực tiếp tham gia trận chiến tranh BVTQ, làm trách nhiệm quốc tế là: ……. năm ……… tháng.

Tôi xin cam kết lời khai trên đấy là đúng, nếu sai tôi hoàn toàn phụ trách trước pháp lý.

Ngày ….. tháng ….. năm 20 …..
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN ỦY QUYỀN VÀ CHỮ KÝ CỦA CÁC THÂN NHÂN CÒN LẠI (NẾU CÓ)

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ

Xét duyệt, đề xuất kiến nghị hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hôm nay, ngày …….. tháng ……… năm 20 …..

Hội đồng chủ trương xã (phường) ……………………………………………………………………………..

huyện (quận) …………………… tỉnh (thành phố) ……………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng chủ trương xã: …………………………… Chức vụ ………………………………

2. Đại diện cán bộ quân sự chiến lược: ………………………………………….. Chức vụ .………………………….

3. Đại diện ngành Lao động – Thương binh và Xã hội: ………. Chức vụ ……………………………..

4. Đại diện Đảng ủy xã (chi bộ): ………………………………… Chức vụ ………………………………

5. Đại diện Hội Cựu chiến binh xã: …………………………….. Chức vụ ……………………………….

6. Đại diện Hội Cựu TNXP: ………………………………………. Chức vụ ………………………………

7. Đại diện Mặt trận Tổ quốc xã: ………………………………… Chức vụ ……………………………..

8. Trưởng thôn: ……………………………………………………………………………………………………..

Thành phần khác được mời:

1. Đại diện chi Hội Cựu chiến binh ……………………………………………………………………………..

2. Đại diện …………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………..

4. ………………………………………………………………………………………………………………………..

Đã họp để xem xét, đề xuất kiến nghị đối tượng người dùng hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Nhất trí đề xuất kiến nghị:

Ông (bà): ………………………… Bí danh: …………………………………………………. sống (chết).

Sinh năm: ………………………. Từ trần ngày …… tháng ….. năm …………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Là đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh BVTQ, làm trách nhiệm quốc tế, thuộc đối tượng người dùng (quân nhân; cơ yếu; công nhân, viên chức; cán bộ xã, phường; thanh niên xung phong; dân quân tự vệ, công an xã) …………………

Nhập ngũ hoặc tuyển dụng hoặc tham gia những tổ chức triển khai: Ngày ….. tháng ….. năm ………………..

Phục viên, xuất ngũ; thôi việc hoặc hết trách nhiệm: Ngày ….. tháng ….. năm ………………………..

Tổng thời hạn công tác thao tác: ….. năm ….. tháng.

Trong số đó, thời hạn được xem hưởng theo quy định: ……….. năm ….. tháng.

Hiện đang rất được hưởng chính sách nghỉ hưu, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng (hoặc không được hưởng chủ trương gì): ……………………………………………………………………………………………………………….

Các sách vở của đối tượng người dùng còn lưu giữ: ………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Đề nghị cấp trên phục vụ và xử lý và xử lý chính sách (1) ……………………….. cho Ông (Bà) ………. hoặc thân nhân của đối tượng người dùng là Ông (Bà) …………………………………….. được hưởng chính sách theo quy định hiện hành.

Biên bản lập thành ………. bản, những đại diện thay mặt thay mặt xuất hiện nhất trí cùng ký tên dưới đây:

Đại diện Đảng ủy xã(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Cán bộ ngành LĐTBXH(Ký, ghi rõ họ tên)

Xã đội trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Chủ tịch Hội đồng chủ trương (Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Hội Cựu TNXP(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Hội Cựu chiến binh(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng thôn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện Mặt trận Tồ quốc(Ký, ghi rõ họ tên)

____________

(1) Trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Mẫu 3A

……………………………
………………………….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …………../………

V/v đề xuất kiến nghị hưởng chính sách theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg

……….., ngày …….. tháng ….. năm 20…….

Kính gửi: ……………………………………………………..

……………………………………………….(2)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về thực thi chính sách riêng với đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ vào hồ sơ của đối tượng người dùng và đề xuất kiến nghị của ………………………………………………………….

………………………………. (1) đề xuất kiến nghị ……………………………………………………………. (2) xử lý và xử lý chính sách ……………………………… (3) cho ………………………………………………………………  đối tượng người dùng.

(có list và hồ sơ kèm theo).

Đề nghị ………………………………………………………………………………….  (2) xem xét xử lý và xử lý.

Nơi nhận:

– …………. – …………. – ………….

– Lưu: ……

………………. (4)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Mẫu này dùng cho cấp xã (phường) trở lên;

– (1) Cấp đề xuất kiến nghị;

– (2) Cấp trên trực tiếp;

– (3) Chế độ trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần;

– (4) Chức vụ người ký.

Mẫu 4

Kính gửi: …………………………………………………….. (2)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Căn cứ hồ sơ của đối tượng người dùng và văn bản đề xuất kiến nghị của những cấp,

…………………………………………………………………………..  (1) đã tổ chức triển khai xét duyệt và đề xuất kiến nghị:

Ông (Bà): ………………………………. Bí danh: ……………………………………………………………..

Là đối tượng người dùng (quân nhân, cơ yếu): …………………………………………………………………………….

Sinh ngày ……….. tháng ……. năm …………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Thuộc đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng.

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày …….. tháng ……. năm ………; Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm ………..

Tái ngũ: Ngày …….. tháng ……. năm ……..; Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm …..

Tổng thời hạn được xem hưởng chính sách là ………. năm ………. tháng.

Số tiền trợ cấp là: ……………………….. đồng/tháng.

(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………………………….. )

(có hồ sơ kèm theo).

……………………………… (1) xét duyệt chính sách, mức hưởng nêu trên của đối tượng người dùng là đúng và phụ trách về sự việc xác nhận này. Đề nghị cấp trên xem xét và xử lý và xử lý.

Nơi nhận:
– ………….
– Lưu: ……

………………. (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– Mẫu này dùng cho Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh (TP) và Bộ Tư lệnh Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô.

– (1) Đơn vị cấp đề xuất kiến nghị;

– (2) Cấp thẩm định, ra quyết định hành động.

– (3) Chức vụ người ký.

Mẫu 5

……………………………
………………………….(1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số:       /QĐ-………

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực thi chính sách trợ cấp một lần riêng với đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm trách nhiệm quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

……………………………………. (1)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi chính sách riêng với đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của ………………………………………………………………………………………………  (2),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay xử lý và xử lý chính sách trợ cấp một lần cho: ………………………………………..  đối tượng người dùng,

Là đối tượng người dùng trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (hoặc đã từ trần).

Với số tiền là ……………………….. đồng.

(Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………. ).

(Có list kèm theo)

Điều 2. ………………………………. (2) và những ông (bà) mang tên trên phụ trách thi hành quyết định hành động này.

Nơi nhận:

– …………. – …………. – ………….

– Lưu: VT……

………………. (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) BTL quân khu hoặc BTL Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô hoặc UBND tỉnh (thành phố).

(2) Chủ nhiệm chính trị quân khu hoặc BTL Thủ đô Tp Hà Nội Thủ Đô hoặc Sở LĐTBXH tỉnh (thành phố).

(3) Chức vụ người ký.

Mẫu 6A

……………………………(1)
………………………….(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../QĐ-………

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

………………………………………. (2)

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực thi chính sách riêng với đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Theo đề xuất kiến nghị của ………………………… (2), tại Công văn số ……../……….. ngày ….. tháng …… năm ……………..,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ông (bà): …………………………………………….. Sinh năm: ………………………………….

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Nhập ngũ, tuyển dụng: Tháng ….. năm …..; Xuất ngũ, thôi việc: Tháng ….. năm …..

Tái ngũ: Tháng ….. năm ……..; Phục viên, xuất ngũ: Tháng ……… năm …………………………….

Thời gian công tác thao tác thực tiễn được xem hưởng chính sách là ……………. năm ……….. tháng.

Số tiền trợ cấp: ………………… đồng/tháng.

Được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 01 thời gian năm 2012.

Nơi nhận trợ cấp hàng tháng: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) …………..

Điều 2. Thủ trưởng cơ quan, cty có liên quan và ông (bà) mang tên trên phụ trách thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

– …………. – Bộ CHQS tỉnh ………..; – Sở LĐTBXH tỉnh ……..; – Cá nhân tại Điều 1;

– Lưu: ………..

………………. (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cấp trên trực tiếp; (2) Cấp ra quyết định hành động; (3) Cấp đề xuất kiến nghị; (4) Chức vụ người ký.

Mẫu 6B

……………………………(1)
………………………….(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../GGT-………

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….

GIẤY GIỚI THIỆU

Chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố) ……………..

…………………………………………. (2) trình làng:

Ông (Bà): ………………………………….. Bí danh: ………………………………………………………….

Năm sinh: ……………………

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Nơi Đk hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Là đối tượng người dùng tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế thuộc đối tượng người dùng được hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Số năm tính hưởng trợ cấp hàng tháng là: ……… năm ………. tháng.

Số tiền trợ cấp là: ………………………….. đồng/tháng.

Nay chuyển hồ sơ (01 bộ) đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (thành phố), gồm:

1. Bản khai thành viên.

2. Bản xét duyệt và đề xuất kiến nghị của Bộ Chỉ huy quân sự chiến lược tỉnh (thành phố).

3. Quyết định hưởng chính sách trợ cấp hàng tháng của ………………… (2).

Đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh (TP) tiếp nhận và chi trả chính sách trợ cấp hàng tháng cho ông (bà) mang tên trên từ thời điểm tháng 01 thời gian năm 2012.

Nơi nhận:

– Như trên; – Bộ CHQS tỉnh ………..;

– Lưu: ………..

………………. (3)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Cấp trên trực tiếp;

(2) Cấp ra quyết định hành động;

(3) Chức danh người ký quyết định hành động.

Mẫu 7

……………………………
………………………….(2)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Số: …../GXN

…….., ngày ……. tháng ….. năm 20…….

GIẤY XÁC NHẬN

Quá trình công tác thao tác của đối tượng người dùng trực tiếp tham gia trận chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm trách nhiệm quốc tế sau ngày 30/4/1075

Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 thời gian năm 2012 của Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính;

Căn cứ hồ sơ tàng trữ tại cơ quan, cty: ……………………………………………………………….  (1)

…………………………………………………………………………………………………………  (2) xác nhận:

Đồng chí: ………………………….. Bí danh ………………………………………………………  Nam, nữ.

Sinh ngày …… tháng …….. năm ………………..

Quê quán: …………………………………………………………………………………………………………….

Trú quán: ………………………………………………………………………………………………………………

Nhập ngũ, tuyển dụng: Ngày ….. tháng ….. năm ………; Phục viên, xuất ngũ, thôi việc: Ngày ….. tháng ….. năm …………..; Tái ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm ……………

Phục viên, xuất ngũ: Ngày ….. tháng ….. năm …………..

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

(thời hạn có trong hồ sơ tàng trữ của cơ quan, cty)

Từ tháng, năm

Đến tháng, năm

Cấp bậc, chức vụ

Cơ quan, cty (c, d, e, f)

Địa bàn đóng quân (huyện, tỉnh)

Tổng thời hạn công tác thao tác thực tiễn là: ………. năm …….. tháng.

Trong số đó, thời hạn trực tiếp tham gia trận chiến tranh BVTQ, làm trách nhiệm quốc tế là: …….. năm …… tháng.

Quá trình công tác thao tác của đồng chí …………………………….. đúng như hồ sơ gốc tàng trữ tại cơ quan, cty (có bản sao hồ sơ lưu kèm theo), nếu có sai trái tôi xin phụ trách trước pháp lý.

Đề nghị những cấp xem xét xử lý và xử lý chính sách, chủ trương theo quy định hiện hành.

XÁC NHẬN của cơ quan quản trị và vận hành nhân sự(Ký, ghi rõ chức vụ)

……………………… (3)
(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

– (1) Loại hồ sơ tàng trữ gì;

– (2) Tên cơ quan, cty xác nhận;

– (3) Chức vụ người ký.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thông tư hướng dẫn Quyết định 62 2011 QĐ-TTg vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thông #tư #hướng #dẫn #Quyết #định #QĐTTg