Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Ủy viên hội đồng là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Ủy viên hội đồng là gì được Update vào lúc : 2022-08-23 18:55:11 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

293

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG

Hội đồng nhân dân gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực tối cao nhà nước ở địa phương, đại diện thay mặt thay mặt cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, phụ trách trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong tổ chức triển khai và bảo vệ việc thi
hành Hiến pháp, pháp lý và trong nghành nghề quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh, xây dựng cơ quan ban ngành thường trực:

a) Ban hành nghị quyết về những yếu tố thuộc trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện;

b) Quyết định giải pháp thực thi trách nhiệm về quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh; giải pháp bảo vệ trật tự, bảo vệ an toàn và uy tín xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và những hành vi vi phạm pháp lý khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng trong phạm vi được phân quyền; giải pháp bảo vệ tài sản của cơ
quan, tổ chức triển khai, bảo lãnh tính mạng con người, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, những quyền và quyền lợi hợp pháp khác của công dân trên địa phận huyện theo quy định của pháp lý;

c) Quyết định giải pháp để thực thi những trách nhiệm, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp; quyết định hành động việc phân cấp cho cơ quan ban ngành thường trực địa phương, cơ quan nhà nước cấp dưới thực thi trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan ban ngành thường trực địa phương ở huyện;

d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân
dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và những Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện;

đ) Lấy phiếu tin tưởng, bỏ phiếu tin tưởng riêng với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của Luật này;

e) Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái
pháp lý của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp lý của Hội đồng nhân dân cấp xã;

g) Quyết định xây dựng, bãi bỏ cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhân dân huyện;

h) Giải tán Hội đồng nhân dân cấp xã trong trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến quyền lợi của Nhân dân và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phê chuẩn trước lúc thi hành;

i) Bãi nhiệm đại biểu Hội
đồng nhân dân huyện và đồng ý việc đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xin thôi làm trách nhiệm đại biểu.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân huyện trong nghành nghề kinh tế tài chính, tài nguyên, môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên:

a) Thông qua kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội trung hạn và hằng năm của huyện, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện trước lúc trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

b) Quyết định dự trù thu ngân sách nhà nước trên địa phận; dự
toán thu, chi ngân sách địa phương và phân loại dự trù ngân sách huyện; kiểm soát và điều chỉnh dự trù ngân sách địa phương trong trường hợp thiết yếu; phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Quyết định chủ trương góp vốn đầu tư chương trình, dự án công trình bất Động sản của huyện theo quy định của pháp lý;

c) Quyết định quy hoạch, kế hoạch tăng trưởng những ngành, nghành trên địa phận huyện trong phạm vi được phân quyền;

d) Quyết định giải pháp quản trị và vận hành và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn
nước, tài nguyên trong tâm đất, nguồn lợi ở vùng biển và những nguồn tài nguyên vạn vật thiên nhiên khác; giải pháp bảo vệ và cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, bão, lụt ở địa phương theo quy định của pháp lý.

3. Quyết định giải pháp tăng trưởng khối mạng lưới hệ thống giáo dục mần nin thiếu nhi, tiểu học và trung học cơ sở; giải pháp tăng trưởng sự nghiệp văn hóa truyền thống, thông tin, thể dục, thể thao; giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức mạnh thể chất nhân dân, phòng, chống dịch bệnh, thực thi chính
sách dân số, kế hoạch hóa mái ấm gia đình; giải pháp tăng trưởng việc làm, thực thi chủ trương ưu đãi riêng với những người dân có công với nước, chủ trương bảo trợ xã hội, xóa đói, giảm nghèo; giải pháp bảo vệ việc thực thi chủ trương dân tộc bản địa, tôn giáo trên địa phận huyện theo quy định của pháp lý.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp lý ở địa phương, việc thực thi nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện; giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân,
Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp lý của Ủy ban nhân dân cùng cấp và văn bản của Hội đồng nhân dân cấp xã.

5. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo quy định của pháp lý.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Hội đồng nhân dân huyện gồm những đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở huyện bầu ra.

Việc xác lập tổng số đại biểu Hội đồng
nhân dân huyện được thực thi theo nguyên tắc sau này:

a) Huyện miền núi, vùng cao, hải hòn đảo có từ bốn mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên bốn mươi nghìn dân thì cứ thêm năm nghìn dân được bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

b) Huyện không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này còn có từ tám mươi nghìn dân trở xuống được bầu ba mươi đại biểu; có trên tám mươi nghìn dân thì cứ thêm mười nghìn dân được
bầu thêm một đại biểu, nhưng tổng số không thật bốn mươi đại biểu;

c) Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân ở huyện có từ ba mươi cty hành chính cấp xã trực thuộc trở lên do Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định hành động theo đề xuất kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, nhưng tổng số không thật bốn mươi lăm đại biểu.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện gồm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, hai Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và những Ủy viên là Trưởng ban của Hội đồng
nhân dân huyện. Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách; Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách.

3. Hội đồng nhân dân huyện xây dựng Ban pháp chế, Ban kinh tế tài chính – xã hội; nơi nào có nhiều đồng bào dân tộc bản địa thiểu số thì xây dựng Ban dân tộc bản địa. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định tiêu chuẩn, Đk xây dựng Ban dân tộc bản địa quy định tại khoản này.

Ban của Hội
đồng nhân dân huyện gồm có Trưởng ban, một Phó Trưởng ban và những Ủy viên. Số lượng Ủy viên của những Ban của Hội đồng nhân dân huyện do Hội đồng nhân dân huyện quyết định hành động. Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện hoàn toàn có thể là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách; Phó Trưởng ban của Hội đồng nhân dân huyện là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động và sinh hoạt giải trí chuyên trách.

4. Các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện được bầu ở một hoặc nhiều cty bầu cử hợp thành Tổ đại biểu Hội đồng
nhân dân. Số lượng Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, Tổ trưởng và Tổ phó của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân do Thường trực Hội đồng nhân dân huyện quyết định hành động.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Ủy viên hội đồng là gì

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Ủy viên hội đồng là gì ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Ủy viên hội đồng là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Ủy viên hội đồng là gì miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Ủy viên hội đồng là gì Free.

Giải đáp vướng mắc về Ủy viên hội đồng là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Ủy viên hội đồng là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Ủy #viên #hội #đồng #là #gì