Mẹo về Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 21:34:10 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

270

Nội dung chính

 • 1. Đáp án module 4 môn Toán Tiểu học
 • 2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học
 • 3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học
 • 4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học
 • 5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học
 • 6. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin
 • 8. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

Đáp án trắc nghiệm Mô đun 4 Tiểu học – Tất cả những môn: Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Hoạt động trải nghiệm, Tự nhiên xã hội modul 4….. gồm những vướng mắc trắc nghiệm nhiều lựa chọn, trắc nghiệm đúng sai, trắc nghiệm điền khuyết khi tham gia học tập module 4. Mời những thầy cô tìm hiểu thêm để hoàn thành xong việc tập huấn mô đun 4 tốt nhất.

 • Gợi ý đáp án mô đun 4.0
 • Bài tập cuối khóa module 4.0 Tiểu học

1. Đáp án module 4 môn Toán Tiểu học

1. Trong tài liệu này, quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo phía tăng trưởng khả năng, phẩm chất học viên được thực thi qua mấy bước?

C. 5 bước

2. Nội dung nào sau này không phải là một bước trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục môn Toán theo phía tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên

B. Phân tích điểm lưu ý, Đk của địa phương

3. Trong tài liệu, tiến trình tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng là:

A. Trải nghiệm – Kiến thức mới – Thực hành, luyện tàp – Vận dụng

4. Trong tài liệu, cấu trúc kế hoạch bài dạy khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng được khuyến khích sử dụng gồm:

B. 4 bước

5. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học cần đảm bảo những nguyên tắc tối thiểu sau:

C. Nguyên tắc tinh đảng, Nguyên tác khách quan, Nguyên tắc khoa học

6. Tiêu chí nào sau này không phải là tiêu chỉ nhìn nhận kế hoạch và tài liệu dạy học?

B. Mức độ sinh động, mê hoặc học viên của phương pháp và hình thức chuyển giao
trách nhiệm học tập.

7. Quy trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên khi phân tích, nhìn nhận kế hoạch bài dạy được thực thi qua mấy bước

A. 4 bước

8. Cấu trúc kế hoạch bài dạy theo khuynh hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng được khuyến khich sử dụng gồm tiến trình nào?

D. Trải nghiệm, phân tích mày mò rút ra kiến thức và kỹ năng, thực hành thực tiễn rèn luyện, vận dụng
kiến thức và kỹ năng kĩ năng vào thực tiễn

9. Bước nào sau này không trong quy trình phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên
khi phân tích, nhìn nhận kế hoạch bài dạy?

D. Vận dụng kiến thức và kỹ năng, kĩ năng vào thực tiễn

10. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận kế hoạch và tài liệu dạy học?

C. Mức độ rõ ràng của tiềm năng, nội dung , kĩ thuật tổ chức triển khai và thành phầm cần đạt được
của mỗi trách nhiệm học tập

11. Hình thức nào dưới đây không sử dụng để tương hỗ đồng nghiệp về kiến thức và kỹ năng, kĩ năng xây dựng kế hoạch giáo dực, dạy học hướng tăng trưởng phẩm chất, khả năng học viên?

C. Tổ chức nhìn nhận học học

12. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận nội dụng tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí cho học viên?

A. Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những trở ngại vất vả của học viên

13. Bản kế hoạch dạy học và giáo dục thành viên trong năm học gồm những thành phần chính nào sau này.

D. Phần thông tin chung; Phần kế hoạch dạy học thành viên và giáo dục thành viên; Phần Kế hoạch tự học và bói dưỡng thường xuyên; Phần kế hoạch dạy học và giáo dục hàng tháng.

14. Tìm cụm từ thích hợp điền vào chỗ trồng trong đoạn thông tin “…. được cho phép những nhà quản trị và vận hành triệu tập sự để ý quan tâm của tớ vào những tiềm năng dạy học tăng trưởng khả năng phẩm chất người học, làm rõ hơn phương hướng hoạt động và sinh hoạt giải trí của tổ trình độ, của nhà trường trong ký học, năm học”.

C. Kế hoạch dạy học và giáo dục

15. Tiêu chí nào sau này là một trong những tiêu chuẩn nhìn nhận hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên?

B. Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

16. Tìm cụm tự thích hợp đề điền vào chỗ trống trong đoạn thông tin sau: ”……là bản thiết kế những việc làm mà GV sẽ thực thi để tăng trưởng thành viên, được sử dụng trong việc thiết lập và hướng tới những tiềm năng cho việc tăng trưởng trình độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của GV”.

C. Kế hoạch tự học

17. Mục tiêu của việc phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng học viên khi xây dựng kế hoạch dạy học môn toán theo phía tăng trưởng khả năng phẩm chất học viên?

B. Xác định những thuận tiện, trở ngại vất vả liên quan đến những điểm lưu ý Đk của nhà trường và đối tượng người dùng học viên để đảm bảo xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học thích hợp.

18. Nguyên tắc nào sau này không phải nguyên tắc xây dựng kế hoạch dạy học môn Toán

D. Đảm bảo quy mô của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt và chất lượng giáo dục

19. Điền vào chỗ trống:

……là yếu tố rõ ràng hóa CT GDPT môn toán phù phù thích hợp với Đk rõ ràng về thời hạn, điểm lưu ý của người học, nhân lực, vật lực của nhà trường là:

B. Kế hoạch dạy học môn Toán

20. Đặc trưng nào sau này không phải đặc trưng của bài học kinh nghiệm tay nghề theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng, phẩm chất người học

C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

2. Đáp án module 4 môn Tiếng Việt Tiểu học

Câu 1: Chọn đáp án đúng

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học có quan hệ ra làm sao với chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt là yếu tố rõ ràng hóa chương trình GDPT ở một môn học và môt cấp học

Mục tiêu môn Tiếng Việt ở Tiểu học không liên quan tới chương trình GDPT

Yêu cầu cần đạt của môn Tiếng Việt Tiểu học không tùy từng chương trình GDPT

Chương trình môn Tiếng Việt ở Tiểu học không còn quan hệ gì với chương trình GDPT

Câu 2: Chọn đáp án đúng

Trong chương trình GDPT 2022, thời lượng dành riêng cho môn Tiếng Việt giống hoặc khác ví ra làm sao so với chương trình GDPT 2006

Thời lượng dành riêng cho môn Tiếng Việt ở hai chương trình không còn gì rất khác nhau

Số tiết bằng nhau nhưng chương trình GDPT 2022 để nhiều tiết cho lớp 1, lớp 2 hơn

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2022 nhiều hơn nữa so với chương trình GDPT 2006

Số tiết Tiếng Việt trong chương trình GDPT 2022 thấp hơn so với chương trình GDPT 2006

Câu 3: Đối tượng nhìn nhận trong môn Tiếng Việt là gì?

Các yêu cầu về kết quả và quy trình học Tiếng Việt của học viên

Các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, khả năng sau khi tham gia học Tiếng Việt

Các kiến thức và kỹ năng, kỹ năng Tiếng Việt được quy định trong chương trình

Sự tiến bộ của học viên qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt đọc, viết, nói, nghe

Câu 4: Để nhìn nhận khả năng đặc trưng của học viên trong môn Tiếng Việt, nội dung nào dưới đây sẽ là quan trọng nhất

Các hành vi, việc làm, cách ứng xử của học viên trong thực tiễn

Những biểu lộ về thái độ, tình cảm của học viên khi sử dụng lời nói

Sự tiến bộ về nhận thức của học viên trong xét về những hiện tượng kỳ lạ lùng sống

Sự tiến bộ của học viên thông qua những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt: đọc, viết, nói, nghe

Câu 5: Giáo viên có vai trò ra làm sao trong việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt của nhà trường?

Là người trực tiếp xây dựng kế hoạch

Là người chỉ huy xây dựng kế hoạch

Là người tương hỗ việc xây dựng kế hoạch

Là người giám sát việc xây dựng kế hoạch

Câu 6: Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, bước ” phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng học viên” vận dụng những phương pháp giáo dục khuynh hướng chung nào?

Dạy học trải nghiệm

Dạy học phân hóa

Dạy học tích hợp

Dạy học tích cực

Câu 7: Tiêu chuẩn nào dưới đây không dùng để xem nhận một kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (kế hoạch năm học)?

Có khá đầy đủ vị trí căn cứ pháp lí và thực tiễn

Phù phù thích hợp với tiềm năng giáo dục của môn Tiếng Việt

Phù phù thích hợp với đặc trưng của môn Tiếng Việt

Phù phù thích hợp với kế hoạch của từng buổi học rõ ràng

Câu 8: Khi nhìn nhận kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt, cần để ý quan tâm những tiêu chuẩn đặc trưng nào của môn học?

Phù phù thích hợp với Đk của địa phương

Phù phù thích hợp với Đk của nhà trường

Phù phù thích hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn ở tiểu học

Phù phù thích hợp với đặc trưng nhu yếu của học viên

Câu 9: Nhận định nào dưới đấy là đúng

Kế hoạch bài dạy đó đó là một bản tóm tắt rõ ràng nội dung một bài trong SGK Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy đó đó là bản liệt kê những việc làm của giáo viên và học viên trong giờ học Tiếng Việt

Kế hoạch bài dạy phải thể hiện sinh động mối liên hệ giữa tiềm năng, nội dung, phương pháp và Đk dạy học

Tất cả những giáo viên phải thực thi cùng một kế hoạch dạy học rõ ràng

Câu 10: Phần tiềm năng trong kế hoạch bài dạy môn Tiếng Việt cần thể hiện những khả năng đặc trưng nào?

Năng lực tự chủ và tự học

Năng lực ngôn từ và khả năng văn học

Năng lực tiếp xúc và hợp tác

Năng lực xử lý và xử lý yếu tố và sáng tạo

Câu 11: Việc tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí học tập cho học viên theo khuynh hướng tăng trưởng, phẩm chất, khả năng được thực thi theo tiến trình nào dưới đây?

Khởi động – Khám phá – Luyện tập – Vận dụng

Khởi động – Luyện tập – Khám phá – Vận dụng

Khởi động – Khám phá – Vận dụng – Luyện tập

Vận dụng – Khởi động – Khám phá – Luyện tập

Câu 12: Khi phân tích bài sẽ dạy để sẵn sàng sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên chưa cần vấn đáp vướng mắc nào dưới đây

Học sinh đã biết gì về liên quan tới nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề sẽ dạy

Học sinh cần học được điều gì mới ở bài học kinh nghiệm tay nghề này

Học sinh sẽ sử dụng những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng đã có được từ bài học kinh nghiệm tay nghề này ra làm sao cho những bào học tiếp theo?

Cần sử dụng những kĩ thuật dạy học rõ ràng nào để tổ chức triển khai giờ học

Câu 13: Để sẵn sàng sẵn sàng xây dựng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt, giáo viên cần tìm hiểu những thông tin nào dưới đây?

Những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng học viên đã có liên quan tới nội dung bài mới

Những kiến thức và kỹ năng, kĩ năng học viên cần hình thành, củng cố bài học kinh nghiệm tay nghề mới

Mối liên hệ giữa nội dung bài sẽ dạy với nội dung những bài liên quan

Những kiến thức và kỹ năng, kỹ năng học viên đã có liên quan tới nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề mới cũng như nhu yếu hình thành củng cố khi tham gia học bài mới, mối liên hệ nội dung giữa bài sẽ dạy với những bài liên quan

Câu 14: Khi xác lập tiềm năng của một bài dạy Tiếng Việt rõ ràng, chưa cần vấn đáp vướng mắc nào dưới đây?

Bài học giúp học viên hình thành và tăng trưởng những khả năng đặc trưng nào?

Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những khả năng chung nào?

Bài học góp thêm phần giúp học viên hình thành và tăng trưởng những khả năng phẩm chất nào?

Cần sử dụng hình thức dạy học nào khi tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập của học viên?

Câu 15: Ý nào dưới đây thể hiện đầy đung và đủ vai trờ của bước khởi động trong một bài học kinh nghiệm tay nghề Tiếng Việt

Làm cho giờ học trở nên sôi động, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên

Giúp việc kiểm tra bài cũ trình làng nhẹ nhàng, tạo tâm thế tích cực cho học viên

Giúp link kiến thức và kỹ năng, kĩ năng học viên đã có với nội dung bài mới, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên.

Là hình thức trình làng bài mới một cách thú vị, tạo tâm thế học tập tích cực cho học viên

Câu 16: Bước vận dụng trong quy trình tổ chức triển khai một bài dạy Tiếng Việt có trách nhiệm nào dưới đây

Tạo trường hợp để học viên chia sẻ những trải nghiệm liên quan đến bài học kinh nghiệm tay nghề mới, có tâm thế học tập tích cực

Đặt học viên vào trường hợp tương tự trường hợp đã mày mò để củng cố kiến thức và kỹ năng, rèn luyện kỹ năng thực hành thực tiễn

Giúp học viên vận dụng những điều đã học để nhận thức, xử lý và xử lý những trường hợp có thực trong đời sống.

Đưa học viên vào trường hợp mới để giúp những em có những hiểu biết và kinh nghiệm tay nghề mới.

Câu 17: Theo những thầy, cô nhận định dưới đấy là đúng hay sai?

Kế hoạch bài dạy Tiếng Việt vừa là một bản kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí của giáo viên, vừa là phương tiện đi lại giúp cán bộ quản lí chỉ huy trình độ học cách cơ bản, nhằm mục đích hoàn thành xong tốt kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt của nhà trường

Đúng.

Sai

Câu 18: Sản phẩm của bước hoàn thiện và phê duyệt văn bản kế hoạch giáo dục môn Tiếng Việt là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của Chương trình tổng thể, chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về phía dẫn thực thi, triển khai trình độ của những cấp quản lí trong năm học

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt.

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, trở ngại vất vả, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng phẩm chất của học viên

Câu 19: Sản phẩm của bước phân tích điểm lưu ý, Đk của nhà trường và đối tượng người dùng học viên là gì?

Bản báo cáo về yêu cầu cốt lõi của chương trình môn Tiếng Việt cấp Tiểu học về phía dẫn thực thi, triển khai

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được phê duyệt

Bản kế hoạch dạy học môn Tiếng Việt đã được (dự thảo)

Bản báo cáo phân tích thuận tiện, trở ngại vất vả, thử thách, thời cơ trong dạy học môn Tiếng Việt theo khuynh hướng tăng trưởng khả năng phẩm chất của học viên.

Câu 20. Theo những thầy cô nhận định dưới đấy là đúng hay sai?

Nếu mua được một cuốn sách thiết kế tốt thì giáo viên tránh việc phải xây dụng kế hoạch bài dạy Tiếng Việt cho riêng mình

Đúng

Sai.

3. Đáp án module 4 môn Hoạt động trải nghiệm Tiểu học

1. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu vấn đáp thích hợp nhất trong những câu sau:

Mối quan hệ giữa chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình trình giáo dục phổ thông 2022?

Hoạt động trải nghiệm là thành phần tự chọn không bắt buộc trong Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022 nhằm mục đích giúp đạt tiềm năng giáo dục toàn vẹn và tổng thể học viên.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm có sự tăng trưởng so với Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022 về nội dung, phương pháp giáo dục và nhìn nhận.

Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022 có những quan hệ: bộ phận và tổng thể, thống nhất với nhau, tương hỗ lẫn nhau.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm và Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022 tương hỗ nhau để đạt tiềm năng giáo dục chung.

2. Chọn đáp án đúng nhất

Tính mở của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm được thể hiện ở những điểm nào?

Nội dung và phương pháp trải nghiệm

Đối tượng trải nghiệm cùng học viên

Địa điểm tổ chức triển khai trải nghiệm

Nội dung, phương pháp, khu vực tổ chức triển khai và đối tượng người dùng cùng trải nghiệm.

3. Chọn đáp án đúng nhất

Chọn câu vấn đáp không đúng chuẩn

Ý nghĩa của Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm riêng với giáo viên khi tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm cho học viên.

Là vị trí căn cứ để quản lí trình độ của giáo viên.

Là cơ sở để thực thi những chủ đề trải nghiệm cho học viên lớp mình.

Cho thấy vị trí của chủ đề trải nghiệm rõ ràng trong Kế hoạch giáo dục nhà trường.

Tạo sự thống nhất cơ bản Một trong những giáo viên trong tổ trình độ.

4. Chọn đáp án đúng nhất

Để thực thi nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn và tính khả thi khi xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm, tổ trình độ cần lựa chọn nội dung giáo dục ra làm sao?

Xác định tiềm năng trên cơ sở rõ ràng hoá tiềm năng Chương trình và tiềm năng giáo dục địa phương.

Nội dung giáo dục cần thích hợp điểm lưu ý tâm, sinh lý và kĩ năng nhận thức của học viên.

Lựa chọn những giải pháp tổ chức triển khai vị trí căn cứ trên lợi thế, khuyết điểm của nhân lực, vật lực và những Đk khác của nhà trường, địa phương.

Tất cả những ý trên.

5. Chọn đáp án đúng nhất

Vì sao Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường có tính thống nhất tương riêng với Kế hoạch Giáo dục đào tạo và giảng dạy chung của nhà trường?

Vì Chương trình Hoạt động trải nghiệm có tính mở, với mỗi yêu cầu cần đạt hoàn toàn có thể lựa chọn nội dung, hình thức và thời hạn tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí rất khác nhau.

Vì khi những Đk chủ quan và khách quan tác động đến hoàn toàn có thể thay đổi kế hoạch trải nghiệm mà không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch chung và tiềm năng hoạt động và sinh hoạt giải trí của nhà trường.

Vì kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm là một bộ phận của Kế hoạch giáo dục chung của nhà trường

Tất cả những lí do trên.

6. Chọn đáp án đúng nhất

GV cần nghiên cứu và phân tích những nội dung nào khi lập kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, Nội dung giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, chỉ huy của Đoàn, Đội và Uỷ ban nhân dân địa phương.

Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022, Hoạt động trải nghiệm 2022, văn bản giáo dục của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

Nội dung Chương trình Giáo dục đào tạo và giảng dạy phổ thông 2022, Chương trình Hoạt động trải nghiệm 2022, yêu cầu về nội dung giáo dục địa phương và của Đoàn, Đội, Sao nhi đồng.

7. Chọn đáp án đúng nhất

Lựa chọn những nội dung cần thể hiện trong Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của nhà trường?

Tên, tiềm năng, nội dung giáo dục của từng chủ đề

Loại hình trải nghiệm và hoạt động và sinh hoạt giải trí tương ứng

Văn bản chỉ huy của cấp trên và người phụ trách

Nội dung tích hợp của giáo dục địa phương và đoàn đội

8. Chọn đáp án đúng nhất

Sắp xếp thứ tự cho những nội dung dưới đây theo như đúng quy trình lập kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của nhà trường

 • Xác định những chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm
 • Kế hoạch giáo dục những chủ đề của môn học trong học kì/năm
 • Liệt kê những mạch nội dung chính và yêu cầu cần đạt
 • Thiết kế kế hoạch tổ chức triển khai một chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm
 • A – C – D – B

  C – A – D – B

  D – C – A – B

  C – D – B – A

  9. Chọn đáp án đúng nhất

  Sắp xếp những nội dung dưới đây theo thứ tự tiến trình Tổ trình độ tổ chức triển khai xây dựng Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm của Tổ.

 • Tổ thảo luận và thống nhất những chủ đề sẽ thực thi.
 • Phân công những thành viên xây dựng Kế hoạch giáo dục của từng chủ đề
 • Tổ trình độ nghiên cứu và phân tích Chương trình giáo dục phổ thông 2022 và những văn bản hướng dẫn về giáo dục địa phương.
 • Tổ trình độ họp thống nhất Kế hoạch giáo dục hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của tổ và trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
 • C – A – B – D

  A – B – D – C

  B – A – C – D

  D – C – A – B

  10. Chọn đáp án đúng nhất

  Có bao nhiêu tiêu chuẩn để xem nhận Kế hoạch giáo dục hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của nhà trường?

  5 tiêu chuẩn

  3 mức tiêu chuẩn

  7 tiêu chuẩn

  9 tiêu chuẩn

  11. Chọn đáp án đúng nhất

  Chọn câu vấn đáp không đúng trong những câu sau:

  Kế hoạch tổ chức triển khai một chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm rõ ràng cho học viên cần đảm bảo những nguyên tắc nào?

  Đảm bảo tính pháp lí.

  Đảm bảo tính thực tiễn và khả thi của chủ đề.

  Đảm bảo đúng thời hạn theo tiết học quy định là 35 phút.

  Đảm bảo sự mềm dẻo, linh hoạt để tích hợp giáo dục địa phương một cách thích hợp.

  12. Chọn đáp án đúng nhất

  Ý nào dưới đây KHÔNG phải là vai trò của Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm theo chủ đề rõ ràng?

  Giúp giáo viên và nhà quản lí có cái nhìn tổng thể về những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt giáo dục, dạy học trong nhà trường.

  Là vị trí căn cứ để GV dữ thế chủ động, linh hoạt trong tổ chức triển khai, kiểm soát và điều chỉnh nội dung, thời hạn hoạt động và sinh hoạt giải trí khi có những trường hợp không mong ước xảy ratrong quy trình giáo dục mà vẫn đạt được tiềm năng đưa ra.

  Kế hoạch tổ chức triển khai chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm là hồ sơ trình độ góp thêm phần nhìn nhận chất lượng giáo viên.

  Cho thấy sự link Một trong những chủ đề trải nghiệm và Khung kế hoạch tổ chức triển khai những chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm của năm học.

  13. Chọn đáp án đúng nhất

  Có những Mẫu Kế hoạch sử dụng thực thi Chương trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm?

  Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề

  Kế hoạch giáo dục trải nghiệm theo chủ đề và Sinh hoạt lớp

  Kế hoạch giáo dục Hoạt động trải nghiệm

  Kế hoạch giáo dục theo từng quy mô: Sinh hoạt dưới cờ, trải nghiệm theo chủ đề, Sinh hoạt lớp

  14. Chọn đáp án đúng nhất

  Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt dưới cờ trong Hoạt động trải nghiệm thường có mấy phần, đó là những phần nào?

  Có 4 phần: Mục tiêu Sinh hoạt dưới cờ, Chuẩn bị, Hoạt động Sinh hoạt dưới cờ, Điều chỉnh kế hoạch giáo dục

  Có 4 phần: Phương tiện cần sẵn sàng sẵn sàng, Phần nghi lễ (chào cờ), Sinh hoạt theo chủ đề, Giao trách nhiệm trực tuần

  Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác thao tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Giao trách nhiệm tuần sau

  Có 4 phần: Phần nghi lễ (chào cờ), Nhận xét công tác thao tác tuần, Sinh hoạt theo chủ đề, Nhận xét, nhìn nhận

  15. Chọn đáp án đúng nhất

  Kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chủ đề được thực thi theo những pha nào?

  Khám phá; Thử nghiệm; Luyện tập; Đánh giá

  Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Đánh giá – Phát triển

  Nhận diện – Khám khá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng; Đánh giá – Phát triển

  Khám khá – Tìm hiểu; Mở rộng – Thực hành; Vận dụng – Phát triển; Đánh giá

  16. Chọn đáp án đúng nhất

  Kế hoạch giáo dục Sinh hoạt lớp gồm những phần hoạt động và sinh hoạt giải trí nào?

  Báo cáo, tổng kết công tác thao tác tuần

  Sinh hoạt theo chủ đề

  Thảo luận chủ đề sinh hoạt tuần sau

  Tất cả những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trên

  17. Chọn từ thích hợp từ gợi ý để hoàn thành xong nội dung dưới đây

  Hoàn thành những nguyên tắc bằng phương pháp chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.

  Danh sách câu vấn đáp

  Sản phẩm cần đạt được.

  Đánh giá

  Câu vấn đáp

  Chủ đề cần đảm bảo các Yêu cầu cần đạt mà Chương trình giáo dục môn học đã ban hành.

  Chủ đề cần đảm bảo chuỗi các hoạt động trải nghiệm: Nhận diện – Khám phá; Tìm hiểu – Mở rộng; Thực hành – Vận dụng Đánh giá – Phát triển

  Chuỗi hoạt động trải nghiệm cần đảm bảo phù hợp. với mục tiêu, Nội dung , phương thức trải nghiệm được sử dụng.

  Mỗi nhiệm vụ hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm cần đảm bảo sự rõ ràng về mục tiêu, nội dung và Sản phẩm cần đạt được.

  Đảm bảo sự phù hợp. của phương án Đánh giá trong quá trình tổ chức trải nghiệm cho HS.

  Chọn đáp án đúng nhất

  18. Sắp xếp tiến trình của Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí giáo dục theo chủ đề

 • Xác định những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt trong chủ đề
 • Thiết kế rõ ràng hoạt động và sinh hoạt giải trí trong chủ đề
 • Xác định thời hạn thực thi
 • Xác định chủ đề và tiềm năng của chủ đề
 • Đánh giá chủ đề
 • A – C – B – E – D

  D – A – C – B – E

  B – E – C – A – B

  C – B – A – E – B

  19. Chọn đáp án đúng nhất

  Để đảm bảo hiệu suất cao giáo dục và không chồng chéo Một trong những nội dung giáo dục, nên lựa chọn thời hạn thực thi cho từng chủ đề hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm ra làm sao?

  Căn cứ vào kế hoạch giáo dục chung của địa phương để xác lập thời hạn.

  Tìm điểm tương đương giữa nội dung giáo dục theo yêu cầu cần đạt của Chương trình và Kế hoạch giáo dục địa phương, đoàn đội để chọn thời hạn thực thi.

  Tuỳ theo mong ước mà lựa chọn thời gian vì Hoạt động trải nghiệm có tính mở.

  Thực hiện theo yêu cầu của quản lí giáo dục cấp trên.

  20. Chọn đáp án đúng nhất

  Chọn những tiêu chuẩn nhìn nhận sự thành công xuất sắc của kế hoạch hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm theo chủ đề thông qua quan sát học viên:

  Mức độ tích cực, dữ thế chủ động, sáng tạo, hợp tác của học viên trong việc thực thi những trách nhiệm học tập.

  Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực thi trách nhiệm học tập của toàn bộ học viên trong lớp.

  Mức độ đúng đắn, đúng chuẩn, thích hợp của những kết quả thực thi trách nhiệm học tập của HS

  Mức độ tham gia tích cực của học viên trong trình diễn, trao đổi, thảo luận về kết quả thực thi trách nhiệm học tập.

  Tất cả những tiêu chuẩn trên

  4. Đáp án module 4 môn Đạo đức Tiểu học

  1. Mục tiêu môn Đạo đức được quy định trong Chương trình giáo dục phố thông ra làm sao?

  A. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp lý, những thái độ và kỹ năng, hành vi tích cực.

  B. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp lý, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực.

  C. Hình thành, tăng trưởng ở học viên những hiểu biết ban đầu về chuẩn mực hành vi đạo đức, những thái độ, tình cảm và kỹ năng, hành vi tích cực

  2. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm sao riêng với phẩm chất, khả năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức?

  A. Các phẩm chất, khả năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, cụ thế hoá những yêu cầu cần đạt này.

  B. Các phẩm chất, khả năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, khả năng chung của Chương trình giáo dục phổ thông quy định, rõ ràng hoá những yêu cầu cần đạt này.

  C. Các phẩm chất, khả năng và yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức do những phẩm chất hầu hết, khả năng cốt lõi của Chương trình giáo dục phổ thông quy định.

  3. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm sao riêng với nội dung môn Đạo đức?

  A. Chương trình giáo dục phổ thông quy định nội dung khái quát và nội dung rõ ràng môn Đạo đức cùng với yêu cầu cần đạt tương ứng từng nội dung rõ ràng.

  B. Chương trình giáo dục phổ thông chỉ đưa ra khuynh hướng chung và nội dung khái quát riêng với môn Đạo đức.

  C. Chương trình giáo dục phổ thông đưa ra nội dung rõ ràng môn Đạo đức.

  4. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm sao riêng với phương pháp dạy học môn Đạo đức?

  A. Chú trọng tổ chức triển khai, hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của học viên; chỉ vận dụng những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

  B. Chú trọng hoạt động và sinh hoạt giải trí của giáo viên và hoạt động và sinh hoạt giải trí của học viên; phối hợp sử dụng những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn với những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

  C. Chú trọng tổ chức triển khai, hướng dẫn những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt của học viên; phối hợp sử dụng những phương pháp dạy học truyền thống cuội nguồn với những phương pháp dạy học tân tiến; tăng cường sử dụng những phương pháp dạy học đặc trưng của môn học.

  5. Chương trình giáo dục phổ thông quy định ra làm sao về người nhìn nhận trong nhìn nhận kết quả dạy học môn Đạo đức?

  A. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự đảnh giả và nhìn nhận đồng đẳng của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên.

  B. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự nhìn nhận của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên và nhìn nhận của hiệp hội.

  C. Kết hợp nhìn nhận của giáo viên với tự nhìn nhận và nhìn nhận đồng đẳng của học viên, nhìn nhận của phụ huynh học viên và nhìn nhận của hiệp hội.

  6. Dạy học môn Đạo đức tùy từng những yếu tố cơ bản nào?

  A. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, Đk thực thi của nhà trường, lớp.

  B. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, điểm lưu ý và Đk thực thi của nhà trường, lớp, điểm lưu ý riêng của từng địa phương.

  C. Chương trình môn Đạo đức, kĩ năng của học viên, điểm lưu ý riêng của từng địa phương, từng trường, từng lớp.

  7. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân thể hiện được những yếu tố cơ bản nào?

  A. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại, hình thức tổ chức triển khai, nhìn nhận, thời hạn thực thi.

  B. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại, nhìn nhận, thời hạn thực thi.

  C. Mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đi lại, hình thức tổ chức triển khai, thời hạn thực thi.

  8. Trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức, giáo viên tương tác với những yêu tố nào?

  A. Chương trình môn học, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi, thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xung quanh.

  B. Chương trình môn học, đồng nghiệp, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi.

  C. Chương trinh môn học, đồng nghiệp, học viên, tài liệu tìm hiểu thêm, những Đk thực thi, thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường xung quanh.

  9. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức có những ý nghĩa gì trong việc thực thi chương trình môn Đạo đức?

  A. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai dạy học môn Đạo đức; nhìn nhận chất lượng, hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk cho quản trị và vận hành giáo dục kiểm tra, giảm sát, tương hỗ giáo viên thực thi chương trinh môn Đạo đức.

  B. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai dạy học môn Đạo đức; góp thêm phần bảo vệ chất lượng, hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk cho phụ huynh học viên tóm gọn được việc giáo viên thực thi chương trình môn Đạo đức.

  C. Định hướng nhà trường, giáo viên tổ chức triển khai dạy học môn Đạo đức; góp thêm phần bảo vệ chất lượng hiệu suất cao giáo dục môn Đạo đức; tạo Đk quản trị và vận hành, giáo dục kiểm tra, giám sát tương hỗ giáo viên thực thi chương trình môn Đạo đức.

  10. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

  A. Tôn trọng chương trình giảo dục; bảo vệ tính vừa sức với học viên; bảo vệ sự thống nhất Một trong những giáo viên cùng khối lớp.

  B. Tôn trọng chương trinh giáo dục; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tính vừa sức với học viên.

  C.Tôn trọng chương trình giáo dục; bảo vệ tỉnh khả thi; bảo vệ tính vừa sức với học viên; bảo vệ sự thống nhất Một trong những giáo viên cùng khối lớp.

  11. Giáo viên có vai trò như thể nào trong việc thực thi kế hoạch dạy học dục môn Đạo đức?

  A. Tự giác xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức phù phù thích hợp với lớp minh; kiểm soát và điều chỉnh những rõ ràng không phù phù thích hợp với học viên lớp mình, Đk thực thi trong quy trình thực thi.

  B. Đóng góp ý kiến, góp phân hoàn thiện bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức thích hợp vời lớp của minh; kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch sao cho phù phù thích hợp với lớp minh trong quy trình thực thi.

  C. Phối phù thích hợp với những giáo viên trong khối xây dựng bản kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai việc thực thi kế hoạch dạy học mà nhà trường đã phêduyệt; kiểm soát và điều chỉnh những chỉ tiết không thích hợp trong quy trình thực thi.

  12. Cấu trúc của kế hoạch dạy học môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

  A. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề phù phù thích hợp với những chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dụng cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

  B. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề phù phù thích hợp với những chủ đề nội dụng; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

  C. Hệ thống những bài học kinh nghiệm tay nghề phù phù thích hợp với những chủ đề nội dung và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

  13. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức được thực thi theo những bước nào?

  A. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch dạy học của nhà trường; triển khai thực thi, nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

  B. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tịch toàn cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; triển khai thực thi, nhìn nhận và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

  C. Nghiên cứu chương trình giáo dục môn Đạo đức; phân tích toàn cảnh dạy học môn Đạo đức của nhà trường; xây dựng kế hoạch dạy học môn Đạo đức; hoàn thiện văn bản, phê duyệt kế hoạch và kiểm soát và điều chỉnh chương trình.

  14. Kế hoạch dạy học môn Đạo đức được xây dựng theo câu trúc gồm những yêu tố nào?

  A.Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức.

  B. Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

  C. Hệ thống những bài đạo đức và yêu cầu cần đạt; những nội dung cơ bản của từng bài đạo đức; thời hạn thực thi; phương hướng thực thi kế hoạch dạy học môn Đạo đức; những Đk thực thi.

  15. Việc nhìn nhận kế hoạch dạy học môn Đạo đức cân tuân theo những tiêu chuẩn nào?

  A. Bảo đảm phù phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tính vừa sức; bảo vệ tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

  B. Bảo đảm phù phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ tỉnh “mở” của kế hoạch giáo dục.

  C. Bảo đảm phù phù thích hợp với Chương trình môn Đạo đức; bảo vệ sự thống nhất Một trong những trường tiểu học trên địa phận; bảo vệ tính khả thi: bảo vệ tính “mở” của kế hoạch giáo dục.

  16. Tính khả thi của kế hoạch dạy học nhà trường môn Đạo đức nên phải phù phù thích hợp với những yếu tổ nào?

  Đáp án: Điều kiện thực thi về cơ sở vật chất, phương tiện đi lại dạy học của nhà trường: Đk thực tiễn địa phương, sự phối hợp giữa nhà trường và những lực lượng giáo dục; kĩ năng, trình độ của học viên.

  17. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức cần tuân theo những nguyên tắc nào?

  A. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ phát huy tính tích cực, dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

  B. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ phát huy tính tich cực, dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; bảo vệ tính phân hóa; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

  C. Bảo đảm thích hợp chương trình môn Đạo đức; bảo vệ tính khả thi; bảo vệ phát huy tỉnh tích cực, dữ thế chủ động, tự giác và sáng tạo của học viên; bảo đâm tính phân hóa; lồng ghép những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhìn nhận trong tiến trình tổ chức triển khai những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt học tập.

  18. Thông thường cấu trúc của một kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những yếu tố nào?

  A. Mục tiêu; sẵn sàng sẵn sàng; những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

  B. Mục tiêu; tài liệu và phương tiện đi lại; những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

  C. Mục tiêu; sẵn sàng sẵn sàng tài liệu; những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt dạy học; nhìn nhận.

  19. Việc xây dựng kế hoạch bài dạy môn Đạo đức gồm những pha hầu hết nào?

  A. Hoạt động khởi động; hoạt động và sinh hoạt giải trí mày mò, hình thành trí thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện, thực hành thực tiễn; hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng.

  B. Hoạt động khảm phá, hình thành trị thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện, thực hành thực tiễn; hoạt động và sinh hoạt giải trí ứng dụng.

  C. Hoạt động khởi động: hoạt động và sinh hoạt giải trí mày mò, hình thành trì thức; hoạt động và sinh hoạt giải trí rèn luyện, thực hành thực tiễn.

  20. Tiêu chí về kế hoạch bài dạy khi phân tích bài học kinh nghiệm tay nghề môn Đạo đức có những nội dung gì?

  A. Sự rõ ràng của tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề, nội dung, trách nhiệm học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dung, ngữ liệu, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung, phương pháp dạy học và nhìn nhận.

  B. Sự rõ ràng của mục tiều bài học kinh nghiệm tay nghề, nội dụng, trách nhiệm học tập, thành phầm cần đạt của từng hoạt đông; sự thích hợp của nội dụng, thiết bị dạy học; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhìn nhận.

  C. Sự rõ ràng của tiềm năng bài học kinh nghiệm tay nghề và nội dung những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt tương ứng: sự thích hợp của ngôn từ diễn đạt; sự thích hợp giữa tiềm năng, nội dung và phương pháp dạy học; sự thích hợp của những hoạt động và sinh hoạt giải trí sinh hoạt nhìn nhận.

  5. Đáp án module 4 môn Tự nhiên xã hội Tiểu học

  1. Ở Lever nhà trường, chương trinh môn học Tự nhiên và Xã hội cần phải cụ thê hóa thông qua văn bản/tài liệu nào dưới đây?

  A) Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

  B) Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội

  C) Sách giáo khoa môn học Tự nhiên và Xã hội

  D. Kế hoạch bài dạy môn học Tự nhiên và Xã hội

  Xem thêm  ACCA là gì? Chứng chỉ ACCA là gì?

  2. Câu nào sau này nêu đúng nhất về bản chất của kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội?

  A) Là văn bản rõ ràng hóa chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội của mỗi nhà trường trong số đó nêu rõ sự thích hợp về điểm lưu ý học viên, giáo viên, cơ sở vật chất.

  B. Là cơ sở để nâng cao tiềm năng hình thành phẩm chất, khả năng và yêu cầu cần đạt cho học viên trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội vương quốc của mỗi nhà trường.

  C. Là cơ sở để cán bộ quản lí nhà trường kiểm tra, giám sát, nhìn nhận việc thực thi Chương trinh giáo dục phổ thông vương quốc trong mọi nhà trường.

  D. Là văn bản rõ ràng hóa tiềm năng, yêu cầu cần đạt, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học, phương tiện đi lại và nhìn nhận học viên trong Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội vương quốc phù phù thích hợp với tiềm năng của nhà trường và thực tiễn nhà trường.

  3. Khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cân nhờ vào vị trí căn cứ nào đâu tiên?

  A. Văn bản hướng dẫn triển khai năm học.

  B. Phương pháp, hình thức tổ chức triển khai dạy học đặc trưng của môn học Tự nhiên và Xã hội

  C. Chương trình môn học Tự nhiên và Xã hội

  D. Điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường

  4. Kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần phải triển khai ra làm sao trong thực tiên?

  A. Giáo viên cần tuân thủ đúng theo từng nội dung được trình diễn trong kế hoạch giáo dục.

  B. Giáo viên không cần thay đổi kế hoạch giáo dục này hằng năm.

  C. Giáo viên hoàn toàn có thể tùy ý thay đổi những nội dung theo quan điểm của tớ

  D. Giáo viên sử dụng linh hoạt, hoàn toàn có thể kiểm soát và điều chỉnh phủ phù thích hợp với thực tiễn về phương pháp, hình thức tổ chức triển khai, phương tiện đi lại dạy học.

  5. Quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần theo trình tự nào?

  (1) Xác định mục tiêu của việc xây dựng Kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

  (2) Phân tích nhu yếu

  (3) Xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

  (4) Hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

  1-2-3-4

  2-3-1-4

  2-1-3-4

  6. Việc xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội ở trong nhà trường cân sự tham gia, góp phần chính của những đối tượng người dùng nào?

  A. Các cán bộ thuộc những ban ngành đoàn thể địa phương, cán bộ quản trị và vận hành và giáo viên nhà trường.

  B Cán bộ quản trị và vận hành, những tổ trưởng trình độ.

  C. Cán bộ quản trị và vận hành và toàn thể giáo viên nhà trường.

  D. Cán bộ quản trị và vận hành, tổ trình độ, giáo viên.

  7. Tại sao khi xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội lại cần chú ÿ đên điểm lưu ý của nhà trường và địa phương?

  A. Để đảm bảo tỉnh thích hợp và hiệu suất cao trong thực tiễn dạy học môn Tự nhiên và Xã hội ở trong nhà trường.

  B. Để xem xét những nội dung giảo dục rất khác nhau trong Chương trình giáo dục địa phương.

  C. Để thể hiện những lợi thế mẽ và tự tin của nhà trường trong xây dựng kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội.

  D. Để link với những nội dung khác trong quy trình thực thi Chương trình tổng thể vương quốc.

  8. Khi lựa chọn và sắp xếp nội dung trong quy trình xây dựng kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội, giáo viên cần lưu ý điều gi?

  A. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề trong chương trình môn học.

  B. Tuyệt đối tuân thủ theo nội dung của ó chủ đề được quy định trong chương trình môn học, tương hỗ update thêm những nội dung giáo dục truyền thống cuội nguồn địa phương.

  C. Có thể lựa chọn nội dung, thay đổi thứ tự của ó chủ đề trong chương trình môn học phủ phù thích hợp với Đk của nhà trường và địa phương.

  D. Chỉ lựa chọn một số trong những chủ đề trong 6 chủ đề được quy định trong chương trình môn học, tương hỗ update thêm những nội dung giáo dục truyền thống cuội nguồn địa phương

  9. Việc nhìn nhận kế hoạch dạy học môn học Tự nhiên và Xã hội cần nhờ vào những tiêu chuẩn nào?

  A. Tính trình tự; tính link; tính phủ hợp; tinh cân đối và tính hiệu suất cao.

  B. Tính trình tự; tỉnh thích hợp; tính cân đối; tính update và tính hiệu suất cao.

  C. Tính trình tự; tính thích hợp; tính hòa giải và hợp lý; tính update và tính hiệu suất cao.

  D. Tính trình tự; tính link; tính thích hợp; tính cân đối; tinh update và tính hiêu quả

  10. Quan điểm nào sau này chưa đúng thời cơ xây dựng và thực thi một kế hoạch bài dạy?

  A. Kế hoạch bài dạy gồm có nhiều thành tổ của quy trình dạy học và đấy là một tiến trình dự kiến để thực thi bài học kinh nghiệm tay nghề/chủ đề một cách hiệu suất cao

  B. Kế hoạch bài dạy là yếu tố rõ ràng hỏa kế hoạch giáo dục môn học ở Lever từng bài học kinh nghiệm tay nghề/chủ để

  C. Kế hoạch bài dạy thể hiện được sự tự chủ, linh hoạt của giáo viên khi tổ chức triển khai bài học kinh nghiệm tay nghề/chủ đề trong thực tiễn

  D. Kế hoạch bài dạy đã được tổ trình độ, Ban giám hiệu thông qua nên cần tuân thủ theo như đúng tiến trình đưa ra

  11. Cấu trúc của Kế hoạch bài dạy cân có những thành tố cơ bản nào?

  A. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí

  B. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiền trình hoạt động và sinh hoạt giải trí

  C. Tên chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề; Mục tiêu; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí

  d. Tên chủ để/bài học kinh nghiệm tay nghề; Phương pháp, hình thức dạy học; Chuẩn bị của giáo viên, học viên; Tiến trình hoạt động và sinh hoạt giải trí

  12. Thành tổ nào cần phải xác lập thứ nhất khi xây dựng Kế hoạch bài dạy?

  A. Nội dung dạy học

  B. Đồ dùng dạy học

  C. Mục tiêu

  D. Phương pháp, hình thức tổ chức triển khai

  13. Khi triển khai một Kế hoạch bài dạy trong thực tiễn lớp học, giáo viên có thê được thay đôi thành tố nào sau này?

  A. Mục tiêu bài học kinh nghiệm tay nghề/chủ đề

  B. Cả ba ý kiến trên

  C. Kết quả nhìn nhận học viên

  D. Hoạt động học tập

  14. Tiến trình tổ chức triển khai một chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề trong giờ học môn Tự nhiên và Xã hội thông thường nên được thực thi theo tiến trình nào?

  A. Mở đầu, hình thành kiến thức và kỹ năng mới, nâng cao, vận dụng

  B. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng mới, huyện tập, vận dụng

  C. Mở đầu, hình thành kiến thức và kỹ năng mới, rèn luyện, vận dụng

  D. Nhận biết, tìm hiểu kiến thức và kỹ năng mới, nâng cao, vận dụng

  15. Việc xác lập yêu cầu cần đạt của học viên theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề môn Tự nhiên và Xã hội trong Kế hoạch bài dạy cân vị trí căn cứ vào thành tố nào?

  A. Sách giáo khoa, tài liệu tìm hiểu thêm dành riêng cho giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội.

  B. Đặc điểm, Đk của nhà trường

  C. Chương trình, kế hoạch giáo dục môn học Tự nhiên và Xã hội

  D. Đặc điểm, sở trường

  16. Theo Chương trình môn Tự nhiên và Xã hội 2022, tiềm năng quan trọng nhất của Kế hoạch bài dạy theo chủ đề/bài học kinh nghiệm tay nghề môn Tự nhiên và Xã hội cân hướng tới là gì?

  A. Phát triển những khả năng chung, khả năng đặc thủ và phẩm chất cho học viên.

  B. Lĩnh hội được những nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề và hoàn toàn có thể mở rộng tìm hiểu những nội dung khác ở địa phương

  C. Tổ chức được nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí trải nghiệm cho học viên.

  D. Lĩnh hội được nội dung bài học kinh nghiệm tay nghề và hoàn toàn có thể rèn luyện.

  18. Các nội dung phân tích hoạt động và sinh hoạt giải trí học của học viên trong phân tích, nhìn nhận Kế hoạch bài dạy theo LAR gồm những thành tố nào sau này?

  A. Xây dựng kiến thức và kỹ năng; Hợp tác; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin; Tự kiểm soát và điều chỉnh; Giải quyết yếu tố thực tiễn

  B. Xây dựng kiến thức và kỹ năng; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin; Tự kiểm soát và điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

  C. Xây dựng kiến thức và kỹ năng; Giao tiếp; Ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin; Tự kiểm soát và điều chỉnh; Giải quyết yếu tố thực tiễn

  D. Xây dựng kiến thức và kỹ năng; Hợp tác; Sử dụng vật dụng học tập; Tự kiểm soát và điều chỉnh; Liên hệ thực tiễn

  19. Điều gì quan trọng nhất lúc sử dụng trang thiết bị dạy học trong giờ Tự nhiên và Xã hội?

  A. An toàn, thẩm mĩ, phủ hợp

  B. Tiết kiệm, bảo vệ an toàn và uy tín, thẩm mĩ

  C. An toàn, thẩm mĩ, tiết kiệm chi phí, thích hợp, hiệu suất cao.

  D. Thẩm mĩ, tiết kiệm chi phí, hiệu suất cao

  20. Tiêu chí nào quan trọng nhất để xem nhận một giờ dạy Tự nhiên và Xã hội thành công xuất sắc?

  A. Học sinh tăng trưởng những khả năng, phẩm chất và say mê, hứng thú với môn học.

  B. Học sinh thực thi được những bài tập giáo viên giao.

  C. Học sinh hoàn thành xong tốt những trách nhiệm được giao

  D. Học sinh hiểu được những nội dung vận dụng

  6. Đáp án trắc nghiệm Module 4 phần Công nghệ thông tin

  1. Công cụ nào sau này được sử dụng để tàng trữ tài liệu trực tuyến?

  B. Google Driver

  2. Chọn đáp án đúng nhất?

  D. Thư mục chứa tệp và thư mục.

  3. Các định dạng của tệp hình ảnh là?

  C. jpg, gif. png

  4. Công cụ nào sau này dùng để chia sẻ và đăng tải video?

  C. Youtube

  5. Dây tín hiệu nào sau này sử dụng để link máy chiếu và máy tính?

  B. VGA, HDMI.

  6. Danh sách nào sau là những ứng dụng được cho phép sửa đổi ảnh?

  D. Paint, Powerpoint, Edraw Max.

  7. Để tiến hành in tài liệu, ta sử dụng phím tắt nào sau này?

  A. Ctrl + P

  8. Để giúp những thiện chất lượng âm thanh khi thực thi ghi âm bằng điện thoại, ta tránh việc?

  C. ngắt link điện thoại/internet

  9. Để chụp màn hình hiển thị máy tính, ta hoàn toàn có thể dùng công cụ sẵn nào trên hệ điều hành quản lý Window?

  D. Snipping tool

  10. Đâu không phải là định dạng video?

  B. mp3

  11. Định dạng nào sau này tương hỗ lưu hình ảnh với nền trong suốt?

  C. PNG

  12. Khẳng định nào sau này đúng?

  A. Thư mục hoàn toàn có thể chứa tập tin

  13. Kiểu gõ tiếng việt phổ cập nhất lúc bấy giờ là?

  A. Telex

  14. Lệnh nào tương ứng với phím tắt ctrl + C?

  A. Sao chép

  15. Ở Việt Nam lúc bấy giờ hầu hết những máy tính những nhân dùng hệ điều hành quản lý gì?

  C. Windows

  16. Phím tắt tương tự với lệnh dán (Paste) là?

  D. Ctrl + V

  17. Phát biểu nào đúng về ứng dụng Paint?

  C. Paint được cài sẵn trên hệ điều hành quản lý Windows

  18. Phần mềm nào sau này tương hỗ quay màn hình hiển thị

  D. Powerpoint

  19. Phần mềm nào sau này giúp sửa đổi video trên điện thoại?

  A. Vivavideo

  20. Phần mềm chụp màn hình hiển thị máy tính nào sau này có sẵn trong những máy tính dùng hệ điều hành quản lý Windows?

  D. Snippig Tools

  21. Phần mềm nào là ứng dụng tương hỗ trình chiếu, trình diễn bài giảng?

  D. Powerpoint

  22. Phát biểu nào sau này không đúng thời cơ nói về tiện ích của nén tập tin?

  B. Dễ dàng xem trực tiếp nội dung mà không cần dùng ứng dụng

  23. Tập có phần mở rộng là .Doc là?

  C. Tệp văn bản do hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word tạo ra

  24. Tổ hợp phím Ctrl + A dùng để?

  C. Chọn toàn bộ văn bản

  25. Trong ứng dụng Audacity, để lọc tiếng ồn, ta thực thi hiệu ứng nào sau này?

  C. Echo

  26. Trên máy tính sử dụng Windows 10, công cụ sẵn có nào sau này được sử dụng để ghi âm?

  A. Voice Recorder

  27. Trong soạn thảo Word, để định dạng đoạn, ta sử dụng nhóm công cụ

  D. Paragraph

  28. Trong 4 định dạng: *.AVI, *.FLV, *.MP4, *.WMV, định dạng nào thường có dung tích nhỏ nhất?

  D. WMV

  29. VSDC Video Editor là ứng dụng được cho phép?

  B. quay trở lại màn hình hiển thị, sửa đổi video.

  8. Đáp án trắc nghiệm mô đun 4.0 Tiểu học

  1. Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống

  Việc nghiên cứu và phân tích những văn bản chỉ huy hướng dẫn tương hỗ cho quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường đảm bảo cơ sở pháp lý đồng thời phù phù thích hợp với chỉ huy của ngành và địa phương.

  2. Chọn đáp án đúng nhất?

  Kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông cấp tiểu học do ai phát hành?

  Đáp án: Hiệu trưởng trường tiểu học

  3. Điền hoặc chọn từ thích hợp vào chỗ trống

  Các vai trò của giáo viên trong xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường gồm có: tham gia góp phần ý kiến, trực tiếp thực biệ,. phối phù thích hợp với những lực lượng giáo dục và trực tiếp nhìn nhận hiệu suất cao của kế hoạch giáo dục từng năm.

  4. Lựa chọn đáp án KHÔNG đúng (chọn nhiều đáp án) với ý nghĩa của xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

  Phát huy sự quản trị và vận hành triệu tập từ TW tới địa phương

  Phát huy quyền tự chủ, tự phụ trách của nhà trường tiểu học

  5. Chọn khả năng nào dưới đây KHÔNG được nâng cao khi đội ngũ cán bộ quản trị và vận hành tham gia vào xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường

  Xây dựng được tiêu chuẩn quan trọng nhìn nhận cán bộ quản trị và vận hành theo Chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông

  6. Nối để sắp xếp cho đúng thứ tự Quy trình xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường

  7. Chọn Ð (Đúng) hoặc S (Sai)

  Nguyên tắc đảm bảo sự chỉ huy thống nhất, đồng điệu, sự phối hợp ngặt nghèo, thường xuyêntrong xây dựng kề hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện ở việc tuân thủ tuân thủ chỉ huy,hướng dẫn của những cty quản lí giáo dục cấp trên, sự tham gia của những bên liên quan trong

  và ngoài nhà trường từ khâu thiết tiếp theo quy trình thực thị.

  Reply
  0
  0
  Chia sẻ

  Video Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục ?

  You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục tiên tiến và phát triển nhất

  Chia Sẻ Link Down Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục miễn phí

  Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục miễn phí.

  Giải đáp vướng mắc về Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập cuối khóa module 4.0 đạo dục vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Bài #tập #cuối #khóa #module #đạo #dục