Contents

Mẹo về Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam được Update vào lúc : 2022-04-05 05:04:07 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

176

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới dành riêng cho Đảng viên. Sau khi tham gia lớp Đảng viên mới, những bạn sẽ phải hoàn thành xong mẫu bài thu hoạch tiếp theo đó qua quy trình nhận xét, xét duyệt Đảng viên. THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất được tinh lọc, mời những bạn tìm hiểu thêm.

Nội dung chính

 • 1. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 1
 • 2. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 2
 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 4 khóa XII của đảng viên
 • Kịch bản chương trình Lễ kết nạp Đảng viên mới
 • Quy định 55-QĐ/TW tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

1. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 1

BÀI THU HOẠCH LỚP ĐẢNG VIÊN MỚI

Họ và tên:……………………………………………..

You đang xem: Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới hay nhất

Năm tháng năm sinh:………………………………………

Quê quán:………………………………………

Hộ khẩu thường trú:………………………………………

Ngày vào Đảng:………………………………………

Nơi vào Đảng:………………………………………

BÀI LÀM

I. Về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Con đường xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng năm 1991 đã chỉ rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, tiềm năng cho hành vi”.

Đại hội IX xác lập: “Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây dựng giang sơn Việt Nam theo con phố xã hội chủ nghĩa trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khối mạng lưới hệ thống quan điểm toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy về những yếu tố cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Đk rõ ràng của việt nam, thừa kế và tăng trưởng những giá trị truyền thống cuội nguồn tốt đẹp của dân tộc bản địa, tiếp thu tinh hoa văn hoá quả đât. Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc bản địa ta. Tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của yếu tố vận dụng và tăng trưởng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Đk rõ ràng của việt nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Trong thời đại ngày này còn có lắm chủ nghĩa nhưng chủ nghĩa Mác – Lê nin là chủ nghĩa chân chính nhất, chắc như đinh nhất, cách mạng nhất, là cơ sở toàn thế giới quan và phương pháp luận thực sự cách mạng và khoa học.

Dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tổng kết kinh nghiệm tay nghề cách mạng toàn thế giới và thực tiễn tình hình giang sơn, Người đã sẵn sàng sẵn sàng về chính trị, tư tưởng và tổ chức triển khai, cán bộ cho việc Ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, soạn thảo Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, xác lập đường lối đúng đắn cho cách mạng Việt Nam. Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã vận dụng thuần thục chủ nghĩa Mác – Lê nin, xử lý và xử lý thành công xuất sắc những yếu tố cơ bản của cách mạng Việt Nam, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, thông qua đó tăng trưởng sáng tạo, làm phong phú thêm kho tàng lý luận Mác – Lê nin. Thắng lợi của yếu tố nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa, giành độc lập dân tộc bản địa và đưa giang sơn tăng trưởng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chính sách tư bản chủ nghĩa theo tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng là một minh chứng sống động về sự việc vận dụng thành công xuất sắc chủ nghĩa Mác – Lê nin ở việt nam.

Việc vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đk thực tiễn việt nam lúc bấy giờ đang là yếu tố được Đảng ta rất là quan tâm, coi đó là một trong những trách nhiệm số 1. Vận dụng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải đi liền với tương hỗ update và tăng trưởng nhờ vào những yếu tố mà thực tiễn nêu lên. Phải chú ý phát hiện, tổng kết thực tiễn để tìm ra cái mới của lý luận, tương hỗ update cho kho tàng lý luận mác xít, dùng nó như một tiềm năng dẫn đường chứ không phải kinh thánh để rơi vào giáo điều. Kiên quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Để đấu tranh có hiệu suất cao, cần nắm có khối mạng lưới hệ thống từng yếu tố của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, gắn với tình hình lịch sử và yêu cầu rõ ràng cần xử lý và xử lý. Đồng thời, phải tiếp tục tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Đk mới; đưa những tư tưởng, quan điểm đó vào thực tiễn môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, đem lại hiệu suất cao thiết thực nhằm mục đích hiện thực hoá thắng lợi những đặc trưng cơ bản của cách social, hiện thực hoá thắng lợi tiềm năng “dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, dân chủ, văn minh”. Đó là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phải nhất quyết đấu tranh chống tư tưởng thời cơ, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Kiên định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là yếu tố có tính nguyên tắc số một riêng với Đảng ta. Trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh nghĩa là nắm vững bản chất cách mạng, khoa học và nhân đạo, vận dụng một cách đúng đắn, thích hợp vào Đk việt nam, góp thêm phần tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, nhất quyết đấu tranh chống những luận điệu và thủ đoạn đả kích, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ phía những thế lực thù địch và những kẻ thời cơ. Trong tình hình lúc bấy giờ, việc nghiên cứu và phân tích, học tập để nắm vững, vận dụng sáng tạo, bảo vệ và tăng trưởng chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là một trách nhiệm quan trọng số 1 của mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

Thực tiễn cách mạng việt nam từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo đã xác lập: Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội là yếu tố lựa chọn duy nhất đúng đắn. Hơn bảy mươi năm qua, Đảng ta luôn luôn kiên định, nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Nhờ vậy, Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại.

Bài học hầu hết, quan trọng số 1 của 15 năm tiến hành công cuộc thay đổi và Đại hội IX xác lập cũng đó đó là phải kiên trì tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội trong năm trước đó đó, Đại hội VI rút ra những bài học kinh nghiệm tay nghề quý giá có tầm chỉ huy trong việc xác lập hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam:

Một là, trong toàn bộ hoạt động và sinh hoạt giải trí của tớ, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốc”, xây dựng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động.

Hai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng và hành vi theo quy luật khách quan. Năng lực nhận thức và hành vi theo quy luật khách quan là yếu tố kiện bảo vệ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Ba là, phải ghi nhận phối hợp sức mạnh mẽ và tự tin của dân tộc bản địa với sức mạnh mẽ và tự tin của thời đại trong Đk mới.

Bốn là, phải xây dựng Đảng ngang tầm với trách nhiệm chính trị của một Đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc cách social chủ nghĩa.

Từ đó, Đảng ta nhấn mạnh yếu tố rằng, để xác lập đúng đắn phương hướng đilên chủ nghĩa xã hội, phải vận dụng đúng quy luật khách quan. Tiêu chuẩn nhìn nhận sự vận dụng đúng đắn những quy luật là đời sống vật chất và văn hoá của nhân dân từng bước ổn định và nâng cao, con người mới xã hội chủ nghĩa ngày càng hình thành rõ rệt, xã hội ngày càng lành mạnh, chính sách xã hội chủ nghĩa được củng cố. Đại hội VI đã đặt yếu tố chủ trương xã hội một cách cơ bản. Lần thứ nhất chủ trương xã hội được xem xét một cách tổng thế và toàn vẹn và tổng thể gắn sát với chủ trương kinh tế tài chính, xử lý và xử lý phù phù thích hợp với từng đoạn đường tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, trên cơ sở những quan điểm cơ bản và lâu dài về chủ trương xã hội. Điều này thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội, là cơ sở để đi đến quy mô chủ nghĩa xã hội của việt nam ngày càng toàn vẹn và tổng thể hơn. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (năm 1991) với chủ trương: tiếp tục sự nghiệp thay đổi, tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá vì tiềm năng dân giàu, nước mạnh, xã hội công minh, văn minh, vững bước tăng trưởng chủ nghĩa xã hội, đã thông qua Cương lĩnh xây dựng giang sơn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đồng thời thông qua Chiến lược ổn định và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội đến năm 2000 (1991-2000).Đại hội VIII với việc xác lập rõ hơn tiềm năng của chủ nghĩa xã hội ở việt nam. Đại hội IX với việc tương hỗ update, tăng trưởng ý niệm tiềm năng và phương hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội ở việt nam.

Tóm lại, độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội là tiềm năng, lý tưởng của Đảng ta, dân tộc bản địa ta. Con đường này phù phù thích hợp với chủ nghĩa Mác – Lê nin và được thực tiễn kiểm nghiệm hơn bảy mươi năm qua là hoàn toàn đúng đắn. Giữ vững khuynh hướng xã hội chủ nghĩa là một nguyên tắc của thay đổi mà thực ra là yếu tố kiên định tiềm năng, lý tưởng của Đảng, kiên định con phố “độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội” mà dân tộc bản địa Việt Nam đã lựa chọn.

2. Về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với Nhànước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

2.1. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam riêng với việc nghiệp cách mạng Việt Nam là một tất yếu lịch sử và là tất yếu khách quan. Đảng ta luôn là lực lượng chính trị duy nhất lãnh đạo cách mạng, lãnh đạo Nhà nước và là tác nhân bảo vệ mọi thắng lợi của cách mạng việt nam trong mọi quy trình lịch sử. Sự lãnh đạo toàn vẹn và tổng thể của Đảng riêng với Nhà nước và mọi mặt của đời sống xã hội được nhìn nhận như một quy luật có tính tất yếu. Vai trò lãnh đạo của những tổ chức triển khai Đảng từ Trung ương đến địa phương luôn giữ tính chất quyết định hành động và bao quát hầu hết những nghành của đời sống xã hội. Xây dựng Nhà nước pháp quyền là một chủ trương lớn có tính chất quyếtđịnh thắng lợi công cuộc thay đổi của Đảng Cộng sản Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng riêng với Nhà nước được thể hiện trên những nội dung trọng yếu sau này:

– Lãnh đạo những cty nhà nước thể chế hoá đường lối, chủ trương,chủ trương của Đảng thành pháp lý, chủ trương, chủ trương của Nhà nước và tổ chức triển khai thực thi thông qua cỗ máy nhà nước, đảm bảo cho đường lối, chủtrương, chủ trương của Đảng trở thành hiện thực sinh động trong đời sống toàn xã hội.

– Đảng lãnh đạo chăm sóc xây dựng đội ngũ cán bộ công chức phục vụ yêu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.-. Đảng phải lãnh đạo công tác thao tác kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty nhà nước. Nhìn tổng quát, nội dung Đảng lãnh đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân là rất toàn vẹn và tổng thể và bao quát toàn bộ những yếu tố then chốt về tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của cỗ máy nhà nước.

2. Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới số 2

Phần I. Vị trí, vai trò và trách nhiệm của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

1. Vị trí, vai trò của người Đảng viên:

 • Đảng viên là chiến sỹ cách mạng trong lực lượng tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và của dân tộc bản địa Việt Nam.
 • Đội ngũ đảng viên là những người dân dân có trách nhiệm góp thêm phần xây dựng đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng; đồng thời có trách nhiệm tổ chức triển khai thực thi mọi đường lối, chủ trương, chủ trương của Đảng.
 • Đảng viên dù ở cương vị nào, cũng vừa là người lãnh đạo, vừa là người phục vụ quần chúng.
 • Đảng viên là người kiên định bảo vệ Đảng, bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng.

2. Nhiệm vụ của người Đảng viên:

1. Tuyệt đối trung thành với chủ với mục tiêu lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thông tư của Đảng, pháp lý của Nhà nước; hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.

2. Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức và kỹ năng, khả năng công tác thao tác, phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, có lối sống lành mạnh; đấu tranh chống chủ nghĩa thành viên, thời cơ, cục bộ, quan liêu, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí và những biểu lộ xấu đi khác.

3. Liên hệ ngặt nghèo với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân; tích cực tham gia công tác thao tác quần chúng, công tác thao tác xã hội nơi thao tác và nơi ở; tuyên truyền vận động mái ấm gia đình và nhân dân thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

4. Tham gia xây dựng, bảo vệ đường lối, chủ trương và tổ chức triển khai của Đảng; phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng; làm công tác thao tác tăng trưởng đảng viên; sinh hoạt Đảng và đóng đảng phí đúng quy định.

Phần II. Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng danh với thương hiệu đảng viên

1. Thực hiện tốt tiêu chuẩn đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng:

Một là, về lập trường giai cấp, bản lĩnh chính trị.

 • Đảng viên phải tuyệt đối trung thành với chủ với lý tưởng cộng sản, kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, suốt đời phấn đấu cho tiềm năng, lý tưởng của Đảng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản; vững vàng, không xấp xỉ trước bất kỳ trở ngại vất vả, thử thách nào. Có tiềm năng, lý tưởng là tiêu chuẩn phân biệt giữa đảng viên và quần chúng.
 • Mục tiêu, trách nhiệm chính trị rõ ràng của người đảng viên Việt Nam lúc bấy giờ là phấn đấu thực thi thắng lợi công cuộc thay đổi, tăng cường công nghiệp hoá, tân tiến hoá giang sơn, sớm đưa việt nam thoát khỏi tình trạng kém tăng trưởng, thực thi thành công xuất sắc công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chãi Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói, thái độ và sự tham gia tích cực thực thi đường lối thay đổi là thước đo phẩm chất, khả năng, vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên.

Hai là, về nhận thức, kiến thức và kỹ năng, khả năng toàn vẹn và tổng thể thực thi công cuộc thay đổi giang sơn.

 • Lê nin đã dặn đi dặn lại những người dân cộng sản Nga rằng: nếu chỉ có nhiệt tình và lòng dũng cảm không thôi thì không thể thắng lợi được chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội, tuy nhiên nhiệt tình cách mạng và lòng dũng cảm là yếu tố cực kỳ quan trọng. Để thắng lợi chủ nghĩa tư bản, xây dựng thành công xuất sắc chủ nghĩa xã hội, những người dân cộng sản còn phải có kiến thức và kỹ năng, có trình độ văn hoá cao, có trí thông minh và khả năng thao tác. Muốn thế, phải không ngừng nghỉ học tập, học tập một cách kiên trì và trang trọng; không bằng lòng với những kinh nghiệm tay nghề của tớ; kiêu ngạo cộng sản là báo hiệu một sự tụt hậu…
 • Đổi mới ở việt nam lúc bấy giờ là cuộc vận động cách mạng toàn vẹn và tổng thể và thâm thúy, trình làng trên toàn bộ những nghành của đời sống xã hội. Ngày nay, cách mạng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển tăng trưởng như vũ bão, kinh tế tài chính tri thức và quy trình toàn thế giới hoá đang tạo ra thời cơ và thử thách với toàn bộ vương quốc, dân tộc bản địa. Rõ ràng, trong tình hình đó, đảng viên phải không ngừng nghỉ tu dưỡng những kiến thức và kỹ năng văn hoá, khoa học – kỹ thuật, quản trị và vận hành kinh tế tài chính – xã hội, pháp lý… để sở hữu đủ sức thực thi tốt trách nhiệm được giao.

Ba là, về phẩm chất đạo đức, lối sống, phong thái.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa thành viên, mà nội dung cốt lõi của đạo đức cách mạng là trung với nước, hiếu với dân; yêu thương con người; cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; có tinh thần quốc tế trong sáng, luôn xứng danh với những người lãnh đạo và người nô lệ trung thành với chủ của nhân dân… Những lời dạy đó của Người đến nay vẫn không thay đổi vẹn giá trị và có ý nghĩa to lớn trong thời kỳ thay đổi.

 • Những chuẩn mực đạo đức mà người đảng viên nên phải có là lòng yêu nước thâm thúy, tôn trọng và hết lòng phục nhân dân, kiên định tiềm năng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, có thái độ tích cực ủng hộ xu thế thay đổi, tham gia vào công cuộc thay đổi do Đảng khởi xướng; thống nhất giữa lời nói và việc làm.
 • Đạo đức, lối sống mới yêu cầu dũng cảm vạch trần, phê phán những biểu lộ thời cơ, thành viên chủ nghĩa, những mưu toan nhờ vào xu thế và tình hình thay đổi để tìm kiếm quyền lợi riêng cho bản thân mình mình.
 • Tư tưởng và ý thức đạo đức phải đi liền với hành vi, trong lao động, trong việc làm, trong quan hệ với con người, trong đấu tranh khắc phục mọi tệ nạn và làm lành mạng những quan hệ xã hội.

Bốn là, có ý thức tổ chức triển khai kỷ luật, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất của Đảng trên cơ sở thực thi đúng những nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc triệu tập dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình.

 • Đoàn kết trong đảng là yêu cầu tối quan trọng của Đảng Cộng sản. Trong Đảng Cộng sản không thể tồn tại nhiều phái, nhiều phe phái với lập trường và quyền lợi rất khác nhau. Đoàn kết đang trở thành một truyền thống cuội nguồn quý báu của Đảng ta mà toàn bộ những tổ chức triển khai đảng và đảng viên phải ra sức giữ gìn, vun đắp như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Nền tảng của yếu tố đoàn kết trong Đảng là chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối và những nguyên tắc tổ chức triển khai Đảng.
 • Sức mạnh mẽ và tự tin của Đảng là ở tính thống nhất: thống nhất quan điểm, thống nhất ý chí, thống nhất hành vi. Tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo vệ sự thống nhất của Đảng. Vì vậy, mọi cán bộ, đảng viên ở bất kể cương vị nào đều phải tôn trọng và chấp hành đúng nguyên tắc triệu tập dân chủ.
 • Đảng viên có trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận những yếu tố thuộc về đường lối, chủ trương của Đảng, có quyền phỏng vấn, tranh luận một cách thẳng thắn; đồng thời để ý quan tâm lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác. Khi đã thành quyết định hành động của tập thể thì phải trang trọng chấp hành, không được phát ngôn tuỳ tiện hoặc Viral những ý kiến, quan điểm riêng của tớ bên phía ngoài những hội nghị Đảng.

Năm là, có quan hệ mật thiết với quần chúng.

 • Sức mạnh vô địch của Đảng là ở mối liên hệ ngặt nghèo với quần chúng nhân dân. Phát huy dân chủ, vừa là tiềm năng, vừa là động lực của công cuộc thay đổi. Vì vậy, mỗi đảng viên, trước hết là đảng viên giữ cương vị lãnh đạo, có chức, có quyền, phải tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của dân, chăm sóc đời sống hằng ngày của dân, tìm hiểu nguyện vọng và lắng nghe ý kiến dân, giúp sức dân khi gặp trở ngại vất vả, nhất quyết đấu tranh chống bệnh quan liêu, mệnh lệnh, gia trưởng, độc đoán, độc quyền đặc lợi, trù dập, ức hiếp dân và mọi hành vi vi phạm quyền dân chủ của dân. Đây là một yếu tố trọng điểm, một yêu cầu rất thiết yếu riêng với những người đảng viên trong Đk Đảng lãnh đạo cơ quan ban ngành thường trực.
 • Sự gắn bó với quần chúng, mối liên hệ mật thiết với quần chúng không riêng gì có là một tiêu chuẩn của nhân cách đảng viên, mà còn là một sự thử thách đặc biệt quan trọng thể hiện khả năng hoạt động và sinh hoạt giải trí chính trị – thực tiễn, phương pháp và phong thái thao tác của mỗi đảng viên

Sáu là, phối hợp chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân.

 • Trong suốt quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn luôn phối hợp ngặt nghèo giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế. Những thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng luôn có thể có nguyên nhân từ đường lối quốc tế đúng đắn của Đảng. Nhiệm vụ của người đảng viên là phải thực thi đúng đắn đường lối đó của Đảng.
 • Bước vào quy trình mới, yếu tố đoàn kết quốc tế của cách mạng Việt Nam mang nội dung mới. Đó là, phối hợp ngặt nghèo giữa chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, phối hợp sức mạnh dân tộc bản địa với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên phía ngoài, làm tốt trách nhiệm và trách nhiệm quốc tế trong tình hình mới.

2. Không ngừng tự phấn đấu, rèn luyện để xứng danh với thương hiệu người Đảng viên cộng sản:

Khái niệm “Đảng viên” bao hàm hai mặt: Cá nhân một con người mang thương hiệu Đảng viên và một thành viên của Đảng (của một tổ chức triển khai Đảng rõ ràng và của toàn Đảng nói chung). Người Đảng viên chỉ xứng danh với thương hiệu cao quý của tớ khi làm tròn bổn phận trên cả hai tư cách đó, nhờ việc phấn đấu của tớ mình và sự giúp sức, tạo Đk của tổ chức triển khai đảng.

Về mặt thành viên: Trước hết từng người đảng viên phải rèn luyện mình theo những đức tính của con người Việt Nam, đó là:

 • Có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc bản địa, phấn đấu vì độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, có ý chí vươn lên đưa giang sơn thoát khỏi nghèo nàn lỗi thời, đoàn kết với nhân dân toàn thế giới trong sự nghiệp đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc bản địa, dân chủ và tiến bộ xã hội.
 • Có ý thức tập thể, đoàn kết, phấn đấu vì quyền lợi chung.
 • Có lối sống lành mạnh, nếp sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của hiệp hội; có ý thức bảo vệ và cải tổ môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sinh thái xanh.
 • Lao động chăm chỉ với lương tâm nghề nghiệp, có kỹ thuật, sáng tạo, năng suất cao vì quyền lợi của tớ mình, mái ấm gia đình, tập thể và xã hội.
 • Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ trình độ, trình độ thẩm mỹ và làm đẹp và thể lực.

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục Bài thu hoạch trong mục tài liệu nhé.

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

Reply
7
0
Chia sẻ

Clip Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài thu hoạch phấn đấu, rèn luyện de xứng danh với thương hiệu đảng viên đảng cộng sản việt nam vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #thu #hoạch #phấn #đấu #rèn #luyện #xứng #đáng #với #danh #hiệu #đảng #viên #đảng #cộng #sản #việt #nam