Contents

Kinh Nghiệm về Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch được Update vào lúc : 2022-04-22 15:12:09 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

366

41 416 KB 2 22

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Đang xem trước 10 trên tổng 41 trang, để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic TR NG I H C CÔNG NGHI P TH C PH M TP.Hồ Chí Minh
KHOA CÔNG NGH TH C PH M
môn Công ngh sau thu ho ch Bài gi ng th c hành CÔNG NGH CH BI N RAU QU
(H Cao ng và Trung c p. chuyên nghi p.) Biên so n: B môn Công ngh sau thu ho ch THÀNH PH H CHÍ MINH
N M 2011 0 .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic CL C
C L C …………………………………………………………………………………………… 1
C ÍCH YÊU C U C A MÔN H C …………………………………………………. 3
PHÂN B CH NG TRÌNH TH C HÀNH ……………………………………………. 3 ÁNH GIÁ MÔN H C (H C PH N) ……………………………………………………. 4
THANG M ÁNH GIÁ BÀI TH C HÀNH………………………………………… 4 Bài 1: S n xu t g o t thóc ……………………………………………………………………. 5
1.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………… 5
1.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………….. 5
1.3. Th c hành………………………………………………………………………………….. 6
1.4. Yêu c u vi t báo cáo ……………………………………………………………………. 9
1.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………… 9
Bài 2: S n xu t tinh b t khoai mì (s n) …………………………………………………. 10
2.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………. 10
2.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………… 10
2.3. Th c hành………………………………………………………………………………… 11
2.4. Yêu c u vi t báo cáo ………………………………………………………………….. 13
2.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………. 13
Bài 3: S n xu t mì s i (mì v t) …………………………………………………………….. 14
3.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………. 14
3.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………… 14
3.3. Th c hành………………………………………………………………………………… 15
3.4. Yêu c u vi t báo cáo ………………………………………………………………….. 18
3.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………. 18
Bài 4: S n xu t h p. qu n c ng ……………………………………………….. 19 4.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………. 19
4.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………… 19
4.3. Th c hành………………………………………………………………………………… 21
4.4. Yêu c u vi t báo cáo ………………………………………………………………….. 25
4.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………. 25 1 .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic Bài 5: S n xu t óng h p. n c qu (nectar) …………………………………………. 26 5.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………. 26
5.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………… 26
5.3. Th c hành………………………………………………………………………………… 28
5.4. Yêu c u vi t báo cáo ………………………………………………………………….. 31
5.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………. 31
Bài 6: S n xu t rau qu mu i chua ………………………………………………………. 32
6.1. Gi i thi u…………………………………………………………………………………. 32
6.2. Thi t b , d ng c , hóa ch t, nguyên v t li u …………………………………… 32
6.3. Th c hành………………………………………………………………………………… 33
6.4. Yêu c u vi t báo cáo ………………………………………………………………….. 37
6.5. Câu h i ……………………………………………………………………………………. 38
PH L C: …………………………………………………………………………………………. 39
Ph l c 1: Ph ng pháp chu n axit …………………………………………………….. 39 TÀI LI U THAM KH O ……………………………………………………………………… 40 2 .d o m w o .c C m
o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic C ÍCH, YÊU C U C A H C PH N
1. M c ích:
Sau khi h c xong h c ph n này, sinh viên có kh n ng:
– Trình bày m t s quy trình công ngh s n xu t l ng th c, rau qu và cách ti n
hành ch bi n.
– Có kh n ng chu n b d ng c , tính toán, d trù nguyên v t li u
ch bi n s n
ph m l ng th c, rau qu
– Nêu lên
c m t s y u t nh h ng n ch t l ng s n ph m ch bi n t l ng
th c, rau qu .
– Có kh n ng s n xu t và ki m soát ch t l ng m t s s n ph m t l ng th c, rau
qu quy mô phòng thí nghi m. Làm c s cho vi c m r ng pham vi ch bi n sau này.
2. Yêu c u:
– D l p.: 100%
– Chu n b y
nguyên li u, d ng c , hóa ch t cho m i bài th c hành.
– c k ph n h ng d n lý thuy t th c hành m i bài th c hành tr c khi lên l p..
– Vi t báo cáo sau m i bài th c hành theo n i dung gi ng viên yêu c u. PHÂN B TH I GIAN TH C HÀNH
5 ti t/1 Bài Th c hành H c ph n g m 6 bài th c hành:
Bài 1: S n xu t g o tr ng t thóc
Bài 2: S n xu t mì s i
Bài 3: S n xu t tinh b t khoai mì (s n)
Bài 4: S n xu t h p. qu n Bài 5: S n xu t h pn c ng c qu Bài 6: S n xu t rau qu mu i chua ÁNH GIÁ MÔN H C (H C PH N)
– l p.: Có m t t i phòng th c hành 100% t ng s th i gian. 3 .d o o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic – m ánh giá h c ph n: THANG m trung bình c ng c a những bài th c hành có trong h c ph n. M ÁNH GIÁ BÀI TH C HÀNH THANG
M
1
2
1
1
3
2
10 YÊU C U
Chu n b
n ng thao tác
sinh, bảo vệ an toàn và uy tín
Th i gian
t qu và nh n xét
Vi t báo cáo
NG
M 4 ÁNH GIÁ C A
GV .d o m w o .c C m
o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic Bài 1: S N XU T G O TR NG T THÓC .d o 1.1. Gi i thi u:
Công ngh ch bi n g o là m t trong nh ng công ngh ch bi n th c ph m có t lâu
i. Cho t i nay, công ngh v n không còn thay
ti n b v trình i nhi u v qui trình công ngh . Ch có s k thu t v những máy trong công ngh trên. Nguyên t c c a công ngh này là dùng những l c ma sát, l c nén, l c kéo . . . bóc v tr u và lo i những l p. v cám t o giá tr c m quan cho s n ph m g o
1.2. Nguyên li u và d ng c , thi t b dùng cho 01 t : 4 SV
1.2.1 Nguyên li u
Thóc :500g
Bao bì PE (200g ): 2 bao
Nhãn (sinh viên t thi t k )
1.2.2 Hoá ch t, d ng c , thi t b :
A. . HÓA CH T (dùng chung)
B. D NG C (dùng chung)
STT Tên d ng c 1 Que g t 2 Cân 3 K pg ph t 4 Khay nh a 5 B sàng ng h Quy cách
1 kg
20x30cm /v tính S l ng cái 1 Cái 1 Cái 1 Cái 1 Ghi chú
Dùng chung 1 C. THI T B
STT Tên thi t b 1 Máy xay, máy xát , máy tách
m, máy lau bong. 2 Cân phân tích 3 Máy bao gói Quy cách 4s 5 l /v tính S l ng Ghi chú 01 Dùng chung Cái 01 Dùng chung Cái 01 Dùng chung o .c m C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic 1.3. Th c hành
1.3.1. S
qui trình ch bi n g o tr ng THÓC CÂN
N
PH MNH
NG LÀM S CH BÓC V TR U THÓC SÓT PHÂN CHIA XÁT TR NG TÁCH T M PH I TR N BAO GÓI N PH M 6 .d o m
o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic 1.3.2. Các b c ti n hành 1. Ch n thóc nguyên li u
Thóc em ch bi n g o ph i
Chi u dài > 7mm
Có t tr ng trong cao t xanh non < 5%
r n n t < 10%
2. Làm s ch:
Có th dùng sàng k t h p. v i qu t hút
Yêu c u : L lo i những t p. ch t có trong nguyên li u ban u ng t p. ch t 95% Sinh viên ph i t v n hành
kh c ph c c máy bóc v và t c yêu c u trên c máy khi g p. s c 4. Phân lo i những c u t
Có th dùng sàng k t h p. v i qu t hút
Yêu c u : tách tr u, g o l t, thóc ra kh i nhau ng g o l t >98 %
Sinh viên ph i t v n hành
kh c ph c c máy hút v tr u và t c yêu c u trên c máy khi g p. s c 5. Xát tr ng
Dùng máy xát th c hi n xát tr ng g o. Quá trình th c hi n theo những b c sau :
B1: ki m tra
bảo vệ an toàn và uy tín c a máy b ng cách cho máy ch y không t i
B2 : N p. nguyên li u vào ph u n p. li u và
u ch nh l u l ng vào c a nguyên li u cho
phù h p. 7 .d o m
o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic B3:
u ch nh m c
phút ) B4 : Khi quy trình xát tr ng k t thúc thì d ng máy l i và th c hi n v sinh thi t b
Yêu c u :
c bóc v cám tu theo yêu c u c a Sinh viên ph i t v n hành
kh c ph c n t hàng ( 8% ) c máy xát tr ng và t c yêu c u trên c máy khi g p. s c 6. Tách t m
Dùng tr ng ch n h t th c hi n quy trình tách t m. Quá trình th c hi n theo những b
B1: ki m tra
bảo vệ an toàn và uy tín c a máy b ng cách cho máy ch y không t i c sau : B2 : N p. nguyên li u vào ph u n p. li u và
u ch nh l u l ng vào c a nguyên li u cho
phù h p.
B3:
u ch nh
nghiêng c a v tr ng cho phù h p. v i t ng lo i t m
B4 : Khi quy trình tách t m tri t thì d ng máy l i và th c hi n v sinh thi t b
Yêu c u :
ng t m ph i tách hoàn toàn kh i g o nguyên
Sinh viên ph i t v n hành
kh c ph c c máy tách t m và t c yêu c u trên c máy khi g p. s c 7. Ph i tr n
n c vào yêu c u
vào thi t b o tr n
Yêu c u : n t hàng tính l ng g o nguyên và l ng t m c n thi t r i ng t m trong g o thành ph m ph i úng yêu c u
Tính cl ng t m và g o nguyên trong ph i tr n 8. Bao gói
Cân úng kh i l ng g o a vào bao bì , sau ó th c hi n quy trình ghép mí
Yêu c u :
M i ghép mí ch c, không b h
m b o úng kh i l ng c a s n ph m
Thi t k
c nhãn ghi úng theo qui nh
1.3.3. Yêu c u
i nhóm ph i ch bi n
c s n ph m g o:
l
Ch t l ng : 300g
ng: g o h t dài, 5% t m n ph m c bao gói úng qui cách 8 a .d o m w xát tr ng b ng cách duy trì th i gian g o l t l u l i trong máy ( 2-4 o .c C m
o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k .c F -X C h a n ge F -X C h a n ge c u -tr a c k N
y
bu
to
k
lic 1.4. Yêu c u vi t báo cáo
1. V s
qui trình công ngh (kèm những thông s k thu t có
2. Nêu b n ch t ,m c ích công ngh c a t ng công
3. Phân tích những y u t nh h ng 4. N u s n ph m b l i, Phân tích n ch t l .d o m
o .c C m w o .d o w w w w w C lic k to bu y N O
W
! PD O
W
! PD c u -tr a c k c t th c nghi m) n ng s n ph m c nguyên nhân gây l i cho s n ph m và ra bi n pháp kh c ph c
1.5. Câu h i:
1. Phân tích những y u t
2. thu nh h ng n hi u su t c a máy bóc v , máy xát tr ng c s n ph m g o có t l gãy nát th p. thì c n ch n nguyên li u nh th nào? 9 .c

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Báo cáo thực hành thực tiễn công nghệ tiên tiến và phát triển sau thu hoạch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Báo #cáo #thực #hành #công #nghệ #sau #thu #hoạch