Contents

Thủ Thuật về Cách xác lập công có ích và công toàn phần 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Cách xác lập công có ích và công toàn phần được Update vào lúc : 2022-04-27 10:11:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

261

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Học sinh cần nắm kiến thức và kỹ năng về công cơ học, định luật về công, hiệu suất.

1. Khi nào có công cơ học?

– Công cơ học dùng với trường hợp khi có lực tác dụng vào vật và vật chuyển dời theo phương không vuông góc với phương của lực.

– Nếu vật chuyển dời theo phương vuông góc với phương của lực thì công của lực đó bằng không.

– Công cơ học tùy từng 2 yếu tố: Lực tác dụng vào vật và độ chuyển dời của vật.

Quảng cáo

2. Công thức tính công cơ học

– Công thức: A = F.s ( khi vật chuyển dời theo vị trí hướng của lực)

Trong số đó A: công của lực F

   F: lực tác dụng vào vật (N)

   s: quãng đường vật dịch chuyển (m)

– Đơn vị công là Jun (kí hiệu là J): 1J = 1 N.m.

3. Định luật về công

   Không một máy cơ đơn thuần và giản dị nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về lối đi và ngược lại.

4. Hiệu suất của công cơ học

   

– Trong số đó Aci là công có ích. Atp là công toàn phần (J).

Quảng cáo

Ví dụ 1: Một người đưa một vật nặng lên rất cao h bằng hai cách. Cách thứ nhất, kéo trực tiếp vật theo phương thẳng đứng. Cách thứ hai, kéo vật theo mặt phẳng nghiêng có chiều dài gấp 2 lần độ cao h. Nếu bỏ qua ma sát ở mặt phẳng nghiêng thì.

A. công thực thi ở cách thứ hai to nhiều hơn vì lối đi lớn gấp hai lần

B. công thực thi ở cách thứ hai nhỏ hơn vì lực kéo vật theo mặt phẳng nghiêng nhỏ hơn

C. công thực thi ở cách thứ nhất to nhiều hơn vì lực kéo to nhiều hơn

D. công thực thi ở hai cách đều như nhau

Lời giải:

Đáp án: D

– Theo định luật về công: Không một máy cơ đơn thuần và giản dị nào cho lợi về công, được lợi bao nhiêu lần về lực thì thiệt bấy nhiêu lần về lối đi và ngược lại.

– Khi dùng mặt phẳng nghiêng ta được lợi 2 lần về lực nhưng lại thiệt 2 lần về lối đi nên công thực thi bằng với cách thứ nhất.

Quảng cáo

Ví dụ 2: Một người kéo một gàu nước từ giếng sâu 10m. Công tối thiểu của người đó phải thực thi là bao nhiêu? Biết gàu nước có khối lượng là 0,5Kg và đựng thêm 10lít nước, khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3.

Lời giải:

– Thể tích của nước: V = 10 lít = 0,01 m3

– Khối lượng của nước:

   mn = V.D = 0,01 . 1000 = 10 (Kg)

– Lực tối thiểu để kéo gàu nước lên là: F = P

   Hay: F = 10(mn + mg) = 10(10 + 0,5) = 105 (N)

Công tối thiểu của người đó phải thực thi:

   A = F.S = 105. 10 = 1050(J)

Đáp số: 1050J

Ví dụ 3: Người ta dùng một ròng rọc cố định và thắt chặt để kéo một vật có khối lượng 40Kg lên rất cao 5m với lực kéo 480N. Tính công hao phí để thắng lực cản.

Lời giải:

– Trọng lượng của vật là:

   P = 10.m = 10.40 =400 (N)

– Công của lực kéo là:

   A = F.s = 480.5 = 2400 (J)

– Công có ích để kéo vật:

   Ai = P.s = 400.5 =2000 (J)

– Công hao phí để thắng lực cản là:

   Ahp = A – Ai = 2400 – 2000 = 400 (J)

Đáp số: 400J

Câu 1: Người ta dùng một palăng để lấy một kiện hàng nặng 200kg lên rất cao. Biết lực thiết yếu để kéo vật lên rất cao là 500N, ma sát và khối lượng ròng rọc không đáng kể. Để kéo kiện hàng này lên rất cao 5m thì phải kéo dây đi một đoạn là bao nhiêu?

A. 5m     
B. 10m

C. 15m     
D. 20m

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

– Trọng lượng của kiện hàng là:

   P = 10.m = 10.200 = 2000 (N)

– Dùng pa lăng cho ta lợi về lực 4 lần, nên sẽ bị thiệt 4 lần về lối đi. Do đó phải kéo dây đi:

   4.5 = 20 (m)

Câu 2: Một cái búa có trọng lượng 200N được thổi lên rất cao 0,5m. Công của lực nâng búa là:

A. 200J      B. 100J

C. 10J      D. 400J.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

– Áp dụng công thức A = F.s

– Công của lực nâng búa là:

  A = 200.0,5 = 100 (J)

Câu 3: Một đầu tàu kéo một toa tàu hoạt động và sinh hoạt giải trí từ ga A tới ga B trong 15 phút với vận tốc 30Km/h. Sau đó đoàn tàu đi từ ga B đến ga C với vận tốc 20Km/h. Thời gian đi từ ga B đến ga C là 30 phút. Biết rằng lực kéo của đầu tàu không đổi là 10000N. Công của đầu tàu sinh ra khi tàu đi từ A đến C là:

A. 4000kJ      B. 600000kJ

C. 175000kJ      D. 20000kJ

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

   15 phút = 0,25 giờ

   30 phút = 0,5 giờ

– Quãng lối đi từ ga A đến ga B:

   S1 = v1.t1 = 30. 0,25 = 7,5 (Km) = 7500m

– Quãng lối đi từ ga B đến ga C:

   S2 = v2.t2 = 20. 0,5 = 10 (Km) = 10000m

– Công của đầu tàu sinh ra là:

   A = F (S1 + S2) = 10000.(7500 + 10000) = 175000000 (J) = 175000(KJ)

Câu 4: Để đưa một vật có khối lượng 250Kg lên độ cao 10m người ta dùng một khối mạng lưới hệ thống gồm một ròng rọc cố định và thắt chặt, một ròng rọc động. Lúc này lực kéo dây để nâng vật lên là F1 = 1500N. Hiệu suất của khối mạng lưới hệ thống là:

A. 80%      B. 83,3%

C. 86,7%      D. 88,3%

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

– Công có ích để nâng vật lên độ cao 10m:

   A1 = 10.m.h = 10.250.10 = 25000 (J)

– Khi dùng khối mạng lưới hệ thống ròng rọc trên thì khi vật lên rất cao một đoạn h thì phải kéo dây một đoạn S = 2h. Do đó công dùng để kéo vật:

   A = F1 . S = F1 . 2h = 1500.2.10 = 30000(J)

– Hiệu suất của khối mạng lưới hệ thống:

   

Câu 5: Để đưa một vật có khối lượng 200Kg lên độ cao 4m người ta dùng một mặt phẳng nghiêng dài l = 12m. Lực kéo thời gian hiện nay là F = 900N. Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là :

A. 233,3N      B. 256,2N

C. 2800N      D. 1080N

Hiển thị đáp án

Đáp án : A

– Công có ích để nâng vật lên độ cao 10m:

A1 = 10.m.h = 10.200.4 = 8000 (J)

– Công toàn phần kéo vật bằng mặt phẳng nghiêng:

A = F. l = 900. 12 = 10800 (J)

– Công hao phí do ma sát:

Ahp = A – A1 = 10800 – 8000 =2800 (J)

– Áp dụng công thức:

   

– Lực ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng:

   

Câu 6: Người ta dùng một mặt phẳng nghiêng có chiều dài 5m để kéo một vật có khối lượng 300Kg với lực kéo 1200N . Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 80%. Tính độ cao của mặt phẳng nghiêng?

Hiển thị đáp án

– Công của lực kéo vật:

   A = F.l = 1200.5 = 6000(J)

– Công có ích là:

   A1 = A.H = 6000.80% = 4800 (J) (1)

– Mặt khác ta lại sở hữu:

   A1 = P.h = 10.m.h = 3000h (J) (2)

– Từ (1) và (2) suy ra: 3000h = 4800

   ⇒ h = 1,6 (m)

Đáp số: 1,6m

Câu 7: Một con ngựa kéo xe hoạt động và sinh hoạt giải trí đều với lực kéo là 600N. Trong 5 phút công thực thi được là 360kJ. Tính vận tốc của xe.

Hiển thị đáp án

– Đổi 360kJ = 360000J; 5 phút = 300 giây

– Áp dụng công thức:

   A = F.s ⇒ s = A : F

– Quãng đường xe ngựa đi được trong 5 phút là:

   S = A : F = 360000 : 600 = 600 (m)

– Vận tốc của xe ngựa là:

   600 : 300 = 2 (m/s)

Đáp số: 2m/s

Câu 8: Người ta lăn 1 thùng dầu từ mặt đất lên sàn xe tải bằng một tấm ván nghiêng. Sàn xe tải cao 1,2 mét, tấm ván dài 3m. Thùng có tổng khối lượng là 100Kg và lực đẩy thùng là 420N.

a) Tính lực ma sát giữa tấm ván và thùng.

b) Tính hiệu suất của mặt phẳng nghiêng.

Hiển thị đáp án

a) Trọng lượng thùng là:

P = 10.m = 10.100 = 1000 (N)

– Nếu không còn ma sát thì lực đẩy thùng là:

   

– Thực tế phải đẩy thùng với cùng 1 lực 420N vậy lực ma sát giữa tấm ván và thùng là:

Fms = F – F’ = 420 – 400 = 20 (N)

b) Công có ích để lấy vật lên:

Ai = P . h = 1000. 1,2 = 1200(J)

– Công toàn phần để lấy vật lên:

A = F. S = 420.3 = 1260 (J)

– Hiệu suất mặt phẳng nghiêng là:

   

Đáp số: 20N; 95,2%

Câu 9: Người ta dùng khối mạng lưới hệ thống ròng rọc để trục một bức tượng phật cổ bằng đồng đúc (bức tượng phật đặc hoàn toàn) có trọng lượng P = 5340N từ đáy hồ sâu H = 10m lên (hình vẽ).

Hãy tính:

a) Lực kéo khi bức tượng phật chìm hoàn toàn dưới nước.

b) Tính công thiết yếu để kéo bức tượng phật từ đáy hồ lên đến mức mặt nước. Bỏ qua trọng lượng của những ròng rọc. Biết trọng lượng riêng của đồng là 89000N/m3

Hiển thị đáp án

a) Thể tích của bức tượng phật là:

   

– Lực đẩy Acsimet tác dụng lên tượng khi nó chìm trong nước là:

   FA= V.d0 = 0,06.10000 = 600(N)

– Lực thiết yếu để kéo vật trực tiếp là:

   Ftt = P – FA = 5340 – 600 = 4740 (N)

– Dùng ròng rọc động được lợi hai lần về lực.

– Lực thiết yếu để kéo vật bằng ròng rọc là

   

b) Do dùng ròng rọc động nên bị thiệt hai lần về lối đi nên công của lực kéo:

   A =F.2H = 2370.2.10 = 47400 (J)

Đáp số: 2370N; 47400J

Câu 10: Một khối gỗ hình hộp chữ nhật, tiết diện là S = 200 cm2, cao h = 50 cm, được thả nổi trong một hồ nước sao cho khối gỗ thẳng đứng. Tính công thực thi để nhấn chìm khối gỗ đến đáy hồ. Biết: dgỗ = 8000 N/m3 ; dnước = 10000 N/m3 và nước trong hồ có độ sâu là H = 1 m.

Hiển thị đáp án

– Thể tích của vật là:

   V = S.h = 0,01 m3.

– Trọng lượng của vật là:

   P = V.dg = 0,01.8000 = 80 N.

– Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật khi vật nổi trên mặt nước là:

   FA = P = 80 (N)

– Chiều cao phần vật chìm trong nước là:

   

⇒ Chiều cao phần vật nổi trên mặt nước là: l = h – h1 = 0,5 – 0,4=0,1 (m)

– Lực F cần tác dụng để vật ngập hoàn toàn trong nước là:

   F + P = F’A F = F’A – P = dn.S.h – dg.S.h.

   ⇒ F = 0,02.0,5.(10000-8000) = 20 (N)

– Lực tác dụng lên vật để nhấn chìm vật ngập hoàn toàn trong nước tăng dần từ 0 đến giá trị F. Nên công tác thao tác dụng trong quy trình này là:

   

– Công tác dụng lên vật để nhấn chìm vật đến đáy bể là:

   A2 = F.(H-h) = 20.0,5 = 10 (J).

– Vậy công tổng số cần tác dụng lên vật để nhấn chìm vật đến đáy hồ là:

   A = A1 + A2 = 1 + 10 = 11 (J).

Đáp số: 11J

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 8 cực hay, có lời giải rõ ràng khác:

Xem thêm những loạt bài Để học tốt môn Vật Lí 8 hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Vật Lý 8 có đáp án của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung chương trình Vật Lý lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Cách xác lập công có ích và công toàn phần ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Cách xác lập công có ích và công toàn phần tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Cách xác lập công có ích và công toàn phần miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Cách xác lập công có ích và công toàn phần Free.

Giải đáp vướng mắc về Cách xác lập công có ích và công toàn phần

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cách xác lập công có ích và công toàn phần vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cách #xác #định #công #có #ích #và #công #toàn #phần