Kinh Nghiệm Hướng dẫn Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng được Update vào lúc : 2022-05-15 17:23:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

106

Với bộ bài tập Trắc nghiệm Đối xứng tâm Toán lớp 8 tinh lọc, có đáp án sẽ hỗ trợ học viên khối mạng lưới hệ thống lại kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm tay nghề và ôn luyện để đạt kết quả cao trong những bài thi môn Toán lớp 8.

Bài 1: Hãy chọn câu sai:

A. Điểm đối xứng với điểm M qua M cũng đó đó là yếu tố M

B. Hai điểm A và B gọi là đói xứng với nhau qua điểm O kkhi O là trung điểm của đoạn thẳng AB

C. Hình bình hành có một tâm đối xứng

D. Đoạn thẳng có hai tâm đối xứng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Theo định nghĩa hai điểm đói xứng nhau qua một điểm: Hai điểm A, B gọi là đối xứng với nhau qua điểm O nếu O là trung điểm của đoạn thẳng nối hai điểm đó nên B đúng.

+ Trung điểm của đoạn thẳng là tâm đối xứng duy nhất của đoạn thẳng đó nên D sai.

+ Hình bình hành có một tâm đối xứng là giao hai tuyến phố chéo nên C đúng.

Điểm đối xứng của một điểm M qua chính M đó đó là M nên A đúng.

Đáp án cần chọn là: D

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống. Hai điểm M, N gọi là đối xứng nhau qua điểm I nếu …

A. I là trung điểm của đoạn MN

B. I là yếu tố nằm ngoài đoạn MN

C. I là yếu tố cách M một khoảng chừng bằng ½

D. I là yếu tố chia đoạn MN thành tỉ số 2:3

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Theo định nghĩa hai điểm đối xứng qua một điểm: Ha điểm M, N gọi là đối xứng với nhau qua điểm I nếu I là trung điểm của đoạn thẳng MN nên A đúng.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 3: Hãy chọn câu sai:

A. Hình bình hành có tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo

B. Đường tròn có tâm đối xứng đó đó là tâm của đường tròn

C. Hình thang có tâm đối xứng là giao điểm của hai tuyến phố chéo

D. Hình vuông có tâm đối xứng là giao điểm hai tuyến phố chéo

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó nên A đúng

+ Đường tròn là hình có hình có tâm đối xứng là tâm của đường tròn nên B đúng.

+ Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình vuông vắn là tâm đối xứng của hình vuông vắn đó nên D đúng.

+ Hình thang không còn tâm đối xứng nên C sai

Đáp án cần chọn là: C

Bài 4: Hình bình hành ABCD có tâm đối xứng là:

A. Điểm A

B. Điểm B

C. Giao điểm hai tuyến phố chéo

D. Hình bình hành ABCD không còn tâm đối xứng

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Giao điểm hai tuyến phố chéo của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành đó nên C đúng

Đáp án cần chọn là: C

Bài 5: Cho hình bình hành ABEF. Gọi O là giao điểm của AE và BF. Trong những xác lập sau:

  1. E và A đối xứng nhau qua O

  2. B và F đối xứng nhau qua O

  3. E và F đối xứng nhau qua O

  4. AB và EF đối xứng nhau qua O.

Có bao nhiêu xác lập đúng?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Hiển thị đáp án

Lời giải

Hình bình hành ABCD có OA = OE; OB = OF nên

+ E và A đối xứng nhau qua O

+ B và F đối xứng nhau qua O

+ AB và EF đối xứng nhau qua O

Nhưng E và F không đối xứng nhau qua O vì OE ≠ Ò; O không thuộc EF.

Vậy có 3 xác lập đúng.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 6: Cho tam giác ABC có trung tuyến AM. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của AB, AM, AC. Chọn câu đúng.

A. Điểm A và M đối xứng nhau qua E

B. Điểm D và F đối xứng nhau qua E

C. Cả A, B đều đúng

D. Cả A, B đều sai

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì E là trung điểm của AM nên A, M đối xứng nhau qua E

Xét tam giác ABM có DE là đường trung bình nên DE =

BM (1)

Xét tam giác ACM có EF là đường trung bình nên EF = MC (2)

Mà MB = MC nên từ (1) và (2) ta suy ra DE = EF hay E là trung điểm đoạn DF.

Do đó D; F đối xứng nhau qua E.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 7: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O. Biết chu vi của tam giác A’B’C’ là 32cm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 32dm

B. 64cm

C. 16cm

D. 32cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O nên ΔABC = ΔA’B’C’

⇒ AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’

Nên AB + AC + BC = A’B’ + A’C’ + B’C’

⇒ PABC = PA’B’C’

Do đó chu vi tam giác ABC là PABC = 32cm

Đáp án cần chọn là: D

Bài 8: Tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O. Biết chu vi của tam giác A’B’C’ là 40cm. Chu vi của tam giác ABC là:

A. 32dm

B. 40cm

C. 20dm

D. 80dm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì tam giác ABC đối xứng với tam giác A’B’C’ qua O nên ΔABC = ΔA’B’C’

⇒ AB = A’B’; AC = A’C’; BC = B’C’

Nên AB + AC + BC = A’B’ + A’C’ + B’C’

⇒ PABC = PA’B’C’

Do đó chu vi tam giác ABC là PABC = 40cm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 9: Cho tam giác ABC, trong số đó AB = 15cm, BC = 12cm. Vẽ hình đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm của cạnh AC. Chu vi của tứ giác tạo thành là:

A. 54cm

B. 53cm

C. 52cm

D. 51cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Lấy M là trung điểm AC khi đó A, C đối xứng nhau qua M. Vẽ B’ đối xứng với B qua O. Khi đó tam giác B’AC đối xứng với tam giác ABC qua M. Tứ giác tạo thành là ABCB’.

Vì tam giác B’AC đối xứng với tam giác BCA qua M nên AB’ = BC = 15cm; B’C = AB = 12cm

Chu vi tam giác ABCB’ là AB + AC + CB’ + AB’ = 12 + 15 + 12 + 15 = 54 cm

Đáp án cần chọn là: A

Bài 10: Cho tam giác ABC, trong số đó AB = 8cm, BC = 11cm. Vẽ hình đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm của cạnh AC. Chu vi của tứ giác tạo thành là:

A. 19cm

B. 38cm

C. 76cm

D. 40cm

Hiển thị đáp án

Lời giải

Lấy M là trung điểm AC khi đó A, C đối xứng nhau qua M. Vẽ B’ đối xứng với B qua O. Khi đó tam giác B’AC đối xứng với tam giác ABC qua M. Tứ giác tạo thành là ABCB’.

Vì tam giác B’AC đối xứng với tam giác BCA qua M nên AB’ = BC = 11cm; B’C = AB = 8cm

Chu vi tam giác ABCB’ là AB + AC + CB’ + AB’ = 8 + 11 + 11 + 8 = 38 cm

Đáp án cần chọn là: B

Bài 11: Hãy chọn câu đúng. Cho hình bình hành ABCD. Lấy điểm E thuộc tia đối của tia AD sao cho AD = AE, lấy F thuộc tia đối của tia CD sao cho CD = CF. Hình bình hành ABCD có them Đk gì để E đối xứng với F qua đường thẳng DB?

Hiển thị đáp án

Lời giải

Gọi O là giao điểm hai tuyến phố chéo của hình bình hành ABCD khi đó OA = OC; OB = OD

Xét tam giác DBE ta có OA là đường trung bình nên OA // EB; OA =

EB (1)

Tương tự OC là đường trung bình của tam giác BDF ⇒ OC // BF; OC = FB (2)

Từ (1); (2) ⇒ E, B, F thẳng hang và EB = BF (vì OA = OC) hay E đối xứng với F qua điểm B.

Để E đối xứng với F qua đường thẳng BD ta cần them Đk EF ⊥ BD.

Mà AC là đường trung bình của tam giác DEF nên AC // EF suy ra BD ⊥ AC.

Vậy hình bình hành ABCD có them Đk hai tuyến phố chéo vuông góc thì E đối xứng với F qua đường thẳng DB.

Đáp án cần chọn là: C

Bài 12: Cho tam giác ABC, đường cao AH, trong số đó BC = 18cm, AH = 3cm. Vẽ hình đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm của cạnh BC. Diện tích của tam giác tạo thành là:

A. 24cm2

B. 54cm2

C. 20cm2

D. 27cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Gọi tam giác A’CB đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm cạnh BC. Khi đó ΔABC = ΔA’CB

Nên SABC = SA’BC.

Ta có SABC = AH.BC = .3.18 = 27 cm2 nên SA’BC = 27cm2

Đáp án cần chọn là: D

Bài 13: Cho tam giác ABC, đường cao AH, trong số đó BC = 30cm, AH = 18cm. Vẽ hình đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm của cạnh BC. Diện tích của tam giác tạo thành là:

A. 270cm2

B. 540cm2

C. 280cm2

D. 360cm2

Hiển thị đáp án

Lời giải

Gọi tam giác A’CB đối xứng với tam giác ABC qua trung điểm cạnh BC. Khi đó ΔABC = ΔA’CB

Nên SABC = SA’BC.

Ta có SABC = AH.BC = .18.30 = 270 cm2 nên SA’BC = 270cm2

Đáp án cần chọn là: A

Bài 14: Cho hình bình hành ABCD có tâm đối xứng là O, E là yếu tố bất kỳ trên đoạn OD. Gọi F là yếu tố đối xứng của C qua E.

1. Tứ giác ODFA là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình thang cân

D. Hình thang vuông

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Xét tam giác CAF có E là trung điểm của CF (do F là yếu tố đối xứng của điểm C qua E); O là trung điểm AC (do O là tâm đối xứng của hình bình hành ABCD) nên OE là đường trung bình của tam giác CAF

⇒ OE = AF; OE // AF suy ra OD // AF

⇒ ODFA là hình thang.

Đáp án cần chọn là: A

2. Xác xác định trí điểm E trên OD để hình thang ODFA là hình bình hành.

A. E là chân đường vuông góc kẻ từ C đến OD

B. E là trung điểm của OD

C. Cả A, B đều sai

D. Cả A, B đều đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Để hình thang ODFA là hình bình hành thì ta cần OD = AF mà OE = AF (cmt) nên OE = OD

Hay E là trung điểm của OD

Đáp án cần chọn là: B

Bài 15: Cho tứ giác ABCD có M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. O là một điểm bất kì nằm trong tứ giác ABCD. Gọi E, F, G, H theo thứ tự là yếu tố đối xứng với O qua M, N, P, Q..

1. Tứ giác MNPQ là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình thang cân

D. Hình thang vuông

Hiển thị đáp án

Lời giải

+ Nối AC.

Xét tam giác DAC có QP là đường trung bình nên QP // AC; QP = AC (1)

Xét tam giác BAC có MN là đường trung bình nên MN // AC; MN = AC (2)

Từ (1) và (2) suy ra MN = PQ = (= AC); MN // PQ nên tứ giác MNPQ là hình bình hành.

Đáp án cần chọn là: B

2. Tứ giác EFGH là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình thang cân

D. Hình thang vuông

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì E, F, G, H theo thứ tự là yếu tố đối xứng với O qua M, N, P, Q. nên M, N, P, Q. lần lượt là trung điểm của những đoạn thẳng OE, OF, OH, OG.

Xét tam giác OEF có MN là đường trung bình nên MN // EF; EF = 2MN (*)

Xét tam giác OHG có QP là đường trung bình nên QP // HG; HG = 2QP (**)

Mà MN = QP (theo câu trước) nên từ (*) vfa (**) suy ra EF // HG; EF = HG

Tứ giác EFGH có EF // HG; EF = HG nên EFGH là hình bình hành (dhnb)

Đáp án cần chọn là: B

Bài 16: Cho hình bình hành ABCD, O là giao điểm của hai tuyến phố chéo, Một đường thẳng trải qua O cắt những cạnh AB và CD theo thứ tự ở M và N. Chọn xác lập đúng.

A. Điểm M đối xứng với điểm N qua O.

B. Điểm M đối xứng với điểm O qua N

C. Điểm N đối xứng với điểm O qua M

D. Điểm A đối xứng với điểm B qua M

Hiển thị đáp án

Lời giải

Xét tam giác ΔOMB và ΔOND có:

Nên ΔOMB = ΔOND (g – c – g) ⇒ OM = ON (hai cạnh tương ứng)

Suy ra điểm M đối xứng với điểm N qua O.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 17: Cho tam giác ABC. Gọi D là yếu tố đối xứng với B qua A, E là yếu tố đối xứng với C qua A. Lấy những điểm I, K theo thứ tự thuộc những đoạn thẳng DE, BC sao cho DI = BK. Chọn câu đúng.

A. ED // BC

B. Điểm I đối xứng với điểm A qua K

C. ΔAED = ΔABC

D. Cả A, B, C đều đúng

Hiển thị đáp án

Lời giải

Xét ΔADE và ΔABC có:

+ AD = AB (vì D đối xứng với B qua A)

+

 (đối đỉnh)

+ AE = AC (vì E đối xứng với C qua A)

Nên ΔADE = ΔABC (c – g – c), suy ra

 mà hai góc này ở vị trí so le trong nên ED // BC

Xét ΔADI và ΔABK có:

+ AD = AB (vì D đối xứng với B qua A)

+

 (cmt)

+ DI = BK (gt)

Nên ΔADI = ΔABK (c – g – c) ⇒

 mà B, A, D thẳng hàng

Nên K, A, I thẳng hàng

Lại có IA = AK (do ΔADI = ΔABK) nên điểm K đối xứng với I qua A.

Đáp án cần chọn là: A

Bài 18: Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Gọi N, P theo thứ tự là những điểm đối xứng của B, C qua trọng tâm G.

1. Tứ giác BPNC là hình gì?

A. Hình thang

B. Hình bình hành

C. Hình thang cân

D. Hình thang vuông

Hiển thị đáp án

Lời giải

Vì N, P theo thứ tự là những điểm đối xứng của B, C qua trọng tâm G nên G là trung điểm của CP; BN

Xét tứ giác BPNC có hai tuyến phố chéo CP và BN giao nhau tại trung điểm mỗi đường nên BPNC là hình bình hành (dhnb)

Đáp án cần chọn là: B

2. Lấy M là yếu tố đối xứng với A qua G. Chọn xác lập đúng.

A. ΔADC = ΔMNP

B. Tam giác MNP đều

C. Cả A, B đều sai

D. Cả A, B đều đúng

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Down Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho hình bình hành ABCD gọi M là yếu tố đối xứng với D qua C chọn xác lập đúng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #hình #bình #hành #ABCD #gọi #là #điểm #đối #xứng #với #qua #chọn #khẳng #định #đúng