Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa được Update vào lúc : 2022-04-10 04:10:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

74

3 405 KB 0 0

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN
LẠC 2
———**——— ĐỀ CHỌN LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2022 -2022
MÔN: Hóa học
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời hạn giao
đề.
Đề thi gồm: 01 trang.
——————— Cho biết khối lượng nguyên tử (theo u) của những nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14;
O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Zn = 65;
Fe = 56; Cu = 64; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.
Câu 1 (2 điểm)
Hoàn thành chuỗi phương trình phản ứng sau:
Fe →FeCl2 → Fe(NO3)2 → Fe(OH)2


Fe2O3 → Fe2(SO4)3 →
Fe(OH)3 → Fe2O3
Câu 2 (2 điểm)
Hoàn tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp bột CaCO3 và MgCO3 cần vừa đủ 400 ml
dung dịch HCl
1M.
a. Viết những phương trình hóa học.
b. Tính Phần Trăm theo khối lượng của mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu.
Câu 3 (1 điểm)
Có 4 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng 1 dung dịch không màu là NaCl, HCl, H2SO4,
Na2SO4. Hãy nhận ra dung dịch đựng trong mọi lọ bằng phương pháp hóa học.
Viết những phương trình hóa học.
Câu 4 (3 điểm)
Để hòa tan hoàn toàn 8 gam hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại gồm Fe và Mg cần vừa đủ 98
gam dung dịch H2SO4 a%. Sau phản ứng thu được 4,48 lít H2 (đktc).
a.
Tính a.
b.
Tính Phần Trăm khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
c.
Tính nồng độ Phần Trăm những chất trong dung dịch sau phản ứng.
Câu 5 (2 điểm)
Khi đun nóng a gam bột sắt kẽm kim loại M( chưa rõ hóa trị) với khí clo dư, sau phản ứng
thu được chất rắn có khối lượng bằng 2,902a gam. Xác định sắt kẽm kim loại M?
(Thí sinh không được sử dụng bảng HTTH)
————————————Hết———————————- ĐÁP ÁN HÓA 10
Câu
Phần
Nội dung
Mỗi phương trình đúng được 0,25 điểm
1
(2 điểm)
1. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
2. FeCl2 + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2AgCl
3. FeCl2+ 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaCl
4. 4Fe + 3O2 → 2Fe2O3
5. Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3+ 3H2O
6. Fe2(SO4)3+ 6NaOH → 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4
7. 4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3
8. 2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O
a
PTPU:
2
(2 điểm)
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + H2O + CO2
MgCO3 + 2HCl → MgCl2 + H2O + CO2
b
nHCl = 0,4 mol
Đặt nCaCO3 = a mol; nMgCO3 = b mol
Theo bài ra: 100a + 84b = 18,4
Theo phương trình: nHCl = 2 (a + b) = 0,4
Từ (1) và (2) suy ra: a = 0,1
b = 0,1
mCaCO3 = 0,1 . 100 = 10 gam
→ %mCaCO3 = 54,35%
→ % mMgCO3 = 45,65% 3
(1 điểm) Điểm 0,25
0,25
0,25
(1)
(2) Lấy mỗi chất một ít làm mẫu thử, đánh số thứ tự.
Dùng quỳ tím làm thuốc thử. Chia thành hai nhóm
– Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ là HCl và H2SO4 ( nhóm
1).
– Nhóm không làm đổi màu quỳ tím là NaCl và Na2SO4(
nhóm 2)
– Dùng dung dịch BaCl2 để nhận ra từng chất trong hai
nhóm
– Nhóm 1: Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa là H2SO4.
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25 0,25 0,25
0,25 4
(3 điểm) a b
……
c 5
(2 điểm) Còn lại không còn hiện tượng kỳ lạ là HCl
– Nhóm 2: Dung dịch nào thấy xuất hiện kết tủa là Na2SO4.
BaCl2 + Na2SO4 → BaSO4 + 2NaCl
Còn lại không còn hiện tượng kỳ lạ là NaCl.
PTPU:
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2
nH2 = 0,2 mol
gọi nFe = x mol, n Mg = y mol
Theo ptpư và theo bài ra ta có hệ: nH2 = x+ y= 0,2
56x + 24y = 8
→ x= y = 0,1 mol
Theo phương trình: nH2SO4= x + y = 0,2 mol
→mH2SO4 = 0,2. 98 = 19,6 gam
→ C% H2SO4 = a = 19,6.100%/98 = 20%
mFe = 0,1. 56= 5,6 gam
→ %mFe= 5,6/ 8 = 70%
→ % mMg = 30%
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:
mKL + mddH2SO4 = mddspư + mH2
→ mddspư = 8 + 98 – 0,2. 2 = 105,6 gam
Theo pt: nFeSO4 = nFe= 0,1 mol; nMgSO4 = nMg = 0,1 mol
mFeSO4 = 0,1 .152 =15,2 g; mMgSO4 =120. 0,1 = 12g
C%FeSO4 = 15,2/105,6 =14,39% ; C%MgSO4= 12/105,6=
11,36% 0,25 0,25 0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25 0,25
0,25
0,25 Gọi hóa trị của sắt kẽm kim loại là : n
Ptpư : 2M + nCl2 → 2MCln
nM = a/M mol
nMCln = 2,902a/(M+ 35,5n) mol 0,25
0,25
0,5 Theo ptpư : nM = nMCln → a/M = 2,902a/(M + 35,5n)
→ M = 35,5.n/1,902
Lập bảng thì được n=3 và M = 56 → sắt kẽm kim loại M là : Fe 0,25
0,5
0,25

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Bộ 12 đề ôn thi vào lớp 10 môn Hóa học có đáp án rõ ràng bám sát cấu trúc ra đề thi trắc nghiệm những tỉnh, thành phố Tp Hà Nội Thủ Đô, Tp. Hồ Chí Minh, Thành Phố Thành Phố Đà Nẵng giúp bạn đạt điểm trên cao trong kì thi vào lớp 10 môn Hóa.

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề Ôn thi vào 10 (Tự Luận)

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Quảng cáo

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Câu I : (2,0 điểm) Cho những chất: CuO ; Ag ; NaOH ; Zn ; Na2SO4

1. Những chất nào tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng?

2. Viết những phương trình phản ứng hoá học xẩy ra?

Câu II : (2,0 điểm) Viết những phương trình hoá học xẩy ra theo chuỗi biến hoá sau, ghi rõ Đk phản ứng (nếu có):

Câu III : (2,0 điểm)

1. Trình bày phương pháp hoá học nhận ra những dung dịch trong những lọ mất nhãn: H2SO4; CH3COOH; BaCl2; NaOH. Viết những phương trình phản ứng hoá học xẩy ra (nếu có)

2. Nêu phương pháp làm sạch khí C2H2 bị lẫn những khí CO2 và SO2. Viết những phương trình phản ứng hoá học xẩy ra (nếu có).

Câu IV : (2,0 điểm) Hoà tan hoàn toàn 19,5 gam một sắt kẽm kim loại M (M có hoá trị II trong hợp chất) dung dịch HCl 1M dư thu được dung dịch A và 6,72 lít khí H2 (ở đktc)

1. Xác định sắt kẽm kim loại M.

2. Để trung hoà axit dư trong A cần 200ml dung dịch NaOH 1M. Tính thể tích dung dịch HCl 1M đã dùng.

Câu V : (2,0 điểm) Dẫn 8,96 lít hỗn hợp khí gồm CH4; C2H4; C2H2 vào dung dịch brom dư thấy có 2,24 lít khí thoát ra và có 80,0 gam brom đã tham gia phản ứng.

Tính Phần Trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu (biết thể tích những khí đều đo ở cùng đktc)

Cho biết: O = 16; Br = 80; H = 1; C = 12; Mg = 24; Fe = 56; Ca = 40; Ba = 137; Cl = 35,5; Zn = 65.

Quảng cáo

Câu I.

1. Những chất tác dụng được với H2SO4 loãng là: CuO; NaOH; Zn.

2. PTHH:

  CuO + H2SO4 (loãng) → CuSO4 + H2O

  2NaOH + H2SO4 (loãng) → Na2SO4 + 2H2O

  Zn + H2SO4 (loãng) → ZnSO4 + H2 (↑).

Câu II.

  1.

  2. MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 (↓) + 2NaCl

  3. Mg(OH)2 + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + 2H2O

  4. (CH3COO)2Mg + Na2CO3 → MgCO3 (↓) + 2CH3COONa.

Câu III.

1.

– Đánh số thứ tự từng lọ mất nhãn, trích mỗi lọ một ít sang ống nghiệm đánh số tương ứng.

– Sử dụng quỳ tím làm thuốc thử:

+ Nếu quỳ tím chuyển sang red color → H2SO4; CH3COOH (nhóm I)

+ Nếu quỳ tím chuyển sang màu xanh → NaOH

+ Nếu quỳ tím không đổi màu → BaCl2.

– Phân biệt những hóa chất ở nhóm I: Sử dụng BaCl2 vừa nhận ra làm thuốc thử.

+ Nếu có kết tủa trắng xuất hiện → H2SO4

  BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 (↓ trắng) + 2HCl

+ Nếu không còn hiện tượng kỳ lạ gì → CH3COOH.

– Dán nhãn những lọ.

2.

Dẫn hỗn hợp khí qua bình đựng nước vôi trong dư; SO2 và CO2 phản ứng bị giữ lại trong bình; C2H2 không phản ứng thoát thoát khỏi dung dịch thu được C2H2 tinh khiết.

  SO2 + Ca(OH)2 dư → CaSO3 (↓) + H2O

  CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 (↓) + H2O

  C2H2 + Ca(OH)2 → không phản ứng.

Câu IV.

Câu V.

Gọi số mol của CH4; C2H4 và C2H2 lần lượt là x, y và z (mol)

Thay x = 0,1 vào (1) có y + z = 0,3 (3)

Từ (2) và (3) giải hệ phương trình được y = 0,1 và z = 0,2.

Ở cùng Đk nhiệt độ và áp suất thì tỉ lệ về thể tích cùng là tỉ lệ về số mol

    Thời gian: 60 phút

Đề bài:

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: C = 12; H = 1; N = 14; S = 32; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; Zn = 65; Si = 28; Cl = 35,5; Ba = 137.

Câu 1. Chất tác dụng với nước tạo ra dung dịch bazơ là

 A. CO2,

 B. K2O.

 C. SO2.

 D. P2O5

Câu 2. Cho 2,24 lít CO2 (đktc) tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư. Khối lượng chất kết tủa thu được là

 A. 19,7 g

 B. 19,5 g

 C. 19,3 g

 D. 19 g

Câu 3. Dãy gồm những sắt kẽm kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

 A. Zn, Cu, Mg.

 B. Zn, Fe, Cu.

 C. Mg, Fe, Al.

 D. Fe, Zn, Ag.

Câu 4. Thuốc thử để nhận ra ba lọ mất nhãn chứa riêng không liên quan gì đến nhau 3 dung dịch: H2SO4, BaCl2, NaCl là

 A. Phenolphtalein.

 B. Dung dịch NaOH.

 C. Dung dịch Na2CO3.

 D. Dung dịch Na2SO4.

Câu 5. Dung dịch NaOH phản ứng được với sắt kẽm kim loại

 A. Mg

 B. Al

 C. Fe

 D. Cu

Câu 6. Để phân biệt hai dung dịch NaOH và Ba(OH)2 đựng trong hai lọ mất nhãn ta dùng thuốc thử:

 A. Quỳ tím

 B. HCl

 C. NaCl

 D. H2SO4

Câu 7. Cho dung dịch KOH vào ống nghiệm đựng dung dịch FeCl3, hiện tượng kỳ lạ quan sát được là

 A. Có kết tủa trắng xanh.

 B. Có khí thoát ra.

 C. Có kết tủa đỏ nâu.

 D. Kết tủa white color.

Câu 8. Trộn 2 dung dịch nào sau này sẽ không còn xuất hiện kết tủa?

 A. BaCl2, Na2SO4

 C. Na2CO3, Ba(OH)2

 B. BaCl2, AgNO3

 D. NaCl, K2SO4

Câu 9. Các muối phản ứng được với dung dịch NaOH là

 A. MgCl2, CuSO4

 B. BaCl2, FeSO4

 C. K2SO4, ZnCl2

 D. KCl, NaNO3

Câu 10. Hoà tan 50 gam muối ăn vào 200 gam nước thu được dung dịch có nồng độ là

 A. 15%.

 B. 20%.

 C. 18%.

 D. 25%

Câu 11. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố N trong (NH2)2CO là

 A. 32,33%

 B. 31,81%

 C. 46,67%

 D. 63,64%

Câu 12. Trong những sắt kẽm kim loại sau này, sắt kẽm kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

 A. Vonfam (W).

 B. Đồng (Cu).

 C. Sắt (Fe)

 D. Kẽm (Zn).

Câu 13. Các sắt kẽm kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng khí hiđro là

 A. K, Ca

 B. Zn, Ag

 C. Mg, Ag

 D. Cu, Ba

Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 32,5 gam một sắt kẽm kim loại M (hoá trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng được 11,2 lít khí hiđro (ở đktc). M là

 A. Zn

 B. Fe

 C. Mg

 D. Cu

Câu 15. Ngâm lá sắt có khối lượng 56 gam vào dung dịch AgNO3, sau thuở nào gian lấy lá sắt ra rửa nhẹ cân được 57,6 gam . Vậy khối lượng Ag sinh ra là

 A. 10,8 g

 B. 21,6 g

 C. 1,08 g

 D. 2,16 g

Câu 16. Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng

 A. Hematit

 B. Manhetit

 C. Boxit

 D. Pirit.

Câu 17. Hòa tan 25,8g hỗn hợp gồm bột Al và Al2O3 trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng người ta thu được 0,6g khí H2. Khối lượng muối AlCl3 thu được là

 A. 53,4g

 B. 79,6g

 C. 80,1g

 D. 25,8g.

Câu 18. Thép là sắt kẽm kim loại tổng hợp của sắt với cacbon và một số trong những nguyên tố khác trong số đó hàm lượng cacbon chiếm:

 A. Trên 2%

 B. Dưới 2%

 C. Từ 2% đến 5%

 D. Trên 5%

Câu 19. Trong những chất sau,chất nào có tính axit?

 A. CH2 = CH2

 B. CH2 = CH-CH3

 C. CH3 – COOH

 D. C2H5OH

Câu 20. Hòa tan hoàn toàn 24 gam CuO vào dung dịch CH3COOH 10%. Khối lượng dung dịch CH3COOH cần dùng là

 A. 320 gam

 B. 360 gam

 C. 380 gam

 D. 340 gam

Câu 21. Cho 11,2 lít etilen (đktc) tác dụng với nước có axit sunfuric (H2SO4) làm xúc tác, thu được 9,2 gam rượu etylic. Hiệu suất phản ứng là:

 A. 40%

 B. 50%

 C. 45%

 D. 55%

Câu 22. Đường mía là loại đường nào sau này?

 A. Fructozơ

 B. Glucozơ

 C. Mantozơ

 D. Saccarozơ

Câu 23. Lên men 1 lít ancol etylic 23 độ thu được giấm ăn. Biết hiệu suất lên men là 100% và khối lượng riêng của ancol etylic là 0,8 gam/ml. Khối lượng axit axetic trong giấm là bao nhiêu?

 A. 140 gam.

 B. 240 gam.

 C. 280 gam.

 D. 160 gam.

Câu 24. Tính chất vật lí của phi kim là

 A. Dẫn điện tốt

 B. Dẫn nhiệt tốt

 C. Dẫn nhiệt, dẫn điện kém

 D. Chỉ tồn tại ở trạng thái khí

Câu 25. Phương trình hóa học điều chế nước Gia – ven là

 A. Cl2 + NaOH → NaCl + HClO

 B. Cl2 + NaOH → NaClO + HCl

 C. Cl2 + H2O → HCl + HClO

 D. Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Câu 26. Dãy những hợp chất nào sau này là hợp chất hữu cơ ?

 A. CH4, C2H6, CO2.

 B. C6H6, CH4, C2H5OH.

 C. CH4, C2H2, CO.

 D. C2H2, C2H6O, CaCO3.

Câu 27. Hãy cho biết thêm thêm chất nào sau này trong phân tử chỉ có link đơn ?

 A. C6H6.

 B. C2H4.

 C. CH4.

 D. C2H2.

Câu 28. Khí etilen không còn tính chất hóa học nào sau này ?

 A. Phản ứng cháy với khí oxi.

 B. Phản ứng trùng hợp.

 C. Phản ứng cộng với dung dịch brom.

 D. Phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 29. Chất có link ba trong phân tử là

 A. metan.

 B. etilen.

 C. axetilen.

 D. benzen.

Câu 30. Dẫn 0,1 mol khí axetilen qua dung dịch nước brom dư. Khối lượng brom tham gia phản ứng là

 A. 16,0 gam.

 B. 20,0 gam.

 C. 26,0 gam.

 D. 32,0 gam.

Câu 31. Hoá chất nào sau này dùng để phân biệt 2 chất CH4 và C2H4?

 A. Dung dịch brom.

 B. Dung dịch phenolphtalein.

 C. Quì tím.

 D. Dung dịch bariclorua.

Câu 32. Thực hiện phản ứng este hóa 23g rượu etylic với axit axetic dư, hiệu suất phản ứng 30%. Khối lượng etyl axetat tạo thành là

 A. 13,2g

 B. 26,4g

 C. 36,9g

 D. 146,67g

Câu 33. Thủy phân CH3COOCH3 trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên KOH thu được

 A. CH3COOK và CH3OH

 B. CH3COOH và C2H5OH

 C. CH3COOK vàC2H5OH

 D. CH3COOK và CH4

Câu 34. Đốt cháy hoàn toàn m gam một hiđrocacbon thu được 44 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị của m là

 A. 11.

 B. 12.

 C. 13.

 D. 14.

Câu 35. Khối lượng CO cần dùng để khử 1,6 gam CuO tạo thành CO2 là

 A. 0,56 gam.

 B. 1,4 gam.

 C. 1,12 gam.

 D. 3,6 gam.

Câu 36. Có thể phân biệt xenlulozơ với tinh bột nhờ phản ứng

 A. với axit H2SO4.

 B. với kiềm.

 C. với dd iôt.

 D. thuỷ phân.

Câu 37. Khái niệm đúng về polime là

 A. Polime là hợp chất được tạo thành từ những phân tử lớn

 B. Polime là hợp chất được tạo thành từ những phân tử có phân tử khối nhỏ hơn

 C. Polime là thành phầm duy nhất của phản trùng hợp hoặc trùng ngưng

 D. Polime là hợp chất cao phân tử gồm n mắt xích tạo thành

Câu 38. Cho những dung dịch: H2SO4, KCl, Ca(OH)2, Ba(NO3)2. Dung dịch Na2CO3 phản ứng với

 A. hai chất.

 B. bốn chất.

 C. ba chất.

 D. một chất.

Câu 39. Dẫn 1,5 mol khí CO2 từ từ đến hết vào dung dịch chứa 1,8 mol KOH thu được dung dịch có chứa chất tan là

 A. KHCO3.

 B. KOH và K2CO3.

 C. K2CO3.

 D. KHCO3 và K2CO3

Câu 40. Cho 2,7g nhôm vào dung dịch axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđro thoát ra (đktc) là

 A. 3,36l

 B. 2,24l

 C. 6,72l

 D. 4,48l

Câu 1. B

Oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ.

  K2O + H2O → 2KOH.

Câu 2. A

Câu 3. C

H2SO4 loãng phản ứng được với những sắt kẽm kim loại đứng trước H trong dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học.

→ Loại A, B và D do Cu và Ag không phản ứng với H2SO4 loãng.

Câu 4. C

Sử dụng dung dịch Na2CO3:

+ Có khí thoát ra → H2SO4

  Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

+ Có kết tủa trắng xuất hiện → BaCl2

  Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 ↓ + 2NaCl

+ Không có hiện tượng kỳ lạ → NaCl

Câu 5. B

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 ↑

Câu 6. D.

Sử dụng dung dịch H2SO4, có kết tủa trắng xuất hiện → Ba(OH)2; không còn hiện tượng kỳ lạ gì → NaOH.

  2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

  Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 ↓ + 2H2O

Câu 7. C

  3KOH + FeCl3 → Fe(OH)3 (↓ đỏ nâu) + 3KCl

Câu 8. D

  BaCl2 + Na2SO4 → 2NaCl + BaSO4 ↓

  BaCl2 + 2AgNO3 → 2AgCl ↓ + Ba(NO3)2

  Na2CO3 + Ba(OH)2 → 2NaOH + BaCO3 ↓

  NaCl + K2SO4 → không phản ứng.

Câu 9. A

  MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 ↓ + 2NaCl

  CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + Na2SO4

Câu 10. B

Câu 11. C

Câu 12. A

Vonfam có nhiệt độ nóng chảy cao nhất.

Câu 13. A

  2K + 2H2O → 2KOH + H2

  Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

Câu 14. A

Câu 15. D

Fe dư, nên có phản ứng:

Câu 16. C

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng boxit.

Câu 17. C

Câu 18. B

Trong thép C chiếm dưới 2%.

Câu 19. C

CH3COOH là axit hữu cơ.

Câu 20. B

Câu 21. A

Câu 22. D

Đường mía là đường saccarozơ.

Câu 23. A

Câu 24. C

Phi kim dẫn điện, dẫn nhiệt kém.

Câu 25. D

Nước gia – ven được điều chế bằng phương pháp cho Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH ở Đk thường.

  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O.

Câu 26. B

Hợp chất hữu cơ là hợp chất của cacbon trừ CO, CO2, axit cacbonic, muối cacbonat …

→ C6H6, CH4, C2H5OH là những hợp chất hữu cơ.

Câu 27. C

Hợp chất trong phân tử chỉ chứa link đơn là CH4

Câu 28. D

Khí etilen không tham gia phản ứng thế với clo ngoài ánh sáng.

Câu 29. C

Axetilen: CH ≡ CH.

Câu 30. D

Câu 31. A

C2H4 làm mất đi màu dung dịch brom còn CH4 thì không làm mất đi màu dung dịch brom.

Câu 32. A

Khối lượng este tạo thành là: 0,5.88.30% = 13,2 gam.

Câu 33. A

  CH3COOCH3 + KOH → CH3COOK + CH3OH

Câu 34. D

m = mC + mH = 12.nCO2 + 2.nH2O = 12.1 + 2.1 = 14 gam.

Câu 35. A

Câu 36. C

Iot làm xanh hồ tinh bột còn xenlulozơ thì không.

Câu 37. D

Câu 38. C

Các phản ứng xẩy ra:

  H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 (↑) + H2O

  Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 (↓) + 2NaOH

  Ba(NO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaNO3

Câu 39. D

Vậy sau phản ứng thu được hai muối là KHCO3 và K2CO3.

Câu 40. A

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề Ôn thi vào 10 (Trắc Nghiệm)

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Đề bài:

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: C = 12; H = 1; N = 14; S = 32; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; Zn = 65.

Câu 1. Dãy những sắt kẽm kim loại được xếp theo chiều mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần từ trái sang phải là

Quảng cáo

 A. Fe, Cu, Al.

 B. Cu, Fe, Al.

 C. Al, Fe, Cu.

 D. Cu, Al, Fe.

Câu 2. Trên mặt phẳng của chậu nước vôi để ngoài không khí thường bao trùm lớp váng white color đục. Lớp váng đó là

 A. Ca(HCO3)2.

 B. Ca(OH)2.

 C. CaCO3.

 D. CaO.

Câu 3. Cho 13,6 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và rượu etylic được trộn theo tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Đun nóng X với H2SO4 đặc thuở nào gian thu được m gam este CH3COOCH2CH3 với hiệu suất phản ứng là 80%. Giá trị của m là

Quảng cáo

 A. 7,04g.

 B. 8,80g.

 C. 10,56g.

 D. 11,00g.

Câu 4. Cho 180g dung dịch glucozơ nồng độ 20% tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư. Biết phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Khối lượng Ag thu được là

 A. 64,8g.

 B. 32,4g.

 C. 21,6g.

 D. 43,2g.

Câu 5. Kim loại X phản ứng với axit HCl tạo muối XCl2. Kim loại X phản ứng với Cl2 tạo muối XCl3. X là

 A. Cu.

 B. Zn.

 C. Al.

 D. Fe.

Quảng cáo

Câu 6. Chất khí nào sau này được dung làm nhiên liệu cho đèn xì để hàn cắt sắt kẽm kim loại?

 A. cacbon monooxit.

 B. etilen.

 C. metan.

 D. axetilen.

Câu 7. Trung hòa 200ml H2SO4 nồng độ aM cần vừa đủ 200ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là

 A. 0,50.

 B. 1,20.

 C. 0,75.

 D. 1,00.

Câu 8. Cho m gam sắt kẽm kim loại Mg tác dụng với dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch được 19 gam muối khan. Giá trị của m là

 A. 9,6.

 B. 7,2.

 C. 2,4.

 D. 4,8.

Câu 9. Công thức chung của tinh bột là

 A. C6H12O6.

 B. (-C6O10O5-)n.

 C. (- C6H12O6 -)n.

 D. C12H22O11.

Câu 10. Hiện tượng xẩy ra khi nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch KCl là

 A. không còn hiện tượng kỳ lạ gì.

 B. xuất hiện kết tủa vàng.

 C. xuất hiện kết tủa trắng.

 D. xuất hiện kết tủa đen.

Câu 11. Axit clohiđric phản ứng với toàn bộ những chất nào trong dãy sau?

 A. Ca(OH)2, Cu.

 B. Fe, Ag.

 C. FeCl2, Mg.

 D. Fe2O3, Al.

Câu 12. Thuốc thử để nhận ra dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic là

 A. phenolphtalein.

 B. Na.

 C. Quỳ tím.

 D. AgNO3 trong NH3.

Câu 13. Chọn câu đúng trong những câu sau:

 A. Metan, benzen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

 B. Etilen, benzen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

 C. Metan, etilen, axetilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

 D. Etilen, axetilen đều làm mất đi màu dung dịch brom.

Câu 14. Khí CO được sử dụng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là CO2 và SO2. Hóa chất nào sau này hoàn toàn có thể vô hiệu những tạp chất trên?

 A. H2O dư.

 B. Dung dịch NaCl dư.

 C. Dung dịch Ca(OH)2 dư.

 D. Dung dịch HCl dư.

Câu 15. Khí nào sau này không phản ứng với H2O và dung dịch NaOH?

 A. Cl2.

 B. SO2.

 C. CO.

 D. CO2.

Câu 16. Dao, cuốc, xẻng bằng thép sau khi sử dụng sẽ giữ lại được được độ bền vững nếu?

 A. Rửa sạch, lau khô.

 B. Ngâm trong nước tự nhiên lâu ngày.

 C. Ngâm trong nước muối thuở nào gian.

 D. Để trong tự nhiên.

Câu 17. Muối nào sau này không tan trong nước?

 A. K2SO3

 B. Na2SO3

 C. CuCl2

 D. BaSO4.

Câu 18. Đun nóng chất béo trong dung dịch NaOH thu được những thành phầm là

 A. Muối natri của axit axetic và glixerol.

 B. Axit axetic và glixerol.

 C. Axit béo và glixerol.

 D. Muối natri của axit béo và glixerol.

Câu 19. Có 3 dung dịch: NaOH, HCl, NaCl. Bằng một lần thử duy nhất hoàn toàn có thể dùng thuốc thử nảo để nhận ra ba dung dịch trên?

 A. Dung dịch BaCl2.

 B. BaCO3.

 C. Phenolphtalein.

 D. Quỳ tím.

Câu 20. Cho sắt kẽm kim loại đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng sẽ xẩy ra hiện tượng kỳ lạ nào sau này?

 A. Đồng tan, thu được dung dịch không màu và khí không màu, mùi hắc.

 B. Đồng tan, thu được dung dịch màu xanh và khí không màu, mùi hắc.

 C. Đồng tan, thu được dung dịch không màu và khí không màu, không mùi.

 D. Đồng tan, thu được dung dịch màu vàng và khí không màu, mùi hắc.

Câu 21. Cho 9,2 gam rượu etylic tác dụng với Na dư thu được V lít H2 ở đktc. Giá trị của V là

 A. 2,24 lít.

 B. 4,48 lít.

 C. 3,36 lít.

 D. 1,12 lít.

Câu 22. Cho những oxit sau: Na2O, FeO, SO2. Những oxit phản ứng được với nước là

 A. FeO, SO2.

 B. Na2O, SO2.

 C. Na2O, FeO.

 D. Cả 3 oxit trên.

Câu 23. Cho 12,8 gam sắt kẽm kim loại R có hóa trị II tác dụng hết với khí clo tạo thành 27 gam muối. Kim loại R là

 A. Mg.

 B. Zn.

 C. Cu.

 D. Ca.

Câu 24. Chất X được sinh ra từ phản ứng thủy phân protein có khối lượng mol phân tử là 89 g/mol. Đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam X thu được 19,8 gam CO2; 9,45 gam H2O và 1,68 lít khí N2 ở đktc. X có công thức phân tử là

 A. C2H5NO2.

 B. C3H7NO2.

 C. C3H5NO2.

 D. C4H9NO2.

Câu 25. Phân đạm ure có công thức là

 A. CO(NH2)2.

 B. NaNO3.

 C. (NH4)2SO4.

 D. NH4NO3.

Câu 26. Cho những dung dịch: HCl, KCl, Ca(OH)2, BaCl2. Dung dịch Na2CO3 phản ứng với

 A. hai chất.

 B. bốn chất.

 C. ba chất.

 D. một chất.

Câu 27. Sản phẩm thu được khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 là

 A. NaCl và Fe(OH)2.

 B. NaCl và Fe(OH)3.

 C. Fe2O3 và NaCl.

 C. Fe(OH)2; Fe(OH)3 và NaCl.

Câu 28. Dẫn 1,5 mol khí CO2 từ từ đến hết vào dung dịch chứa 1,8 mol NaOH thu được dung dịch có chứa chất tan là

 A. NaHCO3.

 B. NaOH và Na2CO3.

 C. Na2CO3.

 D. NaHCO3 và Na2CO3

Câu 29. Dẫn khí CO quan m gam bột Fe2O3 nung nóng, sau thuở nào gian thu được 24 gam chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Dẫn khí Y vào dung dịch nước vôi trong dư thu được 30 gam kết tủa. Giá trị của m là

 A. 26,4g.

 B. 28,8g.

 C. 23,2g.

 D. 33,6g.

Câu 30. Phương pháp điều chế nhôm trong công nghiệp là

 A. điện phân nóng chảy Al2O3.

 B. điện phân nóng chảy Al(OH)3.

 C. dùng CO khử Al2O3.

 D. dùng sắt kẽm kim loại Na tác dụng với dung dịch AlCl3.

Câu 31. Cho m gam hỗn hợp Mg, Al và Zn được phân thành hai phần bằng nhau.

– Phần 1. Tác dụng với H2SO4 loãng, dư thu được 5,6 lít khí H2 ở đktc.

– Phần 2. Tác dụng với oxi dư thu được 11,15 gam hỗn hợp những oxit sắt kẽm kim loại.

Giá trị của m là:

 A. 7,15g.

 B. 18,3g.

 C. 14,3g.

 D. 9,15g.

Câu 32. Các chất X và Y đều là chất rắn màu đen. Bình hấp thụ khí Z chứa Ca(OH)2. Tiến hành thí nghiệm theo như hình vẽ:

Hỗn hợp những chất X, Y, Z và T là

 A. Al2O3, C, CO2 và CaCO3.

 B. CuO, C, CO2 và CaCO3.

 C. MnO2, KClO3, O2 và CaCO3.

 D. CuO, C, CO và CaCO3.

Câu 33. Cho những chất: CH3 –COOH, CH4, C2H6, C2H2, C12H22O11. Dãy chất chỉ gồm những hiđrocacbon là

 A. CH3 –COOH, CH4, C2H6, C2H2, C12H22O11.

 B. CH3 –COOH, CH4, C2H6, C2H2,

 C. CH4, C2H6, C2H2, C12H22O11.

 D. CH4, C2H6, C2H2.

Câu 34. Polime nào sau dây không phải là polime vạn vật thiên nhiên?

 A. Poli(vinyl clorua).

 B. Xenlulozơ.

 C. Protein.

 D. Tinh bôt.

Câu 35. Cho sơ đồ phản ứng (chưa cân đối) sau:

CH3 – COOH + X → CH3COOK + Y

Cặp chất X, Y thích hợp là

 A. KOH, H2.

 B. K, H2.

 C. KCl, HCl.

 D. K, H2O.

Câu 36. Cho những oxit sau: CO2, SO2, BaO, Na2O, CO. Dãy gồm những oxit axit là

 A. BaO, Na2O, CO.

 B. CO2, SO2, CO.

 C. CO2, SO2.

 D. CO2, SO2, BaO.

Câu 37. Cho 8 gam hỗn hợp gồm Mg và Fe vào dung dịch HCl dư. Phản ứng kết thúc thu được 4,48 lít khí H2 ở đktc. Phần trăm khối lượng của sắt trong hỗn hợp là

 A. 70%.

 B. 30%.

 C. 60%.

 D. 40%.

Câu 38. Một dung dịch A có pH = 3. Dung dịch A có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là

 A. không xác lập được.

 B. axit.

 C. bazơ.

 D. trung tính.

Câu 39. Hiđrocacbon X là chất khí ở Đk thường, hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch nước brom, có tác dụng làm quả xanh mau chín. X là

 A. etilen.

 B. benzen.

 C. metan.

 D. axetilen.

Câu 40. Hai chất CH3 – CH2 – OH và CH3 – O – CH3 rất khác nhau về

 A. công thức cấu trúc.

 B. số lượng nguyên tử.

 C. khối lượng mol phân tử.

 D. công thức phân tử.

Câu 1. B

Dãy hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học của một số trong những sắt kẽm kim loại: K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au.

→ Chiều mức độ hoạt động và sinh hoạt giải trí hóa học tăng dần từ trái sang phải là: Cu; Fe; Al.

Câu 2. C

Nguyên nhân xuất hiện lớp váng là vì:

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 (↓) + H2O.

Câu 3. A

Gọi số mol của CH3COOH là 3a mol → số mol của CH3CH2OH là 2a mol

mX = 13,6 gam → 60.3a + 46.2a = 13,6 → a = 0,05 mol

PTHH:

Giả sử hiệu suất là 100% thì rượu etylic hết, nên số mol thành phầm phản ứng tính theo số mol rượu etylic.

Số mol este là: neste thực tiễn = neste lý thuyết. H = 0,1.80% = 0,08 mol

→ m = n.M = 0,08.88 = 7,04 gam.

Câu 4. D

Khối lượng glucozơ có trong dung dịch là:

Câu 5. D

Câu 6. D

Khi axetilen cháy trong oxi, nhiệt độ ngọn lửa hoàn toàn có thể lên tới 3000°C. Vì vậy axetilen được sử dụng làm nhiên liệu trong đèn xì oxi – axetilen để hàn cắt sắt kẽm kim loại.

Câu 7. A

nNaOH = CM.V = 1.0,2 = 0,2 mol;

nH2SO4 = CM.V = 0,2.a mol

Theo PTHH có: nNaOH = 2.naxit → 0,2 = 2.0,2.a → a = 0,5.

Câu 8. D

Câu 9. B

Công thức chung của tinh bột là: (-C6O10O5-)n.

Câu 10. C

  AgNO3 + KCl → AgCl (↓ trắng) + KNO3.

Câu 11. D

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

  2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2 (↑)

Câu 12. D

Sử dụng dung dịch AgNO3 trong NH3

+ Có chất màu sáng bạc bám trên thành ống nghiệm → glucozơ.

+ Không hiện tượng kỳ lạ → rượu etylic.

Câu 13. D

Etilen, axetilen đều làm mất đi màu dung dịch brom. PTHH:

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4.

Câu 14. C

Sử dụng dung dịch Ca(OH)2 dư. SO2 và CO2 phản ứng bị giữ lại, còn CO không phản ứng thoát thoát khỏi dung dịch thu được CO tinh khiết.

  SO2 + Ca(OH)2 dư → CaSO3 (↓) + H2O

  CO2 + Ca(OH)2 dư → CaCO3 (↓) + H2O

Câu 15. C

CO là oxit trung tính nên không tác dụng với H2O và NaOH.

Câu 16. A

Lau chùi thật sạch vật dụng bằng thép sau khi sử dụng sẽ hỗ trợ sắt kẽm kim loại bị ăn mòn chậm hơn, đồ vật được bền vững hơn.

Câu 17. D

BaSO4 không tan trong nước.

Câu 18. D

Đun nóng chất béo trong dung dịch NaOH thu được muối natri của axit béo và glixerol.

Câu 19. D

Sử dụng quỳ tím:

+ Quỳ tím chuyển sang red color → HCl.

+ Quỳ tím chuyển sang màu xanh → NaOH.

+ Quỳ tím không chuyển màu → NaCl.

Câu 20. B

Khí SO2 không màu, mùi hắc. Dung dịch CuSO4 có màu xanh.

Câu 21. A

Câu 22. B

  Na2O + H2O → 2NaOH

  SO2 + H2O ⇄ H2SO3

Câu 23. C

  R + Cl2 → RCl2

Bảo toàn khối lượng có: mclo = mmuối – mM = 27 – 12,8 = 14,2 gam

Vậy sắt kẽm kim loại R là Cu.

Câu 24. B

Gọi công thức phân tử của X có dạng: CxHyOzNt

Ta có:

Vậy công thức đơn thuần và giản dị nhất của X là: (C3H7O2N)n

Khối lượng mol phân tử của X là 89 (g/mol) → 89n = 89 → n = 89.

Vậy công thức phân tử của X là C3H7O2N.

Câu 25. A

Đạm ure: CO(NH2)2.

Câu 26. C

Các phản ứng xẩy ra:

  2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2 (↑) + H2O

  Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 (↓) + 2NaOH

  BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 (↓) + 2NaCl

Câu 27. B

  3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 (↓) + 3NaCl.

Câu 28. D

Ta có:

Vậy sau phản ứng thu được hai muối là NaHCO3 và Na2CO3.

Câu 29. B

Câu 30. A

Phương pháp điều chế nhôm trong công nghiệp là điện phân nóng chảy Al2O3

Câu 31. A

Gọi số mol của Mg, Al và Fe lần lượt là x, y và z mol

Phần 1:

Phần 2:

Câu 32. B

A sai do C không phản ứng được với Al2O3.

C sai do O2 không phản ứng với Ca(OH)2

D sai do CO không phản ứng với Ca(OH)2.

Câu 33. D

CH4, C2H6, C2H2 là những hiđrocacbon.

Câu 34. A

Protein, tinh bột, xenlulozơ là những polime vạn vật thiên nhiên.

Câu 35. B

  2CH3COOH + 2K → 2CH2COOK + H2 (↑)

Câu 36. C

CO2, SO2: oxit axit.

BaO, Na2O: oxit bazơ.

CO: oxit trung tính.

Câu 37. A

Gọi số mol của Mg và Fe lần lượt là x và y (mol)

mhh = 8 gam → 24x + 56y = 8 (1)

PTHH:

Câu 38. B

pH = 3 < 7 → dung dịch có môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit.

Câu 39. D

Axetilen là chất khí ở Đk thường, hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch nước brom, có tác dụng làm quả xanh mau chín.

Câu 40. A

B sai vì hai chất đều phải có 2 nguyên tử C, 6 nguyên tử H và 1 nguyên tử O.

C sai vì hai chất đều phải có khối lượng mol phân tử là 46.

D sai vì hai chất đều phải có công thức phân tử là C2H6O.

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề Ôn thi vào 10 (Tự Luận – Trắc Nghiệm)

Năm học 2022 – 2022

Môn: Hóa học lớp 9

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

Cho nguyên tử khối của những nguyên tố: C = 12; H = 1; N = 14; S = 32; Ca = 40; Mg = 24; Al = 27; Fe = 56; Ag = 108; Zn = 65; Si = 28; Cl = 35,5; Ba = 137.

A. Phần trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào 1 trong những chữ A, B, C, D phương án chọn đúng.

Câu 1. Dãy chất nào dưới đây tác dụng được với dung dịch NaOH?

Quảng cáo

 A. CuO, CuSO4, SO2.

 B. Al, Fe2O3, HCl.

 C. H2SO4, FeSO4, CO2.

 D. KCl, MgSO4, SO2.

Câu 2. Hãy chọn một thuốc thử để phân biệt 3 dung dịch không màu chứa trong 3 lọ bị mất nhãn: BaCl2, Na2CO3, NaCl.

 A. dd HCl.

 B. dd H2SO4.

 C. dd AgNO3.

 D. Quỳ tím.

Câu 3. Có thể dùng chất nào sau này để làm sạch muối AlCl3 có lẫn CuCl2?

 A. Zn.

 B. Mg.

 C. Al.

 D. AgNO3.

Quảng cáo

Câu 4. Để làm khô khí SO2 có lẫn hơi nước – người ta dẫn khí này qua dung dịch?

 A. NaOH đặc.

 B. H2SO4 đặc.

 C. Ca(OH)2 dư.

 D. NaCl.

Câu 5. Cho sơ đồ phản ứng:

  

Chất Z có công thức là

 A. Fe2O3

 B. FeO

 C. Fe3O4

 D. Fe(OH)2

Câu 6. Để pha loãng dung dịch H2SO4 đặc một cách bảo vệ an toàn và uy tín phải

 A. cho nước từ từ vào axit.

 B. đổ nhanh nước vào axit.

 C. cho từ từ axit vào nước.

 D. đổ thật nhanh axit vào nước.

Quảng cáo

Câu 7. Chỉ dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể phân biệt được cặp sắt kẽm kim loại nào sau này?

 A. Fe, Cu.

 B. Al, Fe.

 C. Mg, Fe.

 D. Fe, Ag.

Câu 8. Hòa tan hoàn toàn 3,25 gam một sắt kẽm kim loại M (hóa trị II) bằng dung dịch H2SO4 loãng thu được một,12 lít khí H2 (ở đktc). Kim loại M là

 A. Zn

 B. Fe

 C. Mg

 D. Ca

Câu 9. Biết nguyên tử của nguyên tố X có cấu trúc gồm 3 lớp electron và lớp ngoài cùng có 5 electron. Vậy X thuộc

 A. nhóm III, chu kỳ luân hồi 3.

 B. nhóm V, chu kỳ luân hồi 5.

 C. nhóm III, chu kỳ luân hồi 5.

 D. nhóm V, chu kỳ luân hồi 3.

Câu 10. Hãy chỉ ra những cặp chất hoàn toàn có thể làm mất đi màu dung dịch brom?

 A. CH4, C2H4,

 B. C2H4, C6H6,

 C. C2H4, C2H2,

 D. CH4, C6H6.

Câu 11. Pha 8 lít rượu etylic với 12 lít nước thu được dung dịch có độ rượu là

 A. 15°

 B. 60°

 C. 40°

 D. 66,66°.

Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được khí CO2 và hơi nước có tỉ lệ số mol là 2 : 1. Vậy công thức của X là

 A. C2H4

 B. C2H6

 C. C3H8

 D. C2H2

Câu 13. Để thu được 44,8 lít khí H2 (đktc) thì lượng Na cho phản ứng với rượu etylic dư là

 A. 23g.

 B. 92g.

 C. 46g.

 D. 9,2g.

Câu 14. Nhóm chất đều phản ứng với Na là

 A. CH3COOH, C6H6

 B. C4O10, C2H5OH

 C. H2O, C2H5OH

 D. C2H5OH, C2H2

Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn 40 ml rượu etylic chưa rõ độ rượu thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc), (Drượu = 0,8 gam/ml). Vậy rượu etylic có độ rượu là

 A. 57,5°

 B. 46°

 C. 60°

 D. 68,5°

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hiđrocacbon A thu được 6,72 lít CO2 và 5,4 gam hơi nước (những thể tích khí và hơi đo ở đktc). Công thức phân tử của A là

 A. C3H8

 B. C4H8

 C. C2H4

 D. C3H6

B. Phần tự luận

Câu 1. (1,5 điểm)

Viết những PTHH thực thi những chuyển hóa sau (ghi rõ Đk phản ứng, nếu có)

C6H12O6 → C2H5OH → CH3COOH → CH3COOC2H5

Câu 2. (1,5 điểm) Bằng phương pháp hóa học nhận ra 3 khí không màu: C2H4, CO2, CH4 chứa trong những bình mất nhãn.

Câu 3. (3 điểm) Hòa tan hoàn toàn 10,6 gam Na2CO3 vào dung dịch CH3COOH 0,5M.

1. Viết phương trình hóa học xẩy ra và gọi tên muối tạo thành.

2. Tính

a/ Thể tích khí thoát ra ở đktc.

b/ Thể tích dung dịch CH3COOH đã phản ứng.

3. Dẫn toàn bộ lượng khí thoát ra ở trên vào trong bình đựng 1 lít dung dịch NaOH 0,1M. Tính khối lượng muối tạo thành (biết: Na = 23; C = 12).

A. Phần trắc nghiệm

Câu 1. C

  H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O

  FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

  CO2 + 2NaOH (dư) → Na2CO3 + H2O

Câu 2. B

Sử dụng dung dịch H2SO4:

+ Có kết tủa trắng xuất hiện → BaCl2

  H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 (↓ trắng) + 2HCl

+ Có khí thoát ra → Na2CO3

  H2SO4 + Na2CO3 → Na2SO4 + CO2 ↑ + H2O

+ Không có hiện tượng kỳ lạ xuất hiện → NaCl

Câu 3. C

  2Al + 3CuCl2 → 2AlCl3 + 3Cu (↓)

Sử dụng một lượng dư Al sẽ làm sạch được muối AlCl3 có lẫn CuCl2.

Câu 4. B

Dung dịch được sử dụng để làm khô SO2 phải hút nước nhưng không tác dụng với SO2. Vậy H2SO4 đặc thỏa mãn nhu cầu.

Câu 5. A

  

Câu 6. C

Để pha loãng axit sunfuric đặc một cách bảo vệ an toàn và uy tín phải cho từ từ axit vào nước và khuấy nhẹ bằng đũa thủy tinh.

Câu 7. B

Dùng dung dịch NaOH hoàn toàn có thể phân biệt được hai sắt kẽm kim loại Al và Fe.

Hiện tượng:

+ Kim loại tan dần, có khí thoát ra → sắt kẽm kim loại Al

  2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2 (↑)

+ Không có hiện tượng kỳ lạ gì → sắt kẽm kim loại Fe.

Câu 8. A

Câu 9. D

X có 3 lớp electron → thuộc chu kỳ luân hồi 3

X có 5 electron lớp ngoài cùng → thuộc nhóm VA.

Câu 10. C

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

  C2H2 + 2Br2 → C2H2Br4

Câu 11. C

Câu 12. D

Câu 13. B

Câu 14. C

  2Na + 2H2O → 2NaOH + H2(↑)

  2Na + 2C2H5OH → 2C2H5ONa + H2 (↑)

Câu 15. A

Câu 16. D

Đặt công thức phân tử của A là CxHyOz

B. Phần tự luận

Câu 1. Mỗi phương trình hóa học 0,5 điểm

Câu 2.

– Đánh số thứ tự từng bình mất nhãn.

– Dẫn lần lượt từng khí qua ống nghiệm đựng dung dịch brom, nếu dung dịch brom nhạt màu dần đến mất màu → C2H4.

  C2H4 + Br2 → C2H4Br2

– Hai khí còn sót lại không làm mất đi màu dung dịch brom. Dẫn lần lượt từng khí qua ống nghiệm đựng nước vôi trong.

+ Nếu xuất hiện kết tủa trắng → CO2.

  CO2 + Ca(OH)2 (dư) → CaCO3 (↓ trắng) + H2O

+ Không hiện tượng kỳ lạ → CH4.

– Dán nhãn từng lọ chứa khí.

Câu 3.

1. Na2CO3 + 2CH3COOH → 2CH3COONa + CO2 (↑) + H2O

Muối tạo thành: CH3COONa: natri axetat.

2. Số mol Na2CO3 là:

→ Sau phản ứng CO2 và NaOH hết thu được muối NaHCO3

Xem thêm những đề kiểm tra, đề thi những môn học lớp 9 tinh lọc, có đáp án hay khác:

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi những môn học lớp 9 năm học 2022 – 2022 học kì 1 và học kì 2 được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề thi mới Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm trên cao trong những bài thi lớp 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa Free.

Giải đáp vướng mắc về De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết De thi chọn khối lớp 10 môn Hóa vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#thi #chọn #khối #lớp #môn #Hóa