Kinh Nghiệm Hướng dẫn Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-10 09:07:07 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

256

dd chứa ion H+ (vd HCl_ hoàn toàn có thể  td với toàn bộ những ion trong nhóm nào sau này:

A. hso4-,hco3-,cL-   B.HSO4-,HCO3-,CO3 2-    C.HCO3-,CO3 2-,S2-    D.HSO4-, CO3 2-,S 2-

Đề bài:

       A. CaCO3, Na2SO3, CuCl2          B. Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO, CuO

       C. OH-, CO32-, Na+, K+               D. Tất cả đáp án trên

ĐÁP ÁN: B

Dung dịch chứa ion OH- hoàn toàn có thể tác dụng với toàn bộ ion trong nhóm nào:
A. NH4+, Na+, Fe2+, Fe3+B. Ca2+, Fe2+, Fe3+, Al3+C. Al3+, NH4+, Fe2+, Fe3+D. Al3+, Fe2+, NH4+, Ba2+

Dãy gồm những chất hoàn toàn có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Trong một dung dịch hoàn toàn có thể cùng tồn tại những ion sau:

Dãy gồm những ion không thể cùng tồn tại trong một dung dịch là

Phản ứng nào sau này không phải là phản ứng trao đổi?

Cặp chất nào sau này không thể tồn tại trong một dung dịch?

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết thêm thêm

Ion (CO_3^2 – ) cùng tồn tại với những ion sau trong một dung dịch:

Cho sơ đồ sau:  X + Y → CaCO3 + BaCO3 + H2O

X,Y hoàn toàn có thể là

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li chỉ xẩy ra khi

Dung dịch nào sau này không tác dụng với dung dịch HCl loãng?

Cặp chất nào sau này tác dụng với nhau tạo ra thành phầm đều là chất khí?

Phương trình hóa học nào viết sai so với phản ứng xẩy ra?

Cho 7,65 gam hỗn hợp Al và Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M, thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 16,5 gam kết tủa gồm 2 chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lượng kết tủa lớn số 1, lọc kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau này?

Trộn lẫn hỗn hợp những ion sau:

(I) K+, CO32-, S2- với H+, Cl-, NO3-     

(II) Na+, Ba2+, OH- với H+, Cl-, SO42-

(III) NH4+, H+, SO42- với Na+, Ba2+, OH-      

(IV) H+, Fe2+, SO42- với Ba2+, K+, OH-

(V) K+, Na+, HSO3- với Ba2+, Ca2+, OH-

(VI) Cu2+, Zn2+, Cl- với K+, Na+, OH-

Trường hợp hoàn toàn có thể xẩy ra 3 phản ứng là :

Có 2 dung dịch chứa 2 cation và 2 anion không trùng nhau trong những ion sau: K+ (0,15 mol), Mg2+ (0,1 mol), NH4+ (0,25 mol), H+ (0,25 mol), Cl- (0,1 mol), SO42- (0,075 mol), NO3- (0,25 mol), CO32- (0,15 mol). Một trong 2 dung dịch trên chứa những ion nào dưới đây?

Cho dãy những ion sau:

(a) H+, Fe3+, NO3-, SO42-                                                                          (b) Ag+, Na+, NO3-, Cl-

(c) Al3+, NH4+, Br-+, OH-                                                                         (d) Mg2+, K+, SO42-, PO43-

(e) K+, HPO42-, Na+, OH-                                                                        (g) Fe2+, Na+, HSO4-, NO3-

(h) Ag+, NH4+, SO42-, I-                                                                            (i) Mg2+, Na+, SO42-

Số dãy gồm những ion cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Các dung dịch riêng không liên quan gì đến nhau: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là

Dung dịch chứa ion H+ hoàn toàn có thể phản ứng với dung dịch chứa những ion hay phản ứng với những chất rắn nào sau này:         

A.

B.

Cu(OH)2, Fe(OH)2, FeO, CuO

C.

D.

Trang chủ

Sách ID

Khóa học miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Đáp án:

Giải thích tiến trình giải:

Dung dịch chứa ion H+ (ví dụ HCl) hoàn toàn có thể tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm nào dưới đây? Viết phương trình ion của phản ứng xẩy ra? a. HSO4-, HCO3 , Cl- b. HSO4-, HCO3 , CO32 c. HCO3 , CO32 , S2-d. HSO4-, CO32 , S2

HCO3+H->H2O+CO2

CO3+H->>.H2O+CO2

S+H->H2S

Reply
3
0
Chia sẻ

Review Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dung dịch chứa H+ tác dụng với toàn bộ những ion trong nhóm vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dung #dịch #chứa #tác #dụng #với #tất #cả #những #ion #trong #nhóm