Mẹo Hướng dẫn Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau 2022

Pro đang tìm kiếm từ khóa Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau được Update vào lúc : 2022-05-06 06:25:13 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

130

Glucozơ, fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau ?

Nội dung chính

 • Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 11
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 10
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 9
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 8
 • Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 7
 • Đáp án A
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. H2 /Ni, t°     B. Cu(OH)2    C. (CH3CO)2O    D. Na

Tác dụng với H2 đáp án A cho cùng thành phầm

Câu hỏi hot cùng chủ đề

 • Dãy những chất đều phản ứng với dung dịch HCl là

  A. NaOH, Al, CuSO4, CuO

  B. Cu (OH)2, Cu, CuO, Fe

  C. CaO, Al2O3, Na2SO4, H2SO4

  D. NaOH, Al, CaCO3, Cu(OH)2, Fe, CaO, Al2O3

Bài tập trắc nghiệm về Este và chất béo Đúng Sai

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 11

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 10

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 9

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 8

Trắc nghiệm lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm – Phần 7

Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Phản ứng nào sau này chứng tỏ glucozơ có cấu trúc mạch vòng?

Xem đáp án » 18/06/2022 3,327

Nhóm chất đều tham gia phản ứng thuỷ phân là

Xem đáp án » 18/06/2022 1,779

Thuỷ phân hỗn hợp gồm 34,2 gam saccarozơ và 68,4 gam mantozơ thuở nào gian thu được dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất đều là 75%). Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sau phản ứng số mol Ag thu được là

Xem đáp án » 18/06/2022 674

Cho những chất:  X: glucozơ; Y: Saccarozơ; Z: Tinh bột; T: Glixerin; H: Xenlulozơ. Những chất bị thuỷ phân là:

Xem đáp án » 18/06/2022 456

Phát biểu nào sau này là sai?

Xem đáp án » 18/06/2022 309

Phản ứng nào sau này không dùng làm vị trí căn cứ để xác lập công thức cấu trúc của glucozơ ?

Xem đáp án » 18/06/2022 301

Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế được là 

Xem đáp án » 18/06/2022 301

Khối lượng phân tử trung bình của xenlulozơ trong sợi bông là 4860000 đvC . Vậy số gốc glucozơ có trong xenlulozơ nêu trên là :

Xem đáp án » 18/06/2022 218

Cho lên men 1 m3nước rỉ đường glucozơ thu được 60 lít cồn 96o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic bằng 0,789 g/ml ở 20oC và hiệu suất quy trình lên men đạt 80%. Khối lượng glucozơ có trong nước rỉ đường glucozơ là

Xem đáp án » 18/06/2022 146

Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hóa: 

Z →CuOH2/OH-  dung dịch xanh lam →to  kết tủa đỏ gạch

Vậy Z không thể là chất nào trong những chất cho dưới đây?

Xem đáp án » 18/06/2022 142

Phát biểu không đúng là:

Xem đáp án » 18/06/2022 137

Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp chất lên men thành rượu. Thể tích rượu 40o thu được (biết rượu nguyên chất có khối lượng riêng 0,8 g/ml và trong quy trình chế biến, rượu bị hao hụt mất 10%) là 

Xem đáp án » 18/06/2022 103

Để tráng bạc một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 36 gam glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch AgNO3 trong amoniac. Khối lượng bạc đã sinh ra bám vào mặt kính của gương và khối lượng AgNO3 cần dùng lần lượt là

Xem đáp án » 18/06/2022 101

Có 3 chất saccarozơ, mantozơ, anđehit axetic. Dùng thuốc thử nào để phân biệt?

Xem đáp án » 18/06/2022 79

Glucozơ, fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau ?

A. H 2 /Ni,  t o  

B.  Cu OH 2

C.  CH 3 CO 2 O

D. Na

Các vướng mắc tương tự

Cho những phát biểu sau:

(a)    Saccarozơ bị thủy phân trong dung dịch kiềm loãng, đun nóng tạo thành glucozơ.

(b)    Dung dịch glucozơ không làm mất đi màu nước brom.

(c)     Glucozo và fructozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.

(d)    Amilopectin có cấu trúc mạng lưới không khí.

(e)     Xenlulozơ không phản ứng với Cu(OH)2.

(f)     Hồ tinh bột phản ứng vói I2 tạo ra thành phầm có màu xanh tím.

Số phát biểu đúng là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Cho những phát biểu sau :

(a) Glucozơ và fructozơ phản ứng với H2 (to, Ni) đều cho thành phầm là sobitol.

(b) Trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, glucozơ và fructozơ hoàn toàn có thể chuyển hóa lẫn nhau.(c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3.

(d) Trong dung dịch, glucozơ và fructozơ đều hòa

Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh lam.

(e) Fructozơ là hợp chất đa chức.

(f) Có thể điều chế ancol etylic từ glucozơ bằng phương pháp sinh hóa.

Số phát biểu đúng là :

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4

(a) Khi đun nóng fructozơ với Cu(OH)2/NaOH thu được kết tủa Cu2O

(c) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.

(e) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit, khi đun với dung dịch H2SO4 loãng thì thành phầm thu được đều phải có phản ứng tráng gương.

(a) Glucozơ và fructozơ đều là cacbohiđrat.

(c) Glucozơ và fructozơ đều phải có phản ứng tráng bạc.

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau này tạo ra cùng một thành phầm ?

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau này tạo ra cùng một thành phầm ?

A. H2/Ni, to.

B. Cu(OH)2 (to thường).

C. dung dịch brom.

D. O2 (to, xt).

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau này tạo ra cùng một thành phầm?

A. H2/Ni, t0

B. Cu(OH)2 (t0 thường)

C. dung dịch brom

D. O2 (t0, xt)

Fructozơ và glucozơ phản ứng với chất nào sau này tạo ra cùng một thành phầm ?

A. H2/Ni, to

B. Cu(OH)2 (to thường)

C. dung dịch brom

D. O2 (to, xt)

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau Free.

Giải đáp vướng mắc về Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Glucozơ và fructozơ phản ứng với chất nào sau này tạo thành thành phầm có công thức cấu trúc giống nhau vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Glucozơ #và #fructozơ #phản #ứng #với #chất #nào #sau #đây #tạo #thành #sản #phẩm #có #công #thức #cấu #tạo #giống #nhau