trang chủ/ Môn Học/Môn Văn/Buồn trông cửa ngõ bể chiều hôm,Thuyền ai thập thò cánh buồm xa xa.Buồn trông ngọn gàng nước new sa,Hoa trôi man mác biết là về đâu?Buồn trông nội cỏ dà