Contents

Mẹo về Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính 2022

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính được Update vào lúc : 2022-04-14 10:04:17 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

302

Hợp nhất báo cáo tài chính | Áp dụng cho những doanh nghiệp hoạt động và sinh hoạt giải trí dưới hình thức công ty mẹ – công ty con thuộc những ngành, những thành phần kinh tế tài chính khi lập và trình diễn Báo cáo tài chính hợp nhất. Ví dụ phong phú bút toán hợp nhất báo cáo tài chính cùng Kế toán Việt Hưng.

Nội dung chính

  • 1. Báo cáo tài chính hợp nhất gồm có những gì?
  • 2. Phương cách hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con
  • 2.1 Ví dụ xác lập lợi thế thương mại 
  • 2.2 Ví dụ loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty con 
  • 2.3 Ví dụ Công ty con và công ty link tóm gọn về Cp đã phát hành (Cp quỹ)

[BÚT TOÁN] Ví dụ cách hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con

1. Báo cáo tài chính hợp nhất gồm có những gì?

Báo cáo tài chính hợp nhất năm và Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ gồm:

– Bảng cân đối kế toán hợp nhất

– Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hợp nhất

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất

CLICK:   ĐĂNG KÝ HỌC MIỄN PHÍ PHÂN TÍCH BCTC

Nhấn Đăng Ký

2. Phương cách hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con

2.1 Ví dụ xác lập lợi thế thương mại 

Lợi thế thương mại hoặc lãi từ thanh toán giao dịch thanh toán mua rẻ được xác lập là chênh lệch giữa giá phí khoản vốn và giá trị hợp lý của tài sản thuần hoàn toàn có thể xác lập được của công ty con tại ngày mua do công ty mẹ sở hữu (thời gian công ty mẹ sở hữu quyền trấn áp công ty con) tại khoản 9 Điều 10 Thông tư 202/2014/TT-BTC.

Ví dụ 1a: Xác định lợi thế thương mại trong thanh toán giao dịch thanh toán hợp nhất marketing thương mại qua một lần mua

Ngày đầu Tiên/01/20×0, Công ty mẹ mua 60% Cp của Công ty con với trị giá là 200 tỷ VNĐ. Cùng ngày này, Tài sản thuần của công ty con theo giá trị hợp lý là 250 tỷ VNĐ (Bao gồm vốn Cp là 100 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 150 tỷ VNĐ). Lợi thế thương mại được xác lập như sau (Đơn vị tính: Tỷ đồng):

Giá phí khoản vốn của công ty mẹ

Phần sở hữu của công ty mẹ trong tài sản thuần của công ty con 250 x 60%

Lợi thế thương mại

200

150

50

Ví dụ 1b: Xác định lợi thế thương mại và giá phí hợp nhất marketing thương mại qua nhiều quy trình

Công ty mẹ mua một công ty con như sau:

Đơn vị tính: Triu đồng

Thời điểm
Số lượng Cp mua
Giá phí
Số dư LNSTCPP
1/1/20×1
1.000.000
15.000
20.000
1/1/20×2
1.500.000
40.000
30.000
1/1/20×3
3.000.000
75.000
50.000
Cộng
5.500.000
130.000
100.000

Biết rằng công ty con có tổng số 10.000.000 Cp. Tại ngày một/1/20×3, giá trị thị trường của Cp công ty con là 25.000đ/cp. Việc xác lập giá phí hợp nhất marketing thương mại và lợi thế thương mại được thực thi như sau:

 

Giá phí khoản vốn tại ngày mua (mua thêm 30%)

Giá phí khoản vốn của 2 lần mua trước tính theo giá trị hợp lý tại lần mua đạt được quyền trấn áp (10%+15%)x250.000

Mẹ 55%

75.000

62.500

Tổng giá phí góp vốn đầu tư vào công ty con
(a)
137.500
Giá trị hợp lý tài sản thuần công ty con tại ngày mua
150.000
 
Phần sở hữu của công ty mẹ trong tài sản thuần của công ty con (150.000×55%)
(b)
82.500
Lợi thế thương mại
(a) – (b)
55.000

2.2 Ví dụ loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty con 

  • Trường hợp trước thời điểm ngày công ty mẹ đạt được quyền trấn áp, công ty mẹ không còn ảnh hưởng đáng kể với công ty con và khoản vốn được trình diễn theo phương pháp giá gốc
  • Trường hợp trước thời điểm ngày công ty mẹ đạt được quyền trấn áp, công ty con là công ty link của công ty mẹ và được trình diễn theo phương pháp vốn chủ sở hữu (tại Điều 15, Khoản 1 Điều 16 Thông tư 202/2014/TT-BTC)

 Ví dụ 2a: Hợp nhất marketing thương mại qua nhiều quy trình – Trường hợp trước lúc trấn áp công ty con, nhà góp vốn đầu tư không còn ảnh hưởng đáng kể với bên được góp vốn đầu tư, khoản vốn được ghi nhận theo phương pháp giá gốc

Nhà góp vốn đầu tư mua 20% Cp của công ty A (tương tự 1 triệu Cp) vào trong ngày thứ nhất/01/20×3 với trị giá là 35 tỷ VNĐ bằng tiền mặt. Tại ngày này, giá trị hợp lý của tài sản thuần hoàn toàn có thể xác lập được của công ty A là 100 tỷ VNĐ và giá trị ghi sổ của tài sản thuần là 80 tỷ VNĐ. Công ty A không còn những số tiền nợ tiềm tàng tại ngày mua. Bảng cân đối kế toán của công ty A tại ngày thứ nhất/01/20×3 như sau (Đơn vị tính: triệu đồng)

Bảng cân đi kế toán tại ngày một/1/20×3 của công ty A
Giá trị ghi sổ
Giá trị hợp lý
Tiền mặt và những khoản phải thu
20.000
20.000
Bất động sản góp vốn đầu tư
60.000
80.000
Cộng
80.000
100.000
Vốn Cp: 5.000.000 Cp
50.000

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

30.000

80.000

Trong năm 20X3, trên Báo cáo kết quả marketing thương mại của công ty A có 60 tỷ VNĐ lợi nhuận sau thuế (biết rằng trong năm công ty A chưa trả cổ tức). Ngoài ra, giá trị Bất động sản góp vốn đầu tư của công ty A đã tiếp tục tăng thêm 30 tỷ VNĐ lên 110 tỷ VNĐ. Trên Bảng cân đối kế toán của Công ty A, giá trị bất động sản góp vốn đầu tư vẫn ghi nhận theo giá gốc là 60 tỷ VNĐ. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20X3 của công ty A và giá trị hợp lý của tài sản hoàn toàn có thể xác lập được như sau:

Bảng cân đi kế toán tại ngày 31/12/20×3 của công ty A

Giá trị ghi sổ
Giá trị hợp lý

Tiền và những khoản phải thu
80.000
80.000
Bất động sản góp vốn đầu tư
60.000
110.000
Cộng
140.000
190.000
Vốn Cp: 5.000.000 Cp
50.000

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

90.000

140.000

Ngày đầu Tiên/01/20X4, nhà góp vốn đầu tư mua thêm 60% Cp của công ty A với giá 220 tỷ VNĐ, do đó đạt được quyền trấn áp. Trước khi đạt được quyền trấn áp, nhà góp vốn đầu tư không còn ảnh hưởng đáng kể riêng với công ty A, khoản vốn vào công ty A được ghi nhận theo giá gốc. Giá thị trường của Cp của công ty A tại ngày một/1/20X4 là 60.000đ/Cp. Bảng cân đối kế toán của công ty mẹ tại 31/12/20X3 như sau (cty tính: triệu đồng)

Tiền và những khoản phải thu

Đầu tư vào công ty A

Cộng

Vốn Cp:

Cộng

265.000

35.000

300.000

300.000

300.000

(1) Xác định giá phí hợp nhất marketing thương mại và lợi thế thương mại

Giá mua 60% Cp của công ty A tại ngày thứ nhất/01/20X4

Giá trị hợp lý của khoản vốn ban đầu (1 triệu Cp)

Cộng

Giá trị hợp lý tài sản thuần của công ty A tại ngày mua

Phần sở hữu của công ty mẹ

Lợi thế thương mại: 280.000 – 152.000

220.000

60.000

280.000

190.000

152.000

128.000

Trên BCTC riêng của công ty mẹ, khoản vốn ban nguồn vào công ty A được ghi nhận theo giá gốc là 35 tỷ VNĐ. Trên Báo cáo tài chính hợp nhất, khoản vốn này được ghi nhận theo giá trị hợp lý tại ngày đạt được quyền trấn áp (1/1/20X4) là 60 tỷ VNĐ. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá gốc khoản vốn là 25 tỷ VNĐ được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hợp nhất.

(2) Các bút toán hợp nhất như sau (cty tính: triệu đồng):

a) Điều chỉnh giá phí khoản vốn trước kia vào công ty con theo giá trị hợp lý tại ngày mua:

Nợ Đầu tư vào công ty con:

Có Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

25.000

25.000

b) Loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty con

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x80%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x80%)

Nợ Bất động sản góp vốn đầu tư

Nợ Lợi thế thương mại

40.000

72.000

50.000

128.000

Có Đầu tư vào công ty con

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

280.000

10.000

c) Tách quyền lợi cổ đông không trấn áp

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x20%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x20%)

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

10.000

18.000

28.000

Tổng Lợi ích cổ đông không trấn áp sau 2 bút toán trên là 38.000

d) Bút toán kết chuyển: Do kiểm soát và điều chỉnh khoản vốn theo giá trị hợp lý làm phát sinh khoản lãi 25.000 được ghi nhận là lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, vì vậy phải kết chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước lãi sau thuế lên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQHĐKD)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCĐKT)

25.000

25.000

Bảng tổng hợp những chỉ tiêu hp. nhất tại ngày một/1/20X4 như sau:

Công ty mẹ
Công ty con A
Điều chỉnh
Hợp nhất

Nợ

Bảng cân đi kế toán

Tiền mặt và những khoản phải thu
45.000
80.000

125.000
Đầu tư vào công ty con
255.000

25.000a
280.000b

Bất động sản góp vốn đầu tư

60.000
50.000b

110.000
Lợi thế thương mại

128.000b

128.000
Cộng
300.000
140.000

363.000
Vốn Cp
300.000
50.000
40.000b

10.000c

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiếp theo thời gian cuối kỳ trước

90.000
72.000b

18.000c


Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

25.000d
25.000
Lợi ích của cổ đông không trấn áp

10.000b

28.000c

38.000
Cộng

363.000
Báo cáo kết quả marketing thương mại

Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

25.000a
25.000
Lợi nhuận sau thuế

25.000d

25.000
Cộng kiểm soát và điều chỉnh

368.000
368.000

 Ví dụ 2b: Hợp nhất marketing thương mại qua nhiều quy trình – Trường hợp khoản vốn ban đầu được xem một khoản vốn vào công ty link.

Ví dụ này sử dụng những tài liệu như ví dụ 2a ở trên, nhưng nhà góp vốn đầu tư có những ảnh hưởng đáng kể riêng với bên được góp vốn đầu tư.

Ngày 31/12/20X3, khoản vốn ban đầu 20% vào công ty A đã được trình diễn trong Báo cáo tài chính hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Theo đó, khoản vốn được ghi nhận ban đầu với giá gốc là 35 tỷ VNĐ và được kiểm soát và điều chỉnh tăng tương ứng với phần lợi nhuận trong kết quả marketing thương mại của công ty link là 12 tỷ VNĐ (20%x 60 tỷ VNĐ). Báo cáo tài chính hợp nhất của nhà góp vốn đầu tư tại ngày 31/12/2013, trước lúc việc mua thêm 60% vốn cả công ty A như sau (Đơn vị tính: triệu đồng):

Bút toán kiểm soát và điều chỉnh giá trị khoản vốn theo phương pháp vốn chủ sở hữu

Nợ Đầu tư vào công ty link

Có Phần lãi hoặc lỗ trong công ty link kinh doanh, link

12.000

12.000

Bảng Cân đi kế toán hợp nhất tại 31/12/20X3 của nhà góp vốn đầu tư trước lúc đạt được quyền trấn áp đi với công ty A:

Tiền và những khoản phải thu

Đầu tư vào công ty link (theo phương pháp vốn chủ)

Cộng

Vốn Cp

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Cộng

Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại hợp nhất năm 20X3

Phần Lãi, lỗ trong công ty link kinh doanh, link

265.000

47.000

312.000

300.000

12.000

312.000

12.000

Việc lp. Báo cáo tài chính tại ngày một/1/20X4 được thực thi như sau:

 (1) Xác định li thế thương mại:

Việc xác lập lợi thế thương mại được thực thi tương tự ví dụ 3a nêu trên, Từ đó lợi thế thương mại khi góp vốn đầu tư vào công ty A là 128.000.

(2) Bút toán kiểm soát và điều chỉnh

a) Ghi nhận khoản vốn vào công ty link trước kia theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

Nợ góp vốn đầu tư vào công ty con (công ty link trước kia)

Có LNST chưa phân phối lũy tiếp theo thời gian cuối kỳ trước

12.000

12.000

b) Tại ngày một/1/20X4, ngày nhà góp vốn đầu tư trấn áp công ty A, giá trị thị trường Cp của công ty A là 60.000đ/cp, giá trị khoản vốn vào công ty A là 60 tỷ VNĐ. Trên Báo cáo tài chính hợp nhất, nhà góp vốn đầu tư phải ghi nhận khoản lãi là chênh lệch giữa giá trị khoản vốn theo giá trị hợp lý và giá trị khoản vốn theo phương pháp vốn chủ sở hữu (47 tỷ VNĐ) trên Báo cáo tài chính hợp nhất tại

Nợ Đầu tư vào công ty con

Có Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

13.000

13.000

c) Loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty con

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x80%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x80%)

Nợ Bất động sản góp vốn đầu tư

Nợ Lợi thế thương mại

Có Đầu tư vào công ty con

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

40.000

72.000

50.000

128.000

280.000

10.000

d) Tách quyền lợi cổ đông không trấn áp

Nợ Vốn góp của chủ sở hữu (50.000 x20%)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (90.000 x20%)

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

10.000

18.000

28.000

Tổng Lợi ích cổ đông không trấn áp sau 2 bút toán trên là 38.000

e) Bút toán kết chuyển: Do kiểm soát và điều chỉnh khoản vốn theo giá trị hợp lý làm phát sinh khoản lãi 13.000 được ghi nhận là lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính, vì vậy phải kết chuyển khoản qua ngân hàng nhà nước lãi sau thuế lên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQHĐKD)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCĐKT)

13.000

13.000

Bảng tổng hợp những chỉ tiêu hợp nhất tại ngày một/1/20X4 như sau:

Công ty mẹ
Công ty con A
Điều chỉnh
Hợp nhất

Nợ

Tiền mặt và những khoản phải thu
45.000
80.000

125.000
Đầu tư vào công ty con
255.000

12.000a

13.000b

280.000c

Bất động sản góp vốn đầu tư

60.000
50.000c

110.000
Lợi thế thương mại

128.000c

128.000
Cộng
300.000
140.000
 
 
363.000
Vốn Cp
300.000
50.000
40.000c

10.000d

300.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiếp theo thời gian cuối kỳ trước

90.000
72.000c

18.000d

12.000a
12.000
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

13.000e
13.000
Lợi ích của cổ đông không trấn áp

10.000c

28.000d

38.000
Cộng
300.000
140.000
 
 
363.000
Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

13.000b
13.000
Lợi nhuận sau thuế

13.000e

13.000
Cộng
 
 
356.000
356.000
 

2.3 Ví dụ Công ty con và công ty link tóm gọn về Cp đã phát hành (Cp quỹ)

Vào ngày một/1/20X1, Công ty X mua 55% Cp của công ty Y với giá là 198 tỷ VNĐ. Tại ngày này, tài sản thuần của công ty Y theo giá trị hợp lý gồm: Vốn Cp là 100 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 200 tỷ VNĐ.

Vào ngày một/1/20X2, Công ty X mua 46% Cp của công ty Z với giá 276 tỷ VNĐ (tương ứng 9,2 triệu Cp). Tại ngày này, tài sản thuần của công ty Z theo giá trị hợp lý gồm: Vốn Cp là 200 tỷ VNĐ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 300 tỷ VNĐ. Khoản góp vốn đầu tư này được xác lập là khoản vốn vào công ty link.

Ngày 1/1/20X5, cả hai công ty Y và Z tóm gọn về 10% Cp từ thị trường tự do. Giá trị thị trường Cp tóm gọn về của công ty Y là 60đ/cp (tương ứng 60 tỷ VNĐ) và công ty Z là 50.000đ/cp (tương ứng 100 tỷ VNĐ). Kết quả của việc tóm gọn về, Công ty X đạt được quyền trấn áp công ty Z vào trong ngày thứ nhất/01/20X5.

Báo cáo kết quả hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại năm 20X5 của 3 công ty như sau:

X
Y
Z
Lợi nhuận trước thuế
300
120
150
Chi phí thuế
(80)
(30)
(40)
Lợi nhuận sau thuế
220
90
110
Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/20X5

X
Y
Z
Đầu tư vào công ty Y
198


Đầu tư vào công ty Z
276


Tài sản thuần khác
226
290
530
Cộng
700
290
530

Vốn Cp
300
100
200
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
400
250
430
– Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiếp theo thời gian cuối kỳ trước
180
160
320
– LNST chưa phân phối kỳ này
220
90
110
Cổ phiếu quỹ

(60)
(100)
Cộng
700
290
530

Yêu cầu: Lập báo cáo tài chính hợp nhất của công ty X Bhd cho năm tài chính 20X5.

Xác định lợi thế thương mại lúc mua công ty Y (Đơn vị tính: Tỷ đồng):

Giá phí góp vốn đầu tư

Giá trị hợp lý của tài sản thuần của Y (100+200)

Phần sở hữu của công ty mẹ trong tài sản thuần (55%)

Lợi thế thương mại

198

300

165

33

Thay đổi tỷ suất sở hữu của những cổ đông khi công ty Y từ việc tóm gọn về cổ phiếu quỹ:

Công ty mẹ
Cổ đông không trấn áp
Tỷ lệ sở hữu trước lúc công ty Y tóm gọn về Cp quỹ
55%
45%
Tỷ lệ sở hữu sau khi công ty Y tóm gọn về Cp quỹ (55/90)
61.11%
38.89%
Tăng/giảm trong tỷ suất sở hữu
6.11%
(6.11%)

Thay đổi trong tài sản thuần:

Tổng cộng
Công ty mẹ
Cổ đông không trấn áp
Tài sản thuần trước lúc tóm gọn về Cp
260
143

260×55%

117
Tài sản thuần sau lúc tóm gọn về Cp
200
122

200×55/90

78
Phần sở hữu trong tài sản thuần giảm

(21)
(39)
Tiền mặt trả cho cổ đông không trấn áp

——
60
Thay đổi trong giá trị tài sản thuần

(21)
21

Những thay đổi liên quan đến công ty Z

a) Xác định lợi thế thương mại khi sở hữu quyền trấn áp Công ty Z:

Sau khi công ty Z tóm gọn về Cp quỹ, tỷ suất sở hữu của công ty mẹ trong tài sản thuần của công ty Z tăng thêm 51% (46/90). Công ty mẹ xác lập lợi thế thương mại như sau:

Giá trị hợp lý của Cp tóm gọn về: 50.000đ/cp

Công ty mẹ sở hữu: 9,2 triệu Cp

Giá trị hợp lý khoản vốn tại ngày một/1/20X5 là 460 tỷ VNĐ

Công ty Mẹ
Giá chuyển nhượng ủy quyền

Giá trị hợp lý của khoản vốn vào công ty Z trước kia

276
Giá trị khoản vốn theo giá trị hợp đồng tại ngày trấn áp

460
Tài sản thuần theo giá trị hợp lý:

Vốn Cp
200

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 1/1/20X5

Cổ phiếu quỹ

320

(100)

420

Phần sở hữu của công ty mẹ 420 x46/90

215
Lợi thế thương mại

245

b) Xác định khoản lãi do nhìn nhận lại giá trị khoản vốn theo giá trị hợp lý tại ngày một/1/20X5 trên báo cáo tài chính hợp nhất:

– Giá trị khoản vốn theo phương pháp vốn chủ sở hữu khi công ty Z còn là một công ty link được xác lập là 285,2 tỷ VNĐ: 276 tỷ VNĐ (giá gốc) + 9,2 tỷ VNĐ (phần kiểm soát và điều chỉnh tăng tương ứng với 46% trong lãi của công ty link sau ngày góp vốn đầu tư (320-300))

– Phần lãi do nhìn nhận lại khoản vốn theo giá trị hợp lý là: 460 – 285,2 = 174,8

Bút toán hợp nhất:

Bút toán hợp nhất với công ty Y

a) Loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty Y

Nợ Vốn Cp của Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Nợ Lợi thế thương mại

Có Đầu tư vào công ty Y

 

110

33

55

198

(b) Tách quyền lợi cổ đông không trấn áp tại 1/1/20X5

Nợ Vốn Cp của công ty Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy tiếp theo thời điểm đầu kỳ trước

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

 

45

72

 

117

(c) Ghi giảm LICĐKKS do mua Cp quỹ:

Nợ Lợi ích cổ đông không trấn áp

Có Cổ phiếu quỹ

 

60

 

60

(d) Ghi nhận thay đổi trong tài sản thuần của công ty Y

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

 

21

 

21

(e) Tách quyền lợi của cổ đông không trấn áp phát sinh trong kỳ

Nợ Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không trấn áp (90×35/90)

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

 

35

 

35

Bút toán hợp nhất với Công ty Z

(f) Ghi nhận khoản vốn ban nguồn vào công ty Z theo phương pháp vốn chủ sở hữu
9,2

Nợ Đầu tư vào công ty Z

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

9,2
(g) Ghi nhận chênh lệch giữa giá trị hợp lý khoản vốn tại ngày trấn áp và giá trị khoản vốn theo phương pháp vốn chủ sở hữu
174,8

Nợ Đầu tư vào công ty Z

174,8
Có Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

(h) Loại trừ khoản vốn của công ty mẹ vào công ty Z

Nợ Vốn Cp của công ty Z (200×46/90)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (320×46/90)

Nợ Lợi thế thương mại

Có Cp quỹ của công ty Z (100×46/90)

Có Đầu tư vào công ty Z

 

102

164

245

 

51

460

(i) Tách quyền lợi cổ đông không trấn áp thời điểm đầu kỳ

Nợ Vốn Cp của công ty Z (200×44/90)

Nợ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (320×44/90)

Có Cp quỹ của công ty Z (100×44/90)

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

 

98

156

 

49

205

(j) Tách quyền lợi cổ đông không trấn áp phát sinh trong kỳ

Nợ LNST của cổ đông không trấn áp (110 x 44/90)

Có Lợi ích cổ đông không trấn áp

 

54

 

54

k) Bút toán kết chuyển

Bút toán (e) kết chuyển LNST của cổ đông không trấn áp (35)

Bút toán (g) kiểm soát và điều chỉnh tăng lệch giá hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính: 174,8

Bút toán (k) kết chuyển LNST của cổ đông không trấn áp:(54)

Cộng

Nợ Lợi nhuận sau thuế (BCKQKD)

Có Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

85.8
 

85.8

 

85.8

Bảng tổng hợp những chỉ tiêu hợp nhất như sau:

Chỉ tiêu
Công ty mẹ
Công ty Y
Công ty Z
Điều chỉnh
Hợp nhất
Nợ

Đầu tư vào Y
198

198a

Đầu tư vào Z
276

174,8g

9,2f

460h

Tài sản thuần khác
226
290
530

1.046
Lợi thế thương mại

33a

245h

278
Tổng tài sản thun
700
290
530
 
 
1.324
Vốn Cp
300
100
200
55a

45b

102h

98i

300
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời gian cuối kỳ trước
180
160
320
110a

72b

164h

156i

9,2f
167,2
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này
220
90
110
21d
85,8k
484,8
Cổ phiếu quỹ

(60)
(100)

60c

51h

49i

Lợi ích cổ đông không trấn áp

60c
117b

21d

35e

205i

54j

372
Tng vn chủ sở hữu
700
290
530
 
 
1.324
Doanh thu hoạt động và sinh hoạt giải trí tài chính

174,8g
174,8
Lợi nhuận trước thuế
300
120
150

570
Chi phí thuế
(80)
(30)
(40)

(150)
Lợi nhuận sau thuế
220
90
110
85.8k

594,8
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không trấn áp

35e

54j

 

89

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ

505.8
Cộng kiểm soát và điều chỉnh

1.519,8
1.519,8

TẢI VỀ – Ví dụ những bút toán hợp nhất báo cáo tài chính (xem rõ ràng hơn)

://.youtube/watch?v=cjYGHGD3UD4

Các Khoá học Kế toán Online với Giáo viên riêng trực tiếp đa nghành

Trên đấy là một vài ví dụ bút toán trong hợp nhất báo cáo tài chính công ty mẹ con mong rằng sẽ bài viêt hữu ích riêng với bạn xem – Tham gia ngay những khoá học làm, lập & nộp BCTC Online 1 kèm 1 trực tiếp tại Kế Toán Việt Hưng

CAM KẾT TỰ MÌNH LÊN CẢ BCTC!

Reply
0
0
Chia sẻ

Review Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những ShareLink Download Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Hướng #dẫn #hợp #nhất #báo #cáo #tài #chính