Kinh Nghiệm Hướng dẫn Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là được Update vào lúc : 2022-04-27 15:08:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

229

Một gen có chiều dài 4080  A o  và tổng số 2950 link hiđro. Số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là:

A. A = T = 650, G = X = 550.

B. A = T = 550, G = X = 650.

C. A = T = 400, G = X = 600.

D. A = T = 600, G = X = 400.

Các vướng mắc tương tự

Một gen ở sinh vật nhân thực có số lượng nhiều chủng loại nuclêôtit là : A = T = 600 và G = X = 300. Tổng số link hiđrô của gen này là

A. 2100

B. 1200

C. 1500

D. 1800

(1) Mạch 1 của gen là mạch gốc và k = 2.

(3) mARN có U = 600, A = 300, G = 450, X = 150.

(4) Mạch 1 của gen có (A+X)/(T+G)= 9/21.

A. 3.

B. 1.

C. 4. 

D. 2.

Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số link hiđro là 3900. Có hiệu số giữa nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại khác là 300. Tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen trên là:

A. 0,67

B. 0,60

C. 1,50

D. 0,50

Một gen ở sinh vật nhân thực có tổng số link hiđro là 3900. Có hiệu số giữa nuclêôtit loại G và nuclêôtit loại khác là 300. Tỉ lệ (A + T)/(G + X) của gen trên là

A. 0,50.

B. 0,60.

C. 1,50.

D. 0,67.

Một gen có tổng số 2128 link hiđrô. Trên mạch của một gen có số nuclêôtit loại A bằng số nucỉêôtit loại T, số nuclêôtit loại G gấp hai lần số nuclêôtit loại A, nuclêôtit loại X gẩp 3 lần số nuclêôtit loại T. Có bao nhiêu phát biểu sau này đúng?

I. Số nuclêôtit loại A của gen là 224 nuclêôtit.

II. Mạch 2 của gen có .

III. Tỉ lệ % số nuclêôtit mỗi loại của gen là: %A = %T = 28,57% ; %G = %X = 21,43%.

IV. Mạch 1 của gen có .

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 408 nm và số nuclêôtit loại G chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Mạch thứ nhất của gen có 200 nuclêôtit loại T và số nuclêôtit loại X chiếm 15% tổng số nuclêôtit của mạch. Có bao nhiêu phát biểu nào sau này đúng?

(1). Mạch 1 của gen có tỉ lệ ( T + X)/(A+G) = 19/41.

(2). Mạch 2 của gen có tỉ lệ A/X = 1/3.

(3). Khi gen thực thi nhân đôi liên tục 5 lần thì số nuclêôtit trong toàn bộ những gen con là 74400.

(4). Gen bị đột biến điểm làm tăng 1 link hidro thì số nuclêôtit loại G của gen sau đột biến là 479.

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

1. Số lượng nuclêôtit của từng loại gen B là A=T=300; G=X=900.

3. Tổng số link hiđrô của alen b là 2699 link.

5. Dạng đột biến xẩy ra là thay thế cặp G-X bằng cặp A-T. Đây là dạng đột biến hoàn toàn có thể làm thay đổi trình tự axit amin trong protein và làm thay đổi hiệu suất cao của protein.

Gen A có 6102 link hiđro và trên mạch hai của gen có X = 2A = 4T; trên mạch một của gen có X = A + T. Gen bị đột biến điểm hình thành nên gen a, gen a có thấp hơn gen A 3 link hiđro. Số nuclêôtit loại G của gen a là

A. 1581

B. 678

C. 904

D. 1582

I. Gen m và gen M có chiều dài bằng nhau.

III. Gen m có 559 nuclêôtit loại T.

IV. Nếu cặp gen Mm nhân đôi 2 lần thì nên môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên phục vụ 7809 số nuclêôtit loại X.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Một gen có chiều dài 4080 Aovà tổng số 2950 link hiđro. Số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là:

A. A = T = 650, G = X = 550

B. A = T = 550, G = X = 650

C. A = T = 400, G = X = 600

D. A = T = 600, G = X = 400

Một gen có chiều dài 4080Aovà tổng số 2950 link hiđro. Số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là:

A.A = T = 650, G = X = 550.

Đáp án đúng chuẩn

B.A = T = 550, G = X = 650.

C.A = T = 400, G = X = 600.

D.A = T = 600, G = X = 400.

Xem lời giải

Reply
6
0
Chia sẻ

Review Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là ?

You vừa Read nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Cập nhật Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những ShareLink Tải Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một gen có chiều dài 4080 A0 và tổng số 2950 link hidro số nuclêôtit loại mỗi loại của gen là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #gen #có #chiều #dài #và #tổng #số #liên #kết #hidro #số #nuclêôtit #loại #mỗi #loại #của #gen #là