Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây được Update vào lúc : 2022-04-19 07:24:12 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

36

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II

ĐẠI CƯƠNG VỀ SÓNG CƠ

Câu 1: Một người xem một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong mức chừng thời hạn 27s. Chu kì của sóng biển là

A. 2,45s. B. 2,8s. C. 2,7s. D. 3s.

Câu 2: Một người xem sóng trên mặt hồ thấy khoảng chừng cách giữa hai ngọn sóng liên tục bằng 120cm và có 4 ngọn sóng qua trước mặt trong 6s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 0,6m/s. B. 0,8m/s. C. 1,2m/s. D. 1,6m/s.

Câu 3: Tại một điểm O trên mặt nước yên tĩnh có một nguồn xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f = 2Hz. Từ điểm O có những gợn sóng tròn phủ rộng rộng tự do ra ra xa xung quanh. Khoảng cách giữa hai gợn sóng tiếp theo đó là 20cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 20cm/s. B. 40cm/s. C. 80cm/s. D. 120cm/s.

Câu 4: Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm M, N trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 50cm là

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Một sóng có tần số 500Hz có vận tốc Viral 350m/s. Hai điểm sớm nhất trên cùng phương truyền sóng phải cách nhau một khoảng chừng là bao nhiêu để giữa chúng có độ lệch pha bằng /3 rad.

A. 11,6cm. B. 47,6cm. C. 23,3cm. D. 4,285m.

Câu 6: Người ta đặt chìm trong nước một nguồn âm có tần số 725Hz và vận tốc truyền âm trong nước là 1450m/s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trong nước xấp xỉ ngược pha là

A. 0,25m. B. 1m. C. 0,5m. D. 1cm.

Câu 7: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hoà cùng phương thẳng đứng với tần số 50Hz. Khi đó trên mặt nước hình thành hai sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N cách nhau 9cm trên đường thẳng đứng trải qua S luôn xấp xỉ cùng pha với nhau. Biết rằng, vận tốc truyền sóng thay đổi trong mức chừng từ 70cm/s đến 80cm/s. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 75cm/s. B. 80cm/s. C. 70cm/s. D. 72cm/s.

Câu 8: Tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn xấp xỉ điều hoà theo phương thẳng đứng với tần số f. Khi đó trên mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S. Tại hai điểm M, N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng trải qua S luôn xấp xỉ ngược pha nhau. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn xấp xỉ thay đổi trong mức chừng từ 48Hz đến 64Hz. Tần số xấp xỉ của nguồn là

A. 64Hz. B. 48Hz. C. 60Hz. D. 56Hz.

Câu 9: Một sóng cơ học Viral trong không khí có bước sóng . Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng xấp xỉ vuông pha nhau là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 10: Một sóng âm được mô tả bởi phương trình y = Acos2(). Tốc độ cực lớn của phân tử môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên bằng 4 lần vận tốc truyền sóng khi

A. = 4A. B. = A/2. C. = A. D. = A/4.

Câu 11: Trên sợi dây OA, đầu A cố định và thắt chặt và đầu O xấp xỉ điều hoà có phương trình uO = 5cos(5t)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 24cm/s và giả sử trong quy trình truyền sóng biên độ sóng không đổi. Phương trình sóng tại điểm M cách O một đoạn 2,4cm là

A. uM = 5cos(5t +/2)(cm). B. uM = 5cos(5t -/2)(cm).

C. uM = 5cos(5t -/4)(cm). D. uM = 5cos(5t +/4)(cm).

Câu 12: Sóng cơ Viral từ nguồn O dọc theo một đường thẳng với biên độ không đổi. Ở thời gian t = 0, tại O có phương trình: (cm). Một điểm cách nguồn một khoảng chừng bằng 1/2 bước sóng có li độ 5cm ở thời gian bằng 1/2 chu kì. Biên độ của sóng là:

A. 5cm. B. 2,5cm. C. 5cm. D. 10cm.

Câu 13: Một mũi nhọn S chạm nhẹ vào mặt nước xấp xỉ điều hoà với tần số f = 40Hz. Người ta thấy rằng hai điểm A và B trên mặt nước cùng nằm trên phương truyền sóng cách nhau một khoảng chừng d = 20cm luôn xấp xỉ ngược pha nhau. Biết vận tốc truyền sóng nằm trong mức chừng từ 3m/s đến 5m/s. Tốc đó là

A. 3,5m/s. B. 4,2m/s. C. 5m/s. D. 3,2m/s.

Câu 14: Trong thời hạn 12s một người xem thấy có 6 ngọn sóng trải qua trước mặt mình. Tốc độ truyền sóng là 2m/s. Bước sóng có mức giá trị là

A. 4,8m. B. 4m. C. 6m. D. 0,48m.

Câu 15: Nguồn phát sóng S trên mặt nước tạo xấp xỉ với tần số f = 100Hz gây ra những sóng có biên độ A = 0,4cm. Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 3cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 25cm/s. B. 50cm/s. C. 100cm/s. D. 150cm/s.

Câu 16: Một nguồn O xấp xỉ với tần số f = 25Hz tạo ra sóng trên mặt nước. Biết khoảng chừng cách giữa 11 gợn lồi liên tục là 1m. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:

A. 25cm/s. B. 50cm/s. C. 1,50m/s. D. 2,5m/s.

Câu 17: Một sóng âm có tần số 660Hz la truyền trong không khí với vận tốc 330m/s, độ lệch pha của sóng tại hai điểm có hiệu lối đi từ nguồn tới bằng 20cm là:

A. . B. . C. . D. .

Câu 18: Sóng âm có tần số 450Hz Viral với vận tốc 360m/s trong không khí. Giữa hai điểm cách nhau 1m trên cùng phương truyền thì chúng xấp xỉ

A. cùng pha. B. vuông pha. C. ngược pha. D. lệch pha /4.

Câu 19: Một sóng cơ học có tần số xấp xỉ là 400Hz, Viral trong không khí với vận tốc là 200m/s. Hai điểm M, N cách nguồn âm lần lượt là d1 = 45cm và d2. Biết pha của sóng tại điểm M sớm pha hơn tại điểm N là rad. Giá trị của d2 bằng

A. 20cm. B. 65cm. C. 70cm. D. 145cm.

Câu 20: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng = 2m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha là

A. 2m. B. 1,5m. C. 1m. D. 0,5m.

Câu 21: Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình u = Acos(0,02x – 2t) trong số đó x, y được đo bằng cm và t đo bằng s. Bước sóng đo bằng cm là

A. 50. B. 100. C. 200. D. 5.

Câu 22: Một người xem một chiếc phao trên mặt biển thấy nó nhô lên rất cao 7 lần trong 18 giây và đo được khoảng chừng cách giữa hai đỉnh sóng liên tục là 3(m). Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là:

A. 0,5m/s. B. 1m/s. C. 2m/s. D. 1,5m/s.

Câu 23: Một sóng truyền trên mặt nước biển có bước sóng = 5m. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng phương truyền sóng xấp xỉ lệch pha nhau 900 là

A. 5m. B. 2,5m. C. 1,25m. D. 3,75m.

Câu 24: Một dây đàn hồi dài có đầu A xấp xỉ với tần số f và theo phương vuông góc với dây, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét điểm M trên dây và cách A một đoạn 28cm, người ta thấy M luôn xấp xỉ lệch pha với A một góc = (k+/2) với k = 0, 1,…Biết tần số f trong mức chừng từ 22Hz đến 26Hz. Bước sóng bằng

A. 20cm. B. 25cm. C. 40cm. D. 16cm.

Câu 25: Giả sử tại nguồn O có sóng xấp xỉ theo phương trình: . Sóng này truyền dọc theo trục Ox với vận tốc v, bước sóng là . Phương trình sóng của một điểm M nằm trên phương Ox cách nguồn sóng một khoảng chừng d là:

A. . B. . C. . D.

Câu 26: Một sóng cơ học Viral trên một phương truyền sóng với vận tốc 40cm/s. Phương trình sóng của một điểm O trên phương truyền đó là uO = 2cos2t(cm). Phương trình sóng tại một điểm N nằm trước O và cách O một đoạn 10cm là

A. uN = 2cos(2t +/2)(cm). B. uN = 2cos(2t -/2)(cm).

C. uN = 2cos(2t +/4)(cm). D. uN = 2cos(2t -/4)(cm).

Câu 27: Một sóng cơ học Viral trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên vật chất tại một điểm cách nguồn x(m) có phương trình sóng u = 4cos(t -x)(cm). Tốc độ trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đó có mức giá trị

A. 0,5m/s. B. 1m/s. C. 1,5m/s. D. 2m/s.

Câu 28: Cho phương trình u = Acos(0,4x + 7t + /3). Phương trình này màn biểu diễn

A. một sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc 0,15m/s.

B. một sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc 0,2m/s.

C. một sóng đuổi theo chiều dương của trục x với vận tốc 0,15m/s.

D. một sóng đuổi theo chiều âm của trục x với vận tốc 17,5m/s.

Câu 29: Một nguồn sóng cơ xấp xỉ điều hoà theo phương trình: u = Acos(5t + /2)(cm). Trong số đó t đo bằng giây. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng mà pha xấp xỉ lệch nhau 3/2 là 0,75m. Bước sóng và vận tốc truyền sóng lần lượt là:

A. 1,0m; 2,5m/s. B. 1,5m; 5,0m/s. C. 2,5m; 1,0m/s. D. 0,75m; 1,5m/s.

Câu 30: Một sóng cơ, với phương trình u = 30cos(4.103t – 50x)(cm), truyền dọc theo trục Ox, trong số đó toạ độ x đo bằng mét (m), thời hạn t đo bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng bằng

A. 50m/s. B. 80m/s. C. 100m/s. D. 125m/s.

Câu 31: Một nguồn O xấp xỉ với tần số f = 50Hz tạo ra sóng trên mặt nước có biên độ 3cm(coi như không đổi khi sóng truyền đi). Biết khoảng chừng cách giữa 7 gợn lồi liên tục là 9cm. Điểm M nằm trên mặt nước cách nguồn O đoạn bằng 5cm. Chọn t = 0 là lúc thành phần nước tại O trải qua vị trí cân đối theo chiều dương. Tại thời gian t1 li độ xấp xỉ tại M bằng 2cm. Li độ xấp xỉ tại M vào thời gian t2 = (t1 + 2,01)s bằng bao nhiêu ?

A. 2cm. B. -2cm. C. 0cm. D. -1,5cm.

Câu 32: Một người xem một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong mức chừng thời hạn 36s và đo được khoảng chừng cách giữa hai đỉnh sóng lân cận là 10m. Tốc độ truyền sóng trên mặt biển là

A. 2,5m/s. B. 2,8m/s. C. 40m/s. D. 36m/s.

Câu 33: Một sóng cơ học Viral trong không khí có bước sóng . Khoảng cách giữa hai điểm trên cùng một phương truyền sóng xấp xỉ ngược pha nhau là

A. . B. . C. . D. .

Câu 34: Sóng cơ là

A. sự truyền hoạt động và sinh hoạt giải trí cơ trong không khí. B. những xấp xỉ cơ Viral trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

C. hoạt động và sinh hoạt giải trí tương đối của vật này so với vật khác.D. sự co dãn tuần hoàn Một trong những thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

Câu 35: Tốc độ truyền sóng trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên

A.tùy từng bản chất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và tần số sóng. B. tùy từng bản chất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên và biên độ sóng.

C chỉ tùy từng bản chất môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên. D. tăng theo cường độ sóng.

Câu 36: Một sóng cơ học Viral trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên B có vận tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên B sẽ

A. lớn gấp hai lần bước sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên A. B. bằng bước sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên A.

C. bằng một nửa bước sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên A. D. lớn gấp bốn lần bước sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên A.

Câu 37: Bước sóng là

A. quãng đường mà mỗi thành phần của môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đi được trong 1s.

B. khoảng chừng cách giữa hai thành phần của sóng xấp xỉ ngược pha.

C. khoảng chừng cách giữa hai thành phần sóng sớm nhất trên phương truyền sóng xấp xỉ cùng pha.

D. khoảng chừng cách giữa hai vị trí xa nhau nhất của mỗi thành phần của sóng.

Câu 38: Chọn câu vấn đáp đúng. Để phân loại sóng ngang hay sóng dọc người ta nhờ vào:

A. vận tốc truyền sóng và bước sóng. B. phương truyền sóng và tần số sóng.

C. phương truyền sóng và vận tốc truyền sóng. D. phương xấp xỉ và phương truyền sóng.

Câu 39: Chọn cùm từ thích hợp nhất điền vào chỗ trống. Khi sóng cơ truyền càng xa nguồn thì ……càng giảm.

A. biên độ sóng. B. tần số sóng.

C. bước sóng. D. biên độ và nguồn tích điện sóng.

Câu 40: Chọn câu vấn đáp sai. Năng lượng của sóng truyền từ một nguồn điểm sẽ:

A. giảm tỉ lệ với bình phương quãng đường truyền sóng, khi truyền trong không khí.

B. giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền là một đường thẳng.

C. giảm tỉ lệ với quãng đường truyền sóng, khi truyền trên mặt thoáng của chất lỏng.

D. luôn không đổi khi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền sóng là một đường thẳng.

Câu 41: Chọn câu vấn đáp đúng. Khi một sóng cơ truyền từ không khí vào nước thì đại lượng nào sau này không thay đổi:

A. Tốc độ truyền sóng. B. Tần số sóng. C. Bước sóng. D. Năng lượng.

Câu 42 : Chọn câu vấn đáp đúng. Sóng dọc

A. chỉ truyền được trong chất rắn. B. truyền được trong chất rắn, chất lỏng và chất khí.

C. truyền được trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và cả trong chân không. D. không truyền được trong chất rắn.

GIAO THOA SÓNG CƠ

Câu 1: Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 10cm có phương trình xấp xỉ là uA = uB = 5cos20t(cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 1m/s. Phương trình xấp xỉ tổng hợp tại điểm M trên mặt nước là trung điểm của AB là

A. uM = 10cos(20t) (cm). B. uM = 5cos(20t -)(cm).

C. uM = 10cos(20t-)(cm). D. uM = 5cos(20t +)(cm).

Câu 2: Trên mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn phối hợp A, B có phương trình xấp xỉ là uA = uB = 2cos10t(cm).Tốc độ truyền sóng là 3m/s. Phương trình xấp xỉ sóng tại M cách A, B một khoảng chừng lần lượt là d1 = 15cm; d2 = 20cm là

A. u = 2cos.sin(10t -)(cm). B. u = 4cos.cos(10t -)(cm).

C. u = 4cos.cos(10t + )(cm). D. u = 2cos.sin(10t -)(cm).

Câu 3: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn xấp xỉ cùng pha và cùng tần số f = 12Hz. Tại điểm M cách những nguồn A, B những đoạn d1 = 18cm, d2 = 24cm sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có hai tuyến phố vân xấp xỉ với biên độ cực lớn. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước bằng:

A. 24cm/s. B. 26cm/s. C. 28cm/s. D. 20cm/s.

Câu 4: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ với tần số f = 15Hz và cùng pha. Tại một điểm M trên mặt nước cách A, B những khoảng chừng d1 = 16cm, d2 = 20cm sóng có biên độ cực tiểu. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực lớn. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 24cm/s. B. 20cm/s. C. 36cm/s. D. 48cm/s.

Câu 5: Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 10cm xấp xỉ theo phương trình u = Acos100t(mm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân, coi biên độ không đổi. Xét về một phía đường trung trực của AB ta thấy vân bậc k trải qua điểm M có hiệu số MA – MB = 1cm và vân bậc (k+5) cùng tính chất xấp xỉ với vân bậc k trải qua điểm N có NA – NB = 30mm. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là

A. 10cm/s. B. 20cm/s. C. 30cm/s. D. 40cm/s.

Câu 6: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng phối hợp cách nhau 8cm trên mặt nước luôn xấp xỉ cùng pha nhau. Tần số xấp xỉ 80Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40cm/s. Giữa A và B có số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn là

A. 30điểm. B. 31điểm. C. 32 điểm. D. 33 điểm.

Câu 7: Tạo tại hai điểm A và B hai nguồn sóng phối hợp cách nhau 10cm trên mặt nước xấp xỉ cùng pha nhau. Tần số xấp xỉ 40Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực tiểu trên đoạn AB là

A. 10 điểm. B. 9 điểm. C. 11 điểm. D. 12 điểm.

Câu 8: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, có hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ cùng pha với tần số f = 20Hz, cách nhau 8cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Gọi C và D là hai điểm trên mặt nước sao cho ABCD là hình vuông vắn. Số điểm xấp xỉ với biên độ cực lớn trên đoạn CD là:

A. 11 điểm. B. 5 điểm. C. 9 điểm. D. 3 điểm.

Câu 9: Hai nguồn phối hợp A, B cách nhau 50mm, xấp xỉ cùng pha theo phương trình u = Acos(200)(mm) trên mặt thuỷ ngân. Tốc độ truyền sóng trên mặt thuỷ ngân là v = 80cm/s. Điểm sớm nhất xấp xỉ cùng pha với nguồn trên đường trung trực của AB cách nguồn A là

A. 16mm. B. 32cm. C. 32mm. D. 24mm.

Câu 10: Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng phối hợp A, B cách nhau 10cm, cùng xấp xỉ với tần số 80Hz và pha ban đầu bằng không. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 40cm/s. Điểm sớm nhất nằm trên đường trung trực của AB xấp xỉ cùng pha với A và B cách trung điểm O của AB một đoạn là

A. 1,14cm. B. 2,29cm. C. 3,38cm. D. 4,58cm.

Câu 11: Hai nguồn phối hợp A và B cách nhau 50mm lần lượt xấp xỉ theo phương trình u1 = Acos200t(cm) và u2 = Acos(200t +)(cm) trên mặt thoáng của thuỷ ngân. Xét về một phía của đường trung trực của AB, người ta thấy vân bậc k trải qua điểm M có MA – MB = 12mm và vân bậc (k +3)(cùng loại với vân bậc k) trải qua điểm N có NA – NB = 36mm. Số điểm cực lớn giao thoa trên đoạn AB là

A. 12. B. 13. C. 11. D. 14.

Câu 12: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ cùng pha với tần số 28Hz. Tại một điểm M cách những nguồn A, B lần lượt những khoảng chừng d1 = 21cm, d2 = 25cm. Sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có ba dãy cực lớn khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 37cm/s. B. 112cm/s. C. 28cm/s. D. 0,57cm/s.

Câu 13: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A, B xấp xỉ cùng pha với tần số 16Hz. Tại một điểm M cách những nguồn A, B lần lượt những khoảng chừng d1 = 30cm, d2 = 25,5cm, sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực lớn khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

A. 24m/s. B. 24cm/s. C. 36m/s. D. 36cm/s.

Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn A, B xấp xỉ cùng pha với tần số f. Tại một điểm M cách những nguồn A, B những khoảng chừng d1 = 19cm, d2 = 21cm, sóng có biên độ cực lớn. Giữa M và đường trung trực của AB không còn dãy cực lớn nào khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là v = 26cm/s. Tần số xấp xỉ của hai nguồn là

A. 26Hz. B. 13Hz. C. 16Hz. D. 50Hz.

Câu 15: Hiện tượng giao thoa sóng xẩy ra khi có

A. hai sóng hoạt động và sinh hoạt giải trí ngược chiều giao nhau.

B. hai sóng hoạt động và sinh hoạt giải trí cùng chiều, cùng pha gặp nhau.

C. hai sóng xuất phát từ hai nguồn xấp xỉ cùng pha, cùng biên độ giao nhau.

D. hai sóng xuất phát từ hai tâm xấp xỉ cùng tần số, cùng pha giao nhau.

Câu 16: Khi một sóng mặt nước gặp một khe chắn hẹp có kích thước nhỏ hơn bước sóng thì

A. sóng vẫn tiếp tục truyền thẳng qua khe. B. sóng gặp khe và phản xạ lại.

C. sóng truyền qua khe in như khe là một tâm phát sóng mới. D. sóng gặp khe sẽ tạm ngưng.

Câu 17: Trên mặt nước tại A, B có hai nguồn sóng phối hợp có phương trình uA = Acost và uB = Acos(t + ). Những điểm nằm trên đường trung trực của AB sẽ

A. xấp xỉ với biên độ lớn số 1. B. xấp xỉ với biên độ nhỏ nhất.

C. xấp xỉ với biên độ bất kì. D. xấp xỉ với biên độ trung bình.

Câu 18: Trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng cơ học với hai nguồn phối hợp A và B thì khoảng chừng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên đoạn AB xấp xỉ với biên độ cực lớn là

A. /4. B. /2. C. . D. 2.

Câu 19: Ký hiệu là bước sóng, d1 – d2 là hiệu khoảng chừng cách từ điểm M đến những nguồn sóng phối hợp S1 và S2 trong một môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên đồng tính. k = 0, 1; 2,…Điểm M sẽ luôn luôn xấp xỉ với biên độ cực lớn nếu

A. d1 – d2 = (2k + 1) . B. d1 – d2 = .

C. d1 – d2 = k, nếu 2 nguồn xấp xỉ ngược pha nhau.

D. d1 – d2 = (k + 0,5) , nếu hai nguồn xấp xỉ ngược pha nhau.

Câu 20: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn phối hợp A và B. Phương trình xấp xỉ tại A, B là uA = cost(cm); uB = cos(t +)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ

A. 0cm. B. 2cm. C. 1cm. D. cm.

Câu 21: Trên mặt thoáng chất lỏng có hai nguồn phối hợp A và B. Phương trình xấp xỉ tại A, B là uA = cos100t(cm); uB = cos(100t)(cm). Tại O là trung điểm của AB sóng có biên độ

A. 1cm. B. 2cm. C. 0cm. D. cm.

Câu 22: Chọn câu vấn đáp đúng. Hiện tượng giao thoa là hiện tượng kỳ lạ

A. giao nhau của hai sóng tại một điểm trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên.

B. tổng hợp của hai xấp xỉ phối hợp.

C. tạo thành những vân hình hyperbol trên mặt nước.

D. hai sóng khi gặp nhau tại một điểm hoàn toàn có thể tăng cường nhau, hoặc triệt tiêu nhau, tuỳ theo lộ trình của chúng.

Câu 23: Chọn câu vấn đáp đúng. Hai sóng phối hợp là những nguồn sóng có

A. cùng tần số. B. cùng biên độ.

C. độ lệch pha không đổi theo thời hạn. D. cùng tần số và độ lệch pha không đổi theo thời hạn.

Câu 24: Chọn câu vấn đáp đúng. Hai sóng nào sau này không giao thoa được với nhau

A. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ.

B. Hai sóng có cùng tần số và cùng pha.

C. Hai sóng có cùng tần số, cùng biên độ và hiệu pha không đổi theo thời hạn.

D. Hai sóng có cùng tần số, cùng nguồn tích điện và hiệu pha không đổi theo thời hạn.

Câu 25: Trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng của hai nguồn phối hợp. Hai điểm liên tục nằm trên đoạn thẳng nối hai nguồn trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên truyền sóng là một cực tiểu giao thoa và một cực lớn giao thoa thì cách nhau một khoảng chừng là

A. /4. B. /2. C. . D. 2.

Câu 26: Trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng, hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ với cùng tần số và cùng pha ban đầu, số đường cực tiểu giao thoa nằm trong mức chừng AB là

A. số chẵn. B. số lẻ.

C. hoàn toàn có thể chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào tần số của nguồn.

D. hoàn toàn có thể chắn hay lẻ tuỳ thuộc vào lúc chừng cách giữa hai nguồn AB.

Câu 27: Trong hiện tượng kỳ lạ giao thoa sóng, hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ với cùng tần số và có độ lệch pha không đổi theo thời hạn, số đường cực lớn giao thoa nằm trong mức chừng AB là

A. số chẵn. B. số lẻ.

C. hoàn toàn có thể chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào độ lệch pha giữa hai nguồn.

D. hoàn toàn có thể chẵn hay lẻ tuỳ thuộc vào lúc chừng cách giữa hai nguồn AB.

Câu 28: Hai nguồn sóng phối hợp A, B cách nhau 20cm có chu kì xấp xỉ là 0,1s và xấp xỉ cùng pha nhau. Tốc độ truyền sóng trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên là 40cm/s. Số cực tiểu giao thoa nằm trong mức chừng giữa AB là

A. 6. B. 10. C. 9. D. 7

Câu 29: Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn phối hợp A và B xấp xỉ với cùng tần số 50Hz, cùng biên độ xấp xỉ, cùng pha ban đầu. Tại một điểm M cách hai nguồn sóng đó những khoảng chừng lần lượt là d1 = 42cm, d2 = 50cm, sóng tại đó có biên độ cực lớn. Biết vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s. Số đường cực lớn giao thoa nằm tro

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây Free.

Thảo Luận vướng mắc về Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một sóng âm có tần số 510Hz Viral trong không khí với vận tốc 340 m trên giây vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #sóng #âm #có #tần #số #510Hz #lan #truyền #trong #không #khí #với #tốc #độ #trên #giây