Contents

Mẹo về Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 được Update vào lúc : 2022-05-05 01:01:09 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

322

1. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của Đảng

a)      Tình hình toàn thế giới và trong nước

Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ:

Ngày 1-9-1939, phátxít Đức tiến công Ba Lan, hai ngày sau Anh và Pháp tuyên chiến với Đức, trận chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ. Phátxít Đức lần lượt chiếm những nước châu Âu. Đế quốc Pháp nhảy vào vòng chiến. Chính phủ Pháp đã thi hành giải pháp đàn áp lực đè nén lượng dân chủ ở trong nước và trào lưu cách mạng ở thuộc địa. Mặt trận nhân dân Pháp tan vỡ. Đảng cộng sản Pháp bị nêu lên ngoài vòng pháp lý.

Tháng 6- 1940, Đức tiến công Pháp. Chính phủ Pháp đầu hàng Đức. Ngày 22-6-1941, quân phátxít Đức tiến công Liên Xô. Từ khi Phátxít Đức xâm lược Liên Xô, tính chất trận chiến tranh đế quốc chuyển thành trận chiến tranh Một trong những lực lượng dân chủ do Liên Xô làm trụ cột với những lực lượng phátxít do Đức đứng đầu.

Tình hình trong nước:

Chiến tranh thể giới thứ hai đã ảnh hưởng mạnh mẽ và tự tin và trực tiếp đến Đông Dương và Việt Nam. Ngày 28-9-1939, Toàn quyền Đông Dương ra nghị định cấm tuyên truyền cộng sản, cấm lưu hành, tàng trữ tài liệu cộng sản, đặt Đảng Cộng sản Đông Dương ra ngoài vòng pháp lý, giải tán những hội hữu ái, nghiệp đoàn và tịch thu tài sản của những tổ chức triển khai đó, ngừng hoạt động những tờ báo và nhà xuất bản, cấm hội họp và tụ tập đông người.

Trong thực tiễn, ở Việt Nam và Đông Dương, thực dân Pháp đã thi hành chủ trương thời chiến rất trắng trợn. Chúng phátxít hóa cỗ máy thống trị, thẳng tay đàn áp trào lưu cách mạng của nhân dân, triệu tập lực lượng đánh vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Hàng nshìn cuộc khám xét bất thần đã trình làng khắp nơi. Một số quyền tự do, dân chủ đã giành được trong thời kỳ 1936-1939 bị thủ tiêu. Chúng ban bố lệnh  tổng động viện, thực thi chủ trương “kinh tế tài chính chỉ huy” nhằm mục đích tăng cường vơ vét sức người, sức của để phục vụ trận chiến tranh của đế quốc. Hơn bảy vạn thanh niên bị bắt sang Pháp để làm bia đỡ đạn.

Lợi dụng lúc Pháp thua Đức, ngày 22-9-1940 phátxít Nhật đã tiến vào Tp Lạng sơn và đổ xô vào Hải Phòng Đất Cảng. Ngày 23-9-1940, tại Tp Hà Nội Thủ Đô, Pháp ký hiệp định đầu hàng Nhật. Từ dó, nhân dân ta chịu cảnh một cổ hai tròng áp bức, bóc lột của Pháp – Nhật. Mâu thuẫn giữa dân tộc bản địa ta và đế quốc, phátxít Pháp — Nhật trở nên nóng giãy hơn bao giờ hết.

b)Nội dung chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của Đảng

Kể từ khi Chiến tranh toàn thế giới thứ hai bùng nổ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp Hội nghị lần thứ sáu (tháng 11-1939), Hội nghị lần thứ bảy (tháng 11-1940) và Hội nghị lần thứ tám (tháng 5-1941). Trên cơ sở nhận định kĩ năng diễn biến của Chiến tranh toàn thế giới thứ hai và vị trí căn cứ vào tình hình rõ ràng trong nước, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định hành động chuyển hướng chỉ huy kế hoạch như sau:

Một là, đưa ra trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1.

Ban chấp hành Trung ương nêu rõ máu thuẫn hầu hết ở việt nam yên cầu phải được xử lý và xử lý cấp bách là xích míc giữa dân tộc bản địa ta với bọn đế quốc, phátxít Pháp – Nhật. Bởi “Trong thời gian hiện nay nếu không xử lý và xử lý được yếu tố dân tộc bản địa giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc bản địa, thì chẳng những toàn thể vương quốc dân tộc bản địa còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của cục phận, giai cấp đến vạn năm cũng không đòi lại được”.

Để triệu tập cho trách nhiệm số 1 của cách mạng thời gian hiện nay, Ban Chấp hành Trung ương quyết định hành động tạm gác lại khẩu hiệu “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”, thay bằng khẩu hiệu “Tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc và Việt Nan cho dân cày nghèo”, “Chia lại ruộng đất công cho công minh và giảm tô, giảm tức”…

Hai là, quyết định hành động xây dựng Mặt trận Việt Minh để đoàn kết tập hợp lực lượng cách mạng nhằm mục đích tiềm năng giải phóng dân tộc bản địa.

Để tập hợp lực lượng cách mạng phần đông trong toàn nước, Ban Chấp hành Trung ương quyết định hành động xây dựng Mặt trận Việt Nam độc lập liên minh, gọi tắt là Việt Minh thay cho Mặt trận thống nhất dân tộc bản địa phản đế Đông Dương; thay tên những Hội phản đế thành Hội cứu quốc (Công nhân cứu quốc, Nông dân cứu quốc, Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Phụ lão cứu quốc, Thiếu niên cứu quốc…) để vận động, thu hút mọi người dân yêu nước không phân biệt thành phần, lứa tuổi, đoàn kết bên nhau đặng cứu Tổ quốc, cứu giống nòi.

Ba là, quyết định hành động xúc tiến sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang lả trách nhiệm TT của Đảng và nhân dân ta trong quy trình hiện tại.

Để đưa ra cuộc khởi nghĩa vũ trang đến thắng lợi, nên phải ra sức tăng trưởng lực lượng cách mạng, gồm có lực lượng chính trị và lực lượng vũ trang, xúc tiến xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng. Ban Chấp hành Trung ương chỉ rõ: Việc “sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa là trách nhiệm TT của Đảng ta và dân ta trong quy trình hiện tại”. Trung ươg quyết định hành động duy trì lực lượng vũ trang Bắc Sơn và chủ trương xây dựng những đội đu kích hoạt động và sinh hoạt giải trí phân tán, dùng hình thức vũ trang vừa chiến đấu chống địch, bảo vệ nhân dân, vừa tăng trưởng cơ sở cách mạng, tiến tới xây dựng khu vị trí căn cứ, lấy vùng Bắc Sơn, Vũ Nhai làm TT.

Ban Chấp hành Trung ương xác lập phương châm và hình thái khởi nghĩa ở việt nam: “Phải luôn luôn sẵn sàng sẵn sàng một lực lượng sẵn sàng, nhằm mục đích vào thời cơ thuận tiện hơn hết mà đánh lại quân thù… với lực lượng sằn có, ta hoàn toàn có thể lãnh đạo một cuộc khởi nghĩa từng phần trong từng địa phương cũng hoàn toàn có thể dành thắng lợi mà mở đường cho một cuộc tổng khởi nghĩa to lớn”.

Ban Chấp hành Trung ương còn đặc biệt quan trọng chú trọng công tác thao tác xây dựng Đảng nhằm mục đích nâng cao lực lượng tổ chức triển khai và lãnh đạo của Đảng, đồng thời chủ trương quay quồng đào tạo và giảng dạy cán bộ, cán bộ lãnh đạo, cán bộ công vận, nông vận, binh vận, quân sự chiến lược và tăng cường công tác thao tác vận động quần chúng.

c) Ý nghĩa của yếu tố chuyển hướng chỉ huy kế hoạch

Với tinh thần độc lập, tự chủ, sáng lạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã hoàn hảo nhất sự chuyển hướng chỉ huy kế hoạch nhằm mục đích xử lý và xử lý tiềm năng số một của cách mạng là độc lập dân tộc bản địa và đưa ra nhiều chủ trương đứng đắn để thực thi tiềm năng ấy.

Đường lối giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc bản địa đặt trách nhiệm giải phóng dân tộc bản địa lên số 1, tập hợp rộng tự do mọi người Việt Nam yêu nước trong Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng chính trị của quần chúng ở cả nông thôn và thành thị, xây dựng vị trí căn cứ địa cách mạng và lực lượng vũ trang, là ngọn cờ dẫn đường cho nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp đánh Pháp, đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc bản địa và tự do cho nhân dân.

Sau Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (tháng 5-1941), Nguyễn Ái Quốc gửi thư lôi kéo đồng bào toàn nước đoàn kết thống nhất đánh đuổi Pháp — Nhật. Người nhấn mạnh yếu tố: ” Trong thời gian hiện nay quyền lợi dân tộc bản địa giải phóng cao hơn hết thảy. Chúng ta phải đoàn kết lại đánh đổ bọn đế quốc và bọn Việt gian đặng cứu giống nòi thoát khỏi nước sôi lửa bỏng”.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng và lời lôi kéo của Nguyễn Ái Quốc, những cấp bộ đảng và Mặt trận Việt Minh đã tích cực xây dựng những tổ chức triển khai cứu quốc của quần chúng, đẩy nhanh việc tăng trưởng lực lượng chính trị và trào lưu đấu tranh của quần chúng. Ngày 25-10-1941, Mặt trận Việt Minh tuyên bổ Ra đời. Mặt trận Việt Minh đã tuyên bố ra 10 chủ trương vừa ích nước vừa lợi dân nên được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng. Từ đầu nguồn cách mạng Pác Bó, Việt Minh đã phủ rộng tự do nông thôn, thành thị có khối mạng lưới hệ thống từ

Trung ương đến cơ sở. Một tổ chức triển khai chính trị yêu nước Ra đời và đã tham gia làm thảnh viên của Mặt trận Việt Minh như Đảng Dân chủ Việt Nam (tháng 6-1944). Lực lượng chính trị quần chúng ngày càng phần đông và được rèn luyện trong đấu tranh chống Pháp – Nhật theo khẩu hiệu của Mặt trận Việt Minh.

Trên cơ sở lực lượng chính trị của quần chúng, Đảng đã chỉ huy việc vũ trang cho quần chúng cách mạng, từng bước tổ chức triển khai, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những đội du kích bí mật, những đội Cứu quốc quân, Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã xây dựng Việt Nam giải phóng quân. Đảng chỉ huy việc lập những chiến khu và vị trí căn cứ địa cách mạng, tiêu biểu vượt trội là vị trí căn cứ Bắc Sơn — Vũ Nhai và vị trí căn cứ Cao Bằng. Công việc sẵn sàng sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang trình làng sôi sục ở những khu vị trí căn cứ và khắp những địa phương trong toàn nước đã cổ vũ và thúc tăng cường mẽ và tự tin trào lưu cách mạng quân chúng vùng lên đấu tranh giành cơ quan ban ngành thường trực.

Loigiaihay

» Câu 6 Nội dung cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 5:07 pm

» Câu 5 : chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của Đảng ta trong trong năm 1939 – 1945

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 5:00 pm

» Câu 4 : tiềm năng, quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ thay đổi.

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:50 pm

» Câu 3 : bày kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân đường lối công nghiệp hóa, tân tiến hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ thay đổi.

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:46 pm

» Câu 1: VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:37 pm

» Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức

by onlylove 15/12/2012, 10:01 am

» TT Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.

by onlylove 15/12/2012, 9:59 am

» Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc bản địa

by onlylove 15/12/2012, 9:55 am

» TT Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa

by onlylove 15/12/2012, 9:52 am

» Câu : Các khâu của quy trình giáo dục(logic của quy trình GD)

by onlylove 12/12/2012, 8:45 pm

» Câu 4: Phương pháp giáo dục( khái niệm , phương pháp rèn luyện , pp khuyên bảo) ?

by onlylove 12/12/2012, 5:30 pm

» Câu 3: Mục đích con người giáo dục đạo đức, thể chất cho HS THCS ?

by onlylove 12/12/2012, 5:29 pm

Page 2

» Câu 6 Nội dung cương lĩnh Chính trị thứ nhất của Đảng

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 5:07 pm

» Câu 5 : chủ trương chuyển hướng chỉ huy kế hoạch của Đảng ta trong trong năm 1939 – 1945

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 5:00 pm

» Câu 4 : tiềm năng, quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ thay đổi.

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:50 pm

» Câu 3 : bày kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân đường lối công nghiệp hóa, tân tiến hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ thay đổi.

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:46 pm

» Câu 1: VAI TRÒ CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC ĐỐI VỚI VIỆC THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

by hoangsieudk1993 31/5/2013, 4:37 pm

» Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức

by onlylove 15/12/2012, 10:01 am

» TT Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân và vì dân.

by onlylove 15/12/2012, 9:59 am

» Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc bản địa

by onlylove 15/12/2012, 9:55 am

» TT Hồ Chí Minh về kiểu cách mạng giải phóng dân tộc bản địa

by onlylove 15/12/2012, 9:52 am

» Câu : Các khâu của quy trình giáo dục(logic của quy trình GD)

by onlylove 12/12/2012, 8:45 pm

» Câu 4: Phương pháp giáo dục( khái niệm , phương pháp rèn luyện , pp khuyên bảo) ?

by onlylove 12/12/2012, 5:30 pm

» Câu 3: Mục đích con người giáo dục đạo đức, thể chất cho HS THCS ?

by onlylove 12/12/2012, 5:29 pm

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 Free.

Giải đáp vướng mắc về Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phần tích chủ trương kế hoạch mới của Đảng Cộng sản Đông Dương 1939 1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phần #tích #chủ #trương #chiến #lược #mới #của #Đảng #Cộng #sản #Đông #Dương