Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là được Update vào lúc : 2022-04-03 16:10:08 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

237

Di truyền học có vai trò quan trọng ở nghành nào trong thực tiễn?

Nội dung chính

 • Phương pháp nghiên cứu và phân tích di truyền của Menđen mang tên thường gọi là:
 • Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 – có lời giải – 60 phút – đề số 3

Đối tượng nghiên cứu và phân tích của Menđen là?

Trong phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen không còn nội dung nào sau này?

Điểm độc lạ nhất trong phương pháp nghiên cứu và phân tích di truyền của Menđen là:

Yêu cầu bắt buộc riêng với mỗi thí nghiệm của Menđen là:

Đặc điểm của của giống thuần chủng là:

Những điểm lưu ý hình thái, cấu trúc, sinh lí của một khung hình được gọi là:

Kí hiệu F(filia) nghĩa là gì?

Câu 6: Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen được gọi là

A. phương pháp lai phân tích.

B. phương pháp phân tích cac thế hệ lai.

C. phương pháp tạp giao những cây đậu Hà Lan.

D. phương pháp tự thụ phấn.

Bài làm:

=> đáp án B

Cập nhật: 07/09/2022

Phương pháp nghiên cứu và phân tích di truyền của Menđen mang tên thường gọi là:

A.

Phương pháp lai kinh tế tài chính, lai xa kèm đa bội hóa.

B.

Phương pháp lai phân tích và tự thụ phấn.

C.

Phương pháp phân tích giống lai và lai phân tích.

D.

Phương pháp lai thuận nghịch và phân tích giống lai.

Đáp án và lời giải

Đáp án:C

Lời giải:

Phương pháp phân tích giống lai và lai phân tích.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. You có mong ước thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 – có lời giải – 60 phút – đề số 3

Làm bài

Chia sẻ

Một số vướng mắc khác cùng bài thi.

 • ** Xét 2 alen A, a. Mỗi gen quy định một tính trạng. Sự tổng hợp 2 alen này đã tạo ra 5 kiểu gen rất khác nhau trong quần thể.

  Số phép lai rất khác nhau hoàn toàn có thể xuất hiện trong quần thể:

 • ** Xét phép lai P (Aa, Bb, Dd) x (aa, bb, dd).

  Nếu FB xuất hiện 4 loại kiểu hình tỉ lệ bằng nhau thì kiểu gen của P hoàn toàn có thể là một trong trong số phép lai:

 • Điều kiện nghiệm đúng của qui luật phân li gồm:

 • Các tính trạng ở P thuần chủng.
 • Số lượng thành viên thu được phải lớn.
 • Gen trong nhân và trên nhiễm sắc thể thường.
 • Mỗi gen qui định 1 tính trạng và trội hoàn toàn.
 • Các phương án đúng là:

 • ** Cho 6 cặp alen nằm trên 6 cặp NST thường rất khác nhau gồm Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Gg.

  Cá thể tạo 16 kiểu giao tử, kiểu gen thành viên này là một trong số bao nhiêu trường hợp?

 • ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng.

  F1 xuất hiện 4 loại kiểu hình rất khác nhau, kiểu gen của bố mẹ hoàn toàn có thể là một trong số bao nhiêu trường hợp?

 • ** Ởmột loài thực vật, gen A qui định tính trạng thân cao; a qui định tính trạng thân thấp; Gen B qui định tính trạng quả đỏ; b qui định tính trạng quả vàng. Gen D qui định tính trạng chín sớm; d qui định tính trạng chín muộn.

  Xét phép lai P: (Aa, bb, Dd) x (aa, Bb, Dd).

  F1 xuất hiện tỉ lệ 1 thân thấp, quả đỏ, chín sớm : 2 thân cao, quả đỏ, chín sớm : 1 thân thấp, quả đỏ, chín muộn : 1 thân thấp, quả vàng, chín sớm : 2 thân cao, quả vàng, chín sớm : 1 thân thấp, quả vàng, chín muộn.Tính trạng tuân theo qui luật phân li là:

 • Gen đa hiệu là trường hợp nào sau này?

 • ** Cho A: Quả tròn B: Quả đỏ D: Quả ngọt

  a: Quả dài b: Quả xanh d: Quả chua

  Các cặp gen phân li độc lập nhau. Cho P: AaBbDd x AaBbdd.

  Số kiểu gen tối đa xuất hiện ở F1 từ phép lai trên:

 • ** Ở người, gen m nằm trên NST giới tính X quy định bệnh mù màu; alen M quy định nhìn thấy màu thông thường.

  Con trai mắc bệnh do bố hay mẹ, vì sao?

 • ** Cho P thuần chủng thu được F1, đem F1 lai với thành viên khác, F2 có 4 kiểu hình, tỉ lệ 9(A-B-) : 6(A-bb) : 1(aaB-) : 4(aabb).

  Biểu hiện nào quan trọng nhất để kết luận phép lai tuân theo quy luật hoán vị gen?

 • ** Màu sắc hoa của một loài do tác động tương hỗ update của 2 cặp gen không alen quy định. Trong số đó, kiểu gen có gen A đứng riêng quy định hoa đỏ, xuất hiện gen B quy định hoa vàng, khi có đồng thời cả hai gen A và B trong kiểu gen biểu lộ thành hoa màu tím; còn sót lại những kiểu gen khác biểu lộ hoa white color.Tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở phép lai AaBb x aabb là:

 • ** Đem F1tự thụ phấn thu được F2xuất hiện tỉ lệ 598 cây cao, quả ngọt : 199 cây cao, quả chua : 135 cây thấp, quả ngọt : 46 cây thấp, quả chua. Vị quả do một cặp gen quy định.

  Cho F1 giao phối với thành viên khác, kết quả nhận được ở F2có 4 kiểu hình tỉ lệ 7,5 : 7,5 : 4,5 : 4,5. Kiểu gen của thành viên đem lai với F1 là:

 • ** Xét 1500 tế bào sinh hạt phấn có kiểu . Cho biết tần số hoán vị gen giữa A, a là 20%.

  Tỉ lệ tế bào xẩy ra trao đổi đoạn và hoán vị gen tính trên tổng số tế bào tham gia giảm phân là:

 • Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội so với gen a quy định quả vàng. Gen B quy định quả tròn là trội so với gen b quy định quả bầu. Các gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đương và link hoàn toàn với nhau. Phép lai nào dưới đây hoàn toàn có thể cho kết quả giống với phép lai phân tích thành viên dị hợp về hai cặp gen phân li độc lập?

 • ** Đem lai cây cao, quả tròn, to có kiểu gen Aa với cây cao, quả bầu, nhỏ có kiểu gen Aa.

  Loại kiểu hình cây cao, quả bầu, nhỏ xuất hiện ở F1 với tỉ lệ:

 • ** Biết A: Hoa trắng B: Hoa kép D: Quả to E: Thơm

  a: Hoa tím b: Hoa đơn d: Quả nhỏ e: Không thơm.

  Quá trình giảm phân xẩy ra hoán vị gen giữa B, b với tần số 20%; giữa D, d với tần số 40%. Một cặp bố mẹ có kiểu gen . Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen là

 • Ở một loài cây, khi đem cây F1 có quả dài lai phân tích với cây có kiểu hình quả ngắn, thu được ở FB có 27 cây quả ngắn, 80 cây quả dài. Qui luật di truyền nào đã điều động khiển và tinh chỉnh tính trạng?

 • ** Ở ruồi giấm, gen W quy định mắt đỏ; gen w quy định mắt trắng. Các gen link trên nhiễm sắc thể giới tính X và không còn alen trên nhiễm sắc thể Y.

  Phép lai giữa bố mẹ có kiểu gen ra làm sao cho F1 có tỉ lệ phân tính 3 mắt đỏ : 1 mắt trắng.

 • ** Xét phép lai P: AaBb x AaBb. Mỗi gen quy định 1 tính trạng.

  Nếu tính trạng trội hoàn toàn, tính trạng kia trội không hoàn toàn, kết quả phân li kiểu hình của F1 là:

 • ** Biết 2 cặp alen Aa, Bb chi phối hai cặp tính trạng. Đem lai giữa P đều thuần chủng rất khác nhau hai cặp gen, thu được F1 hàng loạt xuất hiện một loại kiểu hình. Cho F1 giao phối với một cây khác, thu được ở F2 326 cây chín sớm, hạt phấn dài : 330 cây chín muộn, hạt phấn tròn : 656 cây chín sớm, hạt phấn tròn.

  Tính trạng về thời hạn chín được di truyền theo quy luật nào?

 • ** Cho F1tự thụ phấn, thu được đời F2phân li 1343 hạt tròn, có màu : 441 hạt bầu, có màu : 89 hạt tròn, không màu : 29 hạt bầu, không màu. Hình dạng hạt do một cặp gen điều khiển và tinh chỉnh.

  Đem F1 giao phối với thành viên chưa chắc như đinh kiểu gen, thế hệ lai phân li kiểu hình tỉ lệ 298 cây hạt tròn, có màu : 302 cây hạt bầu, có màu : 97 cây hạt tròn, không màu : 102 cây hạt bầu, không màu. Kiểu gen cây đem lai với F1 là:

 • ** Ở cà chua, gen A là trội qui định cà chua quả đỏ so với gena quy định cà chua quả vàng, gen B là trội qui định cà chua quả trơn sovới gen b qui định cà chua quả bầu. Hai cặp alen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể tương đương và link hoàn toàn.

  Số kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen:

 • ** Biết AA: Hoa phấn đỏ, Aa: Hoa phấn hồng, aa: Hoa phấn trắng; B: Hạt phấn tròn, b: Hạt phấn dài. Các cặp alen nằm trên những cặp NST tương đương rất khác nhau.

  F1 phân li tỉ lệ kiểu hình 1 : 1 : 1 : 1 : 2 : 2, sẽ có được bao nhiêu công thức lai cho kết quả nói trên?

 • **Lai giữa bướm tằm thuần chủng kén dài, màu vàng với kén ngắn, white color thu được toàn bộ conkén dài, trắng, toàn bộ conkén dài, vàng. F2xuất hiện 203 condài, trắng, 196 condài, vàng, 198 condài, vàng, 201 conngắn, trắng. Biết khi cặp gen Aa, Bb lần lượt quy định hai tính trạng.

  Màu sắc kén được chi phối bởi quy luật nào?

 • ** Tính trạng màu lông chó do 3 alen trên NST thường quy định, trong số đó AD quy định lông đen, aN quy định lông màu; aL qui định lông lang. Tính trội theo thứ tự AD > aN > aL. Phân tích phả hệ sau.

  Đem lai giữa I1 với II3, tỉ lệ xuất hiện chó lông đen đồng hợp, tính trong tổng số chó đen là:

 • ** Biết rằng tính trạng sắc tố của hoa do 2 gen không alen quy định và phân li độc lập. Khi lai hai dòng cây thuần chủng đều phải có hoa white color ta thu được F1 toàn cây red color.

  Phép lai giữa cây F1 với một cây white color có kiểu gen nào để được tỉ lệ 2 cây hoa đỏ : 2 cây hoa trắng?

 • Phương pháp nghiên cứu và phân tích di truyền của Menđen mang tên thường gọi là:

 • ** Cho F1dị hợp về những gen đang xét lai với thành viên khác chưa chắc như đinh kiểu gen, được F23309 lúa thân cao, 473 lúa thân thấp. Biết vai trò những gen trội trong kiểu gen rất khác nhau.

  Phát biểu nào sau này đúng thời cơ xét sự di truyền về một tính trạng?

  1. Tỉ lệ kiểu hình 7 : 1 hoàn toàn có thể xuất hiện riêng với tương tác át chế hoặc cộng gộp.

  2. Khi vai trò những gen trội rất khác nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác át chế.

  3. Nếu vai trò những gen trội ngang nhau, tỉ lệ 7 : 1 chỉ đúng với kiểu tương tác cộng gộp.

  4. Tỉ lệ 7 : 1 hoàn toàn có thể xuất hiện trong tương tác tương hỗ update.

  Phương án đúng là:

 • ** Biết A quy định thân cao, a: thân thấp; B quy định hoa kép, b: Hoa đơn; D quy định màu tím, d: Màu trắng. Cho hai thành viên bố mẹ giao phối với nhau có kiểu gen AaBbDd x aaBbdd.

  Tỉ lệ xuất hiện loại kiểu gen AaBBDD ở F1 là:

 • **

  Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 7cây cao : 1 cây thấp?

Một số vướng mắc khác hoàn toàn có thể bạn quan tâm.

 • Thế mạnh tăng trưởng kinh tế tài chính của Trung du và miền núi Bắc Bộ là:

 • Biết tập hợp toàn bộ những giá trị của tham số để bất phương trình có nghiệm là với , là những số nguyên dương và tối giản. Tổng là:

 • Đặc điểm khác lạ nổi trội về địa hình của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long là:

 • Cho , thỏa mãn nhu cầu . Tìm giá trị nhỏ nhất của .

 • Đồng bằng sông Cửu Long là vùng nuôi cá nước ngọt lớn số 1 việt nam do nguyên nhân hầu hết nào sau này?

 • Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 30, những TT công nghiệp thuộc vùng kinh tế tài chính trọng điểm miền Trung là:

 • Cho hàmsốliêntụctrênvàcóbảngbiếnthiên Khẳngđịnhnàosauđâysai?

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cho biết thêm thêm TT công nghiệp nào sau này có cơ cấu tổ chức triển khai ngành công nghiệp phong phú nhất ở Đồng bằng sông Hồng?

 • Cho những số thực không âm x,ythay đổi. M, n lần lượt là giá trị lớn số 1, giá trị nhỏ nhất của biểu thức Giá trị của 8M + 4m bằng:

 • Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, điểm du lịch biển nào sau này không thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ?

Reply
1
0
Chia sẻ

Review Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Share Link Down Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phương pháp nghiên cứu và phân tích của Menđen gọi là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Phương #pháp #nghiên #cứu #của #Menđen #gọi #là