Contents

Mẹo Hướng dẫn ¿Qué significa He Likes listening to music? Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa ¿Qué significa He Likes listening to music? được Update vào lúc : 2022-04-04 20:31:06 . Với phương châm chia sẻ Thủ Thuật về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

372

I like listening to music.

Me gusta escuchar música.

tatoeba

I like listening to music, especially jazz.

Me gusta escuchar música, especialmente jazz.

tatoeba

I guess I liked listening to music, but I had no interest in playing it.”

Supongo que me gustaba escuchar música, pero no me atraía tocarla.»

Literature

I say, ‘I like to listen to music, but not too loudly.’

Contesto: —Me gusta escuchar música, pero no demasiado alta.

Literature

I like to listen to music.

Me gusta escuchar música.

OpenSubtitles2018.v3

For example, he explains, I like to listen to music.

Por ejemplo, explica él, a mí me gusta escuchar música.

Literature

I like to read, listen to music, and, since I was used to being alone, I wasn’t a big talker, either.

A mí me gusta leer, escuchar música y, acostumbrado ya a estar solo, no era tampoco un gran conversador.

Literature

I like to listen to classical music.

Me gusta escuchar música clásica.

tatoeba

When I ate the sushi, I felt like I was listening to music.

Cuando comí el sushi, sentí que escuchaba música.

OpenSubtitles2018.v3

II dressed like him, i acted like him, I listen to the same music.

Me vestía como él, actuaba como él escuchaba la misma música.

OpenSubtitles2018.v3

I like listening to classical music a lot.

Me gusta mucho escuchar música clásica.

Tatoeba-2022.08

I also like listening to music, travelling, reading, watch TV, surf the internet.

Me gusta escuchar musica, viajar, leer…ver la television, internet… Soy un poco tímida, pero se me pasa rápido.xD …

Common crawl

I like listening to good music.

Me gusta oír buena música.

Tatoeba-2022.08

As for reading, print makes me dizzy, and for some reason I don’t like listening to music anymore.

Tampoco leo porque me bailan las letras, y no por qué pero ya no me gusta escuchar música.

Literature

I liked to read while listening to music.

Me gustaba leer mientras escuchaba música.

Literature

Im a cool,calm guy and I like to workout,listen to music,have fun..Soy calmado buena onda y me gusta hace ejercicios escuchar musica divertirme……

hola me considero un chavo buena onda ,que le gusta divertirse sanamente…

Common crawl

(Video) Boy: … just mention, I play games like animals, and I listen to music.

(Video) Muchacho: …me gustan los juegos los animales, y escuchar música.

ted2019

“You don’t know what you’re talking about and I feel like listening to some music.

No tiene usted ni idea de qué está diciendo, y me apetece escuchar un poco de música.

Literature

I don’t feel like listening to music tonight.

No, no me apetece escuchar música.

OpenSubtitles2018.v3

I used to like listening to them…I still think it’s the most musical language in Europe.’

Me gustaba oírle hablar y sigo pensando que es el idioma europeo más musical.

Literature

‘Whenever I feel like breaking my heart, I come here and listen to the music.’

Cada vez que tengo ganas de que se me quiebre el corazón vengo a escuchar esta música.

Literature

Says Lena, “My 13-year-old daughter introduced me to her favorite music, and now I like listening to it.”

Lena cuenta: “Mi hija de 13 años me inició en su música preferida, y ahora me gusta escucharla”.

jw2019

Reply
9
0
Chia sẻ

Video ¿Qué significa He Likes listening to music? ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip ¿Qué significa He Likes listening to music? tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật ¿Qué significa He Likes listening to music? miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download ¿Qué significa He Likes listening to music? miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về ¿Qué significa He Likes listening to music?

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết ¿Qué significa He Likes listening to music? vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Qué #significa #Likes #listening #music