Thủ Thuật Hướng dẫn Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 được Update vào lúc : 2022-04-17 10:15:14 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

116

QPTD -Thứ Tư, 12/08/2022, 07:36 (GMT+7)

Sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám

1.Tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 của Việt Nam là một trong những cuộc cách mạng điển hình nhất trong lịch sử toàn thế giới tân tiến ở thế kỷ XX, chỉ với sau Cách mạng Tháng Mười Nga, năm 1917. Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga mở ra thuở nào đại mới trong lịch sử loài người – thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Và minh chứng: chủ nghĩa xã hội từ một học thuyết lý luận khoa học, từ lý tưởng và tiềm năng cách mạng đang trở thành một chính sách xã hội kiểu mới.

Cách mạng Tháng Tám của Việt Nam được dẫn dắt bởi thiên tài tư tưởng và tổ chức triển khai của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính do Người sáng lập và rèn luyện đã đưa dân tộc bản địa Việt Nam tới kỷ nguyên độc lập, tự do, mở ra thời đại mới cho việc phát triển của dân tộc bản địa ta. Đó là Thời đại Hồ Chí Minh – độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội trở thành quy luật phát triển của Việt Nam, quy luật gắn sát giải phóng dân tộc với phát triển dân tộc bản địa, bỏ qua chính sách tư bản chủ nghĩa để từng bước quá độ tới chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Tháng Tám là minh chứng sinh động cho thắng lợi của chủ nghĩa Mác – Lênin được vận dụng và phát triển sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Đồng thời, cổ vũ to lớn riêng với những dân tộc bản địa bị áp bức, thúc đẩy trào lưu cách mạng giải phóng dân tộc ở những nước phụ thuộc và thuộc địa, mở ra bước ngoặt lịch sử đánh đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, thực thi quyền tự quyết dân tộc bản địa trên con phố phát triển của tớ.

Tầm vóc lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, không riêng gì có làm thay đổi môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, số phận của nhân dân ta, xóa khỏi ách thống trị trong 80 năm của đế quốc thực dân và chính sách phong kiến, đưa nhân dân ta thoát khỏi cảnh lầm than nô lệ, tiến tới tự do và làm chủ mà còn mở ra triển vọng tốt đẹp tuyệt vời nhất trong lịch sử phát triển của dân tộc bản địa Việt Nam thời tân tiến. Đây là cuộc hồi sinh vĩ đại của 20 triệu dân ta, xác nhận tính đúng chuẩn đến kỳ diệu dự báo thiên tài của Hồ Chí Minh1 và từ đó đến nay – 75 năm qua, dân tộc bản địa Việt Nam đã vượt qua muôn vàn trở ngại vất vả, thử thách, hiểm nguy, lần lượt vượt mặt chủ nghĩa thực dân cũ và mới, giữ vững độc lập độc lập lãnh thổ, thống nhất giang sơn và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng thời, kiên trì đổi mới theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa và dữ thế chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để tạo ra Thế và Lực của cách mạng Việt Nam ngày này. Cơ đồ và sự nghiệp của Việt Nam qua ba phần tư thế kỷ nay, cũng là 75 năm liên tục Đảng cầm quyền, với gần năm triệu đảng viên trong mức time gần 100 triệu dân đang vững bước trên con phố lớn của lịch sử vì độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công minh, văn minh. Tinh thần và sức sống của Cách mạng Tháng Tám như ngọn lửa bất diệt soi sáng hành trình dài lịch sử của dân tộc bản địa ta đi tới tương lai với khuynh hướng giá trị lớn số 1 “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, khát vọng và mục tiêu cao cả nhất “Độc lập. – Tự do – Hạnh phúc” của sự phát triển Việt Nam, góp. phần xứng đáng vào sự nghiệp. cách mạng thế giới.

2. Sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám – Tầm nhìn – quyết sách và hành động

Đánh giá đúng sự lãnh đạo của Đảng trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám cần nhìn nhận sự vận động đó trong cả một quá trình. Cách mạng nổ ra và giành thắng lợi trên toàn quốc trong vòng hai tuần, nhưng trên thực tế, Đảng đã trải qua một quá trình chuẩn bị trong 15 năm, từ khi Đảng ra đời. Chính cương, sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo, được thông qua tại Hội nghị thành lập. Đảng ngày 03/02/1930 (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam), nêu rõ: “chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Về phương diện chính trị, xác định: “Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp. và bọn phong kiến, làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.. Dựng ra chính phủ Công Nông Binh. Tổ chức ra quân đội công nông”2. Đồng thời, xác định: đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, làm rõ nội dung của cách mạng thuộc địa nằm trong phạm trù của cách mạng vô sản, làm cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân để tiến lên chủ nghĩa xã hội. Giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp. và giải phóng xã hội, giải phóng con người. Như vậy, ngay từ trên đầu Đảng ta đã nhìn thấu suốt mục tiêu, triển vọng lâu dài của cách mạng Việt Nam là đi tới xã hội cộng sản, từ đó xác định đúng nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể, chủ yếu, trước mắt của cách mạng là “đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp. và bọn phong kiến làm cho nước Nam được hoàn toàn độc lập.”.

Chính cương, sách lược vắn tắt, xác định rõ: lực lượng cách mạng phải đoàn kết công nhân, nông dân; trong số đó, giai cấp. công nhân là giai cấp. lãnh đạo. Về phương pháp. tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc: khẳng định con đường bạo lực cách mạng “không khi nào nhân nhượng một chút lợi ích gì của Công Nông mà đi vào đường thỏa hiệp.”3; phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường đồng thời tranh thủ sự đoàn kết, ủng hộ của các dân tộc bị áp. bức và giai cấp. vô sản thế giới, nhất là giai cấp. vô sản Pháp.. Về vai trò lãnh đạo của Đảng: “Đảng là đội tiên phong của đạo quân vô sản gồm một số lớn của giai cấp. công nhân và làm cho họ có đủ năng lực lãnh đạo quần chúng”4.

Từ khi Đảng ra đời đến khi xuất hiện cao trào Tổng khởi nghĩa toàn quốc, giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám, năm 1945, Đảng đã lãnh đạo giai cấp. công nhân và nhân dân ta qua các phong trào và cao trào cách mạng sôi nổi, rộng khắp., vượt qua những cuộc khủng bố, đàn áp. của đế quốc, thực dân để phát triển lực lượng cách mạng trong quần chúng, không ngừng củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng; căn cứ vào tình hình biến đổi của thực tiễn, kịp. thời điều chỉnh chủ trương, đường lối và nhiệm vụ cách mạng, nhưng luôn nhất quán về mục tiêu và phương pháp. cách mạng, về chiến lược đại đoàn kết. Nó như một sợi chỉ đỏ xuyên suốt mà Chính cương, sách lược do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo đã nêu ra và cũng được thể hiện trong “Luận cương chính trị” của Đảng (tháng 10/1930). Nổi bật là: phát động và lãnh đạo cao trào 1936 – 1939, đây là một cuộc tổng diễn tập. cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Từ tiền đề và điều kiện ấy, phong trào cách mạng do Đảng lãnh đạo và đi tới cao trào 1939 – 1945 như một bước ngoặt lớn, hệ trọng và quyết định thắng lợi của cách mạng giải phóng dân tộc mà đỉnh cao là Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Chỉ thị của Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ngày 12/3/1945 “Nhật, Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”

Từ năm 1940 – 1945, tình hình quốc tế và trong nước biến chuyển sôi động, nhanh chóng, xuất hiện không chỉ thời cơ thuận lợi mà cả những thách thức, rủi ro không mong muốn tiềm ẩn tiềm ẩn đối với cách mạng nước ta. Trong bối cảnh ấy, Nguyễn Ái Quốc với sự mẫn cảm đặc biệt trong phân tích, đánh giá tình hình, dự báo xu thế và triển vọng của cách mạng giải phóng dân tộc ở nước ta đã mau chóng đưa ra những quyết định sáng suốt, kịp. thời. Đây là thời kỳ thể hiện nổi bật nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo nhạy bén, sáng suốt của Đảng gắn liền mật thiết với tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ và mưu lược, sáng tạo và bản lĩnh của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – một thiên tài tư tưởng và tổ chức của Đảng, linh hồn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt là từ khi Người về nước sau cuộc hành trình lịch sử 30 năm tìm đường cứu nước, cứu dân5, trực tiếp. lãnh đạo cách mạng Việt Nam cùng với Bộ Tham mưu chiến lược của Đảng. Nổi bật là: Hội nghị Trung ương 8 (tháng 5/1941) ở Pắc Bó, Hà Quảng, Cao Bằng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì để hoàn chỉnh chủ trương mới của Đảng, kịp. thời chuyển hướng chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu và xây dựng Mặt trận Việt Nam độc lập liên minh (Việt Minh). Hội nghị Trung ương 8 còn xác định vấn đề chính quyền mà tính chất của chính quyền là “toàn thể nhân dân liên hiệp. và lập. chính phủ dân chủ cộng hòa”, đồng thời tiến hành khởi nghĩa vũ trang, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là vấn đề cán bộ. Hướng mọi hoạt động của Đảng vào khâu TT Cứu quốc6. Sau Hội nghị này, hàng loạt thông tư và quyết sách của lãnh tụ Hồ Chí Minh cùng với Trung ương đã tạo nên và được thực thi nhanh gọn tại vị trí căn cứ địa cách mạng. Chỉ thị xây dựng Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân như thể Cương lĩnh quân sự chiến lược của Đảng “Chính trị trọng hơn quân sự chiến lược, người trước súng sau. Có dân rồi sẽ có được súng”. Quân đội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ. Nhân dân là nền tảng của Quân đội. Người cùng Trung ương quyết định hành động kịp thời hoãn lại chủ trương phát động trận chiến tranh du kích của Liên tỉnh ủy Cao – Bắc – Lạng vì tình hình chưa chín muồi. Chỉ thị của Thường vụ Trung ương Đảng ngay sau sự kiện Nhật thay máu chính quyền Pháp ngày 09/3/1945 “Nhật Pháp bắn nhau và hành vi của toàn bộ chúng ta”; ngày 15/3/1945 Tổng bộ Việt Minh phát Hịch kháng Nhật cứu nước. Hội nghị quân sự chiến lược Bắc Kỳ từ thời điểm ngày 15 – 20/4/1945, quyết định hành động hợp nhất Cứu quốc quân với Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân thành Việt Nam giải phóng quân và thông tư xây dựng Ủy ban dân tộc bản địa giải phóng ở những địa phương. Đó là hình thức thứ nhất của chính phủ nước nhà.

Điểm nút, đỉnh điểm của cao trào cách mạng 1939 – 1945 là yếu tố kiện triệu tập Hội nghị toàn quốc của Đảng và triệu tập Quốc dân đại hội Tân Trào. Hội nghị toàn quốc của Đảng (ngày 13, 14 và 15/8/1945) quyết định hành động: phải kịp thời phát động Tổng khởi nghĩa toàn quốc, phải giành cơ quan ban ngành thường trực trước lúc quân liên minh kéo vào việt nam và xây dựng Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc do Tổng Bí thư Trường Chinh phụ trách, ban bố Quân lệnh số 1 ra lệnh khởi nghĩa. Khi được tin Nhật đầu hàng liên minh, Hồ Chí Minh đã tinh giảm Hội nghị Đảng và triệu tập ngay Quốc dân đại hội (ngày 16 và 17/8/1945), thông qua 10 chủ trương của Việt Minh, lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam như một Chính phủ lâm thời, làm lễ tuyên thệ, thông qua Quốc kỳ, Quốc ca. Quốc dân đại hội đã hoàn thành xong trách nhiệm như một Quốc hội dân cử. Ngay sau Đại hội, Người có thư lôi kéo toàn quốc đồng bào làm tổng khởi nghĩa “Giờ quyết định hành động cho vận mệnh dân tộc bản địa đã tới. Toàn quốc đồng bào hãy đứng lên. Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”7. Với những quyết định hành động lịch sử đó, toàn quốc đã nhất tề hành vi: ngày 19/8, Tp Hà Nội Thủ Đô khởi nghĩa, ngày 23/8 ở Huế, ngày 25/8 ở Sài Gòn. Tổng khởi nghĩa đã thành công xuất sắc trong toàn nước. Ngày Thứ 2/9/1945, tại Tp Hà Nội Thủ Đô, Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, Việt Nam tuyên bố độc lập; chính sách thực dân hơn 80 năm, chính sách phong kiến hàng nghìn năm đã biết thành lật nhào, cơ quan ban ngành thường trực cách mạng thuộc về nhân dân.

Những nghị quyết, thông tư quan trọng của Đảng và những quyết sách sáng suốt, mau lẹ của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh ở những thời gian bước ngoặt đã cho toàn bộ chúng ta biết sự lãnh đạo tài tình của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tiến trình lịch sử dẫn đến Cách mạng Tháng Tám cũng như trong giờ phút quyết định hành động lãnh đạo, chỉ huy thành công xuất sắc Tổng khởi nghĩa trong Cách mạng Tháng Tám. Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng gắn sát với thiên tài tư tưởng và tổ chức triển khai của Hồ Chí Minh trong Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám để lại những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề quý cho cách mạng Việt Nam, cho việc nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc bản địa và phát triển dân tộc bản địa, minh chứng cho giá trị bền vững của tư tưởng độc lập dân tộc bản địa và chủ nghĩa xã hội của Hồ Chí Minh và Đảng ta.

3. Mấy khái quát lý luận từ thực tiễn Cách mạng Tháng Tám

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là kết quả của yếu tố vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam; có đường lối đúng, có phương pháp cách mạng khoa học, có sách lược và giải pháp linh hoạt. Giữ vững phương hướng chính trị của Đảng, chuyển hướng kịp thời phù phù thích hợp với tình hình, nhất là trước những bước ngoặt lớn, đón kịp tình thế và thời cơ cách mạng. Giải quyết thành công xuất sắc mối quan hệ dân tộc bản địa và giai cấp trên lập trường giai cấp. công nhân, giữa thời – thế và lực, giữa thiên thời – địa lợi và nhân hòa, lấy nhân hòa làm gốc. Đảng và lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thực hành thực tiễn xuất sắc những tư tưởng tầm cỡ Mác xít về khoa học và nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp cách mạng, trong khởi nghĩa vũ trang giành cơ quan ban ngành thường trực, nhất là phía dẫn của V.I. Lênin: “Phân tích rõ ràng một tình hình rõ ràng – đó là bản chất, linh hồn sống của chủ nghĩa Mác”; “Chân lý là rõ ràng nên cách mạng phải sáng tạo”, phải “dĩ không bao giờ thay đổi ứng vạn biến”. Đó là bài học kinh nghiệm tay nghề lớn của cách mạng Việt Nam do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành lý luận.

Đảng ta và Bác Hồ đã nhận được thức đúng và vận dụng sáng tạo nghệ thuật và thẩm mỹ và làm đẹp thắng từng bước, sẵn sàng sẵn sàng lực lượng, thiết kế xây dựng trào lưu, thúc đẩy tới cao trào cách mạng: 1930 – 1931, 1936 – 1939 và 1939 – 1945, tận dụng, đón kịp thời cơ, vượt qua thử thách để giành thắng lợi quyết định hành động và hoàn toàn. Nhìn thấu suốt tiềm năng và con phố, biết kiểm soát và điều chỉnh đúng chuẩn trách nhiệm ở mỗi thời kỳ, thay đổi khẩu hiệu và sách lược tranh đấu, tranh thủ tối đa những lực lượng cách mạng trong nước và quốc tế bằng phương pháp, giải pháp thích hợp. Thời điểm bùng nổ và chín muồi cho những khởi sự lịch sử vì vận mệnh của dân tộc bản địa, cách mạng trình làng với tần suất cực lớn “một ngày bằng 20 năm” nên phải chớp lấy thời cơ. Chậm trễ hoặc bỏ lỡ là có tội với lịch sử, với dân tộc bản địa.

Kết hợp chính trị với quân sự chiến lược, vận dụng tư tưởng bạo lực cách mạng rất là sáng tạo, bằng sức mạnh tổng hợp, phát huy cao độ ý thức và tinh thần dân tộc bản địa, khát vọng độc lập, tự do của nhân dân. Chiến lược đoàn kết và đại đoàn kết toàn dân tộc bản địa và tổ chức triển khai Mặt trận trong những cao trào cách mạng, nhất là mốc lịch sử 1941 – 1945 đã tạo ra động lực to lớn cho cách mạng thắng lợi. Cách mạng Tháng Tám thắng lợi nhờ có lòng dũng cảm, quyết tử, lòng trung thành với chủ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và của toàn dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng Mặt trận, xây dựng lực lượng vũ trang và giáo dục, tuyên truyền, vận động nhân dân là những trách nhiệm trọng yếu được Đảng ta và Hồ Chí Minh đặc biệt quan trọng quan tâm, thiết kế xây dựng, phát triển, phục vụ kịp thời yên cầu của tình hình cách mạng nêu lên. Đó là bài học kinh nghiệm tay nghề lớn của Đảng, của cách mạng Việt Nam.

Những quyết định hành động lịch sử tại Hội nghị toàn quốc của Đảng, của Quốc dân đại hội Tân Trào, việc xây dựng chính phủ nước nhà lâm thời trước lúc tuyên bố độc lập là hình thái sáng tạo độc lạ của Cách mạng Tháng Tám, làm phong phú lý luận và thực tiễn cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin. Đặc biệt là, quyết tâm giành cho được độc lập, xây dựng được chính phủ nước nhà trước lúc quân liên minh kéo vào Việt Nam cũng như sau thắng lợi của cách mạng, Đảng mới cầm quyền được hai tháng đã kịp thời rút vào bí mật (11/1945) với sách lược táo bạo “Tuyên bố giải tán Đảng” để tại vị quyền lợi dân tộc bản địa lên trên hết, trước hết,… là thực tiễn chính trị đã cho toàn bộ chúng ta biết không riêng gì có khả năng mà còn là một bản lĩnh của Đảng ta, của Hồ Chí Minh.

Những bài học kinh nghiệm tay nghề kinh nghiệm tay nghề có tầm tư tưởng lý luận này được rút ra từ thực tiễn Cách mạng Tháng Tám mãi còn giá trị và ý nghĩa thâm thúy về giành và giữ cơ quan ban ngành thường trực, về giải phóng để phát triển dân tộc bản địa, để độc lập dân tộc bản địa gắn sát với chủ nghĩa xã hội riêng với tiến trình phát triển của dân tộc bản địa ta. Những bài học kinh nghiệm tay nghề này vẫn còn đấy tỏa sáng trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập của Việt Nam lúc bấy giờ.

GS, TS. HOÀNG CHÍ BẢO
______________

1 – Năm 1942, Người viết tác phẩm “Lịch sử việt nam”, lấy tên là Hồ Chí Minh; ở cuối tác phẩm, Người dự báo: năm 1945, Việt Nam độc lập.

2 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 01.

3 – ĐCSVN – Văn kiện Đảng, Toàn tập., Tập. 2, Nxb CTQG, H. 1998, tr. 04.

4 – Sđd, Tập. 2, tr. 06.

5 – Năm 1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

6 – Hồi ký về Bác Hồ, Nxb Văn học, H. 1997, tr. 172.

7 – Hồ Chí Minh – Toàn tập, Tập 3, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 596.

Reply
5
0
Chia sẻ

Review Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 miễn phí

You đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng được thể hiện ra làm sao trong cách mạng Tháng 8 năm 1945 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Sự #lãnh #đạo #sáng #suốt #của #Đảng #được #thể #hiện #như #thế #nào #trong #cách #mạng #Tháng #năm