Contents

Mẹo Hướng dẫn Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì được Cập Nhật vào lúc : 2022-08-20 02:55:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

295

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng không thể bỏ qua riêng với doanh nghiệp. Bài viết sau sẽ hỗ trợ những chủ doanh nghiệp tương lai làm rõ hơn về thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như phương pháp tính thuế thu nhập doanh nghiệp ra làm sao.

Nội dung chính

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?
 • Mục đích vận dụng chủ trương TNDN
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Các tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
 • Cách tính thuế suất
  thuế thu nhập doanh nghiệp 2022
 • Thuế thu nhập doanh
  nghiệp là gì?
 • Mục đích vận dụng chủ trương TNDN
 • Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
  • Nghị Định
  • Thông tư
  • Văn bản hợp nhất
 • Các tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý
  • Cách tính Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý Theo thông tư 78/2014/TT-BTC:
  • Tính Thu
   nhập chịu thuế
  • Trong số đó:
  • Xác định phần thu nhập tính thuế
  • Tính số thuế TNDN phải nộp
 • Cách tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Thuế thu nhâp doanh nghiệp (TNDN) là loại thuế trực thu đánh trên phần thu nhập sau khi trừ đi những khoản ngân sách hợp lý, hợp pháp liên quan đến thu nhập của đối tượng người dùng nộp thuế.

Mục đích vận dụng chủ trương TNDN

– Tạo cho nhà nước một khoản thu gắn với hiệu suất cao marketing thương mại của doanh nghiệp;

– Bao quát và điều tiết được những khoản thu nhập đã, đang và sẽ phát sinh của cơ sở marketing thương mại hoạt động và sinh hoạt giải trí trong nền kinh tế thị trường tài chính thị trường;

– Thông qua ưu đãi về thuế suất, về miễn thuế, giảm thuế, khuyến khích những nhà góp vốn đầu tư trong và ngoài nước góp vốn đầu tư vào Việt Nam;

– Tạo sự công minh Một trong những doanh nghiệp trong sản xuất, marketing thương mại. Phù phù thích hợp với chủ trương tăng trưởng kinh tế tài chính nhiều thành phần và trong tiến trình hội nhập ở việt nam lúc bấy giờ.

Xem thêm:
Dịch Vụ TM quyết toán thuế doanh nghiệp

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật NTV tổng hợp, update khá đầy đủ những văn bản pháp lý, nghị định, thông tư về TNDN, tra cứu những văn bản pháp lý về TNDN.

STT
Loại văn bản

Tên văn bản

1

Luật

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.

2

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm trước đó đó.

3

Luật sửa đổi những Luật về thuế năm 2014.

4

Nghị Định

Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ về quy định rõ ràng một số trong những Điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi Luật thuế giá trị ngày càng tăng.

5

Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ về phía dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

6

Nghị định 91/2014/NĐ-CP ngày thứ nhất/10/2014 sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại những Nghị định quy định về thuế.

7

Nghị định 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Nghị định về thuế.

8

Nghị định 146/2022/NĐ-CP ngày 15/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định 100/2022/NĐ-CP và 12/2015/NĐ-CP.

9

Thông tư

Thông tư 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 92/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị ngày càng tăng sửa đổi có hiệu lực hiện hành từ thời điểm ngày thứ nhất tháng 7 năm trước đó đó.

10

Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

11

Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều tại Nghị định quy định về thuế.

12

4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC, 219/2013/TT-BTC, 08/2013/TT-BTC, 85/2011/TT-BTC, 39/2014/TT-BTC và 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn thuần và giản dị thủ tục hành chính về thuế.

13

Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định rõ ràng thi hành Luật sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của những Luật về thuế và sửa đổi, tương hỗ update một số trong những điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 151/2014/TT-BTC.

14

Thông tư 25/2022/TT-BTC  ngày 16/3/2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 146/2022/NĐ-CP sửa đổi Thông tư 78/2014/TT-BTC, 111/2013/TT-BTC.

15

Văn bản hợp nhất

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm trước đó đó hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

16

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

17

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định quy định rõ ràng và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

18

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành.

19

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2022 hướng dẫn Nghị định 218/2013/NĐ-CP quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính phát hành.

20

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2022 hợp nhất Nghị khuynh hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính phát hành.

Các tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý

TNDN tạm tính quý là khoản thuế phát sinh trong quý mà doanh nghiệp phải tạm nộp. Theo quy định tiên tiến và phát triển nhất hiện hành, doanh nghiệp phải thực thi tạm nộp số thuế TNDN của quý chậm nhất vào trong ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế, và không phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

Xem
thêm
: Dịch Vụ TM báo cáo thuế tháng/ quý

Cách tính Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý Theo thông tư 78/2014/TT-BTC:

Tính Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong
kỳ tính thuế gồm có thu nhập từ hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác lập như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Chú ý: Doanh nghiệp có nhiều hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại vận dụng nhiều mức thuế suất rất khác nhau thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập của từng hoạt động và sinh hoạt giải trí nhân với thuế suất tương ứng

Trong
đó:

+ Doanh thu: là toàn bộ tiền bán hàng hoá, tiền gia công, tiền phục vụ dịch vụ gồm có cả khoản trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp khấu trừ thuế là lệch giá chưa gồm có thuế giá trị ngày càng tăng.
 • Đối với doanh nghiệp nộp thuế giá trị ngày càng tăng theo phương pháp trực tiếp trên giá trị ngày càng tăng là lệch giá gồm có
  cả thuế giá trị ngày càng tăng.

+ Chi phí được trừ: là những Khoản chi thực tiễn phát sinh liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí sản xuất, marketing thương mại của doanh nghiệp; khoản chi thực thi trách nhiệm quốc phòng, bảo mật thông tin an ninh của doanh nghiệp theo quy định của pháp lý. Có đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp lý. Đối với hoá đơn shopping hoá, dịch vụ từng lần có mức giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ những trường hợp tránh việc phải có chứng từ thanh
toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp lý.

+ Mặc dù vậy nhưng có có thật nhiều những khoản chi thực tiễn và có chứng từ nhưng cũng không được trừ khi tính TNDN.

Xác định phần thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác lập bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và những khoản lỗ được kết chuyển từ trong năm trước đó theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác
định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định)

Xem thêm: Dịch Vụ TM báo cáo tài chính năm

Tính số thuế TNDN phải nộp

TNDN phải nộp được xác lập theo công thức sau:

Thuế TNDN
phải nộp = Thu nhập tính thuế X Thuế suất thuế TNDN

+ Trường hợp doanh nghiệp nếu có trích quỹ tăng trưởng khoa học và công nghệ tiên tiến và phát triển thì TNDN phải nộp được xác lập như sau:

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có)) X Thuế suất thuế TNDN

Phần trích lập quỹ KH&CN (nếu có): được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế thường niên.

Cách tính thuế suất
thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

Thuế suất TNDN tiên tiến và phát triển nhất theo điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC và thông tư 96/2015/TT-BTC của cục Tài Chính.

Thuế suất 20% vận dụng cho toàn bộ những doanh nghiệp

Thuế suất 32% – 50% vận dụng cho doanh nghiệp có hoạt động và sinh hoạt giải trí tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

Thuế suất 50% sẽ vận dụng với những mỏ tài nguyên bạch kim, vàng, bạc, thiếc, wonfram, antimoan, đá quý, đất hiếm. Căn cứ vào vị trí, Đk khai thác và trữ lượng mỏ,
Thủ tướng Chính Phủ quyết định hành động mức thuế suất phù phù thích hợp với từng dự án công trình bất Động sản; từng cơ sở marketing thương mại theo đề xuất kiến nghị của cục trưởng liên nghành Bộ Tài Chính.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì ?

You vừa đọc nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những ShareLink Download Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Thuế thu nhập doanh nghiệp không hạch toán toàn ngành là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Thuế #thu #nhập #doanh #nghiệp #không #hạch #toán #toàn #ngành #là #gì