Mẹo Hướng dẫn Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol được Update vào lúc : 2022-04-10 16:19:13 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

353

THPT LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN SĨ BẢOChủ đề. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠI. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHẦN TRĂM KHỐI LƯỢNG.CxHyOzNt (a g)  m CO2 (g) + m H 2 O + VN 2 (lít)Ta có: n C  n CO2%C mC.100%a %H mH.100%am N  28.n N 2  % N mN.100%a m C  12.n CO2 n H  2n H 2 O  m H  2.n H 2 On N  2.n N 2 %O = 100% – %C – %H – %NII. LẬP CÔNG THỨC ĐƠN GIẢN NHẤT.Lập công thức đơn thuần và giản dị của hợp chất hữu cơ CxHyOzNt là tìm tỉ lệ:x : y : z : t = nC : nH : nO : nN hoặc x : y : z : t =%C % H %O % N:::12116 14III. LẬP CÔNG THỨC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ1. Dựa vào Phần Trăm khối lượng những nguyên tố.Xét sơ đồ:CxHyOz  xC+yH+zOM (g)12x (g)y (g)16.z (g)100%%C%H%OTa có tỉ lệ:M12 x100% %CxM.%C12.100%My100% % HyM.% H100%M16z100% %OzM.%O16.100%2. Thông qua công thức đơn thuần và giản dị nhất.Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn thuần và giản dị nhất CaHbOc thì CTPT có dạng (CaHbOc)n.Dựa vào khối lượng mol phân tử của MX tính được n rồi suy ra CTPT của X.Ví dụ: Chất hữu cơ X có CT ĐGN là CH2O và có khối lượng mol phân tử bằng 180,0 g/mol. Xác địnhCTPT của X.Giải: CTPT của X là: (CH2O)nVậy:(12 + 2 + 16).n = 180  n = 6. Vậy CTPT: C6H12O6Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơTrang 1THPT LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN SĨ BẢONếu đề bài không cho M thì để tìm n ta phải biện luận như sau:+ Với CTTQ CxHyOzThì y ≤ 2x + 2, chẵn+ Với CTTQ CxHyOzNtThì y ≤ 2x + 2 + t+ Với CTTQ CxHyOzXuThì y ≤ 2x + 2 – u ( X là halogen) y lẻ ( chẵn) nếu t,u lẻ ( chẵn)3. Tính theo khối lượng thành phầm đốt cháy.Phản ứng đốt cháy:Ta có tỉ lệ:CxHyOz + ( x y z ) O2  xCO2 +4 2yH2O21 molx molymol2a moln CO2n H2O1xa n CO2 xn CO2a;2.n H 2 O1y ya 2n H 2 OaTìm z bằng phương pháp: (12x + y + 16z) = MIV. BÀI TẬP VẬN DỤNG.Bài 1. Hãy thiết lập công thức đơn thuần và giản dị nhất từ những số liệu phân tích sau:a) %C = 70,94%, %H = 6,40%, %N = 6,90%, còn sót lại là oxi.b) %C = 65,92%, %H = 7,75%, còn sót lại là oxi.Bài 2. Hợp chất hữu cơ X có Phần Trăm khối lượng %C = 55,81% , %H = 6,98%, còn sót lại là oxi.a) Lập công thức đơn thuần và giản dị nhất của Xb) Tìm CTPT của X. Biết tỉ khối hơi của X so với nitơ xấp xỉ bằng 3,07.Bài 3. Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol-một chất thơm được sử dụng sản xuất kẹo cao su. Anetolcó khối lượng mol phân tử bằng 148,0 g/mol. Phân tích nguyên tố đã cho toàn bộ chúng ta biết, anetol có %C = 81,08% ;%H = 8,10%, còn sót lại là oxi. Lập công thức đơn thuần và giản dị nhất và CTPT của enatol.Bài 4. Đốt cháy hoàn toàn 9,0 gam hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và5,4 gam H2O.a) Tính thành phần Phần Trăm của những nguyên tố trong A.b) Lập công thức đơn thuần và giản dị nhất của A.c) Tìm công thức phân tử của A. Biết tỉ khối hơi của A so với khí oxi bằng 1,875.Bài 5. Đốt cháy hoàn toàn 5,75 gam hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) thu được 11,0 gam CO2 và 6,75gam H2O.a) Tính thành phần Phần Trăm của những nguyên tố trong X.b) Lập công thức đơn thuần và giản dị nhất của X.Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơTrang 2THPT Lấ HNG PHONGGV: NGUYN S BOc) Tỡm cụng thc phõn t ca X. Bit t khi hi ca X so vi khớ hiro bng 23.Bi 6. t chỏy hon ton 1,80 gam hp cht hu c Y (cha C, H, O) thu c 1,344 lớt CO2 (ktc)v 1,08 gam H2O.a) Tớnh thnh phn phn trm ca cỏc nguyờn t trong Y.b) Lp cụng thc n gin nht ca Y.c) Tỡm cụng thc phõn t ca Y. Bit t khi hi ca Y so vi khớ oxi bng 5,625.Bi 7. Oxy húa hon ton 3 g hp cht hu c A thu c 6,6 g CO2 v 3,6 g nc.a) Xỏc nh khi lng cỏc nguyờn t trong A.b) Tớnh % theo khi lng cỏc nguyờn tBi 8*: t chỏy hon ton 10,4g cht hu c A, ri cho sn phm ln lt qua bỡnh (1) cha H2SO4m c, bỡnh (2) cha nc vụi trong d, thy khi lng bỡnh (1) tng 3,6g v bỡnh (2) thu c 30gkt ta. Khi húa hi 5,2g A, thu c mt th tớch ỳng bng th tớch ca 1,6g khớ oxi o cựng iukin nhit , ỏp sut. Tỡm cụng thc phõn t ca A.Bi 9. t chỏy hon ton mt cht hu c A ch cha cỏc nguyờn t C, H, O ri cho sn phm chỏyvo bỡnh ng 35 ml dd KOH 1M. Sau phn ng ngi ta nhn thy khi lng bỡnh ng KOH tnglờn1,15g ng thi trong bỡnh xut hin hai mui cú khi lng tng cng l 2,57g. T khi hi ca Aso vi hidro l 43. Tỡm CTPT ca A.Bi 10. t chỏy hon ton 10,4g hp cht hu c A ri cho sn phm ln lt qua bỡnh 1 ng H2SO4m c, bỡnh 2 cha nc vụi trong cú d, thy khi lng bỡnh 1 tng 3,6g, bỡnh 2 thu c 30gkt ta. Khi hoỏ hi 5,2g A thu c mt th tớch ỳng bng th tớch ca 1,6g oxi cựng iu kinnhit v ỏp sut. Xỏc nh CTPT ca A.Bi 11. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hợp chất hữu cơ A cần 13,44 lít O2 (đktc) thu được CO2 và nướctheo tỷ suất mol là một trong:1.a/ Xác định công thức đơn thuần và giản dị của A.b/ Xác định phân tử và viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của A. Gọi tên . Biết 50 < MA < 60.Bi 12. Đốt cháy hoàn toàn 8,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được thành phầm cháy gồm CO2 và nước.Đem hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy vào trong bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thấy khối lượng bìnhđựng dung dịch giảm 17 gam và trong bình có 40 gam kết tủa.a/ Xác định công thức đơn thuần và giản dị nhất của A.b/ Xác định công thức phân tử của A biết MA < 100 đvC.Bi 13. Đốt cháy hoàn toàn 0,58 gam hợp chất hữu cơ A, toàn bộ thành phầm cháy cho hấp thụ hoàn toànvào dung dịch Ba(OH)2 thấy khối lượng bình tăng thêm 2,66 gam và trong bình có 3,94 gam muối trungtính và 2,59 gam muối axit. Xác định công thức phân tử và viết công thức cấu trúc hoàn toàn có thể có của A.Lp cụng thc phõn t hp cht hu cTrang 3THPT LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN SĨ BẢOTRẮC NGHIỆMCâu 1. Đốt cháy hoàn toàn m(g) chất hữu cơ A chứa C, H, O khối lượng thành phầm cháy là p.(g). Cho toànbộ thành phầm này qua dung dịch nước vôi trong có dư thì sau cùng thu được t gam kết tủa, biết p. =0,71t và t =(m+p.)/1,02. Xác định CTPT của A?A. C2H6O2B. C2H6OC. C3H8O3D. C3H8OCâu 2. Đốt cháy hoàn toàn 0,01 mol chất hữu cơ X cần vừa đủ 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu sát hoạch được hỗnhợp thành phầm Y gồm: CO2, N2 và hơi H2O. Làm lạnh để ngưng tụ hơi H2O chỉ từ 0,56 lít hỗn hợpkhí Z (có tỉ khối hơi với H2 là 20,4).Xác định công thức phân tử X. Biết thể tích những khí đều đo ởđktc.A. C2H5ONB. C2H5O2NC. C2H7OND. C2H7O2NCâu 3. Đốt cháy hoàn toàn 1,12g chất hữu cơ A, rồi cho hấp thụ toàn bộ thành phầm cháy trong dung dịchBa(OH)2 dư thấy khối lượng bình chứa tăng 3,36g. Biết rằng số mol CO2 gấp 1,5 lần số mol củanước. CTPT của A là: (biết A có một nguyên tử oxi trong phân tử):A. C3H8OB. CH2OC. C4H10OD. C3H6OCâu 4. Khi phân tích a(g) chất hữu cơ A chứa C, H, O thấy tổng khối lượng 2 nguyên tố cacbon và hiđrolà 0,46g. Nếu đốt cháy hoàn toàn a(g) chất A cần vừa đủ 0,896 lít O2 (ở đktc). Cho toàn bộ sảnphẩm cháy qua bình chứa dung dịch NaOH dư, thấy chúng bị hấp thụ hoàn toàn và khối lượng bìnhchứa tăng thêm một,9g. Công thức phân tử của A là :A. C6H6O2B. C6H6OC. C7H8OD. C7H8O2Câu 5. Đốt cháy 0,45g chất hữu cơ A rồi cho toàn bộ thành phầm qua bình đựng nước vôi trong dư thì có112 cm3 N2 (đkc) thoát thoát khỏi bình, khối lượng bình tăng 1,51g và có 2g kết tủa trắng.Công thứcphân tử của A là :A. C4H14N2B.C2H7NC. C2H5ND. Không xác lập đượcCâu 6. Đốt cháy hoàn toàn 1,48g chất hữu cơ A dùng 2,016 lít oxi (đktc) thì thu được hỗn hợp khí cóthành phần như sau: VCO2 = 3VO2 và mCO2 = 2,444mH2O. Tìm công thức phân tử của A biết khi hoáhơi 1,85g A chiếm thể tích bằng thể tích của 0,8g oxi ở cùng Đk.A. C4H10OB. C2H2O3C.C3H6O2D. C2H4O2Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn 18g chất hữu cơ A cần vừa đủ 16,8 lít O2 thu được CO2 và hơi nước có tỷ lệthể tích = 3: 2. Xác định CTPT của A?.A. C4H6O2B. C3H4O2C. C3H4OD. C4H6OCâu 8. Để đốt cháy hoàn toàn 4,45 g chất hữu cơ X phải dùng hết 4,20 lít khí oxi (đktc). Sản phẩm cháygồm có 3,15 g H2O và 3,92 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và N2 (đktc). Xác định CTĐGN của X.Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơTrang 4THPT LÊ HỒNG PHONGA. C3H9NB. C3H7O2NGV: NGUYỄN SĨ BẢOC. C2H7ND. C2H5O2NCâu 9. Từ ơgenol (trong tinh dầu hương nhu) điều chế được metylơgenol (M = 178 g/mol) là chất dẫn dụcôn trùng. Kết quả phân tích nguyên tố của metylơgenol đã cho toàn bộ chúng ta biết: %C = 74,16%; %H = 7,86%, cònlại là oxi. Tổng số link  trong phân tử metylơgenol là: (Công thức tính số link pi của hợpchất CxHyOz là: số link pi = (2x-y+2)/2).A. 5B. 4C. 6D. 3Câu 10. Phân tích a(g) chất hữu cơ A thu được m(g) CO2 và n(g) H2O. Cho biết m = 22n/9 và a =

15(m+n)/31. Xác định CTPT của A. Biết tỉ khối hơi (d) của A riêng với không khí thì 2 < d <3.
A. C3H6OB. C3H6O2C. C2H4O2D. C2H4OCâu 11. Đốt cháy hoàn toàn 1,47 gam chất hữu cơ X (chỉ chứa C,H,O) bằng 1,0976 lít khí O2(ở đktc)lượng dùng vừa đủ thì sau thí nghiệm thu sát hoạch được H2O , 2,156 gam CO2. Tìm CTPT của X, biết tỉ

khối hơi của X so với không khí nằm trong mức chừng: 3A. C3H4O3
B. C3H6O3C. C3H8O3D. Đáp án khácCâu 12. Cho 2 chất hữu cơ X, Y (gồm C, H, O) đều phải có chứa 53,33% oxi về khối lượng. Khi đốt cháy0,02mol hỗn hợp X, Y cần 0,05mol oxi. Khối lượng phân tử của Y gấp 1,5 lần khối lượng phân tửcủa X.M của hai chất X và Y lần lượt bằng:A. 60 và 90B. 30 và 45C. 40 và 60D. 80 và 120Câu 13. Đốt cháy chất hữu cơ A (chứa C, H, O) phải dùng một lượng oxi bằng 8 lần lượng oxi có trongA và thu được lượng khí CO2 và H2O theo tỉ lệ khối lượng là 22/9. Xác định công thức phân tử củaA biết rằng A chỉ chứa 1 nguyên tử oxi :A. C2H4OB. CH2OC. C3H6OD. C4H8OCâu 14. Một hợp chất hữu cơ gồm C, H, O; trong số đó cacbon chiếm 61,22% về khối lượng. Công thứcphân tử của hợp chất hoàn toàn có thể là:A. C4H10O.B. C3H6O2.C. C2H2O3.D. C5H6O2.Câu 15. Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ đơn chức X thu được thành phầm cháy chỉ gồm CO2 vàH2O với tỷ suất khối lượng tương ứng là 44 : 27. Công thức phân tử của X làA. C2H6.B. C2H6O.C. C2H6O2.D. C2H4O.Câu 16. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấpđôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,9oC, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X,tiếp theo đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình thời gian hiện nay là 0,95 . X có công thức phân tử làA. C4H8O2.B. C3H6O2.C. CH2O2.D. C2H4O2.Câu 17. Đốt cháy hoàn toàn 0,12 mol chất hữu cơ A mạch hở cần dùng 10,08 lít O2 (đktc). Dẫn toàn bộsản phẩm cháy (gồm CO2, H2O và N2) qua bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư, thấy khối lượng bìnhLập công thức phân tử hợp chất hữu cơTrang 5THPT LÊ HỒNG PHONGGV: NGUYỄN SĨ BẢOtăng 23,4g và có 70,92g kết tủa. Khí thoát thoát khỏi bình hoàn toàn có thể tích 1,344 lít (đktc). Công thức phântử của A làA. C2H5O2N.C3H7O2N.B. C3H5O2N.C.D. C2H7O2N.Câu 18. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol một axit cacboxylic no 2 lần thu được một,2 mol CO2. Công thứcphân tử của axit đó làA. C6H14O4.B. C6H12O4.C. C6H10O4.D. C6H8O4.Câu 19. Một hợp chất hữu cơ Y khi đốt cháy thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau; đồng thờilượng oxi cần dùng bằng 4 lần số mol của Y. Công thức phân tử của Y làA. C2H6O.B. C4H8O.C. C3H6O.D. C3H6O2.Câu 20. Đốt cháy hoàn toàn 5,8 gam một hợp chất hữu cơ đơn chức X cần 8,96 lít khí O2 (đktc), thuđược CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Công thức đơn thuần và giản dị nhất của X làA. C2H4O.B. C3H6O.C. C4H8O.D. C5H10O.Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn 4,3gam một chất hữu cơ đơn chức A chứa C, H, O rồi dẫn thành phầm cháyqua bình 1 chứa P2O5 dư và bình 2 chứa NaOH dư. Sau thí nghiệm bình 1 tăng 2,7g; bình 2 thuđược 21,2g muối. Công thức phân tử của A làA. C2H3O.B. C4H6O.C. C3H6O2.D. C4H6O2.Câu 22. Đốt cháy hoàn toàn 1,18 gam chất B (CxHyN) bằng một lượng không khí vừa đủ. Dẫn toàn bộhỗn hợp khí sau phản ứng vào trong bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được 6 gam kết tủa và có9,632 lít khí (đktc) duy nhất thoát thoát khỏi bình. Biết không khí chứa 20% oxi và 80% nitơ về thểtích. Công thức phân tử của B làA. C2H7N.B. C3H9N.C. C4H11N.D. C4H9N.Câu 23. Trong một bình kín dung tích không đổi chứa hỗn hợp hơi chất A (CxHyO) với O2 vừa đủ để đốtcháy hợp chất A ở 136,5oC và 1 atm. Sau khi đốt cháy, đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thì áp suấttrong bình là một trong,2 atm. Mặt khác, khi đốt cháy 0,03 mol A lượng CO2 sinh ra được cho vào 400 mldd Ba(OH)2 0,15M thấy có hiện tượng kỳ lạ hoà tan kết tủa, nhưng nếu cho vào 800 ml dd Ba(OH)2 nóitrên thì thấy Ba(OH)2 dư. Công thức phân tử của A làA. C2H4O.B. C3H6O.Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơC. C4H8O.D. C3H6O2.Trang 6

Reply
5
0
Chia sẻ

Clip Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol ?

You vừa tìm hiểu thêm nội dung bài viết Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm công thức phân tử chất A khí A có công thức đơn thuần và giản dị nhất là CH2O biết A có M 90 g/mol vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #công #thức #phân #tử #chất #khí #có #công #thức #đơn #giản #nhất #là #CH2O #biết #có #gmol