Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 được Update vào lúc : 2022-05-15 08:23:11 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

273

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây

A. Lý thuyết

1. Ước chung lớn số 1

Định nghĩa: Ước chung lớn số 1 của hai hay nhiều số là số lớn số 1 trong tập hợp những ước chung của những số đó.

Nội dung chính

 • Xem toàn bộ tài liệu Lớp 6: tại đây
 • A. Lý thuyết
 • 1. Ước chung lớn số 1
 • 2. Bội chung nhỏ nhất
 • B. Trắc nghiệm & Tự luận
 • I. Câu hỏi trắc nghiệm
 • Câu 1: Tìm BCNN(38; 76)?
 • Câu 2: Tìm ƯCLN(18; 60)?
 • Câu 3: ƯCLN của a và b là:
 • Câu 4: Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225
 • Câu 5: Cho a = 32.5.7 và b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b
 • II. Bài tập tự luận
 • Câu 1: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 680cm và chiều rộng là 480cm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông vắn mà không còn viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch đó có độ dài lớn số 1 bằng bao nhiêu?
 • Câu 2: Một khu đất nền trống hình chữ nhất có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 24cm. Người ta phân thành những thửa đất hình vuông vắn bằng nhau, để mỗi thửa đất có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 thì độ dài mỗi cạnh của thửa đất đó bằng?
 • Mô tả bài toán
 • Hướng dẫn
 • Định nghĩa
 • Thuật toán
 • Source code tham khảo
 • Kết luận
 • Thảo luận

Cách tìm Ước chung lớn số 1:

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố

+ Chọn ra những thừa số nguyên tố chung.

+ Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó. Tích nó là UCLN phải tìm

Ví dụ: Tìm ƯCLN (18;30)

+ Phân tích những số ra thừa số nguyên tố

+ Thừa số nguyên tố chung là 2 và 3

+ Vậy ƯCLN(18;30) = 2.3 = 6

Chú ý:

+ Nếu những số đã cho không còn thừa số nguyên tố chung thì ƯCLN của chúng bằng 1.

+ Hai hay nhiều số có ƯCLN bằng 1 gọi là những số nguyên tố bằng nhau.

2. Bội chung nhỏ nhất

Định nghĩa: Bội chung nhỏ nhất là hai hay nhiều số là số lớn số 1 khác 0 trong tập hợp những bội chung của số đó.

Cách tìm Bội chung nhỏ nhất:

+ Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.

+ Chọn ra những thừa tố nguyên tố chung và riêng.

+ Lập tích những thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy số mũ lớn số 1 của nó. Tích đó là BCNN phải tìm.

Ví dụ: Tìm BCNN(15;20)

+ Phân tích ra thừa số nguyên tố:

+ Vậy BCNN(15;20) = 22.3.5 = 60.

B. Trắc nghiệm & Tự luận

I. Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: Tìm BCNN(38; 76)?

A. 2888 B. 37 C. 76 D. 144

Lời giải

Ta có 76 ⋮ 38 ⇒ BCNN(38, 76) = 76

Chọn đáp án C.

Câu 2: Tìm ƯCLN(18; 60)?

A. 6 B. 30 C. 12 D. 18

Lời giải

Ta có:

Nên ƯCLN(18; 60) = 2.3 = 6

Chọn đáp án A.

Câu 3: ƯCLN của a và b là:

A. Bằng b nếu a chia hết cho b.

B. Bằng a nếu a chia hết cho b.

C. Là ước chung nhỏ nhất của a và b

D. Là hiệu của 2 số a và b.

Lời giải

Nếu a chia hết cho b thì b là ước của a.

Mà b cũng là ước của b nên b ∈ ƯC(a; b)

Hơn nữa b là ước chung lớn số 1 của b nên ƯCLN(a; b) = b

Chọn đáp án A.

Câu 4: Tìm ƯCLN của 15, 45 và 225

A. 18 B. 3 C. 15 D. 5

Lời giải

Ta có:

Vậy ƯCLN(15; 45; 225) = 15

Chọn đáp án C.

Câu 5: Cho a = 32.5.7 và b = 24.3.7. Tìm ƯCLN của a và b

A. ƯCLN(a; b) = 3.7 B. ƯCLN(a; b) = 32.72

C. ƯCLN(a; b) = 24.5 D. ƯCLN(a; b) = 24.32.5.7

Lời giải

Ta có: a = 32.5.7 và b = 24.3.7 nên ƯCLN(a; b) = 3.7

Chọn đáp án A.

II. Bài tập tự luận

Câu 1: Một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 680cm và chiều rộng là 480cm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông vắn mà không còn viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch đó có độ dài lớn số 1 bằng bao nhiêu?

Lời giải

Ta có:

Gọi độ dài của viên gạch hình vuông vắn là x.

Để lát kín căn phòng mà không còn viên gạch nào bị cắt xén thì x phải là ước chung của chiều dài và chiều rộng.

Hay 680 ⋮ x và 480 ⋮ x ⇒ x ∈ ƯC(680; 480)

Để x lớn số 1 thì ⇒ x ∈ ƯCLN(680; 480)

Ta có:

⇒ x ∈ ƯCLN(680; 480) = 23.5 = 40

Vậy để lát kín căn phòng này mà không còn viên gạch nào bị cắt xén thì độ dài lớn số 1 của viên gạch là 40cm

Câu 2: Một khu đất nền trống hình chữ nhất có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 24cm. Người ta phân thành những thửa đất hình vuông vắn bằng nhau, để mỗi thửa đất có diện tích s quy hoạnh lớn số 1 thì độ dài mỗi cạnh của thửa đất đó bằng?

Lời giải

Gọi độ dài cạnh của mỗi thửa đất hình vuông vắn là x (cm)

Để diện tích s quy hoạnh của một thửa đất đó lớn số 1 thì độ dài x lớn số 1.

Vì những thửa đất này được chia ra từ khu đất nền trống hình chữ nhật có chiều dài là 60cm, chiều rộng là 24cm

Nên x phải là ước của 60 và 24 hay x ∈ ƯC(24; 60)

Khi đó x lớn số 1 thì x = ƯCLN(24; 60)

Ta có:

⇒ ƯCL(24; 60) = 22.3 = 12

Vậy mỗi thừa đất hình vuông vắn có độ dài cạnh lớn số 1 là 12cm

Làm quen cách viết những chương trình đơn thuần và giản dị, cách sử dụng:

 • CÂU ĐIỀU KIỆN IF
 • VÒNG LẶP WHILE
 • HÀM

Mô tả bài toán

Viết chương trình nhập vào 2 số nguyên dương a và b. Tìm ước số chung lớn số 1bội số chung nhỏ nhất của a và b.

Ví dụ:

 • Input:
 • Output:

Hướng dẫn

Định nghĩa

Ước chung lớn số 1 của hai số nguyên a và b là số nguyên dương lớn số 1 mà a và b chia hết.

Bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên a và b là số nguyên dương nhỏ nhất chia hết cho toàn bộ a và b.

Thuật toán

ƯCLN của hai số hoàn toàn có thể tìm kiếm được bằng việc phân tích hai số đó ra thừa số nguyên tố. Nhưng có một phương pháp tối ưu nhất là sử dụng thuật toán Euclid nhờ vào dãy liên tục những phép chia có dư.

Ví dụ: Tính ước số chung lớn số 1 của 91 và 287.

Trước hết lấy 287 (số to nhiều hơn trong 2 số) chia cho 91:

 • 287 = 91*3 + 14 (91 & 14 sẽ tiến hành dùng cho vòng lặp kế)

Nhận xét: bất kỳ số nào chia hết bởi 287 và 91 cũng tiếp tục chia hết bởi 287 – 91*3 = 14. Tương tự, số chia hết bởi 91 và 14 cũng chia hết bởi 91*3 + 14 = 287. Do đó, ƯSCLN(91,287) = ƯSCLN(91,14). Bài toán trở thành tìm ƯSCLN(91,14). Lặp lại quy trình trên cho tới lúc phép chia không hề số dư như sau:

91 = 14*6 + 7 (14 & 7 sẽ tiến hành dùng cho vòng lặp kế)

14 = 7*2 (không hề số dư, kết thúc, nhận 7 làm kết quả)

Cuối cùng ta có: 7 = ƯSCLN(7,0) = ƯSCLN(14,7) = ƯSCLN(91,14) = ƯSCLN(287,91).

BCNN của a, b được xem nhờ vào UCLN của 2 số đó theo công thức:

Bài tập mang tính chất chất tìm hiểu thêm, tương hỗ những bạn làm quen và rèn luyện với những bàn toán lập trình cơ bản trong C++.

Kteam khuyến khích những bạn tự phân tích đề bài > tự giải bài toán > debug để kiểm tra kết quả và fix lỗi trong quy trình giải. Sau đó, bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm source code mẫu để hoàn hảo nhất bài tập. 

Để được tương hỗ tốt nhất, bạn hoàn toàn có thể đặt vướng mắc ở phần phản hồi phía dưới nội dung bài viết hoặc ở mục Hỏi & Đáp.

Source code tham khảo

#include
using namespace std;
// Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy tìm ước chung lớn số 1 của 2 số này.
// Input : 2 số a,b
// Output : Ước chung lớn số 1 của 2 số a, b
int UCLN(int a, int b)

while ( a != b)

if (a > b)
a = a – b;
else
b = b – a;

return a; // or return b; a = b

// Cho 2 số nguyên dương a và b. Hãy tìm bội chung nhỏ nhất của 2 số này
// Input : 2 số a,b
// Output : Bội chung nhỏ nhất
int BCNN(int a, int b)

int result = UCLN(a, b);
return a * b / result;

int main()

int a, b;
cout <> a;
cout <> b;
int result = UCLN(a, b);
cout << "UCLN : "<<result;
cout << "n";
result = BCNN(a, b);
cout << "BCNN : " << result << endl;
system("pause");

Kết luận

You hoàn toàn có thể củng cố kiến thức và kỹ năng C++ từ khóa Lập trình C++ cơ bản.

Hoặc tìm hiểu thêm những bài tập khác trong khóa Bài toán tầm cỡ trong lập trình

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp. ý của bạn để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên “Luyện tập. – Thử thách – Không ngại khó”.

Thảo luận

Nếu bạn có bất kỳ trở ngại vất vả hay vướng mắc gì về khóa học, đừng ngần ngại đặt vướng mắc trong phần phía dưới hoặc trong mục HỎI & ĐÁP trên thư viện Howkteam để nhận được sự tương hỗ từ hiệp hội.

Reply
4
0
Chia sẻ

Video Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm hai số a và b biết tổng của bội chung nhỏ nhất và ước chung lớn số 1 của chúng là 15 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #hai #số #và #biết #tổng #của #bội #chung #nhỏ #nhất #và #ước #chung #lớn #nhất #của #chúng #là