Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-07 08:05:11 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

127

DẠNG 1: (2 + a – 1) x 1Bài 1: Tìm hai số tự nhiên biết tổng 1986 và biết giữa chúng còn 3 số tựnhiên nữaBL : Tổng là: 1986Hiệu là (2 + 3 – 1) x 1 = 4 hay 2 số đầu và cuối + 3 số = 5 số ,có 4 KCchú ý : STN hơn kém nhau 1 đơn vịSố Tn bé: ( 1986 – 4 ) : 2 =Số Tn lớn: ( 1986+4 ) : 2 =Bài 2: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2000 và biết gi ữa chúng có t ấtcả 19 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 3: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2009 và biết gi ữa chúng có t ấtcả 16 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 4: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2009 và biết gi ữa chúng có t ấtcả 20 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 5: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2010 và biết gi ữa chúng có t ấtcả 21 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 345 và bi ết gi ữa chúng có t ấtcả 15 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2012 và biết gi ữa chúng có t ấtcả 31 số tự nhiên khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..DẠNG 2: (2+ a – 1) x 2Tìm hai số chẵn( hoặc lẻ) biết giữa chúng có một số trong những sốchẵn hoặc một số trong những số lẻ khác.Bài 1: Tìm hai số chẵn có tổng bằng 2006 và biết giữa chúng 2 số chẵnnữaBL: T: 2006Hiệu là 2 + 2 – 1) x 2 = 6 hay 2 số + 2 số (đầu và cuối) 4 số có 3 KC x 2chú ý : 2 số chẵn , lẻ hơn kém nhau 2 đvSố Tn bé: ( 2006 – 6 ) : 2 =Số Tn lớn: (2006 + 6 ) : 2 =Bài 2: Tìm hai số chẵn có tổng là 210, biết giữa chúng có 18 s ố ch ẵn khác……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bµi 3 .T×m hai sè ch½n cã tæng lµ 116, biÕt r»ng gi÷a chóng cßn 3sè ch½n n÷a………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Chú Ý: Lẻ đến lẻ cánh làm tương tự chẵn đến chẵnBài 4: Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số lẻ đó có 4 s ố l ẻ.Tìm hai số đó……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Bài 5: Hai số lẻ có tổng bằng 186, biết giữa chúng có 5 số lẻ.Tìm hai số đó……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….DẠNG 3: 1 + a x 2Tìm hai số tự nhiên biết giữa chúng có một số trong những số chẵnhoặc một số trong những số lẻ khác.Bài 1: Hai số tự nhiên có tổng bằng 187, biết giữa chúng có 5 số lẻ.BL : T : 187Hiệu là một trong + 5 x 2 = 11 Hay 5 x 2 + 1= 11Số Tn bé: ( 187 – 11 ) : 2 =Số Tn lớn: ( 187 + 11 ) : 2 =Bài 2: Hai số tự nhiên có tổng bằng 2009, biết giữa chúng có 5 số lẻ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 3: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2001và biết giữa chúng có 100số lẻ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 4: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 77, biết giữa chúng có 4 số chẵn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 5: Tìm hai số tự nhiên có tổng bằng 69, biết giữa chúng có 3 số chẵn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 6: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 1989và biết giữa chúng có 200số chẵn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 7: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2009 và bi ết gi ữa chúng có 5số chẵn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 8: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2009 và bi ết gi ữa chúng có 15số chẵn………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Bài 8: Hai số tự nhiên có tổng bằng 2011 và biết giữa chúng có 9 số ch ẵn .Tìm 2 s ốDẠNG 4 : a x 2Tìm hai số lẻ biết giữa chúng có một số trong những số chẵn khác.Bài 1: Tổng của hai số lẻ là 24778. Tìm hai số đó, biết gi ữa chúng còn tồn tại 4 s ố ch ẵnnữa?BL : T : 24778Hiệu là : 4 số chẵn có 3 KC x 2 = 6 +1 + 1 = 8Hay (4 – 1 + 1 ) x 2 = 8 ho ặc 4 x 2 = 8chú ý :4 số chẵn có 3 kc + 1 kc ở cả 2 số đầu và cuối rồi x 2 = hi ệuSố lẻ bé: ( 24778 -8 ) : 2 =Số lẻ lớn: ( 24778 + 8 ) : 2 =Bài 2: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 4006 và biết gi ữa chúng 2 số ch ẵn n ữa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 3: Tìm hai số lẻ có tổng bằng 280 và biết giữa chúng 9 số chẵn n ữa……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Bài 4: Tìm hai số chẵn có tổng là 2010, biết giữa chúng có toàn bộ 9 số lẻBài 5: Tìm hai số chẵn có tổng là 134, biết giữa chúng có toàn bộ 7 số lẻBài 6: Tìm hai số chẵn có tổng là 120, biết giữa chúng có toàn bộ 10 số lẻBài 7: Tổng hai số lẻ bằng 2009 và biết giữa chúng 15 số ch ẵn n ữa . Tìm 2 s ố……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Ôn tập tổng hiệuCâu 1:Tổng hai số là 568. Tìm số lớn biết rằng khi xoá chữ số 4 ở hàngtrăm của số lớn thì ta được số bé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 2:Hai số có tổng là 346. Biết số bé là số có hai chữ số và khi viếtthêm chữ số 3 vào trước số bé thì được số lớn. Tìm số bé……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 3:Tổng hai số là 456, biết xoá chữ số 3 ở hàng trăm của số lớn đượcsố bé. Số lớn là…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Câu 4: Hai số có tổng là 346. Biết số bé là s ố có hai chữ s ố và khi vi ếtthêm chữ số 2 vào trước số bé thì được số lớn.Tìm số lớn……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 5: Huy và Thành có toàn bộ 56 viên bi. Nếu Huy cho Thành 6 viên bi thìsố bi của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Câu 6:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 7: Hai kho thóc chứa toàn bộ 250 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho Asang kho B 18 tấn thì số thóc ở hai kho bằng nhau. Hỏi kho A chứa baonhiêu tấn thóc?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………Câu 8: Haikho thóc chứa toàn bộ 300 tấn thóc. Biết nếu chuyển từ kho A sang kho B30 tấn thì thời gian hiện nay số thóc ở kho A vẫn nhiều hơn nữa số thóc ở kho B 1 tấn.Hỏi mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 9:Hai số tự nhiên có tổng 29 và giữa chúng có toàn bộ 6 số tự nhiênkhác. Tìm 2 sốđó……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 10:Tổng của 2 số tự nhiên là 69 và giữa chúng có tất c ả 3 s ố ch ẵn. Tìm 2số đ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Câu 11:Tìm 2 số chẵn có tổng 210, biết giữa chúng có toàn bộ 18 số chẵnkhác?……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….Câu 12:Tìm 2 số lẻ có tổng bằng 50 biết giữa chúng có 3 số lẻ khácCâu 13:Mảnh đất hình chữ nhât có chu vi là 80m. Nếu thêm vào chiều rộng 8m thìmảnh đất đó trở thành hình vuông vắn. Tinh diện tich mảnh đất nền trống hình ch ữ nh ât đó.Câu 14: Mẹ hơn con 25 tuổi , đến năm 2014 tổng số tuổi hai mẹ con b ằng 45. H ỏimẹ sinh con vào năm nào?Dạng tổng hiệu chứa chữTìm hai số r, s biết tổng của chúng là 85 và r bé nhiều hơn nữa s 17 cty ?Tìm hai số y, z biết tổng của chúng là 55 và y bé nhiều hơn nữa z 23 cty ?Tìm hai số b, c biết tổng của chúng là 68 và b bé nhiều hơn nữa c 32 cty ?Tìm hai số y, z biết tổng của chúng là 69 và y to nhiều hơn z 9 cty ?Tìm hai số p., q biết tổng của chúng là 87 và p. to nhiều hơn q 7 cty ?Tìm hai số y, z biết tổng của chúng là 69 và y to nhiều hơn z 7 cty ?Tìm hai số x, y biết tổng của chúng là 67 và x to nhiều hơn y 23 cty ?Tìm hai số r, s biết tổng của chúng là 31 và r to nhiều hơn s 7 cty ?Biết trung bình cộng hai số bằng 6, hãy tìm số thứ nhất nếu biết số thứhai là 2?Biết trung bình cộng hai số bằng 17, hãy tìm số thứ nhất nếu biết sốthứ hai là 8?cần tìm là: 12 – 2 = 10.2.Biết trung bình cộng hai số bằng 9, hãy tìm số thứ nhất nếu biết sốthứ hai là 4?Bµi 4: T×m hai sè tù nhiªn cã tæng lµ 254. NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè0 vµo bªn ph¶i sè thø nhÊt vµ gi÷ nguyªn sè thø hai th× ®îctæng míi lµ 362.Bµi 5: T×m hai sè cã tæng b»ng 586. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªnph¶i sè thø hai vµ gi÷ nguyªn sè thø nhÊt th× tæng míi b»ng 716.Bài tập liên quan:Bài 1: Tìm hai số tự nhiên có tổng 2009 và giữa chúng có t ất c ả 20 số t ự nhiên khácBài 2 Tìm 2 số tự nhiên có tổng 2010 và giữa chúng có tất c ả 21 s ố t ự nhiên khác.Bài 3: Hai số tự nhiên có tổng 2011 và giữa chúng có toàn bộ 9 s ố ch ẵn. Tìm 2 s ố đóBài 4: Hai số tự nhiên có tổng là 2009 và giữa chúng có t ất cả 5 s ố l ẻ. Tìm 2 s ố đóBài 5: Tìm 2 số chẵn có tổng 210, biết giữa chúng có toàn bộ 18 s ố ch ẵn khácBài 6: Hai số lẻ có tổng 474, biết giữa chúng có toàn bộ 37 số l ẻ khác. Tìm 2 s ố đóBài 7: Hai số chẵn có tổng 2010 biết giữa chúng có 9 số lẻ. Tìm 2 s ố đóBài 8: Tìm 2 số lẻ có tổng 280 biết giữa chúng có 9 số ch ẵn.Bài 9: Tìm 2 số tự nhiên có tổng của chúng b ằng 2012 và gi ữa chúng có 31 s ốTN khácBài 10 Tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng bằng 1142 và gi ữa chúng có t ất c ả 53 s ố l ẻkhác11. Hai số tự nhiên có tổng 29 và giữa chúng có toàn bộ 6 số t ự nhiên khác. Tìm2 S11-.Chu vi một hình tam giác là 28dm. Biết một cạnh bé nhiều hơn nữa tổng 2cạnh kia là 8dm. Hai cạnh còn sót lại chúng hơn kém nhau 6dm. Tìm sốđo mỗi cạnh.12-.Một hình chữ nhật có chu vi là 44m. Nếu giảm chiều dài 5m vàthêm chiều rộng 3m thì sẽ trở thành hình vuông vắn. Tính diện tích s quy hoạnh hìnhchữ nhật.13-.Cho tam giác ABC có chu vi là 48m. Cạnh AB hơn cạnh AC 3mnhưng ngắn lại cạnh BC là 6m. Tìm số đo mỗi cạnh.14-.Tìm 4 số chẵn liên tục. Biết tổng của chúng là 484.15 -.Tìm 3 số. Biết trung bình cộng của chúng là 210. Nếu bớt đi sốthứ nhất 40 và thêm vào số thứ hai 10 cty thì được 3 số bằng nhau.16-.Tìm 2 phân số. Biết tổng của chúng là17/30 và hiệu là 7/30.17-.Trung bình cộng của 2 số là 15. Biết số to nhiều hơn số bé 8 cty.Tìm 2 số đó.Bài 18-.An và Bình có toàn bộ 48 hòn bi. Nếu An cho Bình 3 hòn bi vàBình cho lại An 1 hòn bi thì hai người dân có số bi bằng nhau. Hỏi trước khicho nhau, từng người dân có bao nhiêu hòn bi?Bài 19-.Một shop bán sách, trên giá có toàn bộ là 105 quyển sáchToán, Tiếng Việt và sách Khoa Học.Số sách Toán nhiều hơn nữa sáchTiếng Việt là 6 quyển, sách Khoa Học kém sách Toán 9 quyển. Hỏitrên giá sách của shop có bao nhiêu quyển sách mỗi loại?Bài 20-.Trong một tuần ba bạn Tý, Sửu và Dần ghi được 87 từ vào mộtcuốn sổ tay.Tý ghi được nhiều hơn nữa Sửu 5 từ và kém Dần 2 từ. Hỏitrong tuần ấy mỗi bạn ghi được bao nhiêu từ vào sổ ?Bài 1: Tất cả học viên của lớp xếp hàng 3 được 12 hàng. Số bạn gái it h ơn s ố b ạntrai là 4. Hỏi lớp đó có bao nhiêu bạn trai, bao nhiêu bạn gái?Tổng: 12 × 3 = 36 (em); Hiệu: 4 (em)Bài 2: Tìm hai số chẵn có tổng là 210, biết giữa chúng có 18 s ố ch ẵn khác.Tổng: 210; Hiệu: (19 × 2 = 38 (vì có toàn bộ 18 + 2= 20 số ch ẵn nên có 19 kho ảngcách)Bài 3: Tìm hai số biết tổng của chúng là 198 và nếu xóa đi ch ữ s ố bên trái c ủa s ốlớn thì được số bé.Tổng: 198; Hiệu: 100 (vì tổng hai số là 198 nên chữ số bên trái c ủa s ố l ớn ch ỉ có th ểbằng 1, nếu xóa chữ số 1thì số đó giảm 100 cty)Bài 4: Hai số lẻ có tổng là số nhỏ nhất có 4 chữ số và ở giữa hai số l ẻ đó có 4 s ố l ẻ.Tìm hai số đó.Tổng: 1000; Hiệu: (6 – 1) × 2 = 10Bài 5: Tìm hai số biết tổng của chúng gấp 5 lần số lớn số 1 có hai ch ữ s ố và hi ệucủa chúng kém số lớn số 1 có ba chữ số 9 lần.Tổng: 99 × 5 = 495; Hiệu: 999 : 9 = 111Bài 6: Bố hơn con 28 tuổi; 3 năm nữa số tuổi của toàn bộ hai bố con tròn 50. Tinh tu ổinăm nay của từng người.Cách 1:Hiệu giữa tuổi bố và con luôn không đổi nên 3 năm n ữa bố v ẫn h ơn con 28tuổi. Tổng số tuổi của bố và con 3 năm nữa là 50 tuổi.Cách 2: Hiệu giữa tuổi bố và con hiện tại là 28. Tổng số tuổi bố và con hiện t ại là50 – 3 × 2 = 44 (tuổi)Bài 7: Hai lớp 4A và 4B có toàn bộ 82 học viên. Nếu chuy ển 2 h ọc sinh ở l ớp 4A sanglớp 4B thì số học viên 2 lớp sẽ bằng nhau. Tinh số học viên của m ỗi l ớp.Tổng: 82 em; Hiệu : 2 + 2 = 4 (em)Bài 8: Mảnh vườn hình chữ nhât có chu vi 48m, chiều dài h ơn chi ều rộng 4m. H ỏidiện tich của mảnh vườn là bao nhiêu mét vuông?Tổng số đo chiều dài và chiều rộng(nửa chu vi): 48 : 2 = 24 (m)Hiệu giữa số đo chiều dài và chiều rộng: 4mBài 9: Một thửa ruộng hình chữ nhât có chu vi là 120m. Tinh di ện tich th ửa ru ộngđó, biết nếu tăng chiều rộng 5m và giảm chiều dài 5m thì th ửa ruộng đó tr ở thànhhình vuông.Tổng số đo chiều dài và chiều rộng: 120 : 2 = 60 (m)Hiệu giữa số đo chiều dài và chiều rộng: 5 + 5 = 10 (m)Bài 10: Hai xe hơi khởi hành cùng một lúc từ hai khu vực A và B cách nhau 24km.Nếu đi ngược chiều nhau thì chúng sẽ gặp nhau sau 18 phút, n ếu đi cùng chi ều t ừ Ađến B thì sau 3 giờ xe hơi đi từ A đuổi kịp xe hơi đi t ừ B. Tinh v ân t ốc c ủa m ỗi xe hơi.18 phút = 0,3 giờ; tổng vân tốc của 2 xe: 24 : 0,3 = 80(km/gi ờ)Hiệu vân tốc của hai xe: 24 : 3 = 8 (km/giờ)

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 ?

You vừa đọc tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Tìm hai số biết giữa chúng có 15 số lẻ liên tục và tổng của chúng là 2011 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Tìm #hai #số #biết #giữa #chúng #có #số #lẻ #liên #tiếp #và #tổng #của #chúng #là