Mẹo về Hướng Dẫn Auto Trinh Thám Tọa Độ Hang Làng Rise Of Kingdoms Mới Nhất

Hướng Dẫn Auto Trinh Thám Tọa Độ Hang Làng Rise Of Kingdoms , Cách Tìm Auto Do Thám Tọa Độ x,y Hang Làng Trong Game ROK , Download How to bot auto find Village cave Rise of kingdoms, Meo Do Thám Hang Trinh Sát Làng theo tọa độ Rise Of Kingdoms ROK

Tọa Độ X,Y Hang Làng Game Rise Of Kingdoms

Mục lục bài viết

  • 1 Link Tổng hợp tất cả địa chỉ hang làng trong game ROK
    • 1.1 Meo Do Thám Hang Trinh Sát Làng theo tọa độ Rise Of Kingdoms ROK
    • 1.2 Tổng hợp tất cả địa chỉ tọa độ X,Y hang Làng Game rise of kingdoms

Link Tổng hợp tất cả địa chỉ hang làng trong game ROK

Link tọa độ bằng file Excel Online dành cho anh muốn do tham thủ công: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1aklb0PzZCQGyUBks7_px3l3WboOzxL4g/edit?usp=sharing&ouid=106772066728646485782&rtpof=true&sd=true

Link Phần mềm Auto Trinh Sát Hang Làng Rok tự động, chỉ cần nhấn nút là nó sẽ auto chạy từ Hang số 1 – hang 200

Link tải bot auto find Village cave Rise of kingdoms  home :  https://zalo.me/g/ahxtrd418  ( Dành cho người bận rộn không có thời gian do thám Hang Làng trong Game ROK , Tham gia nhóm zalo để nhận link tải nhé anh em)

Meo Do Thám Hang Trinh Sát Làng theo tọa độ Rise Of Kingdoms ROK

Dành cho người có nhiều thời gian chơi game rise of kingdoms
Bước 1: Vào link tọa độ hang làng được đính kèm ở trên
Bước 2: Nhập từng tọa độ rùi do thám thôi
Làm tầm 200 lần tương đương 10 ngày thì sẽ hoàn thành thôi nhé các bạn…. Nhưng với người bận rộn muốn tìm Bot Tool Auto Do Thám Hang Làng thì tham gia nhóm zalo ở trên ( yêu cầu có máy tính nha ).

Tổng hợp tất cả địa chỉ tọa độ X,Y hang Làng Game rise of kingdoms

Map A – Bản đồ game rok  ( để phân biệt được bản đồ bạn cần vào link tọa độ excel để xem chi tiết hơn , hoặc để lại bình luận cuối bài mình hỗ trợ )

Zone 1

Zone 2
Providence 1

Left up
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
601
1047
high

319
755
medium
588
1042
high

428
612
high
427
1021
high

406
629
high
460
904
high

364
669
medium
307
927
high

461
797
medium
317
973
high

483
803
medium
286
1049
high

609
733
medium
369
1186
high

708
881
medium
187
1081
high

803
873
medium
160
1048
high

14
1049
high

Left down
547
1115
high

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
670
1186
medium

569
290
high
481
1167
medium

464
325
high
572
1003
medium

341
505
high
560
893
medium

732
281
medium
470
898
medium

689
279
medium
372
911
medium

513
315
medium
371
1093
medium

452
280
medium
359
1162
medium

419
517
medium
290
1138
medium

323
453
medium
275
981
medium

295
478
medium
179
1162
medium

150
1131
medium

Right
115
1091
medium

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
67
1025
medium

740
785
high

869
499
high
Providence 2

817
723
high
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

752
400
high
667
1107
high

749
701
medium
726
1010
high

801
635
medium
846
1102
high

854
590
medium
926
1150
high

782
553
medium
929
1069
high

869
468
medium
985
1151
high

835
452
medium
1036
1184
high

811
401
medium
1047
1097
high

847
357
medium
1090
1186
high

726
426
medium
1113
1063
high

1167
826
high

Zone 3
650
1115
medium

700
964
medium

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
758
1147
medium

758
552
high
778
1092
medium

630
410
high
798
1029
medium

556
599
medium
832
1141
medium

587
631
medium
845
893
medium

671
695
medium
857
991
medium

638
697
medium
879
1186
medium

601
647
medium
937
995
medium

458
667
medium
959
937
medium

494
564
medium
1003
815
medium

557
517
medium
1003
868
medium

685
469
medium
1027
815
medium

1049
877
medium

1093
957
medium

1132
811
medium

1138
887
medium

1148
1018
medium

1152
1099
medium

Providence 3

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

1015
208
high

1017
252
high

1171
291
high

928
502
high

1000
512
high

1054
482
high

1027
597
high

1045
641
high

890
653
high

1186
104
medium

1103
145
medium

1109
301
medium

1110
441
medium

1101
576
medium

1186
674
medium

1081
653
medium

1039
678
medium

955
628
medium

890
689
medium

971
785
medium

Providence 4

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

809
157
high

841
91
high

919
96
high

967
22
high

1108
72
high

584
144
medium

703
14
medium

733
14
medium

781
49
medium

868
220
medium

929
278
medium

1048
102
medium

1087
22
medium

Providence 5

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

199
132
high

113
202
high

303
164
high

376
179
high

376
188
high

268
86
medium

275
261
medium

278
367
medium

188
337
medium

77
301
medium

28
19
medium

126
82
medium

481
133
medium

436
119
medium

463
14
medium

489
30
medium

532
62
medium

277
185
medium

Providence 6

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

70
658
high

91
387
high

37
421
high

36
832
high

187
871
medium

128
967
medium

38
967
medium

77
939
medium

77
878
medium

279
911
medium

40
664
medium

215
678
medium

189
613
medium

254
597
medium

182
488
medium

191
432
medium

125
911
medium

220
388
medium

96
456
medium

161
865
medium

Tọa Độ Hang Làng Map B Rok

Zone 1

Zone 2

Providence 1

Left

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

110
325
h

340
336
h

132
320
h

535
328
h

145
281
h

508
420
h

175
491
h

818
397
m
6
35
431
h
13
681
456
m

237
346
m

320
413
m

109
239
m

485
438
m

14
149
m

250
537
m

Right

240
561
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

250
392
m

293
859
h

208
480
m

317
726
h

43
597
m

439
846
h

186
622
m

456
906
h
9

305
531
h

Providence 2

272
670
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

359
696
m

728
97
h

382
781
m

391
107
h

479
757
m

456
142
h

31
68
h

Bottom

679
276
h

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

362
218
h
22
590
863
h

37
22
m

619
853
h

67
22
m

809
549
h

336
202
m

823
808
h

759
30
m

941
515
h

688
100
m

869
501
h
12
722
164
m

608
907
m

259
192
m

677
783
m

167
181
m

755
831
m

175
41
m

759
556
m

283
111
m

849
451
m

333
44
m

790
897
h

429
30
m

Zone 3

475
88
m

629
109
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

611
138
m

611
678
h

754
258
m

581
582
h

569
99
m

589
539
m

663
593
m

Providence 3

635
641
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

638
757
m

1088
539
h

587
631
m

1149
30
h

463
507
m

797
127
h

486
696
m

842
73
h

551
725
m

976
89
h

1151
253
h

1061
193
h

937
181
m

1123
117
m

1081
169
m

853
14
m
24

1171
231
m

902
38
m

834
247
m

800
305
m

1107
293
m

966
462
m

1026
502
m

1096
479
m

1033
402
m

923
298
m

1109
199
m

1057
22
m

927
83
m

1171
471
m

Providence 4

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

1049
740
h

1075
1001
h

1085
1001
h

1117
635
h

960
908
h

992
836
h

1011
857
h

1051
948
m

1171
531
m

1086
1160
m

1171
711
m

1186
644
m

1135
568
m

1113
832
m
22

1049
817
m

927
557
m

963
583
m

1008
1091
m

1186
1181
m

1087
905
m

952
841
m

1171
741
m

880
604
m

Providence 5

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

370
1186
h

398
1079
h

461
1067
h

511
1049
h

856
1019
h

861
1085
h

766
1028
m

385
988
m
15

343
1151
m

470
1133
m

622
992
m

816
1162
m

830
1055
m

794
1010
m

760
964
m

805
958
m

Providence 6

X-Coordinate
Y-Coordinate
Level

114
847
h

120
920
h

133
1018
h

229
847
h

229
1003
h

29
1178
h

70
1186
h

164
1149
m

185
1151
m
20

73
731
m

191
792
m

26
802
m

149
884
m

187
905
m

14
929
m

140
953
m

295
941
m

192
1049
m

114
1087
m

200
1105
m

258
1121
m

 

 

Tọa độ hang làng rok maps C

Zone 1 coords

Zone 2 coords
Providence 1

Right Up
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
48
941
h

709
906
h
218
972
h

721
923
h
37
815
h

823
791
h
70
778
h

812
667
m
191
822
h

790
936
m
63
618
h

483
913
m
19
637
h

648
846
m
14
1049
m

864
850
m
19
667
m

860
776
m
98
954
m

178
720
m

Left
86
850
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
59
1019
m

548
791
h
136
1023
m

478
850
h
118
1068
m

346
603
h
115
508
m

478
522
h
265
551
m

387
676
m
19
1147
m

341
414
m
189
1061
m

436
779
m
26
742
m

325
598
m

351
842
m

Providence 2

Right Down
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
478
1034
h

671
455
h
431
942
h

542
463
h
401
1063
h

607
442
m
226
1184
h

609
491
m
431
1123
m

911
605
m
328
991
m

686
381
m
257
923
m

760
509
m
571
1133
m
18
839
437
m
556
1079
m

489
316
m
536
1176
m

587
481
m
607
1081
m

725
443
m
487
1025
m

878
522
m
367
935
m

627
389
m
243
973
m

487
1085
m

Zone 3 Coords
436
1184
m

413
1165
m

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type
312
1171
m

677
565
h

518
757
h
Providence 3

533
603
h
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

568
644
h
1112
943
h

672
491
m
988
940
h

573
694
m
1147
1115
h

470
713
m
1031
1122
h

524
673
m
970
1186
h

759
641
m
799
1183
h

756
1102
h
16

1088
881
m

1147
987
m

1171
951
m

1121
1008
m

881
1062
m

1138
1158
m

1040
1043
m

733
1168
m

672
979
m

Providence 4

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

1156
333
h

1109
349
h

906
546
h

1049
697
h

1001
768
h

1067
607
m

1077
287
m

1083
773
m
19

1153
777
m

1171
441
m

993
493
m

890
809
m

1069
768
m

1050
381
m

995
713
m

1138
441
m

1087
605
m

1186
674
m

966
802
m

Providence 5

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

577
22
h

595
281
h

530
293
h

667
22
h

599
101
h

730
118
h

601
203
h

743
303
h

846
82
h

938
131
h
25

933
64
h

1102
68
h

1030
126
m

764
207
m

937
22
m

876
262
m

878
58
m

1028
118
m

1186
44
m

988
197
m

1087
193
m

666
71
m

827
163
m

518
67
m

923
229
m

991
113
m

Providence 6

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

276
352
h

67
215
h

41
317
h

49
102
m

218
148
m

433
231
m

95
109
m

64
140
m

28
19
m

349
126
m
20

14
179
m

235
41
m

111
396
m

14
239
m

71
305
m

481
209
m

272
130
m

404
200
m

172
302
m

429
270
m

119
254
m

Tọa Độ Hang Làng Map D Rise of kingdoms

Zone 1 Coords

Zone 2 Coords
Providence 1

Left
X- Coordinate
Y-Coordinate
Type

X- Coordinate
Y-Coordinate
Type
100
1186
High

384
607
High
309
1186
High

429
703
High
217
1115
High

362
583
High
281
984
High

320
425
High
36
803
High

403
382
High
282
779
High

496
389
High
29
1178
Medium

308
547
Medium
250
1146
Medium

515
333
Medium
122
1124
Medium

80
1108
Medium

Right
370
1186
Medium

X- Coordinate
Y-Coordinate
Type
376
1109
Medium

620
413
High
348
1107
Medium

928
374
High
379
1056
Medium

926
610
High
136
1049
Medium

703
298
Medium
101
1003
Medium

718
351
Medium
259
959
Medium

720
396
Medium
31
859
Medium

850
362
Medium
167
779
Medium

911
553
Medium
207
676
Medium

855
654
Medium
187
755
Medium

900
706
Medium
239
831
Medium

260
836
Medium

Top
164
835
Medium

X- Coordinate
Y-Coordinate
Type
337
896
Medium

731
762
High
371
973
Medium

601
859
High

551
762
High
Providence 2

500
876
High
X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

816
731
High
461
1013
High

817
717
Medium
443
958
High

753
914
Medium
672
1171
High

551
793
Medium
869
1117
High

454
789
Medium
897
972
High

947
997
High

1026
1162
High

Zone 3 Cords
446
1176
Medium

440
1073
Medium

X- Coordinate
Y-Coordinate
Type
522
1171
Medium

671
587
High
556
993
Medium

698
727
High
563
1083
Medium

610
482
Medium
598
1071
Medium

537
489
Medium
640
1186
Medium

491
562
Medium
714
940
Medium

598
591
Medium
732
899
Medium

500
666
Medium
766
1184
Medium

750
651
Medium
805
1001
Medium

910
958
Medium

937
1053
Medium

943
1151
Medium

970
1186
Medium

1033
1048
Medium

991
1039
Medium

1122
1109
Medium

1135
1151
Medium

1186
1181
Medium

Providence 3

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

1065
954
High

992
943
High

1167
767
High

1037
967
Medium

1154
969
Medium

1171
951
Medium

1090
849
Medium

970
786
Medium

890
779
Medium

1018
690
Medium

1186
704
Medium

1091
624
Medium

Providence 4

X-Coordinate
Y-Coordinate
Type

998
547
High

1186
524
High

1121
403
High

1186
344
High

1078
222
High

969
166
High

1133
167
High

998
112
High

970
32
High

1049
517
Medium

1100
533
Medium

985
349
Medium

1148
397
Medium

951
306
Medium

1156
269
Medium

1171
231
Medium

1124
234
Medium

946
213
Medium

922
32
Medium

Providence 5

X-Coordinate
Y- Coordinate
Type

849
221
High

674
39
High

515
265
High

418
252
High

849
120
Medium

807
286
Medium

726
246
Medium

777
77
Medium

754
58
Medium

639
30
Medium

597
113
Medium

655
229
Medium

568
282
Medium

541
174
Medium

522
170
Medium

438
69
Medium

403
117
Medium

418
167
Medium

309
30
Medium

338
337
Medium

278
97
Medium

283
14
Medium

230
113
Medium

Providence 6

X-Coordinate
Y- Coordinate
Type

37
33
High

127
185
High

157
275
High

59
307
High

159
331
High

19
397
High

156
412
High

157
475
High

96
560
High

276
622
High

128
637
High

31
143
Medium

81
144
Medium

40
182
Medium

55
259
Medium

206
293
Medium

230
344
Medium

241
419
Medium

256
453
Medium

170
556
Medium

187
515
Medium

339
671
Medium

===> Cám ơn bạn đã đọc bài viết “ Hướng Dẫn Auto Trinh Thám Tọa Độ Hang Làng Rise Of Kingdoms “

221

Giải đáp thắc mắc về Hướng Dẫn Auto Trinh Thám Tọa Độ Hang Làng Rise Of Kingdoms

Nếu sau khi đọc bài viết Hướng Dẫn Auto Trinh Thám Tọa Độ Hang Làng Rise Of Kingdoms vẫn chưa hiểu thì có thể lại Comment ở cuối bài để Mình giải thích và hướng dẫn lại nha
#Hướng #Dẫn #Auto #Trinh #Thám #Tọa #Độ #Hang #Làng #Rise #Kingdoms