Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch được Update vào lúc : 2022-04-10 00:16:13 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

108

Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Nội dung chính

  • Giải bài 1 trang 62 SGK Vật lý 11
  • Giải bài 2 trang 62 SGK Vật lý 11
  • Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lý 11
  • I. Những lưu ý trong phương pháp giải toán toàn mạch
  • II. Bài tập. ví dụ một số trong những dạng toán toàn mạch
  • III. Một số Bài tập vận dụng phương pháp giải bài toán toàn mạch

Cho mạch điện như hình 11.3. Trong số đó nguồn điện có ξ = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30 Ω; R3 = 7,5 Ω

a) Tính điện trở mạch tương tự RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

Lời giải:

Giải bài 2 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong số đó những acquy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có những điện trở trong là không đáng kể.

Các điện trở R1 = 4 Ω, R2 = 8 Ω

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) Tính hiệu suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính hiệu suất của mỗi acquy và nguồn tích điện mà mỗi acquy phục vụ trong 5 phút.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 62 SGK Vật lý 11

Đề bài:

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.5, trong số đó nguồn điện có suất điện động ξ = 12V, và điện trở trong là r = 1,1 Ω; điện trở R = 0,1 Ω.

a) Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ ở ngoài mạch là lớn số 1?

b) Điện trở x phải có trị số bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn số 1? Tính hiệu suất lớn số 1 đó.

Lời giải:

Trong chương trình học Vật lí 11 Chương I, Điện tích, Điện trường những em sẽ học Ghép những nguồn điện thành bộ. Cùng Giải bài tập trang 58 Vật lí 11 để học tốt bài học kinh nghiệm tay nghề này.

Chương I, Điện tích, Điện trường Vật lí 11 những em sẽ học Định luật ôm riêng với toàn mạch cùng Giải bài tập trang 54 Vật lí 11.

Thông qua 3 vướng mắc đã được giải đáp kĩ lưỡng trong phần Giải bài tập trang 62 Vật lí 11, Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch dưới đây, những khúc mắc của những em về phần học này trong chương trình Vật Lí 11 sẽ tiến hành giải đáp, giúp những em hiểu được kiến thức và kỹ năng đã học cũng như hoàn toàn có thể tự giải những bài tập liên quan thuận tiện và đơn thuần và giản dị hơn.

Giải Toán 11 trang 40, 41 Giải toán lớp 6 tập 2 trang 61, 62 biểu đồ Phần Trăm Giải bài tập trang 62 SGK toán 3 Giải bài tập trang 76, 77 SGK Đại Số và Giải Tích 11 Giải bài tập trang 74 SGK Đại Số và Giải Tích 11 Giải bài tập trang 62 SGK toán 2

§11. PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT số BÀI TOÁN
VỀ TOÀN MẠCH
A/ KlỂN THỨC Cơ BẢN
Những lưu ý trong phương pháp giải.
Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện (r) hoặc gồm nhiều nguồn điện ghép thành bộ nguồn (í?b, rb) và mạch ngoài gồm những điện trở.
Cần nhận dạng loại bộ nguồn để vận dụng công thức tương ứng tính suất điện động và điện trở trong của cục nguồn.
Tính điện trở tương tự của mạch ngoài.
Áp dụng định luật Ôm đô’i với toàn mạch để tìm những đại lượng theo yêu cầu của đề bài.
B/ CÂU HỎI TRONG BÀI HỌC
Cj. a) Hãy cho biêt cường độ đòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nô’i tiếp có đặc điếm gì.
Viết công thức tính điện trở tương tự cùa đoạn mạch gồm những điện trớ Ri, R2 và R3 mắc tiếp nối đuôi nhau.
Hiệu điện thế Ui, Ư2 và u3 giữa hai đầu những điện trớ Ri, Ra và R3 mắc nô’i tiếp có mô’i quan hệ như thê nào?
C2. a) Hãy cho biết thêm thêm hiệu điện thê giữa hai đầu những điện trở Ri. R2 và R3 mắc tuy nhiên tuy nhiên có đặc điếm gì.
b) Cường độ dòng diện I chạy qua mạch chính và II, I2, I3 chạy qua những mạch rẽ của một đoạn mạch gồm những điện trở Ri. R2 và R3 mắc tuy nhiên tuy nhiên có môi quan hệ ra làm sao?
R3 mác tuy nhiên tuy nhiên.
c3.
Hãy phân tích và cho biết thêm thêm những điện trớ mạch ngoài của mạch điện có sơ đồ như hình bên được mắc với nhau ra làm sao. Từ đó nêu phương pháp tính điện trở tương tự của mạch ngoài này.
Ri R2 R3
Ri
c„
Nhận dạng những đèn Đi. Đ2 và biến trớ Rì, dược mắc với nhau ra làm sao ớ mạch ngoài của mạch điện kín đã cho.
+
Đ,
c) Viết công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm những điện trở R], R2 và
C5. Tính cường độ định mức li, I2 của dòng điện chạy qua mỗi đèn khi những đèn sáng thông thường. Cc. Tính điện trở Ri và R2 tương ứng của những đèn khi sáng thông thường.
C7. Viêt công thức tính hiệu suất P„B và hiệu suất H của nguồn điện. c8. Tính suất điện động Eb và n> của cục nguồn như đề bài đã cho.
C9. Viết công thức tính Pb, Pi và Ui theo như đề bài dã nêu.
Hướng dẩn giải
Ci. a) Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch gồm những điện trở mắc nốì tiếp có điểm lưu ý là: Ij = I2 = … = In
b) Công thức tính điện trở tương tự của đoạn mạch gồm Ri, R2, R3 mắc tiếp nối đuôi nhau:
R = Rị + R2 + R3.
Môi quan hệ Một trong những hiệu điện thế là:
u = Ui + u2 + u3.’
c2. a) Hiệu điện thế giữa hai đầu những điện trở Rj, R2, R3 mắc tuy nhiên tuy nhiên có điểm lưu ý là: Ui = u2 = u3
1 = 1/4-12 + 13
Công thức tính điện trở tương tự:
_1_2_ + _L +J_
R R, R2 R3
Hình 11.1
Bài tập 1. (Hình 11.1)
Điện trở mạch ngoài:
RN — Rị + R2 + R3
= 5 + 10 + 3 = 18(0)
Rn = 5 (Q.).
b) Hiệu điện thế mạch ngoài: UN – <F- ri = S- 6(V) = Ui = u2 = u3 = Un
Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:
Il = l2=ặ.= ẳ=0’2(A)
7,5
= 0,8 (A)
Suât điện động của cục nguồn.
Jb = ^! + = 12 + 6 = = 18 (V)
Điện trở trong của cục nguồn.
rb = n + r2 = 0
Điện trở tương tự mạch ngoài.
R = Rị + R2 = 4 + 8 = 12 (Q.)
a) Cường độ dòng điện chạy trong mạch
Ri
R2
rb + Rđ
18
= n = 1,5 (A) = I, = I2.
Công suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.
./i = R,.If = 4.1,52 = 9 (W)
A = R2.I2 = 8.1,52 = 18 (W)
Công suất của mỗi acquy
;^ngl = <Ti.I = 12.1,5 = 18 (W)
■Ag2 = 2. 71,21 = 2,2
= 2,2
Rn
PNmax khi |^ + Rb

Trong nội dung bài viết này sẽ khối mạng lưới hệ thống những phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch trong số đó mạch điện hoàn toàn có thể chỉ gồm một nguồn cùng những điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau, điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau bóng đèn, tuy nhiên tuy nhiên bóng đèn hay mạch gồm nhiều nguồn mắc hỗn hợp đối xứng,…

I. Những lưu ý trong phương pháp giải toán toàn mạch

1. Toàn mạch là mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động ξ và điện trở trong r, hoặc gồm nhiều nguồn điện được ghép thành bộ nguồn có suất điện động ξb, điện trở trong rb và mạch ngoài gồm những điện trở.

→ Cần phải nhận dạng loại bộ nguồn và vận dụng công thức tương ứng để tính suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn.

2. Mạch ngoài của toàn mạch có thể là những điện trở hoặc những vật dẫn được xem những điện trở (ví như những bóng đèn dây tóc) nối liền hai cực của nguồn điện.

→ Cần phải nhận dạng và phân tích xem những điện trở này được mắc với nhau như thế nào (nối tiếp. hay tuy nhiên tuy nhiên). Từ đó vận dụng định luật Ôm đối với từng loại đoạn mạch tương ứng cũng như tính điện trở tương tự của mỗi đoạn mạch và của mạch ngoài.

3. Áp dụng định luật Ôm đối với toàn mạch để tính cường độ dòng điện mạch chính, suất điện động của nguồn điện hay của bộ nguồn, hiệu điện thế mạch ngoài, công và công suất của nguồn điện, điện năng tiêu thụ của một đoạn mạch,… mà bài toán yêu cầu.

4. Các công thức cần sử dụng:(%).

II. Bài tập. ví dụ một số trong những dạng toán toàn mạch

* Bài tập. 1: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 6 V và có điện trở trong r = 2Ω, những điện trở R1= 5Ω, R2 = 10Ω và R3= 3 Ω.a) Tính điện trở RN của mạch ngoài.

b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài U.

c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.

° Hướng dẫn giải:

– Mạch gồm 3 điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau (R1 tiếp nối đuôi nhau R2 tiếp nối đuôi nhau R3).

a) Điện trở mạch ngoài là: RN =  R1 + R2 + R3 = 5 + 10 + 3 = 18 (Ω).

b) Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

– Cường độ dòng điện chạy qua nguồn điện là:

⇒ Hiệu điện thế mạch ngoài là: U = I.RN = 0,3.18 = 5,4 (V).

c) Áp dụng định luật Ôm, hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở R1 là: U1 = I.R1 = 0,3.5 = 1,5 (V).

* Bài tập. 2: Một mạch điện có sơ đồ như hình vẽ, trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 12,5 V và có điện trở trong r = 0,4 Ω; bóng đèn Đ1 có ghi số 12V – 6W ; bóng đèn Đ2 loại 6 V – 4,5 W; Rb là một biến trở.

a) Chứng tỏ rằng khi điều chỉnh biến trở Rb có trị số là 8 Ω thì những đèn Đ1 và Đ2 sáng thông thường.

b) Tính công suất Png và hiệu suất H của nguồn điện khi đó.

° Hướng dẫn giải:

– Mạch gồm Đ1 tuy nhiên tuy nhiên (Rb tiếp nối đuôi nhau Đ2) hay viết gọn Đ1//(Rb nt Đ2).

a) Điện trở của mỗi đèn là:

– Khi Rb = 8(Ω) thì ta có: R2b = R2 + Rb = 8 + 8 = 16(Ω)

⇒ Điện trở tương tự của mạch khi đó là:

⇒ Hiệu điện thế mạch ngoài là: UN = I.RN = 1,25.9,6 = 12 (V).

⇒ Cường độ dòng điện trong mạch đó đó là:

– Cường độ dòng điện trong mọi nhánh là:

– Cường độ dòng điện qua mỗi đèn là:

 IĐ1 = I1 = 0,5 (A). 

 IĐ2 = I2b = 0,75 (A).

– Cường độ dòng điện định mức qua mỗi đèn là:

– Như vậy ta thấy khi Rb = 8(Ω) thì cường độ dòng thực tiễn qua mỗi bóng đèn bằng với cường độ định mức của mỗi bóng, do đó những đèn sáng thông thường.

b) Công suất của nguồn điện khi đó là Png = ξ.I = 12,5.1,25 = 15,625 (W).

⇒ Hiệu suất là H = (Un/ξ).100% = (12/12,5).100% = 0,96.100% = 96%.

* Bài tập. 3: Có tám nguồn điện cùng loại với cùng suất điện động E = 1,5 V và điện trở trong r = 1 Ω. Mắc  những nguồn này thành bộ nguồn hỗn hợp đối xứng gồm hai dãy tuy nhiên tuy nhiên để thắp sáng bóng loáng đèn loại 6V – 6W.

Coi rằng bóng đèn có điện trở như khi sáng thông thường.

a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm bộ nguồn và bóng đèn mạch ngoài.

b) Tính cường độ I của dòng điện thực sự chạy qua bóng đèn và công suất điện P của bóng đèn khi đó.

c) Tính công suất Pb của bộ nguồn, công suất Pi của mỗi nguồn trong bộ nguồn và hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn đó.

° Hướng dẫn giải:

a) Vẽ sơ đồ mạch điện gồm hai dãy mắc tuy nhiên tuy nhiên, mỗi dãy gồm có 4 nguồn điện mắc tiếp nối đuôi nhau như sau:b) Suất điện động của cục nguồn là: ξb = 4ξ =  4.1,5 = 6(V).

– Điện trở trong của cục nguồn điện là:

– Điện trở của bóng đèn là:

– Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có cường độ dòng điện chạy qua đèn là:

– Công suất của bóng đèn là: P = I2.R = (0,75)2.6 = 3,375 (W).

c) Công suất của cục nguồn là: Png = ξ.I = 6.0,75 = 4,5 (W);

– Do những nguồn giống nhau nên hiệu suất của mỗi nguồn là: Pi = Png/8 = 4,5/8 = 0,5625 (W);

– Cường độ dòng điện qua mỗi nguồn là: Ii = I/2 = 0,75/2 = 0,375(A).

⇒ Hiệu điện thế Ui giữa hai cực của mỗi nguồn: Ui = ξ – I.r = 1,5 – 0,375.1 = 1,125 (V).

III. Một số Bài tập vận dụng phương pháp giải bài toán toàn mạch

* Bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11: Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.3, trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 6V và có điện trở trong không đáng kể. Các điện trở R1 = R2 = 30Ω, R3 = 7,5Ω:a)Tính điện trở tương tự RN của mạch ngoài.

b)Tính cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở mạch ngoài.

° Lời giải bài 1 trang 62 SGK Vật Lý 11:

a) Các điện trở mạch ngoài được mắc tuy nhiên tuy nhiên nhau(R1//R2//R3) , ta có:

b) Do nguồn điện có điện trở trong không đáng kể và 3 điện trở mắc sóng tuy nhiên nên hiệu điện thế hai đầu nguồn điện và mỗi điện trở là: U1 = U2 = U3 = U = ξ = 6V.

⇒ Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở:

– Kết luận: a) RN = 5Ω; I1 = 0,2A; b) I2 = 0,2A; I3 = 0,8A;

* Bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11: Cho mạch điện có sơ đồ như hình dưới, trong số đó những ắc quy có suất điện động ξ1 = 12V; ξ2 = 6V và có điện trở không đáng kể. Các điện trở R1 = 4Ω; R2 = 8Ωa) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

b) tính hiệu suất tiêu thụ điện của mỗi điện trở.

c) Tính hiệu suất của mỗi ắc quy và nguồn tích điện mà mỗi ắc quy phục vụ trong 5 phút.

° Lời giải bài 2 trang 62 SGK Vật Lý 11:

a) Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch.

– Do 2 nguồn điện mắc tiếp nối đuôi nhau nên suất điện động của cục nguồn ghép tiếp nối đuôi nhau: ξb = ξ1 + ξ2 = 12 + 6 = 18 (V).

– Ta cũng thấy 2 điển trở R1 và R2 được mắc tiếp nối đuôi nhau nên điện trở tương tự của mạch ngoài gồm hai điện trở mắc tiếp nối đuôi nhau là: RN = R1 + R2 = 4 + 8 = 12(Ω).

– Áp dụng định luật Ôm cho toàn mạch, ta có:

b) Vì 2 điện trở ghép tiếp nối đuôi nhau với nguồn nên I1 = I2 = I = 1,5A

⇒ Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở R1, R2 tương ứng là:

P1 = R1. I12 = 4. 1,52 = 9(W);

P2 = R2 .I22 = 8. 1,52 = 18(W);

c) Công suất của mỗi ắc quy phục vụ :

Png(1) = ξ1.I = 12.1,5 = 18(W)

Png(2) = ξ2.I = 6.1,5 = 9(W)

– Năng lượng mỗi ắc quy phục vụ trong 5 phút:

Wng(1) = Png(1).t = 18.5.60 = 5400J

Wng(2) = Png(2).t = 9.5.60 = 2700J

– Kết luận: a) I = 1,5A; b) P1 = 9W; P2 = 18W; c) Png(1) = 18W; Png(2) = 9W; Wng(1) = 5400J; Wng(2) = 2700J.

* Bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11: Cho mạch điện có sơ đồ như hình dưới. trong số đó nguồn điện có suất điện động E = 12V và điện trở trong r = 1,1Ω; điện trở R = 0,1Ω.a) Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn số 1? Tính hiệu suất lớn số 1 đó.

b) Điện trở x phải có trị số là bao nhiêu để hiệu suất tiêu thụ ở điện trở này là lớn số 1? Tính hiệu suất lớn số 1 đó.

° Lời giải bài 3 trang 62 SGK Vật Lý 11:

a) Tính điện trở x để hiệu suất tiêu thụ ở mạch ngoài là lớn số 1.

– Mạch ngoài gồm điện trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với điển trở x, nên ta có điện trở tương tự là: RN = R + x = (0,1 + x) (Ω).

– Cường độ dòng điện trong mạch:

– Công suất tiêu mạch ngoài là:

– Như vậy, để hiệu suất P lớn số 1 (Pmax) thì mẫu số phải là nhỏ nhất (min), tức là:

;

– Áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho 2 số dương  và  ta có:

Dấu “=” xẩy ra khi

– Khi đó, giá trị cực lớn của hiệu suất mạch ngoài là:

b) Công suất tiêu thụ trên điện trở x:

– Để hiệu suất Px đạt giá trị lớn số 1 thì mẫu thức phải nhỏ nhất, tức là:

– Áp dụng đẳng thức Cô-si cho hai số dương  và  ta được:

Dấu “=” xẩy ra khi,

– Khi đó, giá trị hiệu suất lớn số 1 là:

Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch ví dụ và bài tập – Vật lý 11 bài 11 được biên soạn theo sách tiên tiến và phát triển nhất và Được hướng dẫn biên soạn bởi những thầy cô giáo dạy Giỏi tư vấn, nếu thấy hay hãy chia sẻ và comment để nhiều bạn khác học tập cùng.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch Free.

Thảo Luận vướng mắc về Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập về Phương pháp giải một số trong những bài toán về toàn mạch vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #về #Phương #pháp #giải #một #số #bài #toán #về #toàn #mạch