Thủ Thuật Hướng dẫn Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC Chi Tiết

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-05 16:55:09 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

217

Đặt điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng U vào hai đầu một đoạn mạch RLC tiếp nối đuôi nhau, điện trở R hoàn toàn có thể thay đổi được. Khi R thì thấy với hai giá trị của điện trở R là $20Omega $ và $25Omega $ thì hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau. Hệ số hiệu suất của mạch khi $R=20Omega $ là

A. 0,6.

B. $frac23$.

C. $fracsqrt32$.

D. $frac34$.

Hướng dẫn

Khi R thay đổi thấy có hai giá trị của điện trở R thì hiệu suất tiêu thụ trên đoạn mạch là như nhau suy ra: $R_1R_2=left( Z_L-Z_C right)^2Rightarrow left( Z_L-Z_C right)^2=500$ Hệ số hiệu suất của mạch khi $R=20Omega $ là: $cos varphi =fracRZ=fracRsqrtR^2+left( Z_L-Z_C right)^2=frac23$

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

1. Phương pháp

Quảng cáo

Đoạn mạch RLC có R thay đổi:

Trường hợp cuộn dây có điện trở Ro :

Khi R thay đổi, để hiệu suất đoạn mạch X đạt cực lớn thì điện trở đoạn mạch X bằng tổng trở không kể nó.

Ví dụ : Gọi PM là hiệu suất tiêu thụ điện trên toàn mạch; PR là hiệu suất tiêu thụ điện trên biến trở R:

2. Ví dụ

Ví dụ 1: Cho mạch điện xoay chiều RLC tiếp nối đuôi nhau u = 120√2cos(100πt) (V) , giá trị L = 1/10π H; C = 4.10-4 / π . R là một biến trở. Thay đổi R sao cho hiệu suất của mạch lớn số 1. Tìm R và hiệu suất thời gian hiện nay.

A. R = 15Ω, P = 480W          B. R = 25Ω, P = 400W

C. R = 35Ω, P = 420W          D. R = 45Ω, P = 480W

Hướng dẫn:

R biến thiên để Pmax :

ZL = 10Ω; ZC = 25 Ω

R = |ZL – ZC| = |10 – 25| = 15Ω

Ví dụ 2: Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, cuộn dây có r = 15Ω , độ tự cảm L = 1/5π H và một biến trở R mắc như hình vẽ. Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u = 80cos(100πt)(V) . Thay đổi biến trở R đến khi hiệu suất toàn mạch đạt giá trị cực lớn thì giá trị đó là:

A. 80 W          B. 200 W          C. 240 W          D. 50 W

Hướng dẫn:

R biến thiên để Pmax :

r + R = ZL → R = ZL – r = 20 – 15 = 5Ω

Đáp án A.

Quảng cáo

Ví dụ 3: Đặt điện áp u = 200cos(100πt) (V) vào 2 đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với cuộn cảm thuần có độ tự cảm 1/π H . Điều chỉnh biến trở để hiệu suất tỏa nhiệt trên biến trở đạt cực lớn, khi đó cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch bằng:

A. 1 A.          B. 2 A.          C. √2 A.          D. √2/2 A.

Hướng dẫn:

R thay đổi để PRmax suy ra:

R = |ZL – ZC| = ZL = ωL = 100Ω

Khi đó:

Đáp án A.

Câu 1. Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc tiếp nối đuôi nhau với một cuộn thuần cảm L = 1/π (H). Điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định và có biểu thức u = 100sin(100πt) V. Thay đổi R, ta thu được hiệu suất toả nhiệt cực lớn trên biến trở bằng

A. 12,5 W.        B. 25 W.        C. 50 W.        D. 100 W.

Hiển thị lời giải

Ta có : ZL = Lω = 100 Ω.

Công suất cực lớn trên biến trở là:

Câu 2. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R cho tới lúc R = Ro thì Pmax. Khi đó, giá trị của Pmax là

Hiển thị lời giải

Thay đổi R cho tới lúc R = Ro thì Pmax. Khi đó:

Quảng cáo

Câu 3. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau. Cho L, C, ω không đổi. Thay đổi R cho tới lúc R = Ro thì Pmax. Khi đó, cường độ dòng điện trong mạch được cho bởi

Hiển thị lời giải

Thay đổi R cho tới lúc R = Ro thì Pmax. Khi đó:

Câu 4. Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp nối đuôi nhau: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R là một điện trở thuần thay đổi được. Đặt một điện áp. xoay chiều ổn định ở hai đầu đoạn mạch AB có biểu thức: uAB = 200cos(100πt) V. Khi R = 100 Ω thì thấy mạch tiêu thụ công suất cực đại. Xác định cường độ dòng điện trong mạch lúc này?

A. 2 A.        B. 1 A.        C. 2√2 A.        D. (√2)/2 A.

Hiển thị lời giải

Thay đổi R cho tới lúc R = Ro thì Pmax. Khi đó:

Câu 5. Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc tiếp nối đuôi nhau, trong số đó cuộn dây thuần cảm. Biết rằng R của mạch thay đổi được. Thay đổi R cho tới lúc R = R0 thì UC max. Biểu thức của UC max là

Hiển thị lời giải

Ta có:

Câu 6. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau. Biết L = 318 (mH), C = 17 (μF). Điện áp hai đầu mạch là u = 120√2cos(100πt – π/4) (V) cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 1,2√2cos(100πt + π/12)A. Để thông số hiệu suất của mạch là 0,6 thì phải ghép thêm một điện trở Ro với R

A. tiếp nối đuôi nhau, Ro = 15 Ω.

B. tiếp nối đuôi nhau, Ro = 65 Ω.

C. tuy nhiên tuy nhiên, Ro = 25 Ω.

D. tuy nhiên tuy nhiên, Ro = 35,5 Ω.

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = ωL = 100 (Ω), ZC = 187 (Ω).

Để thông số hiệu suất của mạch là 0,6 thì ta có

⇒ Cần ghép tiếp nối đuôi nhau điện trở R0 = 15 (Ω).

Câu 7. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chứa điện trở Ro = 25 Ω, cuộn dây thuần cảm có L = 1/(2π) (H); C = 10-4/π (F) mắc tiếp nối đuôi nhau một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 50√2cos(100πt)V. Để hiệu suất tiêu thụ trên mạch lớn số 1 người ta ghép thêm một một điện trở R. Khi đó

A. R = 25 Ω, ghép tuy nhiên tuy nhiên với Ro.

B. R = 50 Ω, ghép tuy nhiên tuy nhiên với Ro.

C. R = 50 Ω, ghép tiếp nối đuôi nhau với Ro.

D. R = 25 Ω, ghép tiếp nối đuôi nhau với Ro.

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = ωL = 50 (Ω), ZC = 100 (Ω).

Để hiệu suất tiêu thụ trên mạch lớn số 1: R’ = |ZL – ZC| = 50Ω ⇒ Cần ghép tiếp nối đuôi nhau điện trở R = 25 (Ω).

Câu 8. Đoạn mạch gồm biến trở R, cuộn thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc tiếp nối đuôi nhau. Điện áp ở hai đầu mạch là u = U√2cos(ωt)V. Điện áp hiệu dụng của đoạn R, L có mức giá trị không đổi là 120 V. Giá trị của U là

A. 240 V.        B. 200 V.        C. 120 V.        D. 100 V.

Hiển thị lời giải

Ta có:

URL không đổi ⇒ ZC = 2ZL ⇒ URL = U = 120 (V).

Câu 9. Cho một đoạn mạch điện RLC tiếp nối đuôi nhau có R thay đổi được. Điều chỉnh R ta thấy khi R = 20 Ω thì mạch tiêu thụ hiệu suất lớn số 1 bằng 100 W. Khi R = 15 Ω thì hiệu suất tiêu thụ của mạch bằng

A. P = 120 W        B. P = 144 W

C. P = 96 W        D. P = 192 W

Hiển thị lời giải

Điều chỉnh R để hiệu suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực lớn

⇒ R = |ZL – ZC| = 20 (Ω)

Khi R = 15 (Ω):

Câu 10. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, biết R hoàn toàn có thể thay đổi được. Biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng u = 100cos(100πt + π/3)V. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ của mạch đạt giá trị cực lớn và bằng 100 W. Viết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch, biết mạch có tính cảm kháng.

Hiển thị lời giải

Điều chỉnh R để hiệu suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực lớn ⇒ R = |ZL – ZC|.

Mà mạch có tính cảm kháng ⇒ i chậm pha hơn u π/4 ⇒ φi = π/12.

Ta có:

Câu 11. Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc tiếp nối đuôi nhau, biết R hoàn toàn có thể thay đổi được. Điều chỉnh R = R0 thì hiệu suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực lớn và bằng 120 W. Khi kiểm soát và điều chỉnh R = √3R0 thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch có mức giá trị là bao nhiêu?

A. 60 W.        B. 40 W.

C. 60√3 W        D. 50√3 W

Hiển thị lời giải

Khi R = R0 thì hiệu suất tỏa nhiệt trên R đạt giá trị cực lớn và

và R0 = |ZL – ZC| .

Khi R = 3R0 thì hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch là:

Câu 12. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 40 Ω và độ tự cảm

. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 120√2cos(100πt + π/3)V. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn số 1. Giá trị của hiệu suất tiêu thụ trên mạch khi đó là

A. 60 W.        B. 90 W.        C. 100 W.        D. 75 W.

Hiển thị lời giải

Câu 13. Cho một mạch gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r, thông số tự cảm L và tụ điện với điện dung C. Khi kiểm soát và điều chỉnh R khiến cho hiệu suất tiêu thụ trên R là lớn số 1 và khi đó thông số hiệu suất của mạch có mức giá trị (√3)/2 thì hệ thức nào dưới đây đúng?

Hiển thị lời giải

Công suất tiêu thụ trên R là :

Câu 14. Mạch điện xoay chiều gồm biến trở R thay đổi được, cuộn dây có điện trở thuần r = 20√3 Ω và độ tự cảm … Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 150√2cos(100πt)V. Điều chỉnh R để hiệu suất tiêu thụ trên R đạt giá trị lớn số 1. Công suất tiêu thụ trên điện trở khi đó gần giá trị nào nhất?

A. 150 W.        B. 145 W.

C. 135 W        D. 180 W.

Hiển thị lời giải

Ta có: ZL = 100 Ω, ZC = 80 Ω.

Xem thêm những dạng bài tập Vật Lí lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

mach-dien-xoay-chieu-co-r-l-c-f-thay-doi.jsp

Reply
2
0
Chia sẻ

Review Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Cập nhật Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài toán hai giá trị biến trở R cho cùng hiệu suất tiêu thụ trong mạch RLC vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #toán #hai #giá #trị #biến #trở #cho #cùng #công #suất #tiêu #thụ #trong #mạch #RLC