Contents

Mẹo về Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol được Update vào lúc : 2022-05-08 11:59:07 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

58

Cho những chất sau: (1) glucozơ, (2) fructozơ,…

Câu hỏi: Cho những chất sau: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ, (4) etylen glicol, (5) tristearin. Số chất thuộc loại saccarit là

A. 2.

B.3.

C. 1.

D. 4.

Đáp án

B

– Hướng dẫn giải

Đáp án B

Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Cacbohiđrat còn được gọi là gluxit hay saccarit.

⇒ những chất thỏa mãn nhu cầu gồm: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ. có 3 chất

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm

Ôn tập Lý thuyết Cacbohiđrat có lời giải rõ ràng !!

Lớp 12 Hoá học Lớp 12 – Hoá học

Đáp án B

Cacbonhiđrat là những hợp chất hữu cơ tạp chức và thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Cacbohiđrat còn được gọi là gluxit hay saccarit.

⇒ những chất thỏa mãn nhu cầu gồm: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ. có 3 chất

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số vướng mắc: 364

Cho những chất sau: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ, (4) etylen glicol, (5) tristearin. Số chất thuộc loại saccarit là

A. 2.

B.3.

C. 1.

D. 4.

Cho những chất sau: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ, (4) etylen glicol, (5) tristearin. Số chất thuộc loại saccarit là

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Các vướng mắc tương tự

Cho dãy những chất sau: glucozơ, saccarozơ, isoamyl axetat, toluen, phenyl fomat, fructozơ, glyxylvalin (Gly-Val), etylen glicol, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên axit, đun nóng là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 6

Trong số những chất sau: (1) tinh bột; (2) mantozo; (3) fructozơ; (4) glucozo; (5) saccarozơ; (6) xenlulozơ. Chất thuộc loại polisaccarit là

A. (1); (6).

B. (1); (3).

C. (2); (5).

D. (4); (6).

(1) Chất béo tác dụng với dung dịch NaOH dư theo tỉ lệ mol 1 : 3.

(3) Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.

(5) Độ ngọt của saccarozơ kém hơn fructozơ.

Số phát biểu đúng là

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5

Cho những chất: (1) glucozơ, (2) fructozơ, (3) saccarozơ, (4) xenlulozơ. Số chất hoàn toàn có thể tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

1) Glixerol 2) Lipit

5) Mantozơ 6) Tinh bột

Cho những chất: glixerol, etylen glicol, Gly-Ala-Gly, glucozơ, axit axetic, saccarozơ, anđehit fomic, anilin. Số chất tác dụng được với Cu(OH)2 (ở Đk thích hợp) là 

A. 7. 

B. 5. 

C. 8. 

D. 6. 

(a) Glucozơ và fructozơ đều tồn tại hầu hết ở dạng vòng.

(c) Glucozơ thuộc loại monosaccarit.

Cho dãy những chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ,a fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Cho những chất: etilen, glixerol, etylen glicol, anđehit fomic, axit axetic, etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, anilin, Gly–Ala–Gly. Số chất tác dụng với Cu(OH)2 (ở Đk thích hợp) là 

A. 6. 

B. 7. 

C. 8. 

D. 9. 

Reply
0
0
Chia sẻ

Video Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Share Link Down Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Cho những chất sau: glucozơ fructozơ saccarozơ etylen glicol vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Cho #những #chất #sau #glucozơ #fructozơ #saccarozơ #etylen #glicol