Thủ Thuật Hướng dẫn Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là được Update vào lúc : 2022-04-20 19:06:12 . Với phương châm chia sẻ Mẹo Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

122

Giải Sách Bài Tập Hóa Học 8 – Bài 10: Hóa trị giúp HS giải bài tập, phục vụ cho những em một khối mạng lưới hệ thống kiến thức và kỹ năng và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng khả năng nhận thức, khả năng hành vi:

   Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, kĩ năng link, phân tử.

    “Hóa trị là số lượng biểu thị … của … nguyên tố này (hay …) với … nguyên tố khác. Hóa trị của một … (hay …) được xác lập theo … của H chọn là cty và … của O là hai cty”.

Lời giải:

   Khả năng link; nguyên tử (hay nhóm nguyên tử); nguyên tử; nguyên tố(hay nhóm nguyên tố); hóa trị; hóa trị.

         H-X-H; X= O; H-Y

   a) Tính hóa trị của X và Y.

   b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y và O, giữa nguyên tố X và Y.

Lời giải:

   a) Vì và X = O → X có hóa trị II.

   Vì → Y có hóa trị I.

   b) Y-O-Y ; Y-X-Y.

Lời giải:

   a) HCl: H-Cl

   b) H2O: H-O-H

   c) NH3:

   d) CH4:

   K2S; MgS; Cr2S3; CS2

Lời giải:

   a) K2S: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a = = I

   Vậy K có hóa trị I.

   b) MgS: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b = = II

   Vậy Mg có hóa trị II.

   c, Cr2S3: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c = = III

   Vậy Cr có hóa trị III.

   d, CS2: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d = = IV

   Vậy C có hóa trị IV.

   Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3; Li2CO3.

Lời giải:

   a) Ba(NO3)2: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: a.1 = I.2 → a = = II

   Vậy Ba có hóa trị II.

   b) Fe(NO3)3: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b = = III

   Vậy Fe có hóa trị III.

   c) CuCO3: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c =
= II

   Vậy Cu có hóa trị II.

   d) Li2CO3: Ta có

   Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d = = I

   Vậy Li có hóa trị I.

   Si(IV) và H;    P(V) và O;

   Fe(III) và Br(I);    Ca và N(III).

Lời giải:

   a) Si(IV) và H: Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

   Tỉ lệ:. Vậy công thức hóa học của SixHy là SiH4.

   b) P(V) và O: Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

   Tỉ lệ:. Vậy công thức hóa học của PxOy là P2O5.

   c) Fe(III) và Br(I): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

   Tỉ lệ:. Vậy công thức hóa học của FexBry là FeBr3.

   d) Ca và N(III): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

   Tỉ lệ:. Vậy công thức hóa học của CaxNy là Ca3N2.

   Ba và nhóm (OH);     Al và nhóm (NO3);

   Cu(II) và nhóm (CO3)     Na và nhóm (PO4)(III).

Lời giải:

   a) Ba và nhóm (OH): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

   Tỉ lệ:

   Vậy công thức hóa học của Bax(OH)y là Ba(OH)2.

   b) Al và nhóm (NO3): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

   Tỉ lệ:

   Vậy công thức hóa học của Alx(NO3)y là Al(NO3)3.

   c) Cu(II) và nhóm (CO3): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

   Tỉ lệ:

   Vậy công thức hóa học của Cux(CO3)y là CuCO3.

   d) Na và nhóm (PO4)(III): Ta có:

   Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

   Tỉ lệ:

   Vậy công thức hóa học của Nax(PO4)y là Na3PO4.

   (1) CrSO4 ;     (2) Cr2S04 ;     (3) CrO ;     (4) CrO2

   (5) Cr(SO4)2 ;     (6) Cr2(SO4)3.     (7) Cr2O ;     (8) Cr2O3

   b) Tính phân tử khối của những chất màn biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

Lời giải:

   a) Những công thức hoá học đúng :

   Cr hoá trị II : CrSO4, CrO.

   Cr hoá trị III : Cr2(SO4)3, Cr2O3.

   b) Phân tử khối của những chất màn biểu diễn bởi những công thức hoá học này :

   CrSO4 = 52 + 32 + 4 X 16 = 148 (đvC),

   CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

   Cr2(SO4)3 = 2 X 52 + 3(32 + 4 X 16) = 392 (đvC),

   Cr2O3 = 2 X 52 + 3 X 16 = 152 (đvC).

   a) Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

   b) Xác định hóa trị của Silic trong hợp chất.

Lời giải:

   a) Gọi công thức của hợp chất là SixHy.

   Theo đề bài ta có:

   CTHH của hợp chất là SiH4.

   Phân tử khối là: 28 + 4.1 = 32 ( đvC)

   b) Hóa trị của Si trong hợp chất SiH4 là IV.

   a)Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của hợp chất.

   b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.

Lời giải:

   a) Công thức chung của hợp chất FexOy.

   Theo đề bài ta có:

   Vậy CTHH của hợp chất là Fe2O3.

   Phân tử khối là: 56.2 + 16.3 = 160 (đvC)

   b) Hợp chất Fe2O3. Gọi hóa trị của Fe là x

   Theo quy tắc hóa trị ta có: x. 2 = 3.II ⇒ x = III

Reply
7
0
Chia sẻ

Video Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Tải Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là Free.

Hỏi đáp vướng mắc về Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Công thức Hóa học đúng của Cu II với OH I là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Công #thức #Hóa #học #đúng #của #với #là