Kinh Nghiệm về Dạng đề thi hóa 10 2022 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Dạng đề thi hóa 10 2022 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-26 21:35:10 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

171

Đề thi học kì 1 Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2022 có đáp án (4 đề)

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Kí hiệu nào trong số những kí hiệu sau là sai?

    A. 2s, 4f      B. 1p, 2d      C. 2p, 3d      D. 1s, 2p

Câu 2: Số hạt p., n, e trong ion 

 lần lượt là:

    A. 20, 19, 18      B. 18, 18, 20

    C. 20, 20, 18      D. 20, 20, 20

Câu 3: Cho 3 nguyên tố X (Z = 14), Y (Z = 17), Z (Z = 15). Dãy những nguyên tố có bán kính nguyên tử tăng dần là:

    A. X, Y, Z      B. Z, Y, X

    C. X, Z, Y      D. Y, Z, X

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40. Trong số đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 12 hạt. Nguyên tố X có số khối là:

    A. 27      B. 26      C. 28      D. 29

Câu 5: Số oxi hóa của nitơ trong những hợp chất HNO3, NO, N2O, NH3 theo thứ tự là

    A. -5, -2, +1, -3.

    B. +5, +2, +1, -3

    C. +5, +2, +1, +3.

    D. +5, +2, -1, -3

Câu 6: Nguyên tố X có hai đồng vị, đồng vị thứ nhất 35X chiếm 75%. Nguyên tử khối trung bình của X là 35,5. Đồng vị thứ hai là:

    A. 34X      B. 36X      C. 37X      D. 38X

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

Cho những nguyên tố sau: X (Z = 12); Y (Z = 34); G (Z = 22); H (Z = 29)

    a) Viết thông số kỹ thuật electron nguyên tử (khá đầy đủ) của 4 nguyên tố trên. (1,0 điểm)

    b) Xác xác định trí của 2 nguyên tố X, G trong bảng tuần hoàn. Giải thích? (1,0 điểm)

    c) Cho biết tính chất của 2 nguyên tố Y, H (sắt kẽm kim loại, phi kim hay khí hiếm). Giải thích? (0,5 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho những phân tử sau: KCl, H2O, N2 và Na2O.

Biết số hiệu nguyên tử của những nguyên tố lần lượt là: H = 1, N = 7, O = 8, Na = 11, Cl = 17, K = 19.

    a) Xác định loại link hoá học trong những phân tử trên (link ion, link cộng hoá trị phân cực hay link cộng hoá trị không cực)? (0,5 điểm)

    b) Viết công thức electron và công thức cấu trúc của những phân tử chứa link cộng hoá trị. (1,0 điểm)

Câu 3: (3,0 điểm)

Hoà tan hoàn toàn 16,5 gam hỗn hợp A gồm Fe và Al vào 500 dung dịch HCl 2,5M (d =1,1g/ml) thu được 13,44 lít H2 (đktc) và dung dịch B

    a) Tính % khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A. (1,5 điểm)

    b) Tính C% những chất trong dung dịch B. (1,0 điểm)

    c) Thực hiện oxi hoá hỗn hợp A với lượng như trên ngoài không khí sau thuở nào gian thu được hỗn hợp rắn X gồm Al2O3 và Fe3O4. Hoà tan hết hỗn hợp X bằng dung dịch HCl được sử dụng dư 10% so với lượng thiết yếu thu được dung dịch Y. Tính thể tích dung dịch KOH 5M tối thiểu cần cho vào dung dịch Y để thu được lượng kết tủa không đổi. (0,5 điểm)

    (Cho H = 1, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27)

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1. B

Không có phân lớp 2d.

Câu 2. C

Số hạt p. = z = 20

Số hạt n = A – z = 40 – 20 = 20.

Số hạt e = 20 – 2 = 18

Câu 3. D

Ta có X, Y, Z thuộc cùng chu kỳ luân hồi, ZX < ZZ < ZY

→ Bán kính nguyên tử: Y < Z < X.

Câu 4. A

Gọi số hạt proton, nơtron, electron trong X lần lượt là p., n và e (trong số đó p. = e)

Theo bài ra có: 2p + n = 40 và 2p – n = 12.

Giải hệ phương trình được p. = 13 và n = 14.

Số khối A = 13 + 14 = 27.

Câu 5. B

+) HNO3: Gọi số oxi hóa của N là x có:

    (+1) + x + (-2).3 = 0 → x = + 5.

+) NO: Gọi số oxi hóa của N là x có:

    x +(-2) = 0 → x = +2.

+) N2O: Gọi số oxi hóa của N là x có:

    x.2 +(-2) = 0 → x = +1

+) NH3: Gọi số oxi hóa của N là x có:

    x +(+1).3 = 0 → x = -3.

Câu 6. C

Gọi nguyên tử khối trung bình của đồng vị thứ hai là x

Phần tự luận

Câu 1: (2,5 điểm)

a) Cấu hình electron nguyên tử (khá đầy đủ) của 4 nguyên tố. (1,0 điểm)

X (Z = 12): 1s22s22p63s2

Y (Z = 34): 1s22s22p63s23p63d104s24p4

G (Z = 22): 1s22s22p63s23p63d24s2

H (Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1

b) Vị trí của X, G trong bảng tuần hoàn. (1,0 điểm)

X: – Ô: 12 (vì Z = 12)

   – Chu kì: 3 (vì có 3 lớp e)

   – Nhóm: IIA (vì là nguyên tố s và có 2 electron lớp ngoài cùng)

G: – Ô: 22 (vì Z = 22)

   – Chu kì: 4 (vì có 4 lớp e)

   – Nhóm: IVB (vì là nguyên tố d và có 4 electron hoá trị)

c) Tính chất của 2 nguyên tố Y, H (sắt kẽm kim loại, phi kim hay khí hiếm).

Giải thích. (0,5 điểm)

– Y là phi kim, vì có 6e lớp ngoài cùng.

– H là sắt kẽm kim loại vì có 1e lớp ngoài cùng.

Câu 2: (1,5 điểm)

a) Xác định loại link: (0,5 điểm)

   KCl: Liên kết ion

   H2O: Liên kết cộng hoá trị phân cực

   N2: Liên kết cộng hoá trị không phân cực

   Na2O: Liên kết ion

b) Viết CT electron và công thức cấu trúc của phân tử chứa link cộng hoá trị: N2 và H2O (1,0 điểm)

Câu 3: (3,0 điểm)

Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và Al

Hệ pt: 

Giải hệ được: x = 0,15 mol; y = 0,3 mol

%Fe = 50,91% và %Al = 49,09%

b. Dung dịch sau phản ứng gồm: FeCl2 0,15 mol; AlCl3 0,3 mol

HCl dư: 1,25 – (2x + 3y) = 0,05 mol

mdd B = mA + mdd HCl – mH = 16,5 + 500 . 1,1 – 0,6 x 2 = 565,3g

C%FeCl2 = 3,37%; C%AlCl3 = 7,08%; C%HCl = 0,32%

c. PTHH:

Để lượng kết tủa không đổi thì KOH cần tối thiểu là vừa đủ để hoà tan hết Al(OH)3. Tổng số mol KOH là: 0,13 + 0,1 + 0,3 + 0,9 + 0,3 = 1,73 mol

Thể tích dung dịch KOH là: 1,73 : 5 = 0,346 lít = 346 ml

————————————————————————————————————————————————————

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 2)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Điều xác lập nào sau này là sai?

    A. Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc nên là những hạt proton, electron, nơtron.

    B. Trong nguyên tử số hạt proton bằng số hạt electron.

    C. Số khối A bằng tổng số proton (Z) và tổng số nơtron (N).

    D. Nguyên tử được cấu trúc nên là những hạt proton, electron, nơtron.

Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 6 gam một sắt kẽm kim loại M hóa trị II vào dung dịch HCl, sau phản ứng thu được 3,36 lit khí H2 (đktc). Kim loại M là:

    A. Zn (65)      B. Mg (24)

    C. Fe (56)      D. Ca (40)

Câu 3: Anion X có phân lớp ngoài cùng là 3p6. Nguyên tố X thuộc:

    A. nhóm IIA, chu kì 4

    B. nhóm VIIA, chu kì 3

    C. nhóm VIIIA, chu kì 3

    D. nhóm VIA, chu kì 3

Câu 4: Trong tự nhiên nguyên tố clo có hai đồng vị 35Cl và 37Cl, nguyên tử khối trung bình của Cl là 35,48. Số nguyên tử đồng vị 35Cl có trong 200 nguyên tử clo là?

    A. 132      B. 48      C. 76      D. 152

Câu 5: Cho những nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm những nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:

    A. K, Mg, N, Si.      B. Mg, K, Si, N.

    C. K, Mg, Si, N.      D. N, Si, Mg, K.

Câu 6: Nhóm hợp chất nào sau này chỉ có link ion:

    A. Na2O, CO, BaO.      B. BaO, CaCl2, BaF2.

    C. CS2, H2O, HF.      D. CaO, CH4, NH3.

Câu 7: Nguyên tử của một nguyên tố R có tổng số nhiều chủng loại hạt bằng 82, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 22 hạt. Số hiệu nguyên tử của R là:

    A. 56      B. 30      C. 26      D. 24

Câu 8: Phát biểu nào sau này sai:

    A. Điện hóa trị có trong hợp chất ion.

    B. Điện hóa trị bằng số cặp electron dùng chung.

    C. Cộng hóa trị có trong hợp chất cộng hóa trị

    D. Cộng hóa trị bằng số cặp electron dùng chung.

Câu 9: Trong phản ứng hóa học: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2. Cl2 đóng vai trò:

    A. chất bị khử

    B. chất bị oxi hóa

    C. chất vừa bị oxi hóa, vừa bị khử

    D. chất không biến thành oxi hóa, không biến thành khử.

Câu 10: Cation R+ có thông số kỹ thuật e lớp ngoài cùng là 3p6. Cấu hình electron khá đầy đủ của R là:

    A. 1s22s22p63s23p6

    B. 1s22s22p63s23p5

    C. 1s22s22p63s23p63d1

    D. 1s22s22p63s23p64s1

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Biết nguyên tố R ở chu kì 3, nhóm VA trong bảng tuần hoàn.

    a) Viết thông số kỹ thuật electron và xác lập số cty điện tích hạt nhân của R?

    b) Viết công thức phân tử và công thức cấu trúc của oxit bậc cao, của hiđroxit và hợp chất khí với hiđro của R?

Câu 2: (2 điểm)

Cân bằng PTHH của những phản ứng oxi hoá- khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron (xác lập chất khử, chất oxi hoá, quy trình khử, quy trình oxi hóa).

    a) Cu + H2SO4 đ, n → CuSO4 + SO2 + H2O

    b) Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + NH4NO3 + H2O

Câu 3: (1 điểm)

Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiđro là RH4. Trong oxit mà R có hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 53,3% về khối lượng. Xác định nguyên tố R ?

Học sinh không sử dụng bảng khối mạng lưới hệ thống tuần hoàn những nguyên tố hóa học

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1. A

Hạt nhân nguyên tử được cấu trúc nên là những hạt proton và nơtron.

Câu 2. D

MM = 6 : 0,15 = 40.

Vậy sắt kẽm kim loại M là Ca.

Câu 3. B

Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p5

Vậy X thuộc chu kỳ luân hồi 3 do có 3 lớp electron, nhóm VII A do có 7 e lớp ngoài cùng, nguyên tố p..

Câu 4. D

Gọi % số nguyên tử của hai đồng vị 35Cl và 37Cl lần lượt là x và y

Ta có x + y = 100.

Theo bài ra ta có: 

Giải hệ phương trình được x = 76 và y = 24.

Số nguyên tử 35Cl có trong 200 nguyên tử Cl là 

Câu 5. C

N và Si thuộc cùng nhóm IV A có ZN  N.

Si và Mg thuộc cùng chu kỳ luân hồi 3 có ZMg  Si.

Có K và Na thuộc cùng nhóm IA có ZNa  Na. Có Na và Mg thuộc cùng chu kỳ luân hồi 3 có ZNa  Mg. Vậy bán kính K > Mg.

Chiều giảm dần bán kính: K > Mg > Si > Mg.

Câu 6. B

Các hợp chất BaO; CaCl2 và BaF2 tạo ra là sắt kẽm kim loại điển hình và phi kim điển hình nên là hợp chất ion.

Câu 7. C

Gọi số proton, nơtron và electron của R lần lượt là p., n và e trong số đó p. = e.

Theo bài ra ta có: 2p + n = 82 và 2p – n = 22.

Giải hệ phương trình được p. = 26 và n = 30.

Số hiệu nguyên tử của R là 26.

Câu 8. B

Điện hóa trị bằng điện tích ion.

Câu 9. A

Clo có số oxi hóa giảm từ 0 xuống -1 sau phản ứng nên Cl2 là chất oxi hóa hay chất bị khử.

Câu 10. D

R → R+ + 1e

Cấu hình electron của R là 1s22s22p63s23p64s1

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

a. Viết thông số kỹ thuật electron: 1s22s22p63s23p3 , Z+ = 15+

b. CTPT R2O5, H3RO4, RH3 (HS ghi R là P cũng khá được)

– Viết công thức cấu trúc 3 chất trên.

P2O5 :

H3PO4:

PH3:

Câu 2: (2 điểm)

Mỗi phản ứng 1 điểm

a) Cu + 2 H2SO4 đ,n → CuSO4 + SO2 + 2H2O

Cu: Chất khử

H2SO4 đ,n: Chất oxi hóa

Cu0 → Cu2+ + 2e quy trình oxi hóa

S+6 + 2e → S+4 quy trình khử

b) 11Al + 42 HNO3 → 11 Al(NO3)3 + 3 NO + 3 NH4NO3 + 15 H2O

Al: chất khử

HNO3: chất oxi hóa

Al0 → Al3+ + 3e quy trình oxi hóa

2N+5 + 11e → N+2 + N-3 quy trình khử

Câu 3: (1 điểm)

Ứng với công thức RH4 ⇒ CT oxit bậc cao là RO2

%O = 53,3% ⇒ %R = 46,7%

Lập tỉ lệ 

⇒ MR = 28 , R là nguyên tố Si

——————————————————————————————————————————————————————

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 3)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Tổng số hạt cơ bản (p., n, e) trong nguyên tử nguyên tố X là 46, biết số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 14. Xác định chu kì, số thứ tự ô nguyên tố của X trong bảng tuần hoàn.

    A. Chu kì 2, ô 7      B. Chu kì 3 ô 17

    C. Chu kì 3 ô 16      D. Chu kì 3, ô 15

Câu 2: Tính chất phi kim của những nguyên tố trong dãy N – P – As – Sb – Bi (nhóm VA) biến hóa theo chiều:

    A. Tăng      B. Không thay đổi

    C. Vừa giảm vừa tăng.      D. Giảm

Câu 3: Cho những phân tử N2, HCl, NaCl, MgO. Các phân tử đều phải có link cộng hóa trị là

    A. NaCl và MgO      B. HCl và MgO

    C. N2 và NaCl      D. N2 và HCl

Câu 4: Nguyên tử của nguyên tố X có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p63s23p64s1, nguyên tử của nguyên tố Y có thông số kỹ thuật electron 1s22s22p5. Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại link

    A. ion.      B. Cộng hoá trị.

    C. Kim loại.      D. Cho nhận

Câu 5: Cho biết thông số kỹ thuật electron của nguyên tố A là 1s22s22p63s23p4 và thông số kỹ thuật electron của nguyên tố B là 1s22s22p63s1. Phát biểu đúng là

    A. Nguyên tố A là KL, nguyên tố B là PK

    B. Nguyên tố A là PK, nguyên tố B là KL.

    C. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là PK

    D. Nguyên tố A, nguyên tố B đều là KL.

Câu 6: Hợp chất của một nguyên tố có công thức RH2. Oxit cao nhất của R chiếm 40% khối lượng R. R là:

    A. N (M = 14)      B. Se (M = 79).

    C. S (M = 32)      D. Ca (M = 40)

Câu 7: Cho phương trình phản ứng hóa học sau:

8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O. Trong phản ứng trên chất khử là:

    A. Fe      B. HNO3

    C. Fe(NO3)3      D. N2O

Câu 8: Nguyên tố X có Z = 20. Vị trí của X trong khối mạng lưới hệ thống hoàn:

    A. Tất cả đều sai

    B. Chu kì 3, nhóm IA

    C. Chu kì 4, nhóm IIA

    D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 9: Trong những phân tử sau, phân tử có link ba giữa hai nguyên tử là:

    A. Khí flo.      B. Khí cacbonic.

    C. Khí hyđrô.      D. Khí nitơ.

Câu 10: Số oxi hóa của lưu huỳnh trong những phân tử và ion sau: SO42-, H2SO4, H2SO3 lần lượt là

    A. -2, +4, +6.      B. +6, +4, +6.

    C. +6, +6, +4.      D. +4, +6, +6.

Câu 11: Trong những phản ứng sau, phản ứng nào không phải là phản ứng oxy hóa khử.

    A. Fe + 2HCl → FeCl2

    B. Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

    C. 2FeCl3 + Fe → 3FeCl3

    D. FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Câu 12: Trong phản ứng hoá học sau: 3Cl2 + 6KOH → KClO3 + 5KCl + 3H2O. Cl2 đóng vai trò là gì?

    A. Chỉ là chất oxi hoá

    B. Vừa là chất oxi hoá, vừa là chất khử

    C. Chỉ là chất khử.

    D. Không phải là chất oxi hoá, không phải là chất khử

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

Khi cho 0,9g một sắt kẽm kim loại X thuộc nhóm IIA tác dụng với nước thì được 0,504 lít H2 (đkct). Tìm sắt kẽm kim loại X.

Câu 2: (2 điểm)

Cho PTH Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO2 + H2O

    a) Cân bằng PTHH trên?

    b) Tính thể tích khí NO2 thu được ở đktc khi cho 13g Zn tác dụng với 400ml HNO3 2,5M.

Đáp án và Thang điểm

Câu 1. D

Gọi số hạt proton, nơtron và electron của X lần lượt là p., n và e.

Theo bài ra ta có: 2p + n = 46 và 2p – n = 14.

Giải hệ phương trình ta được: p. = 15 và n = 16.

Vậy X ở ô 15. Cấu hình electron của X là 1s22s22p63s23p3. Vậy X ở chu kỳ luân hồi 3.

Câu 2. D

Trong một nhóm A, theo chiều từ trên xuống dưới (chiều tăng dần của điện tích hạt nhân) tính phi kim của những nguyên tố giảm dần.

Câu 3. D

Phân tử N2 và HCl được cấu trúc nên từ những phi kim do đó link trong phân tử là link cộng hóa trị.

Câu 4. A

X có một e lớp ngoài cùng do đó X là sắt kẽm kim loại điển hình.

Y có 7 e lớp ngoài cùng do đó Y là phi kim điển hình.

Vậy link giữa nguyên tử X và Y là link ion.

Câu 5. B

A có 6 e ở lớp ngoài cùng do đó A là phi kim.

B có một e ở lớp ngoài cùng do đó B là sắt kẽm kim loại.

Câu 6. C

Oxit cao nhất của R có dạng RO3.

Theo bài ra có:

→ R = 32. Vậy R là lưu huỳnh (S).

Câu 7. A

Số oxi hóa của Fe tăng từ 0 lên +3 sau phản ứng. Vậy Fe là chất khử.

Câu 8. C

Cấu hình electron nguyên tử của X là: 1s22s22p63s23p64s1.

Vậy X ở chu kỳ luân hồi 4, nhóm IIA.

Câu 9. D

Ta có CTCT của những chất:

F – F; O = C = O; H – H; N ≡ N.

Vậy chỉ có phân tử chỉ có link ba giữa hai nguyên tử là N2.

Câu 10. C

SO42-: Gọi số oxi hóa S là x ta có:

    x + (-2).4 = -2. Vậy x = +6.

H2SO4: Gọi số oxi hóa S là x ta có:

    (+1).2 + x + (-2).4 = 0. Vậy x = +6.

H2SO3: Gọi số oxi hóa S là x ta có:

    (+1).2 + x + (-2).3 = 0. Vậy x = +4.

Câu 11. D

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

Phản ứng này sẽ không còn còn sự thay đổi số oxi hóa của những nguyên tố sau phản ứng nên không là phản ứng oxi hóa – khử.

Câu 12. B

Clo có số oxi hóa tăng từ 0 lên +5 và giảm từ 0 xuống -1 sau phản ứng nên Cl2 vừa đóng vai trò là chất oxi hóa vừa đóng vai trò là chất khử.

Phần tự luận

Câu 1: (2 điểm)

nH2 = 0,504/22,4 = 0,0225 mol

Theo pt: nX = nH2 = 0,0225 mol

Vậy X là Ca.

Câu 2: (2 điểm)

a. Cân bằng PTHH

Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

b. Số mol của Zn là 13/65 = 0,2 mol

Số mol của HNO3 là 0,4.2,5 = 1 mol

Ta có tỉ lệ: 

 ⇒Zn phản ứng hết

⇒ Số mol NO2 = 2. nZn = 2.0,2= 0,4 mol.

VNO2 = 0,4. 22,4 = 8,96 lit

————————————————————————————————————————————————————————

Phòng Giáo dục đào tạo và giảng dạy và Đào tạo …..

Đề thi Học kì 1

Môn: Hóa học 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề 4)

Phần trắc nghiệm

Câu 1: Các hạt cấu trúc nên hầu hết những nguyên tử là:

    A. Proton và electron.

    B. Proton và nơtron.

    C. Proton, nơtron và electron.

    D. Nơtron và electron.

Câu 2: Nguyên tố X thuộc chu kỳ luân hồi 3, nhóm IVA trong bảng tuần hoàn. Cấu hình electron nguyên tử của X là:

    A. 1s22s22p63s23p4

    B. 1s22s22p63s23p2

    C. 1s22s22p63s23p63d104s24p2

    D. 1s22s22p63s23p6

Câu 3: Hợp chất X tạo ra oxit cao nhất có công thức là AO2.Trong hợp chất khí với hiđro A chiếm 75% về khối lượng. Nguyên tố A là:

    A. C (M = 12)      B. Si (M = 28)

    C. S (M = 32)      D. Cl (M = 35,5)

Câu 4: Nguyên tử của những nguyên tố thuộc chu kì 5 có số lớp electron là:

    A. 3      B. 4      C. 5      D. 6

Câu 5: Các nguyên tố 16X, 13Y, 9Z, 8T xếp theo thứ tự tính phi kim tăng dần là:

    A. Y, X, Z, T      B. Y, X, T, Z.

    C. Y, T, Z, X.      D. X, T, Y, Z.

Câu 6: Hiđro có nguyên tử khối là một trong,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị 2H trong 10 ml nước (biết trong nước chỉ có đồng vị 1H và 2H; khối lượng riêng của nước là một trong g/ml).

    A. 5,35. 1020      B. 5,35. 1021

    C. 5,35. 1022      D. 5,35. 1023

Câu 7: Chọn thông số kỹ thuật electron đúng của ion Fe3+ (Z = 26)

    A. 1s22s22p63s23p63d5

    B. 1s22s22p63s23p63d6

    C. 1s22s22p63s23p63d64s2

    D. 1s22s22p63s23p63d34s2

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 0,3 gam hỗn hợp hai sắt kẽm kim loại X và Y ở hai chu kì liên tục của nhóm IA vào nước thì thu được 0,224 lít khí hiđro ở đktc. Hai sắt kẽm kim loại đó là (Biết Li = 7, Na = 23, K = 39, Rb = 85, Cs = 133).

    A. Li và Na.      B. Na và K.

    C. K và Rb.      D. Rb và Cs.

Câu 9: Trong tự nhiên Bo có 2 đồng vị là 11B (81%) và 10B (19%). Nguyên tử khối trung bình của Bo là:

    A. 81      B. 19      C. 10,18      D. 10,81

Câu 10: Hợp chất A được tạo thành từ ion M+ và ion X2- (được tạo ra từ những nguyên tố M và X tương ứng). Trong phân tử A có tổng số những hạt cơ bản là 92, trong số đó số hạt mang điện bằng 65,22% tổng số hạt. Số khối của M to nhiều hơn của X là 7. Nguyên tố M là:

    A. Li      B. Na      C. K      D. H

Câu 11: Chất nào sau này chỉ chứa những link cộng hóa trị?

    A. CaCl2.      B. Na2O      C. KCl      D. H2S

Câu 12: Cho dãy chất sau: NH3 , N2O , N2 , HNO3. Số oxi hóa của nitơ trong những chất lần lượt là:

    A. -3, 0, +1, +5      B. +3, +1, 0, +6

    C. -3, +1, 0, +5      D. -3, +1, +2, +5

Phần tự luận

Câu 1: (1 điểm)

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 52, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 16 hạt. Tìm số p., e, n và số khối của nguyên tử nguyên tố X.

Câu 2: (3 điểm)

a/ Viết thông số kỹ thuật e nguyên tử của những nguyên tố X, Y, T, Q. trong những trường hợp sau: (1 điểm)

– X có Z = 20.

– Nguyên tử Y có tổng số electron trên phân lớp p. là 9.

– Q. có Z = 29.

– T có thông số kỹ thuật electron ion T2-: 1s22s22p6.

b/ Xác xác định trí của nguyên tố X, Q. trong bảng tuần hoàn. Giải thích. (1 điểm)

c/ Nêu tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố X, Y. Giải thích. (1 điểm).

Câu 3: (3 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 13,8 gam hỗn hợp A gồm hai sắt kẽm kim loại Fe, Al vào 750 ml dung dịch HCl 1,6M (D = 1,1g/ml) thu được 10,08 lít khí (đktc) và dung dịch B.

a/ Tính Phần Trăm về khối lượng mỗi sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp A. (1,5 điểm)

b/ Tính nồng độ Phần Trăm của những chất trong dung dịch B. (1 điểm)

c/ Nhỏ từ từ dung dịch KOH 15% vào dung dịch B đến khi thu được kết tủa có khối lượng không đổi, lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí được m gam chất rắn. Tính khối lượng dung dịch KOH và m? (0,5 điểm)

(Cho M của những nguyên tố: Al = 27, Fe = 56, O = 16, H = 1, Cl = 35,5)

Đáp án và Thang điểm

Phần trắc nghiệm

Câu 1. C

Các hạt cấu trúc nên hầu hết những nguyên tử là proton, nơtron và electron.

Câu 2. B

X ở chu kỳ luân hồi 3 nên X có 3 lớp electron; X thuộc nhóm IVA nên X có 4 electron lớp ngoài cùng. Cấu hình electron của nguyên tử X là: 1s22s22p63s23p2

Câu 3. A

Hợp chất khí với H của A có dạng AH4. Theo bài ra ta có:

→ MA = 12. Vậy A là Cacbon.

Câu 4. C

STT chu kỳ luân hồi = số lớp electron.

Câu 5. B

Z và T thuộc cùng chu kỳ luân hồi, có ZZ > ZT → tính phi kim Z > T.

X và Y thuộc cùng chu kỳ luân hồi, có ZX > ZY → tính phi kim X > Y.

T và X thuộc cùng nhóm, có ZX > ZT → tính phi kim của T > X.

Chiều tăng tính phi kim là: Y < X < T < Z.

Câu 6. B

Gọi % số nguyên tử của hai đồng vị 1H và 2H lần lượt là x và y

Ta có x + y = 100.

Ta lại sở hữu:

Câu 7. A

Cấu hình electron của Fe là: 1s22s22p63s23p63d64s2

→ Cấu hình electron của Fe3+ là 1s22s22p63s23p63d5

Câu 8. A

Câu 9. D

Nguyên tử khối trung bình của Bo là:

Câu 10. B

Hợp chất A có dạng: M2X

Gọi những hạt proton, nơtron và electron của M trong A lần lượt là pM, nM và eM.

những hạt proton, nơtron và electron của X trong A lần lượt là pX, nX và eX.

Tổng những hạt cơ bản trong A bằng 92

→ 4pM + 2nM + 2pX + nX = 92 (1)

Trong A, số hạt mang điện bằng 65,22% tổng số hạt nên:

→ 2pM + PX = 30 (2)

Thay (2) vào (1) được 2nM + nX = 32 (3)

Số khối của M to nhiều hơn số khối của X là 7

→ pM + nM – pX – nX = 7 (4).

Lấy (2) + (3) – (4) ta được: pM + nM = 23.

Vậy M là Na.

Câu 11. D

H2S tạo ra từ hai nguyên tố phi kim → phân tử chứa link cộng hóa trị.

Câu 12. C

Số oxi hóa của N trong NH3, N2O , N2 , HNO3 lần lượt là -3, +1, 0, +5.

Phần tự luận

Câu 1: (1 điểm)

Câu 2: (3 điểm)

a) Cấu hình electron nguyên tử: (1 điểm)

X (Z = 20): 1s22s22p63s23p64s2

Y: 1s22s22p63s23p3

Q. (Z = 29): 1s22s22p63s23p63d104s1

T: 1s22s22p4

b) Vị trí của X, Q. trong bảng tuần hoàn: (1 điểm)

X: – Ô: 20 (vì Z = 20)

    – Chu kì: 4 (vì có 4 lớp e)

    – Nhóm: IIA (vì là nguyên tố s và có 2 electron lớp ngoài cùng)

Q.: – Ô: 29 (vì Z = 29)

    – Chu kì: 4 (vì có 4 lớp e)

    – Nhóm: IB (vì là nguyên tố d và có một electron hoá trị)

c) Tính chất: (1 điểm)

* X – là sắt kẽm kim loại vì có 2e lớp ngoài cùng.

    – Hóa trị cao nhất với oxi là II, Hoá trị trong hợp chất khí với hiđro: không còn vì là sắt kẽm kim loại

    – Công thức oxit cao nhất XO ⇒ là oxit bazo; CT hiđroxit tương ứng X(OH)2

⇒ là bazo

* Y – là phi kim vì có 5e lớp ngoài cùng.

    – Hóa trị cao nhất với oxi là V, Hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là III

    – Công thức oxit cao nhất X2O5 ⇒ là oxit axit; CT hiđroxit tương ứng H3XO4

⇒ là axit

– CT hợp chất khí với hiđro là YH3.

Câu 3: (3 điểm)

Đặt x, y lần lượt là số mol của Fe và Al

Hệ pt:

Giải hệ được: x = 0,15 mol; y = 0,2 mol

⇒ %Fe = 60,87% và %Al = 39,13%

b. Dd sau phản ứng gồm: FeCl2 0,15 mol; AlCl3 0,2 mol; HCl dư: 1,2 – (2x + 3y) = 0,3 mol

mdd B = mA + mdd HCl – mH2 = 13,8 + 750.1,1 – 0,45.2 = 837,9g

C%FeCl2 = 2,27%; C%AlCl3 = 3,19%; C%HCl = 1,31%

c. PTHH:

Để lượng kết tủa không đổi thì KOH cần vừa đủ để hoà tan hết Al(OH)3

⇒ Tổng số mol KOH là: 0,3 + 0,3 + 0,6 + 0,2 = 1,4 mol

⇒ Khối lượng dung dịch KOH là: (1,4.56.100) : 15 = 522,67 gam.

⇒ mrắn = 0,075.160 = 12 gam.

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Dạng đề thi hóa 10 2022 ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Dạng đề thi hóa 10 2022 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Dạng đề thi hóa 10 2022 miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Dạng đề thi hóa 10 2022 miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Dạng đề thi hóa 10 2022

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Dạng đề thi hóa 10 2022 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Dạng #đề #thi #hóa