Contents

Kinh Nghiệm về De cương on tập tiếng anh lớp 4 2022

You đang tìm kiếm từ khóa De cương on tập tiếng anh lớp 4 được Update vào lúc : 2022-04-04 17:13:10 . Với phương châm chia sẻ Mẹo về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

384

Nội dung chính

  • Đề ôn tập học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh
  • I. Trả lời vướng mắc
  • II. Điền vào chỗ trống
  • III. Khoanh vào từ em cho là khác với những từ còn sót lại
  • IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất

7 225 KB 0 12

Nhấn vào phía dưới để tải tài liệu

Để tải xuống xem khá đầy đủ hãy nhấn vào phía trên

Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KÌ 2 TIẾNG ANH LỚP 4
NĂM 2022 – 2022
I. Từ vựng tiếng Anh lớp 4 trọng tâm học kì 2
Từ vựng theo những chủ điểm sau: thời hạn; nghề nghiệp; món ăn; miêu tả ngoại hình; ngày
lễ; khu vực; trang phục; số điện thoại; những loài vật; chủ đề nghỉ hè
II. Ngữ pháp tiếng Anh học kì 2 lớp 4
Unit 11: What’s time is it?
– What’s time is it?
 It’s + time.
– What time do you….?
 I+ ….+ (time)
Unit 12: What does your father do?
– What does your…..do?
 He’s/ she’s a ……..
– Where does he/she works?
 He/ she works in……
Unit 13: Would you like some milk?
– What is + your/ his/ her + favourite drink/food ?
 It’s + ……
-Would you like some + ….?
 Yes, please/ No, thanks.
Unit 14: What does he look like?
-What does he/ she look like?
 He/ She + is + Adj.
– Who’s + Comparatives (Adj-er)?
 S1 + is + Adj-er + than + S2.
Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí Unit 15: When’s Children’s Day?
– When is + (festival)?
 It’s on the + (ordinal number) + of + (month).
– What do you do / on + (festival)?
 I/ We + (Verb).
Unit 16: Let’s go to the bookshop.
– Let’s go to the + (place).
 Good idea!/ Sorry. I’m busy
-Why do you want to go to the…..?
 Because I want to …….
Unit 17: How much is the T-shirt?
– How much is the ………?
 It’s…..
– How much are the ………?
 They’re
Unit 18: What’s your phone number?
– What’s your phone number?
 It’s.. …
– Would you like to + V?
 Yes, I’d love to/ Sorry, I can’t.
Unit 19: What animal do you want to see?
– What animal do you want to see?
 I want to see……………
– What animal does he/she want to see?
 He/ she wants to see……………
– Why + do/ does + (Subject) + like + …….?
 S + like/ likes + …….. + because + they are + ……..
Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí Unit 20: What are you going to do this summer?
– What are you going to do this summer?
 I’m going to + (Verb).
– Where are you going to do this summer?
 I’m going to + (Verb).
III. Đề ôn tập học kì 2 tiếng Anh lớp 4
I. Odd one out:
1. Have breakfast have dinner have lunch go to bed 2. Farmer factory doctor driver 3. Bread beef pork chicken 4. Old clerk strong slim 5. Water orange juice milk fish 6. Nurse hospital field office 7. Taller young short big 8. Make banh chung wear new clothes get lucky money firework 9. Buy flowers decorate the house visit friends New Year 10. This thin thick thanks II. Read and circle A, B or C: 1. What time is it?
A. Its – …………………nine o’clock.
B. It is C. It’s is 2. …………do you get up? – I get up 6 o’clock
A. What time B. what 3. What time do you …………?
A. Have lunch B. get up 4. ………… does your father do?
A. When B. what C. what’s
– At 10 p..m
C. go to bed
– He’s a teacher
C. where Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí 5. My uncle is a ………… – He drives a taxi.
A. Driver B. farmerC. worker 6. ………… does a worker work?
A.
7. A farmer…………
A. Work/ field What B.where C.when in a …………
B. works/ field C. field/ works 8. My sister is a clerk. She work in…………
A hospital B. a school . C. an office 9. ………… your favourite food?
A. Would B. what C. what’s 9. What’s your favourite drink?
A. It’s beef. B. It’s apple juice. C. It milk. 10.………… is his favourite drink.
A. Bread B. rice C. lemonade 11………… you like some lemonade?
A. Would B. do C. what 12.What does he ………… like? – He’s tall.
A. Do B. slim C. look B. slim C. short 13. She is tall and
A. Taller 14. What ……… they look like?
A. Do B. does C. are 15. Trang is ………… than Hoa.
A. Younger B. young C. younger than 16. ………… is smaller? – Jenny is.
A. Who’s B. what 17. The mother is ………… C. who than the sister. Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí A. Younger B. old C. older 18. When is………… ? –It’s on the first of June.
A. Christmas B. Children’s Day 19. Teacher’s Day is on ………… C. New Year . A. The twentieth of November.
B. The first of January.
C. The twenty- fifth of December.
20. We …………banh chung and…………the house Tet.
A. Make/ decorate B. decorate/ make C. makes/ decorates 21. Nam and his family watch ………… Tet.
A. Firework display B. display firework C. firework displays III. Matching:
A A-B B 1. What time is it? 1- a. A doctor works in a hospital 2. What time do you go to 2 – b. He’s tall and slim. school?
3. When’s Children’s Day? 3- c. It’s seven thirty. 4. What does your father do? 4- d. He is a driver. 5. Where does a doctor work? 5- e. She decorates the house. 6. What’s your favourite food? 6- f. It’s lemonade. 7. What’s your favourite drink? 7- g. It’s on the first of June. 8. Would you like some bread? 8- h. It’s beef. 9. What does your brother look 9 – i.I go to school six thirty. like?
10. What does Mai do Tet? 10 – j. Yes, please. Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí IV.Reading:
My name is Joe. I’m 10 years old. I’m in class 4B. I get up 6 o’clock., then I go to
school. I have lunch 11: 30, and I go home 4 o’clock in the afternoon. I like beef
and orange juice. My father is a worker. He works in a factory. My mother is a nurse.
She works in a hospital. My brother is a student. He is in class 6A. my brother is tall
and slim. I’m shorter than him. My parents are young. We love Tet very much. We
make banh chung, decorate the house and wear new clothes Tet.
A. Write True (T) or False (F):
1. Joe is in class 6A.
2. He has a brother.
3. His father is a farmer.
4. His mother works in a school.
5. His brother is a driver.
6. Joe is shorter than his brother.
7. He likes beef and orange juice.
B. Answers the questions:
1. How old is Joe?
…………………………………………………………………………..
2. What time does he get up?
…………………………………………………………………………
3. Where does his father do?
………………………………………………………………………….
4. What does his brother look like?
…………………………………………………………………………..
5. What do they do Tet?
…………………………………………………………………………
Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8 Thư viện Đề thi – Trắc nghiệm – Tài liệu học tập Miễn phí V. Translate into English?
1. Bố tôi cao hơn mẹ tôi.
……………………………………………………………………………..
2. Tôi đi shopping và mặc quần áo mới vào trong ngày Tết.
…………………………………………………………………….
3. Tom đi ngủ vào lúc 9 giờ.
…………………………………………………………………………..
4. Một công nhân thao tác ở trong nhà máy sản xuất.
………………………………………………………………………………
5. Thịt gà là thức ăn ưa thích của tôi.
………………………………………………………………….
Mời bạn đoc tìm hiểu thêm thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 4 tại đây:
Bài tập Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit: ://vndoc/tieng-anh-lop-4
Bài tập Tiếng Anh lớp 4 nâng cao: ://vndoc/tieng-anh-cho-hoc-sinhtieu-hoc-7-11-tuoi
Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 trực tuyến: ://vndoc/test/tieng-anhlop-4 Trang chủ: ht t p. s : / / v n d o c . c o m / | E-Mail tương hỗ: | Hotline: 02 4 22 4 2 61 8 8

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Download xin trình làng đến quý thầy cô cùng những em học viên cùng tìm hiểu thêm tài liệu Bài tập ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 chương trình thí điểm được chúng tôi tổng hợp rõ ràng và đăng tải ngay sau này.

Đây là tài liệu học tập theo chương trình mới, gồm những dạng bài tập rất khác nhau với nhiều vướng mắc giúp nâng cao kĩ năng tư duy tiếng Anh và giúp những bạn học viên củng cố kiến thức và kỹ năng ngữ pháp và từ vựng tiếng Anh lớp 4. Sau đây mời quý thầy cô và những bạn học viên cùng tìm hiểu thêm.

Đề ôn tập học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh

I. Trả lời vướng mắc

1. What is your nationality?

………………………………………………………

2. What nationality are you?

……………………………………………………….

3. Linda comes from England. What’s her nationality?

……………………………………………………..

4. What day is it, today?

…………………………………………………….

5. When do you have English?

……………………………………………………

6. What subjects do you have on Wednesday?

…………………………………………………

7. What do you do on Sunday?

……………………………………………………..

8. What is the date today?

…………………………………………………….

9. When’s your birthday?

…………………………………………………….

Key: 1. My nationality is Vietnamese.

2. I am Vietnamese.

3. Her nationality is English.

4. Today is Monday/ Tuesday/ …

5. I have English on Monday/ Tuesday/ …

6. I have Math/ English/ Vietnamese/… on Wednesday.

7. I visit my grandparents/ go swimming/ … on Sunday.

8. Today is the sixteenth of November.

9. It is on eleventh of December.

II. Điền vào chỗ trống

1. Hoàn thành bảng sau

Key: 1. American 2. England 3. English 4. Nhật bản 5. Japanese 6. Australian

2. Hoàn thành bảng sau

Monday

1…………

2……………

3………….

4………

5…………

6………

Key: 1. Tuesday 2. Wednesday 3. Thursday 4. Friday 5. Saturday 6. Sunday

III. Khoanh vào từ em cho là khác với những từ còn sót lại

1. England

2. Good morning

3. First

4. January

5. Tenth

6. Eighth

7. China

8. Where

9. Football

10. Day

American

Goodbye

Second

October

Tuesday

Twenty

Thailand

What

Swim

November

Japanese

Good evening

Four

December

Wednesday

Nineteenth

Japanese

When

Visit

Month

Vietnamese

Good afternoon

Ninth

Thursday

Sunday

Seventeenth

Malaysia

From

Help

Year

IV. Khoanh tròn đáp án đúng nhất

1. Hello. I’m Nam. I’m from_______________.

a. Japanese

b. America

c. Vietnamese

d. Malaysian

2. I have a lot of ____________________ in Ha Noi.

a. friend

b. from

c. friends

d. country

3. We have English __________ Mondays and Thursdays.

a. in

b. on

c. from

d. to

4. I play sports with my friends ____________ the afternoon.

a. in

b. to

c.

d. on

5. She __________ from Australia.

a. are

b. is

c. am

d.

6. _____________do you have English?

a. What

b. Where

c. When

d. How

7. I do not go to school the _________________ .

a. weekend

b. afternoon

c. morning

d. evening

8. Hakim is from Malaysia. She‘s _______________________ .

a. American

b. English

c. Malaysia

d. Malaysian

9. The capital of Vietnam is ______________________ .

a. Washington D.C

b. Tp New York

c. Hanoi

d. Ho Chi Minh City

10. ________________ you listen to music today?- Yes, I do .

a. Does

b. Do

c. Is

d. Are

………

Mời những bạn tải file tài liệu để click more nội dung rõ ràng

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip De cương on tập tiếng anh lớp 4 ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video De cương on tập tiếng anh lớp 4 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Tải De cương on tập tiếng anh lớp 4 miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật De cương on tập tiếng anh lớp 4 miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về De cương on tập tiếng anh lớp 4

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết De cương on tập tiếng anh lớp 4 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#cương #tập #tiếng #anh #lớp