Mẹo về Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 Chi Tiết

You đang tìm kiếm từ khóa Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 được Update vào lúc : 2022-05-01 20:21:08 . Với phương châm chia sẻ Bí kíp Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc nội dung bài viết vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

20

Ngày 06/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phát hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định rõ ràng lập hồ sơ mời thầu xây lắp, phát hành mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp vận dụng cho gói thầu đấu thầu rộng tự do, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu 01 quy trình 01 túi hồ sơ và 02 túi hồ sơ.

Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức triển khai, thành viên phải vận dụng bộ sưu tập nêu trên và vị trí căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu rõ ràng để lấy ra những yêu cầu thích hợp trên cơ sở bảo vệ nguyên tắc đối đầu đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính; không được đưa ra những Đk nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc một số trong những nhà thầu gây ra sự đối đầu đối đầu bình đẳng. Đặc biệt, không được sửa đổi những quy định nêu trong mẫu hồ sơ về phía dẫn nhà thầu và Đk chung của hợp đồng; riêng với những nội dung khác, hoàn toàn có thể sửa đổi cho phù phù thích hợp với quy mô, tính chất của gói thầu.

Theo đó, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu có thời hạn thực thi từ 12 tháng trở lên thường được xác lập bằng ba nhân với giá gói thầu trên thời hạn thực thi hợp đồng (thời hạn này tính theo tháng); riêng với gói thầu có thời hạn thực thi hợp đồng dưới 12 tháng, yêu cầu về nguồn lực tài chính cho gói thầu bằng 30% nhân với giá gói thầu. Đối với những việc làm đặc trưng hoặc ở những địa phương mà khả năng của nhà thầu trên địa phận còn hạn chế, hoàn toàn có thể yêu cầu giá trị phần việc làm xây lắp của hợp đồng trong mức chừng 50% – 70% giá trị phần việc làm xây lắp của gói thầu đang xét, đồng thời vẫn phải yêu cầu nhà thầu bảo vệ có hợp đồng thi công tương tự về bản chất và độ phức tạp riêng với những khuôn khổ chính của gói thầu…

Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất/07/2015.

 Nhấn vào đây để tải về hoặc xem rõ ràng

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định rõ ràng lập HSMT xây lắp

Nội dung

Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT quy định rõ ràng lập HSMT xây lắp.
Lưu ý: đính kèm Mẫu số 01 và mẫu số 02

Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội: Bộ Luật Dân sự

Bộ luật này quy xác định thế pháp lý, chuẩn mực pháp lý về kiểu cách ứng xử của thành viên, pháp nhân; quyền, trách nhiệm và trách nhiệm về nhân thân và tài sản của thành viên, pháp nhân trong những quan hệ được hình thành trên cơ sở bình đẳng, tự do ý chí, độc lập về tài sản và tự phụ trách (sau này gọi chung là quan hệ dân sự).

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
——-

Số: 03/2015/TT-BKHĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

Tp Hà Nội Thủ Đô, ngày thứ 6 tháng 05 năm 2015

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHI TIẾT LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU XÂY LẮP

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm trước đó đó;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định rõ ràng thi hành một số trong những điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định hiệu suất cao, trách nhiệm, quyền hạn và cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát hành Thông tư quy định rõ ràng việc lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh

1. Thông tư này quy định rõ ràng về lập hồ sơ mời thầu xây lắp riêng với gói thầu thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 như sau:

a) Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 01 (Mẫu số 01) vận dụng cho gói thầu đấu thầu rộng tự do, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một quy trình một túi hồ sơ;

b) Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (Mẫu số 02) vận dụng cho gói thầu đấu thầu rộng tự do, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một quy trình hai túi hồ sơ.

2. Đối với gói thầu xây lắp được tổ chức triển khai đấu thầu rộng tự do trong nước (NCB) thuộc những dự án công trình bất Động sản sử dụng vốn tương hỗ tăng trưởng chính thức (ODA) của ADB, WB thì vận dụng mẫu hồ sơ mời thầu NCB do ADB và WB phát hành bằng tiếng Việt.

Điều 2. Đối tượng vận dụng

Thông tư này vận dụng riêng với tổ chức triển khai, thành viên tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động và sinh hoạt giải trí lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp thuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh quy định tại Điều 1 của Thông tư này.

Điều 3. Áp dụng những Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp

1. Các Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp phát hành kèm theo Thông tư này được xây dựng trên cơ sở quy định của pháp lý đấu thầu Việt Nam, đồng thời tìm hiểu thêm những quy định về đấu thầu của Ngân hàng tăng trưởng Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm mục đích tạo Đk thuận tiện hơn cho những bên tham gia vào hoạt động và sinh hoạt giải trí lựa chọn nhà thầu, tăng cường hơn thế nữa tính đối đầu đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính trong đấu thầu.

2. Đối với những gói thầu xây lắp sử dụng vốn ODA, nếu được những nhà tài trợ chấp thuận đồng ý thì vận dụng theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tư này hoặc hoàn toàn có thể sửa đổi, tương hỗ update một số trong những nội dung theo quy định về đấu thầu trong điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ đó.

3. Đối với trường hợp đấu thầu quốc tế, vị trí căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, tổ chức triển khai, thành viên thực thi việc lập hồ sơ mời thầu phải sửa đổi quy định về ngôn từ, đồng xu tiền, ưu đãi, thời hạn trong đấu thầu và những nội dung liên quan khác cho phù phù thích hợp với quy định của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

4. Đối với gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, vị trí căn cứ tính chất của gói thầu, trường hợp chủ góp vốn đầu tư xét thấy cần vận dụng phương thức lựa chọn nhà thầu một quy trình hai túi hồ sơ thì phải trình người dân có thẩm quyền phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu và sử dụng Mẫu số 02 phát hành kèm theo Thông tư này để lập hồ sơ mời thầu.

5. Khi lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, tổ chức triển khai, thành viên phải vận dụng Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp phát hành kèm theo Thông tư này và vị trí căn cứ vào quy mô, tính chất của từng gói thầu rõ ràng để lấy ra những yêu cầu thích hợp trên cơ sở bảo vệ nguyên tắc đối đầu đối đầu, công minh, minh bạch và hiệu suất cao kinh tế tài chính; không được đưa ra những Đk nhằm mục đích hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm mục đích tạo lợi thế cho một hoặc một số trong những nhà thầu gây ra sự đối đầu đối đầu không bình đẳng. Không được sửa đổi những quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu về Chỉ dẫn nhà thầu và Điều kiện chung của hợp đồng; riêng với những nội dung khác hoàn toàn có thể sửa đổi cho phù phù thích hợp với quy mô, tính chất của gói thầu. Trường hợp có sửa đổi những quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu thì tổ chức triển khai, thành viên thực thi việc lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ mời thầu phải bảo vệ việc sửa đổi đó là thích hợp, khoa học, ngặt nghèo hơn so với quy định nêu trong Mẫu hồ sơ mời thầu và không trái với quy định của pháp lý về đấu thầu. Trong tờ trình đề xuất kiến nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu phải nêu rõ những nội dung sửa đổi so với quy định trong Mẫu hồ sơ mời thầu và nguyên do sửa đổi để chủ góp vốn đầu tư xem xét, quyết định hành động.

6. Đối với gói thầu phục vụ dịch vụ phi tư vấn, vị trí căn cứ quy mô và tính chất của gói thầu hoàn toàn có thể sửa đổi quy định tại những Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên để vận dụng cho thích hợp.

Điều 4. Áp dụng những quy định về thuế, phí, lệ phí

1. Giá dự thầu của nhà thầu phải gồm có toàn bộ những ngân sách thiết yếu để thực thi gói thầu, trong số đó có thuế, phí, lệ phí (nếu có). Thuế, phí, lệ phí được áp theo thuế suất, mức phí, lệ phí theo quy định tại thời gian 28 ngày trước thời điểm ngày có thời gian đóng thầu.

2. Khi tham gia thầu, nhà thầu phải phụ trách tìm hiểu, tính toán và chào khá đầy đủ nhiều chủng loại thuế, phí, lệ phí (nếu có) trong giá dự thầu. Trường hợp hồ sơ dự thầu không đề cập về thuế, phí, lệ phí thì giá dự thầu của nhà thầu sẽ là đã gồm có khá đầy đủ nhiều chủng loại thuế, phí, lệ phí; trong trường hợp này, nếu nhà thầu trúng thầu, được trao hợp đồng thì phải chịu mọi trách nhiệm và thực thi khá đầy đủ trách nhiệm và trách nhiệm về thuế, phí, lệ phí (nếu có) riêng với Nhà nước. Trường hợp trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không gồm có thuế, phí, lệ phí (nếu có) thì hồ sơ dự thầu của nhà thầu sẽ bị loại.

Điều 5. Chi phí xây dựng, ngân sách khuôn khổ chung và ngân sách dự trữ

1. Giá gói thầu phải gồm có ngân sách xây dựng, ngân sách khuôn khổ chung và ngân sách dự trữ.

2. Chi phí dự trữ gồm có: ngân sách dự trữ trượt giá, ngân sách dự trữ phát sinh khối lượng và ngân sách dự trữ cho những khoản tạm tính (nếu có).

Việc xác lập ngân sách dự trữ thực thi theo quy định của pháp lý chuyên ngành về quản trị và vận hành ngân sách xây dựng khu công trình xây dựng và đặc trưng của gói thầu. Chủ góp vốn đầu tư vị trí căn cứ quy mô, tính chất, thời hạn, khu vực thi công của gói thầu và những yếu tố liên quan khác để quyết định hành động việc sử dụng ngân sách dự trữ nhưng phải bảo vệ phù phù thích hợp với quy định của pháp lý chuyên ngành về quản trị và vận hành ngân sách xây dựng khu công trình xây dựng.

3. Đối với hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải tính toán và phân loại ngân sách dự trữ vào trong giá dự thầu; không tách riêng phần ngân sách dự trữ mà nhà thầu đã phân loại trong giá dự thầu để xem xét, nhìn nhận trong quy trình nhìn nhận hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại.

4. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và thắt chặt và hợp đồng theo đơn giá kiểm soát và điều chỉnh, khi nhìn nhận hồ sơ dự thầu về tài chính, thương mại thì ngân sách dự trữ sẽ không còn được xem xét, nhìn nhận đựng so sánh, xếp hạng nhà thầu. Chi phí dự trữ sẽ tiến hành chuẩn xác lại trong quy trình thương thảo hợp đồng. Giá trúng thầu và giá hợp đồng phải gồm có ngân sách dự trữ; phần ngân sách dự trữ này do chủ góp vốn đầu tư quản trị và vận hành và chỉ được sử dụng để thanh toán cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng khi có phát sinh.

Hồ sơ mời thầu phải quy định rõ nội dung và nguyên tắc sử dụng ngân sách dự trữ để làm cơ sở cho nhà thầu chào thầu, ký kết và thực thi hợp đồng, trong số đó phải nêu rõ giá trị rõ ràng bằng tiền hoặc tỷ suất Phần Trăm (%) những khoản ngân sách dự trữ tính trên ngân sách xây dựng của gói thầu để nhà thầu chào thầu. Nhà thầu phải chào những khoản ngân sách dự trữ theo như đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Điều 6. Hợp đồng

1. Hồ sơ mời thầu phải gồm có Mẫu hợp đồng và quy định rõ ràng những điều, khoản của hợp đồng để nhà thầu làm cơ sở chào thầu và để những bên làm cơ sở thương thảo, hoàn thiện, ký phối hợp đồng.

2. Hợp đồng ký kết giữa chủ góp vốn đầu tư, bên mời thầu với nhà thầu phải tuân thủ theo Mẫu hợp đồng, những Đk hợp đồng quy định trong hồ sơ mời thầu và những hiệu chỉnh, tương hỗ update do nhà thầu đề xuất kiến nghị, được chủ góp vốn đầu tư chấp thuận đồng ý trong quy trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng nhưng bảo vệ không trái với quy định của pháp lý về đấu thầu và quy định khác của pháp lý có liên quan.

Điều 7. Tổ chức thực thi

1. Thông tư này còn có hiệu lực hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày thứ nhất tháng 7 năm 2015. Thông tư này thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày thứ 6 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ ràng lập hồ sơ mời thầu xây lắp, Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 01 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định rõ ràng lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, thành viên có liên quan phụ trách thi hành Thông tư này. Trong quy trình thực thi, nếu có vướng mắc, đề xuất kiến nghị những Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban nhân dân những cấp và tổ chức triển khai, thành viên có liên quan gửi ý kiến về Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.

Nơi nhận:

– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; – VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; – HĐND, UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Văn phòng Trung ương và những Ban của Đảng; – Văn phòng Chủ tịch nước; – Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; – Văn phòng Quốc hội; – Văn phòng Chính phủ; – Tòa án nhân dân tối cao; – Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; – Kiểm toán Nhà nước; – Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; – Cổng thông tin điện tử Chính phủ; Công báo; – Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam; – Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; – Sở KH&ĐT những tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Các cty thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư; – Cục Kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;

– Lưu: VT, Cục QLĐT (HC)

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Reply
9
0
Chia sẻ

Review Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 ?

You vừa tìm hiểu thêm tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Down Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia SẻLink Download Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu hồ sơ mời thầu theo thông tư 03/2015 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #hồ #sơ #mời #thầu #theo #thông #tư