Contents

Mẹo về Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên được Update vào lúc : 2022-04-18 15:30:14 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

191

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl

0x0

0x0

ContentType

0x0101004C06BE72B56941358D9BD0B31603EC4D

230

Manage Subscriptions

/_layouts/images/ReportServer/Manage_Subscription.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ManageSubscriptions.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x80

0x0

FileType

rdl

350

Manage Data Sources

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x20

FileType

rdl

351

Manage Shared Datasets

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DatasetList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x20

FileType

rdl

352

Manage Parameters

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ParameterList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rdl

353

Manage Processing Options

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ReportExecution.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rdl

354

Manage Cache Refresh Plans

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rdl

355

View Report History

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ReportHistory.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x40

FileType

rdl

356

View Dependent Items

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rsds

350

Edit Data Source Definition

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/SharedDataSource.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rsds

351

View Dependent Items

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

smdl

350

Manage Clickthrough Reports

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ModelClickThrough.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

smdl

352

Manage Model Item Security

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/ModelItemSecurity.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x2000000

FileType

smdl

353

Regenerate Model

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/GenerateModel.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

smdl

354

Manage Data Sources

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x20

FileType

smdl

351

Load in Report Builder

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderModelContext&list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x2

FileType

smdl

250

Edit in Report Builder

/_layouts/images/ReportServer/EditReport.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderReportContext&list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rdl

250

Edit in Report Builder

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/RSAction.aspx?RSAction=ReportBuilderDatasetContext&list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rsd

250

Manage Caching Options

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DatasetCachingOptions.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rsd

350

Manage Cache Refresh Plans

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/CacheRefreshPlanList.aspx?list=ListId&ID=ItemId&IsDataset=true

0x0

0x4

FileType

rsd

351

Manage Data Sources

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DataSourceList.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x20

FileType

rsd

352

View Dependent Items

/TinTuc/dkdn/_layouts/ReportServer/DependentItems.aspx?list=ListId&ID=ItemId

0x0

0x4

FileType

rsd

353

Edit in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1&Edit=1

0x0

0x25

FileType

xlsx

256

Edit in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1&Edit=1

0x0

0x25

FileType

xlsm

256

Edit in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1&Edit=1

0x0

0x25

FileType

xlsb

256

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Dashboard

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F06

230

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Filter

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F05

230

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Indicator

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F03

230

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Kpi

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F01

230

Display Report

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

javascript:window.open(‘SiteUrl/_layouts/ppswebparts/ReportViewPreview.aspx?SiteLocation=SiteUrl&ItemLocation=ItemUrl’)

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04

231

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=ReportView

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F04

230

Display Scorecard

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

javascript:window.open(‘SiteUrl/_layouts/ppswebparts/ScorecardPreview.aspx?SiteLocation=SiteUrl&ItemLocation=ItemUrl’)

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02

231

Edit in Dashboard Designer

/_layouts/images/ppsEditDesigner.png

SiteUrl/_layouts/ppswebparts/DesignerRedirect.aspx?Operation=OpenItem&ItemLocation=ItemUrl&ItemType=Scorecard

0x0

0x0

ContentType

0x01002DDC53CB1D5F4520BE0568558051291F02

230

Edit in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x4

FileType

pptx

256

Edit in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=EditView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x4

FileType

ppsx

256

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

docx

255

Edit in Browser

SiteUrl/_layouts/WordEditor.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x4

FileType

docx

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

doc

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

dotx

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

dot

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

dotm

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/WordViewer.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

docm

255

Edit in Browser

SiteUrl/_layouts/WordEditor.aspx?id=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

docm

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/OneNote.aspx?id=ItemUrl&Edit=0&source=Source

0x0

0x1

FileType

one

255

Edit in Browser

SiteUrl/_layouts/OneNote.aspx?id=ItemUrl&Edit=1&source=Source

0x0

0x4

FileType

one

255

View in Browser

SiteUrl/_layouts/OneNote.aspx?id=ItemUrl&Edit=0&source=Source

0x0

0x1

ProgId

OneNote.Notebook

252

Edit in Browser

SiteUrl/_layouts/OneNote.aspx?id=ItemUrl&Edit=1&source=Source

0x0

0x4

ProgId

OneNote.Notebook

254

Compliance Details

javascript:commonShowModalDialog(‘SiteUrl/_layouts/itemexpiration.aspx?ID=ItemId&List=ListId’, ‘center:1;dialogHeight:500px;dialogWidth:500px;resizable:yes;status:no;location:no;menubar:no;help:no’, function GotoPageAfterClose(pageid)if(pageid == ‘hold’) STSNavigate(unescape(decodeURI(‘SiteUrl’))+’/_layouts/hold.aspx?ID=ItemId&List=ListId’); return false; if(pageid == ‘audit’) STSNavigate(unescape(decodeURI(‘SiteUrl’))+’/_layouts/Reporting.aspx?Category=Auditing&backtype=item&ID=ItemId&List=ListId’); return false; if(pageid == ‘config’) STSNavigate(unescape(decodeURI(‘SiteUrl’))+’/_layouts/expirationconfig.aspx?ID=ItemId&List=ListId’); return false;, null); return false;

0x0

0x1

ContentType

0x01

898

Edit in Browser

/_layouts/images/icxddoc.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XsnLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source

0x0

0x1

FileType

xsn

255

Edit in Browser

/_layouts/images/icxddoc.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document

255

Edit in Browser

/_layouts/images/icxddoc.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.2

255

Edit in Browser

/_layouts/images/icxddoc.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.3

255

Edit in Browser

/_layouts/images/icxddoc.gif

/TinTuc/dkdn/_layouts/formserver.aspx?XmlLocation=ItemUrl&OpenIn=Browser&Source=Source

0x0

0x1

ProgId

InfoPath.Document.4

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

xlsx

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

xlsm

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/xlviewer.aspx?id=ItemUrl&DefaultItemOpen=1

0x0

0x1

FileType

xlsb

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

pptx

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

ppt

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

pptm

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

ppsx

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

ppsm

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

pps

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

potx

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

potm

255

View in Browser

/TinTuc/dkdn/_layouts/PowerPoint.aspx?PowerPointView=ReadingView&PresentationId=ItemUrl&source=Source

0x0

0x1

FileType

pot

255

Reply
6
0
Chia sẻ

Video Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên miễn phí

Heros đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên Free.

Thảo Luận vướng mắc về Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mẫu quyết định hành động thay đổi người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 thành viên vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mẫu #quyết #định #thay #đổi #người #đại #diện #theo #pháp #luật #công #Trách Nhiệm Hữu Hạn #thành #viên