Contents

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì Chi Tiết

Quý khách đang tìm kiếm từ khóa Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì được Update vào lúc : 2022-04-08 07:10:13 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

268

Mệnh giá Cp là giá trị của Cp mà công ty Cp phát hành được ghi nhận trên Cp.

Nội dung chính

  • Hiểu thế nào là mệnh giá Cp?
  • Một số từ tương ứng với mệnh giá Cp tiếng Anh?
  • Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ mệnh giá Cp tiếng Anh viết ra làm sao?
  • Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến cổ Cp, Cp theo luật doanh nghiệp 2022 như sau:

Hiện nay, do nhiều người chưa tiếp cận được nhiều thông tin về  mệnh giá Cp nên khái niệm này vẫn còn đấy tương đối xa lạ, nhất là mệnh giá Cp tiếng Anh.

Có nhiều người vướng mắc, vậy mệnh giá Cp tiếng Anh là gì, mệnh giá Cp tối thiểu rao bán Cp ra công chúng là bao nhiêu. Để phân tích, nắm được thông tin, Luật Dân Việt xin chia sẻ gửi tới Quý fan hâm mộ nội dung bài viết dưới đây.

Hiểu thế nào là mệnh giá Cp?

Mệnh giá Cp là giá trị của Cp mà công ty Cp phát hành được ghi nhận trên Cp.

Thông thường, công ty Cp thường có mệnh giá Cp là 10.000 đồng/Cp, đây đó đó là mệnh giá tối thiểu rao bán Cp ra công chúng.

Ví dụ: Công ty Cp Go Today sở hữu vốn điều lệ là 6.900.000.000 đồng và phát hành 690.000 Cp với mệnh giá là 10.000 đồng/Cp.

Mệnh giá Cp trong tiếng Anh là par value shares

Par value of shares is the value of shares that the company issues shares are recorded on the stock.

Normally, joint stock companies usually have a par value of VND 10,000 per share, which is the minimum par value to offer shares to the public.

Example: Joint-stock company Go Today owns a charter capital of VND 6,900,000,000 and issues 690,000 shares with par value of VND 10,000 / share.

Một số từ tương ứng với mệnh giá Cp tiếng Anh?

Ngoài phân tích rõ mệnh giá Cp tiếng Anh là gì, Luật Dân Việt xin phục vụ thêm một số trong những từ ngữ tương ứng với mệnh giá Cp tiếng Anh như sau:

Tổng số Cp tiếng Anh là Total shares

– Mệnh giá Cp tiếng Anh là Par value shares

– Mệnh giá Cp tiếng Anh là

– Mệnh giá trái phiếu tiếng Anh là Face value of bonds

– Thị giá tiếng Anh làmarket price

– Mệnh giá tiếng Anh làdenominations

-Mệnh giá tối đa tiếng Anh là maximum face value

– Mệnh giá Cp tối thiểu tiếng Anh là Minimum share par value

– Cổ phần tiếng Anh là share

Ví dụ đoạn văn có sử dụng từ mệnh giá Cp tiếng Anh viết ra làm sao?

Mệnh giá Cp tối thiểu phải là 10.000 đồng/ Cp , khi rao bán Cp ra công chúng đây đó đó là mệnh giá nên phải có  (The par value of shares must be least VND 10,000 / share, when selling shares to the public, this is the required face value).

Tổng mệnh giá Cp do một cổ đông sở hữu (Total face value of shares held by a shareholder).

Chủ sở hữu mệnh giá Cp trong công ty có những quyền lợi sau:(An owner of par value in a company has the following benefits).

– Nắm quyền lợi về kinh (Take advantage of business)

– Được quyền ưu tiên mua Cp (Have the priority to buy shares)

– Có quyền chuyển nhượng ủy quyền Cp hoặc định đoạt Cp (Having the right to transfer or dispose of shares)

– Có thể yêu cầu công ty tóm gọn về Cp (May require the company to repurchase shares)

– Được tham gia , biểu quyết và triệu tập  Đại hội cổ đông(Attend, vote and convene the General Meeting of Shareholders)

Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến cổ Cp, Cp theo luật doanh nghiệp 2022 như sau:

Điều 111. Công ty Cp

1. Công ty Cp là doanh nghiệp, trong số đó:

a) Vốn điều lệ được phân thành nhiều phần bằng nhau gọi là Cp;

b) Cổ đông hoàn toàn có thể là tổ chức triển khai, thành viên; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ phụ trách về những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng ủy quyền Cp của tớ cho những người dân khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

2. Công ty Cp có tư cách pháp nhân Tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp.

3. Công ty Cp có quyền phát hành Cp, trái phiếu và nhiều chủng loại sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán khác của công ty.

Điều 112. Vốn của công ty Cp

1. Vốn điều lệ của công ty Cp là tổng mệnh giá Cp nhiều chủng loại đã bán. Vốn điều lệ của công ty Cp khi Đk xây dựng doanh nghiệp là tổng mệnh giá Cp nhiều chủng loại đã được Đk mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

2. Cổ phần đã bán là Cp được quyền rao bán đã được những cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Khi Đk xây dựng doanh nghiệp, Cp đã bán là tổng số Cp nhiều chủng loại đã được Đk mua.

3. Cổ phần được quyền rao bán của công ty Cp là tổng số Cp nhiều chủng loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động sẽ rao bán để lôi kéo góp vốn đầu tư. Số Cp được quyền rao bán của công ty Cp khi Đk xây dựng doanh nghiệp là tổng số Cp nhiều chủng loại mà công ty sẽ rao bán để lôi kéo góp vốn đầu tư, gồm có Cp đã được Đk mua và Cp không được Đk mua.

4. Cổ phần chưa bán là Cp được quyền rao bán và không được thanh toán cho công ty. Khi Đk xây dựng doanh nghiệp, Cp chưa bán là tổng số Cp nhiều chủng loại không được Đk mua.

5. Công ty hoàn toàn có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau này:

a) Theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ suất sở hữu Cp của tớ trong công ty nếu công ty đã hoạt động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại liên tục từ 02 năm trở lên Tính từ lúc ngày Đk xây dựng doanh nghiệp và bảo vệ thanh toán đủ những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty tóm gọn về Cp đã bán theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được những cổ đông thanh toán khá đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật này.

Điều 113. Thanh toán Cp đã Đk mua khi Đk xây dựng doanh nghiệp

1. Các cổ đông phải thanh toán đủ số Cp đã Đk mua trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng Đk mua Cp quy định thuở nào hạn khác ngắn lại. Trường hợp cổ đông góp vốn bằng tài sản thì thời hạn vận chuyển nhập khẩu, thực thi thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản đó không tính vào thời hạn góp vốn này. Hội đồng quản trị phụ trách giám sát, đôn đốc cổ đông thanh toán đủ và đúng hạn những Cp đã Đk mua.

2. Trong thời hạn từ thời điểm ngày công ty được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp đến ngày ở đầu cuối phải thanh toán đủ số Cp đã Đk mua quy định tại khoản 1 Điều này, số phiếu biểu quyết của những cổ đông được xem theo số Cp phổ thông đã được Đk mua, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

3. Trường hợp sau thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số Cp đã Đk mua thì thực thi theo quy định sau này:

a) Cổ đông chưa thanh toán số Cp đã Đk mua đương nhiên không hề là một cổ đông của công ty và không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua Cp đó cho những người dân khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số Cp đã Đk mua có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và những quyền khác tương ứng với số Cp đã thanh toán; không được chuyển nhượng ủy quyền quyền mua số Cp chưa thanh toán cho những người dân khác;

c) Cổ phần chưa thanh toán sẽ là Cp chưa bán và Hội đồng quản trị được quyền bán;

d) Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số Cp đã Đk mua theo quy định tại khoản 1 Điều này, công ty phải Đk kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ bằng mệnh giá số Cp đã được thanh toán đủ, trừ trường hợp số Cp chưa thanh toán đã được bán hết trong thời hạn này; Đk thay đổi cổ đông sáng lập.

4. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số Cp đã Đk mua phải phụ trách tương ứng với tổng mệnh giá Cp đã Đk mua riêng với những trách nhiệm và trách nhiệm tài chính của công ty phát sinh trong thời hạn trước thời điểm ngày công ty Đk kiểm soát và điều chỉnh vốn điều lệ theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều này. Thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý phải phụ trách trực tiếp về những thiệt hại phát sinh do không thực thi hoặc không thực thi đúng quy định tại khoản 1 và điểm d khoản 3 Điều này.

5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành cổ đông của công ty Tính từ lúc thời gian đã thanh toán việc mua Cp và những thông tin về cổ đông quy định tại những điểm b, c, d và đ khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ Đk cổ đông.

Điều 114. Các loại Cp

1. Công ty Cp phải có Cp phổ thông. Người sở hữu Cp phổ thông là cổ đông phổ thông.

2. Ngoài Cp phổ thông, công ty Cp hoàn toàn có thể có Cp ưu đãi. Người sở hữu Cp ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm nhiều chủng loại sau này:

a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

b) Cổ phần ưu đãi hoàn trả;

c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

3. Người được quyền mua Cp ưu đãi cổ tức, Cp ưu đãi hoàn trả và Cp ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động.

4. Mỗi Cp của cùng một loại đều tạo cho những người dân sở hữu Cp đó những quyền, quyền hạn ngang nhau.

5. Cổ phần phổ thông không thể quy đổi thành Cp ưu đãi. Cổ phần ưu đãi hoàn toàn có thể quy đổi thành Cp phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

6. Cổ phần phổ thông được sử dụng làm tài sản cơ sở để phát hành chứng từ lưu ký không còn quyền biểu quyết được gọi là Cp phổ thông cơ sở. Chứng chỉ lưu ký không còn quyền biểu quyết có quyền lợi kinh tế tài chính và trách nhiệm và trách nhiệm tương ứng với Cp phổ thông cơ sở, trừ quyền biểu quyết.

7. Chính phủ quy định về chứng từ lưu ký không còn quyền biểu quyết.

Điều 115. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có quyền sau này:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực thi quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp lý quy định. Mỗi Cp phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua Cp mới tương ứng với tỷ suất sở hữu Cp phổ thông của từng cổ đông trong công ty;

d) Tự do chuyển nhượng ủy quyền Cp của tớ cho những người dân khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 của Luật này và quy định khác của pháp lý có liên quan;

đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong list cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không đúng chuẩn của tớ;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

g) Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được trao một phần tài sản còn sót lại tương ứng với tỷ suất sở hữu Cp tại công ty.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số Cp phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau này:

a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định hành động của Hội đồng quản trị, báo cáo tài ở chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban trấn áp, hợp đồng, thanh toán giao dịch thanh toán phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật marketing thương mại của công ty;

b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Yêu cầu Ban trấn áp kiểm tra từng yếu tố rõ ràng liên quan đến quản trị và vận hành, điều hành quản lý hoạt động và sinh hoạt giải trí của công ty khi xét thấy thiết yếu. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải gồm có những nội dung sau này: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai; số lượng Cp và thời gian Đk Cp của từng cổ đông, tổng số Cp của toàn bộ nhóm cổ đông và tỷ suất sở hữu trong tổng số Cp của công ty; yếu tố cần kiểm tra, mục tiêu kiểm tra;

d) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này còn có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau này:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, trách nhiệm và trách nhiệm của người quản trị và vận hành hoặc ra quyết định hành động vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải gồm có những nội dung sau này: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai; số lượng Cp và thời gian Đk Cp của từng cổ đông, tổng số Cp của toàn bộ nhóm cổ đông và tỷ suất sở hữu trong tổng số Cp của công ty, vị trí căn cứ và nguyên do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có những tài liệu, chứng cứ về những vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định hành động vượt quá thẩm quyền.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số Cp phổ thông trở lên hoặc một tỷ suất khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban trấn áp. Trường hợp Điều lệ công ty không còn quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp thực thi như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp phải thông báo về việc họp nhóm cho những cổ đông dự họp biết trước lúc khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số trong những người dân theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông làm ứng viên Hội đồng quản trị và Ban trấn áp. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà người ta được quyền đề cử theo quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng viên còn sót lại do Hội đồng quản trị, Ban trấn áp và những cổ đông khác đề cử.

6. Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu Cp ưu đãi biểu quyết

1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là Cp phổ thông có nhiều hơn nữa phiếu biểu quyết so với Cp phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một Cp ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức triển khai được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền sở hữu Cp ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực hiện hành trong 03 năm Tính từ lúc ngày công ty được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết riêng với Cp ưu đãi biểu quyết do tổ chức triển khai được Chính phủ ủy quyền sở hữu được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, Cp ưu đãi biểu quyết quy đổi thành Cp phổ thông.

2. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi biểu quyết có quyền sau này:

a) Biểu quyết về những yếu tố thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với số phiếu biểu quyết theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Quyền khác ví như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng ủy quyền Cp đó cho những người dân khác, trừ trường hợp chuyển nhượng ủy quyền theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý hoặc thừa kế.

4. Chính phủ quy định rõ ràng Điều này.

Điều 117. Cổ phần ưu đãi cổ tức và quyền của cổ đông sở hữu Cp ưu đãi cổ tức

1. Cổ phần ưu đãi cổ tức là Cp được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của Cp phổ thông hoặc sự ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và thắt chặt và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định và thắt chặt không tùy từng kết quả marketing thương mại của công ty. Mức cổ tức cố định và thắt chặt rõ ràng và phương thức xác lập cổ tức thưởng được ghi rõ trong Cp của Cp ưu đãi cổ tức.

2. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi cổ tức có quyền sau này:

a) Nhận cổ tức theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Nhận phần tài sản còn sót lại tương ứng với tỷ suất sở hữu Cp tại công ty sau khi công ty đã thanh toán hết những số tiền nợ, Cp ưu đãi hoàn trả khi công ty giải thể hoặc phá sản;

c) Quyền khác ví như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi cổ tức không còn quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Điều 118. Cổ phần ưu đãi hoàn trả và quyền của cổ đông sở hữu Cp ưu đãi hoàn trả

1. Cổ phần ưu đãi hoàn trả là Cp được công ty hoàn trả vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo những Đk được ghi tại Cp của Cp ưu đãi hoàn trả và Điều lệ công ty.

2. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi hoàn trả có quyền như cổ đông phổ thông, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Cổ đông sở hữu Cp ưu đãi hoàn trả không còn quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban trấn áp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 114 và khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Điều 119. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số Cp cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng Cp phổ thông thoát khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác tóm gọn về Cp. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn Cp đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người dân có quyền lợi liên quan trong công ty phải cùng trực tiếp phụ trách về những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị Cp đã biết thành rút và những thiệt hại xẩy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy định quản trị và vận hành nội bộ của công ty.

4. Chấp hành nghị quyết, quyết định hành động của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật những thông tin được công ty phục vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp lý; chỉ sử dụng thông tin được phục vụ để thực thi và bảo vệ quyền và quyền lợi hợp pháp của tớ; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty phục vụ cho tổ chức triển khai, thành viên khác.

6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

Điều 120. Cổ phần phổ thông của cổ đông sáng lập

1. Công ty Cp mới xây dựng phải có tối thiểu 03 cổ đông sáng lập. Công ty Cp được quy đổi từ doanh nghiệp nhà nước hoặc từ công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ công ty Cp khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ công ty trong hồ sơ Đk doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý hoặc những cổ đông phổ thông của công ty đó.

2. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau Đk mua tối thiểu 20% tổng số Cp phổ thông được quyền rao bán khi Đk xây dựng doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 03 năm Tính từ lúc ngày công ty được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp, Cp phổ thông của cổ đông sáng lập được tự do chuyển nhượng ủy quyền cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng ủy quyền cho những người dân không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận đồng ý của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông sáng lập dự tính chuyển nhượng ủy quyền Cp phổ thông thì không còn quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng ủy quyền Cp đó.

4. Các hạn chế quy định tại khoản 3 Điều này sẽ không còn vận dụng riêng với Cp phổ thông sau này:

a) Cổ phần mà cổ đông sáng lập có thêm sau khi Đk xây dựng doanh nghiệp;

b) Cổ phần đã được chuyển nhượng ủy quyền cho những người dân khác không phải là cổ đông sáng lập.

Điều 121. Cổ phiếu

1. Cổ phiếu là chứng từ do công ty Cp phát hành, bút toán ghi sổ hoặc tài liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số trong những Cp của công ty đó. Cổ phiếu phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Số lượng Cp và loại Cp;

c) Mệnh giá mỗi Cp và tổng mệnh giá số Cp ghi trên Cp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai;

đ) Chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty;

e) Số Đk tại sổ Đk cổ đông của công ty và ngày phát hành Cp;

g) Nội dung khác theo quy định tại những điều 116, 117 và 118 của Luật này riêng với Cp của Cp ưu đãi.

2. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức Cp do công ty phát hành thì quyền và quyền lợi của người sở hữu Cp đó không biến thành ảnh hưởng. Người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty phụ trách về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

3. Trường hợp Cp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được công ty cấp lại Cp theo đề xuất kiến nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải gồm có những nội dung sau này:

a) tin tức về Cp đã biết thành mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết phụ trách về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Cp mới.

Điều 122. Sổ Đk cổ đông

1. Công ty Cp phải lập và lưu giữ sổ Đk cổ đông từ khi được cấp Giấy ghi nhận Đk doanh nghiệp. Sổ Đk cổ đông hoàn toàn có thể là văn bản giấy, tập tài liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu Cp của những cổ đông công ty.

2. Sổ Đk cổ đông phải gồm có những nội dung hầu hết sau này:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Tổng số Cp được quyền rao bán, loại Cp được quyền rao bán và số Cp được quyền rao bán của từng loại;

c) Tổng số Cp đã bán của từng loại và giá trị vốn Cp đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai;

đ) Số lượng Cp từng loại của mỗi cổ đông, ngày Đk Cp.

3. Sổ Đk cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty hoặc những tổ chức triển khai khác có hiệu suất cao lưu giữ sổ Đk cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông công ty trong sổ Đk cổ đông.

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để update vào sổ Đk cổ đông. Công ty không phụ trách về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

5. Công ty phải update kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ Đk cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 123. Chào bán Cp

1. Chào bán Cp là việc công ty tăng thêm số lượng Cp, loại Cp được quyền rao bán để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán Cp hoàn toàn có thể thực thi theo những hình thức sau này:

a) Chào bán Cp cho cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán Cp riêng lẻ;

c) Chào bán Cp ra công chúng.

3. Chào bán Cp ra công chúng, rao bán Cp của công ty đại chúng và tổ chức triển khai khác thực thi theo quy định của pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

4. Công ty thực thi Đk thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong đợt bán Cp.

Điều 124. Chào bán Cp cho cổ đông hiện hữu

1. Chào bán Cp cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng Cp, loại Cp được quyền rao bán và bán toàn bộ số Cp đó cho toàn bộ cổ đông theo tỷ suất sở hữu Cp hiện có của tớ tại công ty.

2. Chào bán Cp cho cổ đông hiện hữu của công ty Cp không phải là công ty đại chúng được thực thi như sau:

a) Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo vệ đến được địa chỉ liên lạc của tớ trong sổ Đk cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm ngày kết thúc thời hạn Đk mua Cp;

b) Thông báo phải gồm họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai; số Cp và tỷ suất sở hữu Cp hiện có của cổ đông tại công ty; tổng số Cp dự kiến rao bán và số Cp cổ đông được quyền mua; giá rao bán Cp; thời hạn Đk mua; họ, tên, chữ ký của người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty. Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu Đk mua Cp do công ty phát hành. Trường hợp phiếu Đk mua Cp không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đang không sở hữu và nhận quyền ưu tiên mua;

c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua Cp của tớ cho những người dân khác.

3. Trường hợp số lượng Cp dự kiến rao bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua Đk mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số Cp được quyền rao bán còn sót lại cho cổ đông của công ty và người khác với Đk không thuận tiện hơn so với những Đk đã rao bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận đồng ý khác hoặc pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có quy định khác.

4. Cổ phần sẽ là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người tiêu dùng quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi khá đầy đủ vào sổ Đk cổ đông; Tính từ lúc thời gian lúc đó, người tiêu dùng Cp trở thành cổ đông của công ty.

5. Sau khi Cp được thanh toán khá đầy đủ, công ty phát hành và giao Cp cho những người dân tiêu dùng; trường hợp không giao Cp, những thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi vào sổ Đk cổ đông để xác nhận quyền sở hữu Cp của cổ đông đó trong công ty.

Điều 125. Chào bán Cp riêng lẻ

1. Chào bán Cp riêng lẻ của công ty Cp không phải là công ty đại chúng phải phục vụ những Đk sau này:

a) Không rao bán thông qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng;

b) Chào bán cho dưới 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ rao bán cho nhà góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyên nghiệp.

2. Công ty Cp không phải là công ty đại chúng thực thi rao bán Cp riêng lẻ theo quy định sau này:

a) Công ty quyết định hành động phương án rao bán Cp riêng lẻ theo quy định của Luật này;

b) Cổ đông của công ty thực thi quyền ưu tiên mua Cp theo quy định tại khoản 2 Điều 124 của Luật này, trừ trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;

c) Trường hợp cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua không mua hết thì số Cp còn sót lại được bán cho những người dân khác theo phương án rao bán Cp riêng lẻ với Đk không thuận tiện hơn so với Đk rao bán cho những cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận đồng ý khác.

3. Nhà góp vốn đầu tư quốc tế mua Cp rao bán theo quy định tại Điều này phải làm thủ tục về mua Cp theo quy định của Luật Đầu tư.

Điều 126. Bán Cp

Hội đồng quản trị quyết định hành động thời gian, phương thức và giá cả Cp. Giá bán Cp không được thấp hơn giá thị trường tại thời gian bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của Cp tại thời gian sớm nhất, trừ trường hợp sau này:

1. Cổ phần bán lần thứ nhất cho những người dân không phải là cổ đông sáng lập;

2. Cổ phần bán cho toàn bộ cổ đông theo tỷ suất sở hữu Cp hiện có của tớ ở công ty;

3. Cổ phần bán cho những người dân môi giới hoặc người bảo lãnh; trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ suất chiết khấu rõ ràng phải được sự chấp thuận đồng ý của Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác;

4. Trường hợp khác và mức chiết khấu trong những trường hợp đó do Điều lệ công ty hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.

Điều 127. Chuyển nhượng Cp

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng ủy quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật này và Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng ủy quyền Cp. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng ủy quyền Cp thì những quy định này chỉ có hiệu lực hiện hành khi được nêu rõ trong Cp của Cp tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng ủy quyền được thực thi bằng hợp đồng hoặc thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng ủy quyền bằng hợp đồng thì sách vở chuyển nhượng ủy quyền phải được bên chuyển nhượng ủy quyền và bên nhận chuyển nhượng ủy quyền hoặc người đại diện thay mặt thay mặt theo ủy quyền của tớ ký. Trường hợp thanh toán giao dịch thanh toán trên thị trường sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán thì trình tự, thủ tục chuyển nhượng ủy quyền được thực thi theo quy định của pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là thành viên chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp lý của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.

4. Trường hợp cổ đông là thành viên chết mà không còn người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số Cp của cổ đông này được xử lý và xử lý theo quy định của pháp lý về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ Cp của tớ tại công ty cho thành viên, tổ chức triển khai khác; sử dụng Cp để trả nợ. Cá nhân, tổ chức triển khai được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng Cp sẽ trở thành cổ đông của công ty.

6. Cá nhân, tổ chức triển khai nhận Cp trong những trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông công ty từ thời gian những thông tin của tớ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật này được ghi khá đầy đủ vào sổ Đk cổ đông.

7. Công ty phải Đk thay đổi cổ đông trong sổ Đk cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan trong thời hạn 24 giờ Tính từ lúc lúc nhận được yêu cầu theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 128. Chào bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty Cp không phải là công ty đại chúng rao bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp lý có liên quan. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty đại chúng, những tổ chức triển khai khác và rao bán trái phiếu ra công chúng thực thi theo quy định của pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán.

2. Chào bán trái phiếu riêng lẻ của công ty Cp không phải là công ty đại chúng là rao bán không thông qua phương tiện đi lại thông tin đại chúng cho dưới 100 nhà góp vốn đầu tư, không kể nhà góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyên nghiệp và phục vụ Đk về đối tượng người dùng mua trái phiếu riêng lẻ như sau:

a) Nhà góp vốn đầu tư kế hoạch riêng với trái phiếu quy đổi riêng lẻ và trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ;

b) Nhà góp vốn đầu tư sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán chuyên nghiệp riêng với trái phiểu quy đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm theo chứng quyền riêng lẻ và loại trái phiếu riêng lẻ khác.

3. Công ty Cp không phải là công ty đại chúng rao bán trái phiếu riêng lẻ phải phục vụ những Đk sau này:

a) Công ty đã thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã rao bán và đã tới hạn thanh toán hoặc thanh toán đủ những số tiền nợ đến hạn trong 03 năm liên tục trước đợt rao bán trái phiếu (nếu có), trừ trường hợp rao bán trái phiếu cho những chủ nợ là tổ chức triển khai tài chính được lựa chọn;

b) Có báo cáo tài chính của năm trước đó liền kề năm phát hành được truy thuế kiểm toán;

c) Bảo đảm Đk về tỷ suất bảo vệ an toàn và uy tín tài chính, tỷ suất bảo vệ bảo vệ an toàn và uy tín trong hoạt động và sinh hoạt giải trí theo quy định pháp lý;

d) Điều kiện khác theo quy định của pháp lý có liên quan.

Điều 129. Trình tự, thủ tục rao bán và chuyển nhượng ủy quyền trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định hành động phương án rao bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định của Luật này.

2. Công ty công bố thông tin trước mỗi đợt rao bán cho nhà góp vốn đầu tư Đk mua trái phiếu và thông báo đợt rao bán cho sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán tối thiểu 01 ngày thao tác trước thời điểm ngày dự kiến tổ chức triển khai đợt rao bán trái phiếu.

3. Công ty công bố thông tin về kết quả của đợt rao bán cho những nhà góp vốn đầu tư đã mua trái phiếu và thông báo kết quả đợt rao bán đến sở thanh toán giao dịch thanh toán sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày kết thúc đợt rao bán trái phiếu.

4. Trái phiếu phát hành riêng lẻ được chuyển nhượng ủy quyền Một trong những nhà góp vốn đầu tư phục vụ Đk về đối tượng người dùng mua trái phiếu riêng lẻ quy định tại khoản 2 Điều 128 của Luật này, trừ trường hợp thực thi theo bản án, quyết định hành động của Tòa án đã có hiệu lực hiện hành pháp lý, phán quyết của Trọng tài có hiệu lực hiện hành hoặc thừa kế theo quy định pháp lý.

5. Căn cứ quy định của Luật này và Luật Chứng khoán, Chính phủ quy định rõ ràng về loại trái phiếu, hồ sơ, trình tự, thủ tục phát hành và thanh toán giao dịch thanh toán trái phiếu riêng lẻ; công bố thông tin; phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế.

Điều 130. Quyết định rao bán trái phiếu riêng lẻ

1. Công ty quyết định hành động rao bán trái phiếu riêng lẻ theo quy định sau này:

a) Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động về loại, tổng mức trái phiếu và thời gian rao bán riêng với trái phiếu quy đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền. Việc biểu quyết thông qua nghị quyết về rao bán trái phiếu riêng lẻ của công ty được thực thi theo quy định tại Điều 148 của Luật này;

b) Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác và trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Hội đồng quản trị có quyền quyết định hành động loại trái phiếu, tổng mức trái phiếu và thời gian rao bán, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp sớm nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ về rao bán trái phiếu.

2. Công ty thực thi Đk thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc quy đổi trái phiếu thành Cp.

Điều 131. Mua Cp, trái phiếu

Cổ phần, trái phiếu của công ty Cp hoàn toàn có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do quy đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ tiên tiến và phát triển, tuyệt kỹ kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.

Điều 132. Mua lại Cp theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức triển khai lại công ty hoặc thay đổi quyền, trách nhiệm và trách nhiệm của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty tóm gọn về Cp của tớ. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong số đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng Cp từng loại, giá dự tính bán, nguyên do yêu cầu công ty tóm gọn về. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về những yếu tố quy định tại khoản này.

2. Công ty phải tóm gọn về Cp theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được xem theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 90 ngày Tính từ lúc ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận hợp tác được về giá thì những bên hoàn toàn có thể yêu cầu một tổ chức triển khai thẩm định giá định giá. Công ty trình làng tối thiểu 03 tổ chức triển khai thẩm định giá đựng cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định hành động ở đầu cuối.

Điều 133. Mua lại Cp theo quyết định hành động của công ty

Công ty có quyền tóm gọn về không thật 30% tổng số Cp phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ Cp ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau này:

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định hành động tóm gọn về không thật 10% tổng số Cp của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc tóm gọn về Cp do Đại hội đồng cổ đông quyết định hành động;

2. Hội đồng quản trị quyết định hành động giá tóm gọn về Cp. Đối với Cp phổ thông, giá tóm gọn về không được cao hơn giá thị trường tại thời gian tóm gọn về, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với Cp loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không còn thỏa thuận hợp tác khác thì giá tóm gọn về không được thấp hơn giá thị trường;

3. Công ty hoàn toàn có thể tóm gọn về Cp của từng cổ đông tương ứng với tỷ suất sở hữu Cp của tớ trong công ty theo trình tự, thủ tục sau này:

a) Quyết định tóm gọn về Cp của công ty phải được thông báo bằng phương thức để bảo vệ đến được toàn bộ cổ đông trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày quyết định hành động này được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số Cp và loại Cp được tóm gọn về, giá tóm gọn về hoặc nguyên tắc định giá tóm gọn về, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán Cp của tớ cho công ty;

b) Cổ đông đồng ý bán lại Cp phải gửi văn bản đồng ý bán Cp của tớ bằng phương thức để bảo vệ đến được công ty trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán Cp phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai; số Cp sở hữu và số Cp đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của cổ đông. Công ty chỉ tóm gọn về Cp trong thời hạn nêu trên.

Điều 134. Điều kiện thanh toán và xử lý những Cp được tóm gọn về

1. Công ty chỉ được thanh toán Cp được tóm gọn về cho cổ đông theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này nếu ngay sau khi thanh toán hết số Cp được tóm gọn về, công ty vẫn bảo vệ thanh toán đủ những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác.

2. Cổ phần được tóm gọn về theo quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật này sẽ là Cp chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật này. Công ty phải Đk giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá những Cp được công ty tóm gọn về trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc thanh toán tóm gọn về Cp, trừ trường hợp pháp lý về sàn góp vốn đầu tư và chứng khoán có quy định khác.

3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu Cp đã được tóm gọn về phải được tiêu hủy ngay sau khi Cp tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc phải trực tiếp phụ trách về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy Cp.

4. Sau khi thanh toán hết số Cp được tóm gọn về, nếu tổng mức tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty giảm hơn 10% thì công ty phải thông báo cho toàn bộ chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày Tính từ lúc ngày thanh toán hết số Cp được tóm gọn về.

Điều 135. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho Cp ưu đãi được thực thi theo Đk vận dụng riêng cho từng loại Cp ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho Cp phổ thông được xác lập vị trí căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực thi và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty Cp chỉ được trả cổ tức của Cp phổ thông khi có đủ những Đk sau này:

a) Công ty đã hoàn thành xong trách nhiệm và trách nhiệm thuế và những trách nhiệm và trách nhiệm tài chính khác theo quy định của pháp lý;

b) Đã trích lập những quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp lý và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo vệ thanh toán đủ những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác đến hạn.

3. Cổ tức hoàn toàn có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng Cp của công ty hoặc bằng tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực thi bằng Đồng Việt Nam và theo những phương thức thanh toán theo quy định của pháp lý.

4. Cổ tức phải được thanh toán khá đầy đủ trong thời hạn 06 tháng Tính từ lúc ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập list cổ đông được trao cổ tức, xác lập mức cổ tức được trả riêng với từng Cp, thời hạn và hình thức trả chậm nhất là 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo vệ đến cổ đông theo địa chỉ Đk trong sổ Đk cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước lúc thực thi trả cổ tức. Thông báo phải gồm có những nội dung sau này:

a) Tên công ty và địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số sách vở pháp lý của thành viên riêng với cổ đông là thành viên;

c) Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số sách vở pháp lý của tổ chức triển khai, địa chỉ trụ sở chính riêng với cổ đông là tổ chức triển khai;

d) Số lượng Cp từng loại của cổ đông; mức cổ tức riêng với từng Cp và tổng số cổ tức mà cổ đông này được trao;

đ) Thời điểm và phương thức trả cổ tức;

e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện thay mặt thay mặt theo pháp lý của công ty.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng ủy quyền Cp của tớ trong thời hạn giữa thời gian kết thúc lập list cổ đông và thời gian trả cổ tức thì người chuyển nhượng ủy quyền là người nhận cổ tức từ công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng Cp, công ty không phải làm thủ tục rao bán Cp theo quy định tại những điều 123, 124 và 125 của Luật này. Công ty phải Đk tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá những Cp dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày hoàn thành xong việc thanh toán cổ tức.

Điều 136. Thu hồi tiền thanh toán Cp được tóm gọn về hoặc cổ tức

Trường hợp việc thanh toán Cp được tóm gọn về trái với quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật này hoặc trả cổ tức trái với quy định tại Điều 135 của Luật này, cổ đông phải hoàn trả cho công ty số tiền, tài sản khác đã nhận được; trường hợp cổ đông không hoàn trả được cho công ty thì toàn bộ thành viên Hội đồng quản trị phải cùng trực tiếp phụ trách về những số tiền nợ và trách nhiệm và trách nhiệm tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà không được hoàn trả.

Reply
0
0
Chia sẻ

Clip Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì miễn phí

Pro đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì miễn phí.

Hỏi đáp vướng mắc về Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Mệnh giá trái phiếu tiếng anh là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha
#Mệnh #giá #trái #phiếu #tiếng #anh #là #gì