– Chọn bài -Bài 1: Chương trình bảng tính là gì?Bài thực hành thực tiễn 1: Làm quen với ExcelBài 2: Các thành phần chính và tài liệu trên trang tínhBài thực hành thực tiễn 2: Làm quen với những kiểu tài liệu trên trang tínhBài 3: Thực hiện tính toán trên trang tínhBài thực hành thực tiễn 3: Bảng điểm của emBài 4: Sử dụng những hàm để tính toánBài thực hành thực tiễn 4: Bảng điểm của lớp emBài 5: Thao tác với bảng tínhBài thực hành thực tiễn 5: Trình bày trang tính của emBài 6: Định dạng trang tínhBài thực hành thực tiễn 6: Định dạng trang tínhBài 7: Trình bày và in trang tínhBài thực hành thực tiễn 7: In list lớp emBài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệuBài thực hành thực tiễn 8: Sắp xếp và lọc dữ liệuBài 9: Trình bày tài liệu bằng biểu đồBài thực hành thực tiễn 9: Tạo biểu đồ để minh họaBài thực hành thực tiễn 10: Thực hành tổng hợp