Contents

Mẹo về Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là được Update vào lúc : 2022-10-21 15:25:18 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha.

124

CHỦ ĐỀ 2: CÔNG VÀ CÔNG SUẤT
A. LÝ THUYẾT
1. Công A của lực F:
a. Định nghĩa: Khi lực F không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời
một đoạn s theo phía phù thích hợp với vị trí hướng của lực góc  thì công thực thi bởi lực này được xem
theo công thức:
osA Fsc 
Trong số đó: F là lực tác dụng (N)
s là quãng đường vật đi được (m)
 là góc hợp giữa lực tác dụng với phương chuyển
động.
b. Công phát động và công cản:
+ Nếu os 0c   ( 090  ) thì lực thực thi công dương (A>0) và được gọi là công phát
động.
+ Nếu os 0c   ( 0 090 180  )thì lực thực thi công âm (A<0) và được gọi là công cản.
+ Nếu os 0c   ( 090  ) thì A = 0, dù có lực tác dụng nhưng không còn công thực thi.
c. Công của những lực đặc biệt quan trọng:
– Công của trọng tải: 1 2( )PA mgh mg h h   với: h1, h2: độ cao của vật lúc đầu, lúc sau.
Nếu vật hoạt động và sinh hoạt giải trí theo phương ngang thì h1 = h2 0PA 
– Công của phản lực: 0NA  (vì phản lực N luôn vuông góc với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí).
– Công của lực ma sát: .
msF ms
A F s  với msF N nên msFA 0 B. A < 0 C. A ≠ 0 D. A = 0
Câu 12: Khi một vật trượt xuống trên một mặt phẳng nghiêng phù thích hợp với mặt phẳng ngang một góc α. Công do
lực ma sát thực thi trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là:
A. Ams = μ.m.g.sinα B. Ams = – μm.g.cosα C. Ams = μ.m.g.sinα.S D. Ams = – μ.m.g.cosα.S
Câu 13: Khi một vật trượt tăng trưởng trên một mặt phẳng nghiêng phù thích hợp với mặt phẳng ngang một góc. Công do
trọng tải thực thi trên chiều dài S của mặt phẳng nghiêng là:
A. Ap = m.g.sinα.S B. Ap = m.g.cos.S C. Ap = – m.g.sinα.S D. Ap = – m.g.cosα.S
Câu 14: Chọn phát biểu sai khi nói về hiệu suất:
A. Hiệu suất cho biết thêm thêm tỉ lệ giữa công có ích và công toàn phần do máy sinh ra khi hoạt động và sinh hoạt giải trí
B. Hiệu suất được xem bằng hiệu số giữa công có ích và công toàn phần
C. Hiệu suất được xem bằng thương số giữa công có ích và công toàn phần
D. Hiệu suất có mức giá trị luôn nhỏ hơn 1
Câu 15: Chọn câu sai: Khi vật hoạt động và sinh hoạt giải trí trượt xuống trên mặt phẳng nghiêng thì
A. Lực ma sát sinh công cản
B. Thành phần tiếp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng tải sinh công phát động
C. Phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật sinh công cản
D. Thành phần pháp tuyến với mặt phẳng nghiêng của trọng tải không sinh công
Câu 16: Chọn câu sai khi nói về công của trọng tải
A. Công của trọng tải luôn luôn mang giá trị dương
B. Công của trọng tải bằng không khi vật hoạt động và sinh hoạt giải trí trên mặt phẳng ngang
C. Công của trọng tải bằng không khi quỹ đạo của vật là một đường khép kín
D. Công của trọng tải bằng độ giảm thế năng của vật
Câu 17: Công hoàn toàn có thể biểu thị bằng tích của:
A. nguồn tích điện và khoảng chừng thời hạn. C. Lực và quãng lối đi được
B. Lực, quãng lối đi được và khoảng chừng thời hạn. D. Lực và vận tốc
Câu 18: Chọn phát biểu đúng về công.
A. Mọi lực làm vật dịch chuyển đều sinh công.
B. Khi góc giữa lực và lối đi là góc nhọn.
C. Lực vuông góc với phương dịch chuyển không sinh công.
D. Công âm là công của lực kéo vật đi theo chiều âm của vật.
Câu 19: Trường hợp nào sau này công của lực bằng không:
A. lực phù thích hợp với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí một góc nhỏ hơn 90o
B. lực phù thích hợp với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí một góc to nhiều hơn 90o
C. lực cùng phương với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật
D. lực vuông góc với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật
Câu 20: Khi vật hoạt động và sinh hoạt giải trí trên quỹ đạo kép kín, tổng đại số công thực thi:
A. khác không. B. luôn âm. C. bằng không. D. luôn dương.
Câu 21: Kết luận nào sau này nói về hiệu suất là không đúng ?
A. Công suất đặc trưng cho kĩ năng thực thi công nhanh hay chậm.
B. Công suất là đại lượng đo bằng tích số giữa công và thời hạn thực thi công ấy.
C. Công suất là đại lượng đo bằng thương số giữa công và thời hạn thực thi công ấy.
D. Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một cty thời hạn.
Câu 22: Trường hợp nào dưới đây công của lực có mức giá trị dương ?
A. Lực tác dụng lên vật ngược chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật.
B. Vật dịch chuyển được một quãng đường khác không.
C. Lực tác dụng lên vật có phương vuông góc với phương hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật.
D. Lực tác dụng lên vật cùng chiều với chiều hoạt động và sinh hoạt giải trí của vật.
Câu 23: Một khối lượng m được ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0. Tìm công của trọng tải thực
hiện trên vật khi vật rơi về vị trí nén ban đầu.
A.
1
2
mv2 B. 2mv0 C.
v0
2
2g
D. 0
Câu 24: Khi vật hoạt động và sinh hoạt giải trí tròn đều thì công của lực hướng tâm luôn:
A. dương. B. âm. C. bằng 0. D. bằng hằng số.
Câu 25: Một vật trượt trên mặt phẳng nghiêng có ma sát, sau khi lên tới điểm trên cao nhất, nó trượt xuống vị trí
ban đầu.Như vậy trong quy trình hoạt động và sinh hoạt giải trí trên:
A. Công của trọng tải đặt vào vật bằng 0 B. Công của lực ma sát đặt vào vật bằng 0
C. Xung lượng của lực ma sát đặt vào vật bằng 0 D. Xung lượng của trọng tải đặt vào vật bằng 0
Câu 26: Công của một vật có khối lượng m = 1kg rơi ở độ cao h =2m, lấy g =10m/s2 là.
A. 2 J B. 20 J C. 5 J D. 50 J
Câu 27: Lực F⃗ có độ lớn 500N kéo vật làm vật dịch chuyển một đoạn đường 2m cùng hướng với lực kéo.
Công của lực thực thi là
A. 2000 J B. 1500 J C. 1000 J D. 250 J
Câu 28: Một người kéo một thùng gỗ trượt trên sàn nhà bằng một sợi dây phù thích hợp với phương ngang một góc
60o, lực tác dụng lên dây là 100N, công của lực đó khi thùng gỗ trượt đi được 20m bằng
A. 2000 J B. 1730 J C. 1410 J D. 1000 J
Câu 29: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên sàn nhà bằng 1 dây phù thích hợp với phương ngang góc 300. Lực tác
dụng lên dây bằng 150N. Công của lực đó khi hòm trượt 20m
A. 3000 J B. 2590 J C. 2000 J D. 1000 J
Câu 30: Một người nhấc 1 vật có khối lượng 4 kg lên rất cao 0,5m. Sau đó xách vật di tán theo phương
ngang 1 đoạn 1m. Lấy g =10m/s2. Người này đã thực thi 1 công minh
A. 10 J B. 20 J C. 30 J D. 40 J
Câu 31: Một xe hơi có khối lượng 1tấn, hoạt động và sinh hoạt giải trí đều trên một đường thẳng nằm ngang có thông số ma sát
trượt μt = 0,2. Cho g=10m/s2. Công của lực kéo của động cơ và công của lực ma sát khi xe hơi chuyển dời được
250 m lần lượt là
A. 5.103 J; – 5.103 J B. 5.104 J; – 5.104 J C. 5.106 J; – 5.106 J D. 5.105 J; – 5.105 J
Câu 32: Một vật rơi tự do có m = 4 kg. Trên một quãng đường nào đó, vận tốc biến thiên từ 2m/s đến 8m/s.
Tính công của trọng tải thực thi trên quãng đường đó, lấy g = 10m/s2.
A. 120 J B. 240 J C. 400 J D. 100 J
Câu 33: Một vật có khối lượng 5kg trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 20m, góc nghiêng 300. Công
của trọng tải khi vật đi hết dốc là
A. 500 J B. 1000 J C. 100 J D. 50 J
Câu 34: Để nâng 1 vật có khối lượng 50kg lên rất cao 10m với vận tốc không đổi, người ta cần thực thi 1 công
là bao nhiêu? Lấy g= 10 m/s2
A. 500 J B. 100 J C. 5000 J D. 1000 J
Câu 35: Một cần cẩu nâng một kiện hàng có m = 800kg lên rất cao 5m trong 20s, lấy g =10m/s2. Công suất của
cần cẩu là
A. 8000 W B. 2000 W C. 4000 W D. 6000 W
Câu 36: Công suất của một người kéo một thùng nước có khối lượng 10kg hoạt động và sinh hoạt giải trí đều từ giếng có độ
sâu 10 m lên rất cao trong thời hạn 20 s là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.
A. 100 W B. 200 W C. 50 W D. 150 W
Câu 37: Búa máy khối lượng 500kg rơi từ độ cao 2m đóng vào cọc làm cọc lún thêm vào đất 0,1m. Lực đóng
cọc trung bình 80000N. Hiệu suất của máy bằng
A. 50% B. 60% C. 70% D. 80%
Câu 38: Một cần cẩu thực thi một công 120kJ nâng thùng hàng khối lượng 600kg lên rất cao 10m. Hiệu suất
của cần cẩu là:
A. 5% B. 50% C. 75% D. 20%
Câu 39: Một máy bay phản lực có trọng lượng P = 3.000.000N với hiệu suất động cơ P1 = 75MW cất cánh
và đạt độ cao h =1000m. Biết sức cản của không khí là 750.000N. Thời gian cất cánh của máy bay là:
A. 5s B. 25s C. 50s D. 75s
Câu 40: Một xe hơi khối lượng 1,5 tấn khởi đầu mở máy hoạt động và sinh hoạt giải trí với tần suất không đổi và đạt vận tốc 18m/s
sau thời hạn 12s. Giả sử lực cản là không đổi và bằng 400N. Công của lực kéo thực thi trong thời hạn đó
bằng
A. 228600 J B. 268200 J C. 286200 J D. 226800 J
TRẮC NGHIỆM TỰ LÀM
Câu 1: Gọi α là góc hợp bởi vị trí hướng của lực tác dụng vào vật và hướng dịch chuyển của vật. Công của lực là
công cản nếu
A. 0 < α < π/2. B. α=0. C. α = π/2. D. π/2< α < π.
Câu 2: Công của trọng tải
A. bằng tích của khối lượng với tần suất rơi tự do và hiệu độ cao hai đầu quĩ đạo.
B. tùy từng như hình dạng và kích thước lối đi.
C. chỉ tùy từng vị trí đầu và vị trí cuối lối đi.
D. không tùy từng khối lượng của vật di tán.
Câu 3: Đơn vị đo hiệu suất ở nước Anh được kí hiệu là HP. Nếu một chiếc máy có ghi 50HP thì hiệu suất
của máy là
A. 36,8kW. B. 37,3kW. C. 50kW. D. 50W.
Câu 4: 1 kWh bằng
A. 3,6.106 J. B. 360.100 J. C. 3600 J. D. 36.104 J.
Câu 5: Công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ nguồn tích điện
A. là đại lượng đo bằng nguồn tích điện tiêu thụ của thiết bị đó trong một cty thời hạn.
B. luôn đo bằng mã lực (HP).
C. đó đó là lực thực thi công trong thiết bị đó lớn hay nhỏ.
D. là độ lớn của công do thiết bị sinh ra.
Câu 6: Trong ôtô, xe máy vv… có bộ phận hộp số (sử dụng những bánh xe truyền động có bán kính to nhỏ khác
nhau) nhằm mục đích mục tiêu
A. thay đổi hiệu suất của xe. B. thay đổi lực phát động của xe.
C. thay đổi công của xe. D. duy trì vận tốc không đổi của xe.
Câu 7: Một động cơ có hiệu suất không đổi, công của
động cơ thực thi theo thời hạn có đồ thị nào sau này?
A. Hình 4. B. Hình 1.
C. Hình 2. D. Hình 3.
Câu 8: Một máy bay khối lượng 3000 kg khi cất cánh phải mất 80 s để bay lên tới độ cao 1500 m. Lấy g =
9,8 m/s2. Công suất của động cơ máy bay gần giá trị nào nhất sau này?
A. 650 kW. B. 560 kW. C. 550 kW D. 720 kW
Câu 9: Một máy bơm nước mỗi phút hoàn toàn có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao 10 m. Khối lượng
riêng của nước 1 kg/lít. Lấy g= 10 m/s2. Nếu coi mọi tổn hao là không đáng kể thì hiệu suất của máy bơm
bằng
A. 1500 W. B. 1200 W. C. 1800 W. D. 2000 W
Câu 10: Một động cơ điện phục vụ hiệu suất 15 kW cho một cần cẩu nâng 1000 kg lên rất cao 30 m. Lấy g =
10 m/s2. Tính thời hạn tối thiểu để thực thi việc làm đó?
A. 20 s. B. 30 s. C. 15 s. D. 25 s.
Câu 11: Một thang máy trọng lượng 10000 N hoàn toàn có thể nâng được trọng lượng tối đa là 8000 N (theo phía
thẳng đứng). Cho biết lực ma sát cản trở hoạt động và sinh hoạt giải trí của thang máy là 2000 N. Xác định hiệu suất tối thiểu
của động cơ thang máy để hoàn toàn có thể nâng được trọng lượng tối đa lên rất cao với vận tốc không đổi có độ lớn là 2,0
m/s.
A. 65 kW. B. 560 kW. C. 550 kW. D. 40 kW.
Câu 12: Một máy bơm nước mỗi phút hoàn toàn có thể bơm được 900 lít nước lên bể nước ở độ cao 10 m. Khối lượng
riêng của nước 1 kg/lít. Lấy g= 10 m/s2. Nếu hiệu suất của máy bơm chỉ là 75% thì hiệu suất của máy bơm
bằng
A. 1500 W. B. 1200 W. C. 1800 W. D. 2000 W.
Câu 13: Một máy bơm nước, nếu tổn hao quy trình bơm là không đáng kể thì mỗi phút hoàn toàn có thể bơm được 900
lít nước lên bể nước ở độ cao 10 m. Trong thực tiễn hiệu suất của máy bơm chỉ là 70% nên khối lượng nước
bơm lên bể sau nửa giờ là
A. 15600 kg. B. 12800 kg. C. 18900 kg. D. 23000 kg.
Câu 14: Một cần cẩu nâng một vật nặng khối lượng 5 tấn từ trạng thái nghỉ hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng đứng nhanh
dần đều lên trên với độ lớn tần suất bằng 0,5 m/s2. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn công mà cần cẩu thực thi được
sau thời hạn 3 giây là
A. 116104 J. B. 213195 J. C. 115107 J. D. 118125 J.
Câu 15: Một vật có trọng lượng 10N đặt trên mặt bàn nằm ngang. Tác dụng vào vật một lực 15N theo phương
ngang, lần thứ nhất trên mặt nhẵn, lần thứ hai trên mặt nhám với cùng độ dời 0,5m. Biết rằng công toàn phần
trong lần thứ hai giảm còn 2/3 so với lần thứ nhất. Lấy g = 9,8m/s2. Lực ma sát tác dụng lên vật là
A. 5N. B. 10N. C. 12N. D. 20N.
Câu 16: Một xe hơi có hiệu suất của động cơ là 100kW đang hoạt động trên đường với vận tốc 36km/h. Lực kéo của
động cơ lúc đó là
A. 1000N. B. 104N. C. 2778N. D. 360N.
Câu 17: Một tàu thủy chạy trên tuy nhiên theo đường thẳng kéo một sà lan chở hàng với lực không đổi 5.103N,
thực thi công là 15.106J. Sà lan đã dời chỗ theo phương của lực một quãng đường
A. 300m. B. 3000m. C. 1500m. D. 2500m.
Câu 18: Một máy kéo có hiệu suất 5kW kéo một khối gỗ có trọng lượng 800N hoạt động và sinh hoạt giải trí đều được 10m
trên mặt phẳng nằm ngang, thông số ma sát trượt giữa khối gỗ và mặt phẳng nằm ngang là 0,5. Tính thời hạn
máy kéo thực thi
A. 0,2s B. 0,4s C. 0,6s. D. 0,8s.
Câu 19: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =
9,8m/s2. Công suất tức thời của trọng tải tại thời gian 1,2s là
A. 250W. B. 230,5W. C. 160,5W. D. 130,25W.
Câu 20: Một vật khối lượng 2kg bị hất đi với vận tốc ban đầu có độ lớn bằng 4m/s để trượt trên mặt phẳng
nằm ngang. Sau khi trượt được 0,8m thì vật tạm ngưng. Công của lực ma sát đã thực thi bằng
A. 16J. B. – 16J. C. -8J. D. 8J.
Câu 21: Một chiếc xe có khối lượng 1,1 tấn khởi đầu chạy với vận tốc bằng không với tần suất là 4,6m/s2 trong
thời hạn 5s. Công suất trung bình của xe bằng
A. 5,82.104W. B. 4,82.104W. C. 2,53.104W. D. 4,53.104W.
Câu 22: Một chiếc xe khối lượng 400kg. Động cơ của xe có hiệu suất 25kW. Xe cần bao nhiêu thời hạn để
chạy quãng đường dài 2km Tính từ lúc lúc đứng yên trên đường ngang nếu bỏ qua ma sát, coi xe hoạt động và sinh hoạt giải trí thẳng
nhanh dần đều
A. 50s B. 100s C. 108s. D. 216s.
Câu 23: Môt người nỗ lực ôm một chồng sách có trọng lượng 50N cách mặt đất 1,2m trong suốt thời hạn
2 phút. Công suất mà người này đã thực thi được là
A. 50W B. 60W C. 30W. D. 0
Câu 24: Một trục kéo có hiệu suất 80% được hoạt động và sinh hoạt giải trí bởi một động cơ có hiệu suất 8kW. Trục kéo hoàn toàn có thể
kéo lên đều một vật có trọng lượng 80N với vận tốc bằng
A. 190m/s. B. 100m/s. C. 80m/s. D. 60m/s.
Câu 25: Một vật khối lượng m = 3kg được kéo lên trên mặt phẳng nghiêng một góc 300 so với phương ngang
bởi một lực không đổi 50N dọc theo đường dốc chính, bỏ qua mọi ma sát, công của lực kéo thực thi độ dời
1,5m là
A. 7,5J. B. 50J. C. 75J. D. 45J.
Câu 26: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =
9,8m/s2. Sau khoảng chừng thời hạn 1,2s trọng tải đã thực thi một công là
A. 138,3J. B. 150J. C. 180J. D. 205,4J.
Câu 27: Một vật khối lượng 2kg rơi tự do từ độ cao 10m so với mặt đất. Bỏ qua sức cản không khí, lấy g =
9,8m/s2. Công suất trung bình của trọng tải trong mức chừng thời hạn 1,2s là
A. 230,5W. B. 250W. C. 180,5W. D. 115,25W.

Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là

Reply
7
0
Chia sẻ

Review Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là ?

You vừa Read Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Cập nhật Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là miễn phí

Quý khách đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là Free.

Giải đáp vướng mắc về Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Một cần cẩu nâng một thùng hàng nặng 10kg lên độ cao 5m trong 2s hiệu suất của cần cẩu là vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Một #cần #cẩu #nâng #một #thùng #hàng #nặng #10kg #lên #độ #cao #trong #công #suất #của #cần #cẩu #là