Contents

Kinh Nghiệm về Phật pháp tăng nghĩa là gì 2022

You đang tìm kiếm từ khóa Phật pháp tăng nghĩa là gì được Update vào lúc : 2022-09-11 01:30:15 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

384

Chia sẻ

Ngày đăng: 09-01-2022

Phật là một trong vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là một trong vị Phật. Pháp là lời dạy chân thực của một vị Phật. Tăng là một trong vị nhà sư thanh tịnh… – Trích trong phân mục CHUẨN HÓA, ngày 11/8/2022, câu 21

Trò hỏi:

Xin soạn giả vấn đáp chữ Phật – Pháp – Tăng?

Thầy trả Lời:

Phật là 1 vị Toàn Năng Toàn Giác gọi là một trong vị Phật.

Pháp là lời dạy chân thực của một vị Phật, lời dạy chân thực của vị Phật là dạy theo Công Thức Quy Luật Nhân Quả Luân Hồi và Công Thức Trở Về Phật Giới, đó là lời dạy của Phật. Lời dạy của vị Phật gọi là Pháp.

Tăng là 1 vị nhà sư thanh tịnh

Tâm thể không không chẳng dính bụi trần

Ly gia cắt ái khinh thân

Dứt trừ bổn ngã, lãnh phần độ sanh

Tăng là người thừa hành Phật Pháp

Đem đạo Thiền dạy khắp trần gian. 

Đó là một trong vị Tăng, được xếp vào là Thánh Tăng

Đó Phật – Pháp – Tăng. Đúng 3 cái vế này mới gọi là Phật – Pháp – Tăng.

Còn Tăng mà đi làm việc mướn thì Tăng đó có 2 loại Tăng: 

    Một là Phàm Phu Tăng chuyên đi làm việc mướn, đi làm việc mướn mà có đẳng cấp và sang trọng Tăng, là người ta phải gọi mình bằng Thầy. 

    Còn có một chiếc loại Tăng sai gì rồi cũng làm, gọi là gì? Ai biết? Gọi là Tớ Tăng, vì làm mướn mà, cái gì rồi cũng làm hết thì Đức Phật xếp vào cái loại là Tớ Tăng.

1. Thánh Tăng: là dạy người ta Giác Ngộ Giải Thoát.

2. Phàm Phu Tăng: đụng cái gì làm cái nấy.

3. Tớ Tăng: mấy ông nhà giàu sang, sai thì làm, làm cái đó gọi là Tớ Tăng.

Đó là 3 cái Tăng. Tăng nào thì phải hỏi cho kỹ tôi nói cho nghe.

CHUẨN HÓA – Giải Đáp Thiền Tông Ngày 11/08/2022

Ý nghĩa Phật-Pháp-Tăng
Đại sư Thái Hư giảng tại phân hội Trấn Giang, hội Phật học Trung Quốc vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 24 (1935).
Việt dịch: Thích Nữ Viên Châu

I- Trình bày ý nghĩa

Phật pháp tăng là nhận thức cơ bản của người học Phật, cũng là yếu tố thuyết minh cứu cánh viên mãn của Phật pháp. Tất cả những pháp thanh tịnh đều gom trong số đó.

Tôn giả A-đề-giáp, từ Ấn Độ vào Tây Tạng hoằng pháp. Địa vị của ngài bằng với Tổ Đạt-ma của Trung Quốc. Ngài ở Tây Tạng mấy chục năm, thường giảng Tam bảo: Phật pháp tăng.

Có người hỏi:

– Vì sao ngài nói mãi về Tam bảo? Nghĩa đó tuy rất sâu nhưng chúng tôi đã nghe nhiều rồi, xin  ngài nói nghĩa khác !

Ngài đáp:

-Điều ta học và hành ở Ấn Độ học không ngoài Tam bảo. Ta đến Tây Tạng cũng không còn pháp nào khác để nói. Xin hỏi, ngoài Tam bảo ra còn tồn tại Phật pháp nào chăng ? Trong vướng mắc và vấn đáp đơn thuần và giản dị đó, thật gồm có ý nghĩa rất quan trọng.

Nghĩa Phật pháp tăng mà tôi giảng lúc bấy giờ là nền tảng của tín ngưỡng Phật giáo, nghiên cứu và phân tích Phật học, tu hành Phật pháp; cho nên vì thế người tín ngưỡng Phật giáo, nghiên cứu và phân tích Phật học, tu hành Phật pháp thì nên phải làm rõ điều này. Người mới học Phật hiểu được nghĩa này mới không rơi vào mê tín dị đoan, mới hoàn toàn có thể tu học Phật pháp đạt đến rốt ráo. Phật đó đó là bậc khá đầy đủ phước huệ , thấu rõ tận cùng những pháp .Pháp là pháp mà Đức Phật đã tự giác ngộ và khai ngộ cho những người dân. Tăng là người tu hành theo Phật pháp. Ba điều này gọi là Tam bảo, đó đó là cơ bản của Phật pháp. Nay  phân thành ba phần để trình diễn về Tam bảo.

II- Quan niệm về Đức Phật

Phật là gọi tắt của chữ Phật-đà, còn gọi là “Phù-đồ” . Kinh điển thường dịch là “Phật-đà -da ”.  Hiện nay, Anh dịch là  “Bố-đạt” (buddha).

Dịch nghĩa Phật là giác giả, tức là người giác ngộ. Ví như người dân có học vấn được gọi là học giả, in như từ Thánh nhân của Trung Quốc. Nhưng gọi là Giác giả mà không gọi là Giác nhân là để biểu thị báo thân Tha thọ dụng của Phật siêu vượt ba cõi, nhất định không thể dùng con người để hạn định phạm vi của Phật được.

Giác là gọi tắt của tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn.

Tự giác có vô sư trí, tự nhiên trí, nhất thiết trí.

Giác tha là dùng phương tiện đi lại trí huệ vô ngại biên tài dạy cho những người dân giác ngộ, tức là trước đã giác ngộ rồi sau mới giác ngộ cho những người dân.

Giác và hạnh viên mãn, khá đầy đủ phước huệ gọi là Phật-đà. Đây là từ gọi chung cho những người dân dân có công đức đó. Cũng là từ gọi chung cho vô lượng chư Phật trong mười phương ba đời. Nhân đó, Đức Phật nói toàn bộ chúng sanh đều hoàn toàn có thể thành Phật, cũng hoàn toàn có thể nói rằng toàn bộ chúng sanh đều là Phật vị lai. Nhưng Phật cùng khắp mười phương, ba đời đều nên phải khá đầy đủ ba giác, phước huệ lưỡng toàn. Công đức này được biểu lộ bằng thực sự chứng tỏ, mới là Phật-đà, chứ không phải là lý tưởng giả thuyết.

A- Theo Phật Thích-ca Mâu-ni xây dựng ý niệm cơ bản về Phật

Hiện tại trên toàn thế giới này còn có một vị biểu lộ thật đức, nên được tôn xưng là Phật, là Thích-ca Mâu-ni. Vì có Phật Thích-ca, ta mới biết mười phương ba đời toàn bộ chư Phật, cho nên vì thế y theo Thích-ca Thế Tôn mà xây dựng ý niệm cơ bản về Phật. Phật thờ ở chính giữa điện đó đó là Phật Thích-ca Mâu-ni. Thích-ca  là họ, dịch nghĩa là Năng hoặc Năng Nhân, vì tổ tiên của Ngài có lòng nhân với dân và yêu thương muôn vật mà có họ như vậy.

Tổ tiên của Ngài ban đầu làm thái tử ,vì có lòng nhân đạo được dân yêu thương, mà dựng lập một nước khác. Phụ vương biết được nói: “Con ta năng nhân”, nên lấy làm họ của tộc. Họ xưa là Cù-đàm cũng dịch là Kiều-đạt-ma, Kiều-đàm-di, Thích-ca là một chi của dòng họ Cù-đàm. Mâu-ni dịch ý là Tịch Mặc, vì Phật thường ở trong tịch định  cho nên vì thế gọi: “Tâm Phật thường tại định, không lúc nào chẳng định”. Phật thuyết pháp đều theo định huệ, làm quyền lợi cho những người dân trời, nên tôn xưng là Tịch Mặc. Tên Ngài là Tất-đạt-đa, dịch ý là “Nhất Thiết Nghĩa Thành ”, người đương thời gọi luôn họ tên của Ngài là Cù-đàm Tất-đạt-đa, tôn xưng là Thích-ca Mâu-ni. Mâu-ni cũng dịch là “ Văn”, như kinh ghi là “Thích-ca Văn ” đó đó là Phật.

Trong lịch sử Ấn Độ, Phật ứng thế cách đó 2.600 năm, giáng sanh tại  nước Ca-tỳ-la Trung Ấn Độ (tức nay gần Nepal ), cha tên là Tịnh Phạn, thành Phật ở Bồ-đề tràng, nước Ma-kiệt-đà. Ban đầu chuyển pháp luân ở Lộc uyển, nước Ba-la-nại; sau đi mọi nơi thuyết pháp bốn chín năm. Khảo xét về lịch sử, thật có một Đức Phật khá đầy đủ phước huệ . Vì thế , toàn bộ chúng ta phải Từ này mà xây dựng ý niệm cơ bản về Phật.

B- Tin Phật Thích-ca Mâu-ni xác thực là đấng Vô thượng chánh biến giác.

Chúng ta tin Phật, không riêng gì có như người thường tin cổ nhân có công nghiệp đạo đức, học vấn mà nên phải tin Ngài xác thực là một bậc đã chứng đắc A-nậu-đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề. A-nậu-đa-la dịch là Vô Thượng, Tam-miệu là Biến, Tam-bồ-đề là Chánh giác. Giác là không mê, để phân biệt với tâm bất giác của phạm phu; chánh giác là để phân biệt với tà giác của ngoại đạo. Biến chánh giác là để phân biệt với chánh giác của Nhị thừa. Pháp thân bồ-tát từ Sơ địa trở lên hoàn toàn có thể cho là Biến Chánh Giác nhưng chưa rốt ráo, chỉ có Phật Diệu giác cứu cánh viên mãn, mới là vô thượng. Chúng ta tin Phật Thích-ca Mâu-ni đúng là tối cao vô thượng, thấu suốt được sự, lý, tánh, tướng của những pháp, không còn việc gì mà không biết, không còn điều gì mà không hay, lại không còn cái gì hoàn toàn có thể vượt qua Phật được. Người đời không hiểu được nghĩa Phật, nhận định rằng có một vị “ thần” khác, hoàn toàn có thể vượt qua Phật; Thật ra, thần còn ở trong lục đạo, sánh với Phật-đà cách xa không biết dường nào!

C- Tỳ-lô-giá-na hoặc gọi Đại Nhật, hoặc gọi Lô-xá, hoặc gọi Kim Cang Trì, đều là tên thường gọi khác của Thích-ca Mâu-ni Đại Công Đức Tụ, không sẽ là Phật khác ngoài Mâu-ni.

“ Tỳ-lô-giá-na” là báo thân của Thích-ca. Gần đây, người ta thường lấy năm phương, năm Phật tiêu biểu vượt trội cho năm trí. Thật ra, Phật là bậc khá đầy đủ năm trí, thông thường lại cho đấy là pháp thân Phật, mà không biết thân pháp tánh biến khắp toàn bộ xứ, vô tướng, vô danh. Như Tỳ-lô-giá-na là thân thọ dụng ghi trong kinh Hoa nghiêm đó đó là thân Tha thọ dụng (báo thân) mà Đức Phật vì hàng bồ-tát Thập địa hiện ra . Gần đây, những dịch phẩm từ tiếng Tây Tạng ghi: “Tỳ-lô-giá-na là hóa thân Phật ”. Tỳ-lô-giá-na, Hán dịch là Quang Minh Biến Chiếu, nên dịch  “Ma-ha-tỳ-giá-na” là Đại Nhật. Xưa có người dịch là “ Lô-xá-na” hoặc là “Phệ-lô-giá-na” vốn là một âm mà dịch khác. Có người nhận định rằng “Tỳ-lô” là thanh tịnh pháp thân, “xá-na” là viên mãn báo thân, cả hai đều sai.

Người học Tạng mật tôn sùng “Đa Kiệt Khương Phật” dịch là Kim Cang Trì, hiện cầm chày kim cang để thu phục những ma oán, là nói theo Đức Phật đại hùng, đại lực , có khá đầy đủ vô lượng phương tiện đi lại công đức. Tất cả Như Lai đều phải có thân kim cang. Căn cứ theo công đức to lớn của báo thân đức Thích-ca Mâu-ni nên có nhiều tên như vậy. Vì thế nên không sẽ là Phật khác ngoài Mâu-ni. Người đời thường chia ra nhiều Phật và chấp đấy là báo thân Phật thuyết kinh, kia là hóa thân Phật thuyết kinh mà không biết là một Phật có ba thân, ba thân vốn là một Phật.

 • Chúng ta biết Đức Phật A-di-đà, Phật Dược Sư hoặc Phật Nhiên Đăng trong thời quá khứ v.v… đều do tin lời Phật Thích-ca Mâu-ni giảng nói. Tất cả những Ngài đều bình đẳng với đức Thích Tôn.
 • Hiện nay, người học Phật đều biết từ đây về phương Tây cách mười muôn ức cõi Phật có toàn thế giới tên là Cực Lạc, trong cõi ấy có Đức Phật hiệu A-di-đà. A-di-đà, dịch ý là vô lượng (vô lượng có thật nhiều nghĩa như: vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng tướng tốt, vô lượng bồ-tát bất thối  .v.v…)

  Đức Phật Dược Sư  trụ tại toàn thế giới Tịnh Lưu Ly ở phương đông, người đời niệm chú Dược Sư hoàn toàn có thể kéo dãn tuổi thọ. Hai vị Phật ấy hiện tại vẫn đang ở toàn thế giới khác. Tuy hàng Tiểu thừa không thừa nhận Phật của toàn thế giới khác, nhưng Đại thừa lại thường đề cập đến. Hiện nay, khoa học đã chứng tỏ có  vô lượng toàn thế giới, thì đương nhiên lúc bấy giờ ở toàn thế giới khác thì nhất định có Phật khác. Trong nhiều kiếp của toàn thế giới này còn có Phật Nhiên Đăng, Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí v.v… Cũng in như vậy , biết có chư Phật ở toàn thế giới khác đều là vì tin tầm cỡ của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni đã nói. Vì Phật Thích-ca Mâu-ni thành tựu vô lượng biến chánh giác, nên toàn bộ chư Phật từ trong tâm đại giác của Như Lai nói ra,  đều phải có thật, không hư vọng. Chư Phật kia đều phải có ba giác, khá đầy đủ muôn hạnh, bình đẳng với Phật Thích-ca.

 • Phật là quả vị cùng tột do tích tụ đại hạnh từ vô số kiếp mà thành, không được lẫn lộn với những vị Phật sống mà người đời thường gọi.
 • Chúng ta biết rất khó thành Phật. Căn cứ theo tầm cỡ, trước hết toàn bộ chúng ta nên phải phát tâm Bồ-đề, từ từ tích góp phước đức trí huệ tư lương. Trải qua những giai vị Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng là thành tựu bồ-tát A-tăng-kỳ kiếp thứ nhất. Rồi từ Thập hồi hướng trải qua những giai vị Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất, Sơ địa đến Thất địa thì thành tựu bồ-tát a-tăng kỳ kiếp thứ hai. Từ bồ-tát Thất đa đến thành Phật là a-tăng kỳ kiếp thứ ba. Ba a-tăng kỳ kiếp tức là ba vô số kiếp. Tu hành Bồ-tát đạo trải qua thời hạn dài của ba đại kiếp này mới hoàn toàn có thể đoạn hết toàn bộ chấp chướng, khá đầy đủ toàn bộ công đức mà chứng thành đại giác vô thượng. Như vậy, thành Phật đâu phải việc thuận tiện và đơn thuần và giản dị ?

  Đại hạnh: tức là tu muôn hạnh Bồ-tát để đạt đến Phật quả. Thành Phật là quả cùng tột do việc tu tập viên mãn Bồ-tát hạnh. Người  đời đã thấy Đức Phật Thích-ca có 32 tướng đại nhân, 80 vẻ đẹp tùy hình cũng là vì tu Bồ-tát hạnh mà thành. Như người đời nay thấy người tu hành có đuợc một chút ít phước đức thiền định, thần thông của thế tục rồi gọi đó là Phật sống. Như vào thời điểm cuối đời Thanh gọi nhà vua là “Phật gia”, thái hậu là “Lão Phật gia”. Lại như ở Tây Tạng gọi Đạt-lai Lạt-ma là “Phật gia”. Đó chẳng qua là biểu thị lòng tôn kính , tưởng tượng họ là Phật ứng thế mà thôi.

  Luận theo Pháp tánh thì toàn bộ pháp đều là Phật, toàn bộ hữu tình đều phải có tánh thành Phật, nên toàn bộ chúng sanh đều là Phật vị lai. Người học Phật thông đạt giáo lý, có chánh quán, định-tuệ, có biểu lộ công đức tương tự, thì cũng hoàn toàn có thể gọi là Tương tợ Phật. Danh từ Phật sống mà người ta thường gọi cũng hàm ý nghĩa đó. Nếu nói theo thực sự thì nên phải tu hành trải qua ba đại vô số kiếp khá đầy đủ đại hạnh, đạt đến cứu cánh cực quả, mới hoàn toàn có thể gọi là “Phật”. Cho nên không được ý niệm Phật in như Phật sống mà người thế tục gọi.

 • Phật là bậc Đại thánh trong thánh chúng Tam thừa xuất thế, không được lẫn lộn với Thánh triết của trần gian. Bởi trời, người cũng còn là một phàm thế .
 • Phật pháp nhận định rằng lục phàm, tam giới, thiên thần, tiên nhân đều thuộc trần gian. Thánh chúng Tam thừa là bậc thánh xuất trần gian mà Phật còn vượt trên những bậc thánh này. Phật-đà là bậc đại thánh trong hàng thánh Tam thừa xuất thế thì những giáo chủ khác trong hàng trần gian cũng chỉ là bậc thánh trong cõi trời và cõi người, vẫn còn đấy ở trong  ba cõi sáu đường mà thôi. Người  học không nên lẫn lộn Phật với thánh hiền trần gian. Sở dĩ  toàn bộ chúng ta nên phải nhận thức như vậy,  chính bới Đức Phật lấy đại công đức tụ thanh tịnh vô lậu làm bản chất.

 • Phật là bậc biến chánh giác trong vũ trụ vạn hữu (pháp giới chư Phật) cũng là bậc giáo hóa khiến chúng sanh thành biến chánh giác, không được lẫn lộn với những vị thần chủ thể sáng tạo của Nhât thần giáo và những vị thần ban họa phúc cho con người của Đa thần giáo .
 • Đức Phật biết rốt ráo những pháp trong vũ trụ vạn hữu, cho nên vì thế gọi là Biến chánh giác, cũng là bậc giáo hóa giúp toàn bộ hữu tình được biến chánh giác. Vũ trụ vốn không phải là thiên thần sáng tạo vạn vật và chủ thể tự tại như Nhất thần giáo đã nói, cũng chẳng in như Đa thần giáo cho Phật là một vị thần trong nhiều thần của vũ trụ. Mọi người thường nhận định rằng nhấtt thần hay Đa thần in như Phật và bồ-tát, thật là một sai lầm không mong muốn lớn. Thần thánh chẳng qua cũng chỉ là chúng sanh trong cõi trời mà thôi. Chúng ta muốn tin Phật, trước hết nên phải có một ý niệm đúng đắn và rõ ràng về Phật.

  III.- Quan niệm về pháp

  Người học Phật, nên phải có ý niệm đúng chuẩn và rõ ràng về Phật pháp, nhất là riêng với Pháp nên phải có một sự nhận thức chính đáng.

  Pháp tiếng Phạn là Dharma. Phạm vi của chữ Pháp rất rộng, toàn bộ vũ trụ vạn hữu, sự sự vật vật, hình hình sắc sắc, đều gọi là pháp. Định nghĩa của chữ Pháp là “giữ gìn tự tánh, làm phép tắc để giúp chúng sanh nhận ra” (nhậm trì tự tánh, quỷ sanh tha giải). Nghĩa là bất luận vật nào, giữ gìn được thể tánh độc lập của tớ mới trở thành vật đó. Ví như  white color này, ở bản thân white color hoàn toàn có thể giữ tự tánh white color của nó và hoàn toàn có thể làm cho toàn bộ hữu tình đều biết nó là white color, khiến người khác biết rõ không lầm màu khác. Bởi vì white color đó đó là pháp, là “nhậm trì tự tánh, quỷ sanh tha giải”, nên white color thì khiến người ta làm rõ đó là white color, không sai chút nào. Một pháp như vậy, toàn bộ những pháp khác cho tới hư không, mỗi mỗi cũng đều giữ gìn tự tánh mà hoàn toàn có thể quỹ sanh tha giải, nhỏ đến một cành hoa, một ngọn cỏ, một hạt bụi, lớn cho tới pháp giới cũng đều như vậy.

  Tự tánh của vạn pháp, mỗi mỗi sai biệt rất khác nhau, đều là vì nhân duyên mà thành. Thành lập trên quan hệ tương đối: vật này xây dựng ắt phải nhờ vào những duyên của vật khác cùng hợp nhau mà thành, một vật như vậy mọi vật cũng như vậy, cả vạn pháp trên vũ trụ mỗi thứ đều phải có quan hệ duyên nhau, mỗi thứ đều phải có sự khác lạ đây kia mà không thể lẫn lộn. Vả lại, mỗi thứ đều do nhậm trì tự tánh mà làm cho những người dân khác phát sanh ra sự nhận thức đúng chuẩn , cũng đó đó là vạn pháp trong vũ trụ, mỗi thứ đều phải có ý nghĩa nhậm trì tự tánh, quỉ sanh tha giải. Và những pháp trong pháp giới, không nơi nào không biến khắp, không cái gì không bao trùm, lại không còn vật nào ở ngoài phạm vi pháp. Thông thường, người ta nói Phật pháp vô biên, tức là hiển bày phạm vi chữ pháp trong Phật pháp là rộng nhất, lớn số 1, không còn bờ mé. Nhưng nếu luận theo chữ pháp của Phật thì có hai loại:

 • Chứng pháp: Phật, thứ nhất từ cơ bản trí tự giác thân chứng chân như diệu tánh của nhị không, mà hiển bày không còn sự sai biệt năng sở, từ đây sanh khởi hậu đắc trí chứng biết được sự sai biệt của toàn bộ lý, sự, nhân, quả, khởi tâm đại bi độ khắp toàn bộ chúng sanh. Trí nhất thiết trí trong một sát-na đều biến khắp, biết rõ tánh tướng chân thực của những pháp. Đó đó đó là Chứng pháp được Phật trí nhận ra.
 • Giáo pháp: là lời dạy của Đức Phật. Phật ở cõi thuần tịnh, từ tánh trí bình đẳng thị hiện thân tha thọ dụng, công đức vi diệu vì hàng bồ-tát Thập trụ tân tiến thần thông, chuyển chánh pháp luân xử lý và xử lý mối nghi làm cho toàn bộ thọ dụng pháp lạc Đại thừa , cho tới thị hiện hóa thân thuyết pháp cho hàng Nhị thừa, lục đạo, hữu tình (riêng với những người hiện thân người, riêng với trời hiện thân trời, riêng với súc sanh hiện thân súc sanh toàn bộ đều là tùy loại ứng hóa độ khắp quần sanh). Đối với toàn bộ chúng sanh trong pháp giới, đều giáo hóa khiến khuynh hướng về Phật đạo.
 • Các pháp Đức Phật nói ra trùm khắp mười phương xuyên thấu ba thời. Nhưng Đức Phật với thân vương tử giáng sanh nhân gian, hầu hết là ở quả đât thuyết pháp, nên giáo pháp để lại ở nhân gian kết tập thành đại tạng tầm cỡ lúc bấy giờ, đó là pháp bảo.

  Chứng pháp và giáo pháp cũng hoàn toàn có thể phân thành bốn loại: giáo, lý, hạnh, quả. Trong giáo điển thuộc giáo pháp gồm có lý pháp, từ lý khởi hạnh mới hoàn toàn có thể chứng đến thật tướng những pháp, nên chứng pháp cũng bao hàm hạnh và quả. Thánh nhân tam thừa đã chứng, tuy cùng là chứng pháp, nhưng không viên mãn rốt ráo như Phật. Từ hai pháp chứng và giáo mà phân thành bốn pháp: giáo, lý, hạnh, quả. Giáo pháp đó đó là pháp y cứ vào lời Phật dạy giáo hóa chúng sanh. Vì có giáo hóa, nên chúng sanh hoàn toàn có thể hiểu biết được lý Phật đã dạy, rồi y theo lý thực hành thực tiễn, thực tu, hoàn toàn có thể được quả chứng như sở nguyện. Đại khái là vị trí căn cứ vào pháp nội chứng của Phật lập bày giáo pháp, cho nên vì thế gọi là chứng pháp và giáo pháp. Căn cứ vào hữu tình nghe giáo, hiểu lý, tu hành chứng quả cho nên vì thế gọi là giáo, lý, hạnh, quả. Hai loại này đều hoàn toàn có thể bao quát toàn bộ pháp. Đó đó đó là ý nghĩa khái quát của pháp.

 • Tất cả kinh luật vốn là thanh giáo do Phật nói ra, được đệ tử của Phật trải qua nhiều lần kết tập mà thành.
 • Những tầm cỡ không được xếp vào trong ba tạng thì gọi là Tạp tạng kinh. Tây Tạng phân ra làm Cam-châu-nhĩ, Đan-châu-nhĩ”, phân loại như vậy rất có ý nghĩa, vì kinh luật vốn là Phật thuyết, luận là vì sau khi Phật diệt độ, nhiều đệ tử y cứ vào kinh luật mà diễn đạt thêm. Vì thế, trước tiên nên nói về kinh luật. Những lời của Đức Phật được những đệ tử kết tập lại gọi là kinh. Kinh tiếng Phạn là  “Tu-đa-la”, Trung Hoa dịch là Khế kinh nghĩa là trên thích hợp giáo lý của chư Phật, dưới ứng phù thích hợp với căn nguyên của chúng  sanh. Luật là giới điều do Đức Phật chế định để hàng đệ tử tuân thủ, cũng là phép tắc mà những đệ tử Phật y Từ đó tu hành. Khi Phật tại thế, phần nhiều hành vi của những đệ tử đều chân chính, chỉ vì có những đệ tử phát sanh những hành vi không chánh đáng, tùy từng lỗi đã phạm, Phật Từ này mà chế ra luật, từ đây về sau không cho tái phạm. Từ đó vị trí căn cứ vào giới luật Phật đã chế mà cùng giữ. Trải qua sự chế định của Phật, toàn bộ đệ tử đều phải nhất nhất tuân thủ, không được vi phạm, đó đó đó là giới luật. Từ đó về sau, nếu như có người phạm lỗi thì vị trí căn cứ Từ này mà xử lý. Ở mỗi giới điều, Đức Phật đều nêu ra nguyên nhân chế giới. Vì thế, ngoài Giới bản , còn tồn tại Quảng Luật, nên trở thành một tạng Luật to lớn.

  Khi Phật tại thế, thuyết toàn bộ giáo pháp, nhưng không ghi chép thành văn tự. Ngài dạy dỗ toàn bộ đại chúng, trời, người, toàn bộ đều lấy thanh âm làm giáo thể. Đó đó đó là Thanh giáo. Ngày nay, mọi người xem ba tạng kinh luật, luận là từ nơi văn tự để hiểu nghĩa chứ không phải từ âm thanh, cho nên vì thế lấy sắc pháp làm thể. Nhưng khi Phật còn tại thế thì toàn bộ đều dùng thanh giáo, giới luật cũng là yếu tố khuyên dạy từ lời nói của Phật. Kinh là vì từ thân khẩu của Phật nói ra, do đệ tử hội tụng sau khi Phật diệt độ, lại được đại chúng nhất trí chứng tỏ không sai thì ghi lại thành kinh. Kinh luật có kết tập nhiều lần. Đầu tiên, không lâu sau khi Phật diệt độ, ngài Đại Ca-diếp cùng đại chúng kết tập trong hang Thất Diệp mà thành. Lúc đó, ngoài hang Thất Diệp cũng luôn có thể có ngài Phú-lâu-na kết tập. Sau khi Phật diệt độ 100 năm, lúc bấy giờ, có thiểu số đệ tử bất tuân luật hạnh, có một số trong những lớn đệ tử phủ nhận liền có kết tập lần thứ hai. Như thế, lần hai, lần ba cho tới lần thứ tư mới hoàn thành xong những tạng kinh luật Đại thừa và Tiểu thừa. Những bộ kinh luật được lưu hành lúc bấy giờ không phải trải qua một, hai lần kết tập mà thành. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, việc sửa đổi và biên tập Đại tạng kinh cũng trải qua nhiều thời đại: Đường, Tống, Minh, Thanh, mỗi mỗi đều phải có mục lục để toàn bộ chúng ta  khảo cứu. Trung Quốc và Tây Tạng đều phải có sửa đổi và biên tập Đại tạng kinh.

 • Đệ tử Phật kết tập lời Phật dạy, lúc đầu cũng truyền tụng nhau; dùng văn tự viết thành sách thì thời hạn trước và sau bất nhất vì thời đại của những đệ tử rất khác nhau, cho nên vì thế kinh luật của Đại thừa và Tiểu thừa cũng hoàn thành xong có trước và sau .
 • Khi Phật còn tại thế thì mọi người từ miệng tụng truyền nhau. Sau khi Phật diệt độ, đệ tử hội tụng kết tập in như hiện tại mở hội. Lúc bấy giờ, Ngài Đại Ca-diếp chủ trì, lập tòa cao, cử tôn giả A-nan-đà tụng kinh, tôn giả Ưu-ba-ly tụng giới, tụng rõ ràng những điều Phật dạy, được 500 thánh đệ tử xác lập không sai lầm không mong muốn. Bấy giờ vẫn không dùng văn tự chép thành kinh bản hoặc giới bản mà vẫn lưu truyền bằng miệng tụng.

  Lại có thuyết nói khi Phật còn tại thế đã có kinh, luật bằng văn tự lưu truyền. Như luật có ghi rằng: khi Phật còn tại thế, có ông trưởng giả kia và phu nhân Cam Nhĩ đêm khuya thắp đèn tụng kinh, lại mỗi tháng vào trong ngày 15 và 30 bố-tát tụng luật. Cho nên biết bấy giờ đã có những bản kinh luật, nên sớm thì khi Phật tại thế đã được ghi chép thành, muộn là sau khi Phật diệt độ vài trăm năm, vẫn còn đấy truyền tụng bằng miệng. Vì  thời hạn trước sau sai khác, cho nên vì thế văn tự ghi chép cũng rất khác nhau. Nhân tài những thời đại chủ trì giáo đoàn, hoằng dương Phật giáo rất khác nhau, nên kinh pháp của những thời đại thịnh hành cũng luôn có thể có sự khác lạ. Đầu tiên, những bộ kinh luật thánh đệ tử của Phật như những ngài Ca-diếp, A-nan hoằng dương, đó đó đó là kinh luật Tiểu thừa. Sau đó, từ Thượng Tọa bộ phân ra Đại Chúng bộ, đến khoảng chừng năm sáu trăm năm có bồ-tát Mã Minh và  Long Thọ xuất hiện chủ trì việc hoằng dương Phật pháp.  Đó đó đó là giáo pháp Đại thừa. Vì thời hạn trước và sau rất khác nhau, lại thêm căn nguyên của đệ tử Đại thừa và Tiểu thừa rất khác nhau, thậm chí còn Tiểu thừa lại sở hữu 20 bộ phái, cho nên vì thế kinh luật lưu truyền cũng khác. Nhưng đúc rút lại, toàn bộ đều xuất phát từ thanh giáo của Phật.

 • Tin rằng bậc Thánh siêu vượt trời người nhất định có việc thù thắng phi thường, cho nên vì thế trong kinh luật nói việc chẳng thể nghĩ bàn toàn bộ chúng ta phải tin là thật, không được sử dụng tâm thức phàm phu mà nghi ngại.
 • Thông thường, người ta cho Phật giáo với quỷ thần và những loại tà kiến ngoại đạo v.v… là giống nhau. Đó là một nhận thức sai lầm không mong muốn, không làm rõ về Phật học. Thông thường, những nhà triết học, khoa học mà trong xã hội đồng ý là cao nhất đều là những người dân mắt thấy, tai nghe, hoặc ý thức, suy luận, cho tới những người dân từ xưa truyền lại cũng đều lấy tư tưởng tri thức của con người làm tiêu chuẩn. Hiện nay khoa học tiến bộ, tuy biết là xuất hiện trời, mặt trăng và thật nhiều vì sao trong hư không, nhưng toàn là vì nghiên cứu và phân tích, suy đoán bằng năm thức trước và ý thức hữu lậu. Phật pháp thì rất khác nhau rất rộng và cách nhau rất xa với việc này. Tất cả tầm cỡ đều là thực tướng những pháp do chứng trí của Phật giác ngộ được rồi tự tuyên thuyết cho chúng sanh biết. Đây là từ cảnh giới thâm chứng thánh trí vô lậu lưu xuất. Hàng Thanh văn chỉ chứng sanh không vô ngã, nhưng pháp chấp vẫn còn đấy. Bồ-tát thì chứng ngã và pháp đều không, nhưng không được rốt ráo. Đến khi đạt quả vị Phật viên mãn rốt ráo, mới hoàn toàn có thể chứng đến chân lý viên mãn Phật Phật đạo đồng.

  Niết-bàn thiên không do bậc thánh Tiểu thừa chứng đắc, đã chẳng phải là nơi mà tư tưởng của con người hoàn toàn có thể đạt được, cũng luôn có thể có những việc không phải người thường hoàn toàn có thể làm được, huống hồ là quả Phật cứu cánh viên mãn vượt qua cả thánh chúng Tam thừa.

  Đương nhiên, Phật càng có những việc phi thường, ý thức của phàm phu không đạt đến được. Cho nên những việc thù thắng siêu vượt trời người và những việc bất khả tư nghì siêu vượt thánh nhân Tam thừa ghi trong kinh luật Đại thừa, toàn bộ chúng ta nên phải tin là thật, không được sử dụng tri thức phàm phu suy đoán và nghi ngại . Đó là ý niệm đúng chuẩn phải có thứ nhất của toàn bộ chúng ta riêng với Phật pháp.

 • Các bộ luận, những soạn thuật và những ngữ lục đều là vì những thánh đệ tử của Phật tu chứng mà soạn ra và y cứ theo theo lời Phật dạy mà xiển minh, lý giải. Cho nên nay cũng hoàn toàn có thể nương vào Phật thuyết mà nghiên cứu và phân tích  lựa chọn.
 • Kinh và luật là vì chính từ miệng Phật nói ra, còn luận đều do những bậc thánh Nhị thừa hoặc Đại thừa nói ra. Luận có hai :

  1-Tông luận: Như luận Du-già Sư Địa, luận Thành duy thức, luận Nhiếp Đại thừa.v.v… đều vị trí căn cứ đại ý kinh luật mà lý giải.

  2- Thích luận: Như luận Thập địa kinh, luận Đại Trí độ.v.v… đều là những siêu phẩm trong những chú thích tầm cỡ Phật giáo.

  Hiển chân phá tợ, hoàn toàn nhờ vào Tông luận, Thích luận để dựng lập giáo lý, làm rõ nghĩa kinh. Còn soạn thuật và ngữ lục đều do những bậc đa văn huân tập, tinh tấn trì giới, thu phục những phiền não soạn ra. Như bậc Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng, cho tới bậc thánh trong Tam thừa thánh vị, vì khai ngộ cho những người dân mà trước tác. Nên người học lúc bấy giờ, cũng hoàn toàn có thể y theo kinh luật của Phật nói hoặc lời của người đã tu chứng trong nội tâm để nghiên cứu và phân tích lựa chọn, tương hỗ cho những người dân đọc được rõ ràng và dễ hiểu.

 • Các tông phái Đại thừa, đều nêu lên cái hơn của tớ, triệu tập lý giải nơi nhứt niệm mà khởi quán hạnh; kiến lập tông chỉ thực hành thực tiễn hoàn toàn có thể sai khác, nhưng quả bản giác chân thực không còn hai.
 • Sau khi Phật diệt độ khoảng chừng một, hai trăm năm, Tiểu thừa của Ấn Độ phân làm 20 bộ phái, học thuyết rất khác nhau, nay không bàn đến. Ở đây chỉ bàn về những tông phái Đại thừa của Trung Quốc. Các tông phái Đại thừa  này mỗi mỗi đều lập riêng tông chỉ, nêu ra chỗ thù thắng của tông mình. Tông Duy thức thì gom cả vũ trụ vạn pháp là nơi biến hiện duy thức sở biến. Tông Thiên Thai thì chủ trương khởi tu Nhứt tâm tam quán. Tông Tịnh Độ lấy niệm Phật cầu sanh Tây phương, bậc thượng, trung và hạ căn đều hoàn toàn có thể vãng sanh, là người tạo tội ngũ nghịch, thập ác khi mạng chung 10 niệm thành tựu cũng hoàn toàn có thể vãng sanh. Căn cơ của chúng sanh thiện ác sai biệt, thời hạn vãng sanh thấy Phật nghe pháp khai ngộ cũng dài ngắn rất khác nhau. Tóm lại, đều hoàn toàn có thể lấy hoa sen hóa sanh vào ngôi bất thối. Bất kì một tông nào thì cũng luôn có thể có giáo lý thù thắng mới hoàn toàn có thể xây dựng một tông. Con đường tu tập của mỗi tông rất khác nhau, nhưng mục tiêu hướng tới chỉ là quả Phật, cũng đều lấy chân như thực tướng làm gốc. Đây đó đó là khác đường mà cùng chỗ đến. Vì thế, không luận là học tông nào đều phải có quyền lợi rất rộng, không được khen tông này mà chê tông kia, không làm chướng ngại nhau. Các tông mỗi mỗi xiển dương nghĩa đặc trưng của tớ, đồng thời đều nêu rõ quả bản giác chân thực không hai, không khác. Nếu hoàn toàn có thể ngộ được tánh bình đẳng phát tâm đại bi mà tu chứng, thì không kể là đi đường nào, ở đầu cuối cũng chứng được quả A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề, đều bình đẳng không sai biệt.

  Sở dĩ Phật giáo Trung Quốc có tám tông Đại thừa cũng chính bới những vị bồ-tát Tổ sư nhiều đời y cứ vào pháp môn phương tiện đi lại của Phật đã chỉ bày mà lập ra. Muốn tu theo tông nào thì tùy ý lựa chọn, mỗi mỗi đều phải có quán hạnh thù thắng, chứng chân lý không hai, cho tới đạt quả Phật vô thượng.

 • Cảnh-hạnh-quả trong tạng Bồ-tát và tạng Thanh văn rất khác nhau, nhưng cảnh-hạnh-quả của Thanh văn gồm thu trong cảnh-hạnh-quả Bồ-tát
 • Bồ-tát thừa và Thanh văn thừa đều phải có tầm cỡ, chỉ Độc giác thừa không còn tầm cỡ, mà tùy từng Thanh văn thừa. Đại thừa Bồ-tát phát tâm vô thượng Bồ-đề độ khắp chúng sanh chứng Nhân pháp vô ngã, tu hành lục độ vạn hạnh để thành Phật là mục tiêu cứu cánh.

  Tiểu thừa chỉ chứng Nhân không thành tựu quả A-la-hán là ngôi vị cứu cánh. Nhưng trí nhân vô ngã của hàng Tiểu thừa tu hành cũng là một phần của Bồ-tát thừa. Cảnh-hạnh-quả tuy là sai biệt, nhưng người phát đại tâm tu học Bồ-tát nên nỗ lực dung nạp mà không phỉ báng.

 • Giáo pháp của Phật phát nguồn từ Trí quả vô lậu của Phật và Thánh chúng, nên không được xem đồng với giáo học của hàng phàm phu hữu lậu . Các giáo học ấy cũng hoàn toàn có thể hoặc phá, hoặc nhiếp để trợ giúp đạt nghĩa vô thượng.
 • Thánh giáo lượng của Phật và đại Bồ-tát thánh chúng từ trong trí vô lậu mà lưu xuất, không được đo lường bằng thiển tri thiển kiến của hữu lậu phàm phu toàn bộ chúng ta. Trên trần gian nhận định rằng tri thức cao nhất là khoa học triết học, nếu những học thuyết đó bỏ những chấp trước, thì cũng hoàn toàn có thể thâu vào là một phần của Phật học. Chúng ta không thể chứng biết diệu lý vô lậu bằng tri thức phàm thức hữu lậu, nên không thể nói không còn diệu lý sâu xa vô thượng đó, nhưng cũng hoàn toàn có thể lấy khoa học hoặc triết học chứng tỏ giúp hiểu chơn lý của Phật học. Chúng ta nghiên cứu và phân tích Phật pháp hơi thấu triệt, tùy lúc tùy thời đều học tập tu hành, mong tỏ ngộ được chân lý Phật pháp, được quả Phật vô thượng diệu giác.

  Tăng nghĩa là Chúng, phát âm là Tăng-già, cũng dịch là Tăng-già-da, gọi tắt là Tăng. Trung Quốc cho ba người làm một chúng, nhưng theo luật Phật chế, nên phải có bốn người trở lên mới gọi là tăng. Người Trung Quốc, thói quen thường gọi người xuất gia là Tăng, hoặc lấy tăng làm họ, thì không đúng lắm. Nhưng cũng hoàn toàn có thể gọi người xuất gia là tăng nhân là một thành viên trong tăng đoàn. Những người xuất gia trong Phật giáo hợp thành một đoàn thể có tổ chức triển khai, có quy luật, có khối mạng lưới hệ thống mới hoàn toàn có thể gọi là Tăng, mới đúng  nghĩa của giáo đoàn Phật giáo. Nên ở đây nói “chúng” không phải là chúng (số đông) mà người ta thường gọi, mà chữ “chúng” này nên phải có đủ nghĩa sự lý hòa hợp.

 • Sự hòa: Tăng chúng xuất gia, về sự việc phải khá đầy đủ sáu hòa hợp mới hoàn toàn có thể tập hợp thành đoàn thể tăng chúng. Sáu hòa hợp là gì ?
 • – Thân hòa cùng trụ: Đối với chư Phật, bồ-tát phải cùng lễ bái tu hành, lấy mình làm phép tắc, cùng làm Phật sự.

  –  Khẩu hòa vô tranh: Cùng tin Phật, tán thán pháp và ca vịnh Tam bảo, cùng ở trong đại chúng, cùng học Phật pháp, không tranh cải.

  – Ý hòa cùng vui: Cùng một niềm tin theo đuổi chân lý Phật pháp, phát tâm hoan hỉ cùng sống chung.

  – Giới hòa cùng giữ: Cùng tu trì toàn bộ giới pháp, mong đạt được Phật quả.

  – Kiến hòa đồng giải: Đối với toàn bộ pháp bảo cùng giảng giải , làm cho đại chúng đều biết hết.

  – Lợi hòa cùng chia: Có quyền lợi về tài vật v.v… phải cùng nhau thọ dụng.

  Đủ sáu hòa hợp này mới trở thành tăng đoàn tu hành theo Phật pháp.

 • Lý hòa: cùng chứng chân lý sanh pháp nhị không, trạch diệt vô vi. Như vậy là chúng hòa hợp, sự lý thanh tịnh. Trước hết phải có ý niệm đúng chuẩn về Tăng như vậy , mới hoàn toàn có thể làm rõ được nghĩa Tăng.
 • Thắng nghĩa Tam bảo tuy ở Tam thừa thánh chúng hoặc hiền thánh chúng, nhưng trụ trì Tăng bảo cõi này ắt ở năm chúng xuất gia, nhất là chúng tì-kheo.
 • Thắng nghĩa tăng thì sự hiểu biết trần gian thông thường không thể nào đạt đến. Nghĩa chân thực được chứng ngộ từ trí tối thắng là thắng nghĩa. Thắng nghĩa tăng là những đại bồ-tát, những vị  bích-chi-phật và a-la-hán . Nhu vậy, trong hàng thánh chỉ có Phật quả thanh tịnh vô thượng là thánh trong thánh, chỉ một không hai. Thắng nghĩa tăng tức tam thừa thánh chúng, hoặc là những hiền chúng. Cũng có người trước tu Tiểu thừa, tiếp theo đó hồi tâm khuynh hướng về Đại thừa tu hạnh bồ-tát. Có những vị bồ-tát phát đại tâm, thứ nhất dụng công tu tập đó đó là vì quyền lợi trần gian. Chính là những bồ-tát tăng “Địa ngục vị không, thệ không thành Phật”. Hoặc có những vị bồ-tát từ Hiền vị vào Thánh vị , tu tập đến Noãn, Đảnh, Nhẫn, Thế đệ nhất, nhưng chưa chứng quả. Tuy chưa chứng quả, nhưng đã có công hạnh thành tựu tương tự, cũng hoàn toàn có thể gọi là thắng nghĩa Tăng bảo.

  Cõi này sẽ không còn phải toàn thể toàn thế giới Ta bà, mà đó đó là nói tới quả địa thuộc Diêm-phù-đề mà đức Thích-ca ứng hiện giáo hóa. Không luận là nước nào, hễ là loài người thọ giáo, hoàn toàn có thể xuất gia, thọ giới tu học Phật pháp, giáo hóa người đời, gọi là trụ trì tăng bảo.

  Hòa hợp tăng sống ở toàn thế giới này phụng trì Phật pháp, y pháp tu hành truyền bá, tuyên dương Phật pháp, làm ruộng phước cho trần gian thì gọi là trụ trì Tăng bảo.

  Những vị vào Tam thừa thánh chúng hoặc hiền thánh, không luận là tại gia, xuất gia chỉ việc hoàn toàn có thể y theo Phật pháp tu chứng, đều gọi là thắng nghĩa tăng bảo. Cõi này ắt phải cần năm chúng xuất gia mới hoàn toàn có thể là tăng bảo trụ trì Phật pháp.

  Sa-di mới xuất gia, trước học tập Phật pháp, sau vài năm thuần thục kinh luật, thọ giới làm tỳ-kheo, hoàn toàn có thể làm tròn thiên chức “Hoằng pháp thị gia vụ,  lợi sanh vi sự nghiệp” mới là Phật tử chơn chánh, mặc áo Như Lai, ăn cơm Như Lai, thao tác của Như Lai, vào xã hội tương hỗ nhân dân với tinh thần đại hùng, đại vô uý. Đó là trách nhiệm trọng đại nhất của tỳ-kheo. Trên đấy là năm chúng xuất gia. Nữ chúng xuất gia cũng từ sa-di-ni, trước học tập Phật pháp, sau vài năm tiến lên làm chúng thức-xoa-ma-na, lại tiến lên làm tỳ-kheo-ni. Như vậy, nam xuất gia thì theo chúng nam, nữ theo chúng nữ, mỗi mỗi có tổ chức triển khai quy luật và khối mạng lưới hệ thống riêng.

  Sa-di và sa-di-ni có 10 giới, tỳ-kheo có 250 giới, tỳ-kheo-ni có 350 giới, mỗi mỗi đều phải có pháp tắc tu tập, số lượng giới hạn rất khác nhau. Thức-xoa-ma-na có 6 giới dự học giới tỳ-kheo-ni, từ đây hoàn toàn có thể tiến lên làm tỳ-kheo-ni. Tuy có năm chúng xuất gia vừa nêu, nhưng chỉ có chúng tỳ-kheo mới thật là trụ trì Tam bảo. Trách nhiệm lớn riêng với trụ trì Tam bảo chỉ ở trên vai hai chúng tỳ-kheo. Bởi vì chúng sa-di và sa-di-ni là những người dân mới tu học, chưa thông hiểu kinh luật luận, cho nên vì thế nên phải có tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni chỉ dạy . Nhưng sa-di-ni sau khi tham gia học xong phải đến trong đoàn thể tỳ-kheo thọ đại giới, cho nên vì thế thật sự trụ trì Phật pháp vẫn là chúng tỳ-kheo. Còn toàn bộ chỉ là phụ thuộc. Như vậy, tuy có năm chúng xuất gia,  thực ra tỳ-kheo mới trở thành tăng chúng thanh tịnh, trụ trì Phật pháp.

 • Cõi tịch ở phương kia thuần nhất là Bồ-tát tăng, không còn sự khác lạ tại gia, xuất gia, nhưng cõi uế trược này thì nên phải bồ-tát xuất gia mới là Tăng bảo.
 • Những hiền thánh Đại thừa phát tâm tu chứng Phật pháp đó đó là bồ-tát tăng. Cõi Phật thanh tịnh ở phương kia tuy không còn sự khác lạ tại gia, xuất gia vì không còn tục nhiễm làm lụy, chỉ việc là phát tâm tu hành thì đều là bồ-tát tăng. Nhưng trong trần gian ngũ trược này, hai chúng đệ tử tại gia ưu-ba-tắc và ưu-bà-di là hoàn toàn không thể nhập vào tăng chúng xuất gia. Vì hai chúng tại gia bị việc nhà ràng buộc, không thể nhứt tâm nhứt chí tu trì và hoằng dương Phật pháp, nên không thể có đủ đức tướng của tăng. Đời sống của người thường ở cõi uế trược này sẽ không còn thể trở thành người tu hành theo Phật pháp, nên dù là bồ-tát, cũng phải bỏ tục xuất gia mới hoàn toàn có thể trở thành tăng bảo thanh tịnh. Như đại sư Huệ Năng tổ thứ sáu Thiền Tông Trung Quốc, lúc chưa xuất gia đã được truyền tâm ấn Phật tại Huỳnh Mai mà vẫn theo tục nhiều năm, không thể thuyết pháp quyền lợi trời người. Về sau, khi đã xuất gia thọ giới cụ túc, đủ đức tướng của một vị bồ-tát tỳ-kheo mới hoàn toàn có thể làm quyền lợi trời người.

  Những cận sự nam, cận sự nữ, tuy thọ Bồ-tát giới tu tập, nhưng cũng không phải là Tăng bảo, chính bới chưa tồn tại đủ tăng tướng. Trong trần gian ngũ dục này,  bồ-tát tỳ-kheo mới đúng là Tăng bảo chân chánh.

 • Tăng đoàn Phật giáo vị trí căn cứ vào luật nghi của bảy chúng mà xây dựng.
 • Hai chúng đệ tử tại gia , dù không phải hoàn toàn là tăng, cũng không phải hoàn toàn là tục, nhưng đều là những người dân đã bước vào cửa Tam bảo, khác với những phàm tục, nên gọi là cận sự. Vì họ ở giữa tăng và tục, nên hoàn toàn có thể gọi là “cư tục cận tăng ”. Những người thọ tam quy, những vị tăng Chân tông Nhật Bản, Lạt-ma Hồng giáo v.v… của Tây Tạng đều thuộc về chúng này. Bởi những vị này tu thập thiện, làm chuyển luân vương nhiếp hóa dân chúng, xây dựng xã hội mới lợi lạc trần gian.

  Hai chúng tại gia ưu-bà-tắc và ưu-bà-di gọi là cận sự nam, cận sự nữ. Tuy chưa thể bỏ tục xuất gia, nhưng trên việc làm đã hoàn toàn có thể thân cận phụng sự Tam bảo. Bởi vì họ là hai chúng tại gia, nên chưa đủ luật nghi của tăng chúng xuất gia mà làm đệ tử Phật, thực hành thực tiễn việc Phật, vì thế gọi họ chẳng phải hoàn toàn là tăng cũng chẳng phải hoàn toàn là tục. Họ tuy còn ở thế tục mà đã trở về nương vào cửa Tam bảo, nên gọi là “cư tục cận tăng chúng” (ở thế tục gần chúng tăng)

  Các vị tăng Chân tông Nhật Bản là những người dân tại gia có vợ con, quyến thuộc, nhưng họ tu trì Phật pháp, thực thi sự nghiệp của một bộ phận Phật giáo.

  Lạt-ma Tây Tạng có hai phái là Hồng giáo đội mũ đỏ và Hoàng Giáo đội mũ vàng . Các Ban-thiền Lạt-ma xưa nay đều thuộc về Hoàng giáo; còn những Lạt-ma Hồng giáo phần lớn là tại gia, nhưng họ cũng dụng công tu hành, làm những Phật sự giống với cận sự nam, cận sự nữ của Trung Quốc. Các vị tăng Chân tông của Nhật Bản và những Lạt-ma Hồng giáo của Tây Tạng hoàn toàn có thể gọi là cận sự, là những nam nữ gần với việc nghiệp của Như Lai. Các bồ-tát tại gia phát tâm, nên hoàn toàn lấy việc tu trọn vẹn thập thiện làm sự nghiệp. Người trần gian hành thập thiện của Chuyển luân vương, làm cho toàn bộ nhân dân cùng hành thập thiện, làm cho những chúng sanh có tánh nghịch cũng khuyến hóa họ trở về hành thập thiện, khuyến hóa toàn bộ mọi người trong nước cùng thực hành thực tiễn thập thiện làm những người dân tốt, quy đổi trần gian ngũ trược này, thì xã hội mới tốt đẹp. Cho nên, muốn xây dựng một vương quốc tốt đẹp, không riêng gì có chúng xuất gia phải tu trì Phật pháp giáo hóa nhân dân, mà chúng tại gia cũng phải tận lực cùng tu hành thập thiện lợi lạc cho nhân quần.

 • Tôn kính thánh hiền tăng Tam thừa. Bồ-tát Di-lặc… tuy hiện tướng trời, nhưng cũng phải tôn kính in như thánh tăng Đại thừa.
 • Bồ-tát Đại thừa khác với tăng chúng phàm phu xuất gia. Thánh chúng Đại thừa là thánh tăng đã chứng quả vị. Bồ-tát Di-lặc ở nội viện trời Đâu-suất, tuy hiện tướng trời, không phải tướng tỳ-kheo tăng, nhưng cũng phải tôn kính như bồ-tát Đại thừa, không được cho là trời.

  Vào thời xưa, từng có truyền thuyết: “Có một vị a-la-hán chứng tam minh lục thông, muốn gặp bồ-tát Di-lặc hỏi pháp. Lúc ấy, ngài hiện thần thông đến  nội viện Đâu-suất, do thấy bồ-tát Di-lăc hiện tướng một vị trời, cho nên vì thế khởi tâm phân biệt, không lễ bái, không thân thiện, rốt cuộc không đến hỏi pháp, không được thân cận bồ-tát. Nếu nhận định rằng tướng trời đó là bồ-tát tăng, cung kính đến thỉnh cầu Phật pháp, thì nhất định sẽ ngộ nhập tối tối cao. Cho nên, khi thấy bồ-tát Di-lặc hiện tướng trời mà không phải là tướng tì-kheo phải ghi nhận đó là tướng Đại thừa thánh tăng, nên tôn kính như nhau. Như bồ-tát Quán Thế Âm hiện tướng nữ hoặc tướng Diện Nhiên đại sĩ, phải ghi nhận đó là đại bồ-tát chứng thánh vị, phải tôn kính như nhau .

 • Tôn kính tăng chúng xuất gia.
 • Người trần gian mặc áo tăng, ẩn vào trong cửa Phật lẫn lộn để sinh sống, khắp nơi đều phải có. Như những người dân ăn xin, ăn mày v.v… trà trộn vào cửa Phật, đương nhiên không biết gì về Phật pháp, giữ giới cơ bản thì họ càng không thể làm được. Tăng chúng được tôn kính là trụ trì Phật pháp, tối thiểu phải thọ trì được bốn giới cơ bản của tỳ-kheo, nhất là phải có niềm tin chân chính, làm rõ nghĩa Phật pháp, mới được trao là tăng chúng xuất gia trụ trì Phật pháp.

 • Người không biết Phật pháp cũng không còn niềm tin và không trì giới, nên đuổi thoát khỏi tăng chúng, không sở hữu và nhận họ là tăng chúng xuất gia.
 • Tăng chúng sống trong cửa Phật mà không hiểu Phật pháp, không còn tín tâm và không trì giới, thường buông lung theo năm dục, là ngoại đạo trong Phật pháp. Loại người  thấp kém đó sống lẫn lộn trong hàng xuất gia, đương nhiên không thể gọi là tăng chúng hòa hợp, nên nên phải như chính sách tòng lâm mà tẫn xuất.

  Đệ tử Phật thao tác gì rồi cũng luôn có thể có pháp tắc, giới luật và đủ sáu pháp hòa hợp tăng chúng. Đối với giới luật Phật chế ra, phải nhất trí tuân thủ, không được vi phạm, mới được thừa nhận là tăng chúng xuất gia thanh tịnh.

 • Từ chỗ tăng chúng có đức tướng tăng mà xây dựng Tăng bảo mới, biểu lộ tướng Phật giáo thanh tịnh, làm thầy của trời người .
 • Những người sống lẫn trong cửa Phật, ăn cơm, mặc áo, cầu sống đương nhiên là không đủ đức tăng, nên không thể thừa nhận họ là tăng bảo. Ơ đây nói có đức tướng tăng, tức là đức tướng giữ giới hạnh thanh tịnh của bồ-tát tỳ-kheo. Cho nên nên phải từ luật nghi tăng chúng xuất gia, mà xây dựng tăng chúng mới, trụ trì Phật pháp, thể hiện sự thanh tịnh tối cao của Phật giáo. Như vậy sẽ tăng đoàn sẽ tiến hành nhân sĩ xã hội kính ngưỡng. Lại tuyên dương giáo nghĩa của Phật pháp, biểu lộ tinh thần thật vĩ đại của Phật giáo. Tăng bảo mới này, phải có đủ toàn bộ đức tướng thanh tịnh, hi sinh thành viên, đi sâu vào nhân dân, tuyên dương Phật pháp, phổ cập giáo nghĩa, mưu cầu niềm sung sướng cho toàn bộ quả đât. Tất cả việc khó làm hoàn toàn có thể làm được, những việc khó nhẫn hoàn toàn có thể nhẫn được, làm thầy của trời người, xây dựng Sự giáo chân chánh trong Phật pháp .

  Chúng ta nên phải hiểu thật rõ ràng và đúng chuẩn ý nghĩa Phật, pháp, tăng. Phật là giáo chủ của toàn bộ chúng ta, pháp là những lời từ kim khẩu của Phật tuyên thuyết, tăng là đệ tử xuất gia tuyên dương Phật pháp, giáo hóa nhân dân vào đường chánh, truyền bá Phật pháp vào xã hội, làm cho toàn bộ đều được vô cùng quyền lợi, lấy nước đại bi của Phật rưới khắp chúng sanh làm cho họ chuyển ác thành thiện, tạo thành cõi nước thanh tịnh.

  Sau khi toàn bộ chúng ta có nhận thức rõ ràng về Tam bảo, thì sự tín ngưỡng mới có tiêu chuẩn và đối tượng người dùng nhất định, từ đó không dẫn đến sai lầm không mong muốn.

  Bước đầu tin Phật là phải quy y Tam Bảo, xác lập niềm tin, vĩnh viễn không quy y tà ma ngoại đạo, vì Phật là bậc đại sư duy nhất trời người không sánh được. Kế đến nên phải làm rõ pháp để sanh niềm tin. Sau cùng, nương vào tăng có khá đầy đủ đức tướng, luật nghi trang nghiêm thanh tịnh, làm bậc thầy mô phạm dẫn dắt tu học phật pháp. Đó là chánh tín Tam bảo. Hiểu rõ giáo nghĩa Phật pháp tăng, mới không rơi vào mê tín dị đoan.

  Người đời riêng với một việc gì , phải nhận ra rõ ràng, mới hoàn toàn có thể quyết định hành động phương châm và chủ ý để thực thi. Tin Phật pháp cũng như vậy. Chúng ta phải nhận thức Phật pháp rõ ràng và chân chính, mặc dầu có người tiêu dùng những lời hay đẹp tươi mê hoặc dụ dẫn, nhất định cũng không thối tâm, nản chí. Nếu không làm rõ chân lý Phật pháp, nhất định không sanh niềm tin. Giả sử toàn bộ chúng ta lấy Phật pháp làm môn học để nghiên cứu và phân tích, thì mới chỉ tin pháp, mà không biết pháp là lời do Phật chứng quả vô thượng rồi tuyên thuyết, cho nên vì thế không tin Phật. Do đó, nói tin Pháp mà chưa thật sự tin, vì họ chưa làm rõ nghĩa cơ bản của Phật pháp. Không biết pháp là đế lý vi diệu chân chánh do Đức Phật nói ra. Nếu không tin sở chứng của Phật thì cũng không thể nào hiểu biết giáo pháp. Nếu tin Phật thì đã nhận được ra rõ ràng, hoàn toàn có thể chứng tỏ thật tướng những pháp là vì Phật thân chứng mà tuyên thuyết. Nếu đã nhận được ra rõ ràng về Phật và Pháp nhưng chưa khởi tâm cung kinh Tăng, tức là chưa tin Tăng. Như thế Phật pháp cách xa nhân gian. Nên biết Tăng là chỉ chung cho hàng bồ-tát từ Thập trụ, Thập hạnh, Thập hướng, Thập địa, Đẳng giác cho tới hiền thánh Nhị thừa và những phàm phu tăng phát tâm xuất gia thọ giới. Nếu tin Phật pháp tăng thì hoàn toàn có thể nương vào hàng xuất ngày càng tăng, cho tới hiền thánh tăng Nhị thừa, bồ-tát tăng Đại thừa và những thứ bậc tu tập từ phàm phu đến Phật quả. Đầu tiên tin tăng, đến tin pháp rồi tin Phật. Tin Phật pháp tăng không thể nào tánh rời được. Người có khá đầy đủ niềm tin Phật pháp tăng mới thật là một Phật tử chân chánh từ miệng Phật sanh, từ pháp hóa sanh.

  Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Phật pháp tăng nghĩa là gì

  Reply
  6
  0
  Chia sẻ

  Video Phật pháp tăng nghĩa là gì ?

  You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video Phật pháp tăng nghĩa là gì tiên tiến và phát triển nhất

  Share Link Download Phật pháp tăng nghĩa là gì miễn phí

  Hero đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Phật pháp tăng nghĩa là gì Free.

  Thảo Luận vướng mắc về Phật pháp tăng nghĩa là gì

  Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Phật pháp tăng nghĩa là gì vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
  #Phật #pháp #tăng #nghĩa #là #gì