Contents

Kinh Nghiệm về Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-06 19:37:07 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi tìm hiểu thêm tài liệu vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

372

Giải Bài Tập Sinh Học 12 – Bài 21: Trạng thái cân đối của quần thể giao phối ngẫu nhiên (Nâng Cao) giúp HS giải bài tập, phục vụ cho học viên những hiểu biết khoa học về điểm lưu ý cấu trúc, mọi hoạt động và sinh hoạt giải trí sống của con người và nhiều chủng loại sinh vật trong tự nhiên:

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85: Hãy xác lập tần số tương đối của những alen A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối. Từ đó rút ra nhận xét gì?

Lời giải:

– Vận dụng công thức tính tần số tương đối những alen xác lập được:

    + Tần số tương đối của alen A là: p. = 0,36 + 0,48/2 = 0,6

    + Tần số tương đối của alen a là: q = 1 – 0,6 = 0,4

– Qua 2 thế hệ ngẫu phối tần số tương đối của những gen và alen không đổi.

– Cấu trúc di truyền của quần thế thế hệ tiếp theo:

0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Quần thể thế hệ tiếp theo có cấu trúc p2 + 2pq + q2 = 1 nghiệm đúng công thức Hacđi – Vanbec, phản ánh trạng thái cân đối di truyền của quần thể.

Trả lời vướng mắc Sinh 12 nâng cao Bài 21 trang 85: Quần thể này còn có ở trạng thái cân đối di truyền không? Có nhận xét gì về cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ tiếp theo sau khi trình làng sự ngẫu phối?

Lời giải:

– Cấu trúc của quần thể ban đầu:

0,68 AA : 0,24 Aa : 0,08 aa

Quần thể không ở trạng thái cân đối di truyền vì tỉ lệ kiểu gen không tương ứng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

– Tần số tương đối của alen A: p. = 0,68 + 0,24 : 2 = 0,8

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,8 = 0,2

   + Cấu trúc di truyền của quần thể tiếp theo:

0,8 A
0,2 a
0,8 A
0,64 AA
0,16 Aa
0,2 a
0,16 Aa
0,04 aa

→ 0,64 AA : 0,32 Aa : 0,04 aa = 1

   + Cấu trúc của quần thể di truyền nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec nên quần thể cân đối di truyền.

→ Như vậy, một quần thể chưa đạt trạng thái cân đối, nếu ngẫu phối một lần thì đạt trạng thái cân đối, tiếp theo đó nếu tiếp tục ngẫu phối thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi qua những thế hệ (nếu không còn áp lực đè nén tiến hóa).

Lời giải:

– Quần thể giao phối sẽ là cty sinh sản, cty tồn tại của loài trong. Chính quan hệ về sinh sản là cơ sở đảm bảo cho quần thể tồn tại trong không khí và theo thời hạn.

– Quần thể giao phối nổi trội ở điểm lưu ý đa hình. Quá trình giao phối là nguyên nhân làm cho quần thể đa hình về kiểu gen, do đó đưa tới sự đa hình về kiểu hình. Các thành viên trong quần thể chỉ giống nhau ở những nét cơ bản, chúng sai rất khác nhau về nhiều rõ ràng.

– Trong quần thể giao phối thì số gen trong thành viên rất rộng, số alen không phải là ít, vì thể quần thể rất đa hình, khó mà tìm kiếm được 2 thành viên giống hệt nhau (trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng).

– Tuy quần thể là đa hình nhưng một quần thể xác lập được phân biệt với những quần thể khác cùng loài ở những tần số tương đối những alen, những kiểu gen, những kiểu hình.

– Giao phối ngẫu nhiên là nét đặc trưng Một trong những thành viên trong quần thể.

Lời giải:

– Nội dung: Thành phần kiểu gen và tần số tương đối những alen của quần thể ngẫu phối được ổn định qua những thế hệ trong những Đk nhất định.

– Ví dụ: quần thể ban đầu có kiểu gen: 0,24 AA : 0,72 Aa : 0,04 aa

Tần số tương đối alen A: p. = 0,24 + 0,72/2 = 0,6

Tần số tương đối alen a: q = 0,04 + 0,72/2 = 0,4

Cấu trúc quần thể ở thế hệ tiếp theo:

0,6 A
0,4 a
0,6 A
0,36 AA
0,24 Aa
0,4 a
0,24 Aa
0,16 aa

→ 0,36 AA : 0,48 Aa : 0,16 aa

Qua những thế hệ ngẫu phối tiếp theo thì tần số tương đối của những alen và cấu trúc di truyền của quần thể không đổi.

– Khi ở trạng thái cân đối di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể không đổi (trong những Đk nhất định) khi ngẫu phối.

Lời giải:

– Ý nghĩa: Định luật Hacđi-Vanbec phản ánh trạng thái cân đối di truyền trong quần thể. Nó lý giải vì sao trong vạn vật thiên nhiên có những quần thể được duy trì ổn định qua thời hạn dài.

   + Giá trị của thực tiễn: xác lập tần số tương đối của những kiểu gen và những alen từ tỉ lệ những kiểu hình. Từ đó, lúc biết được tần số xuất hiện đột biến nào đó thì hoàn toàn có thể dự trù xác suất phát hiện thể đột biến đó trong quần thể, hoặc Dự kiến những gen hay những đột biến có hại trong quần thể. Điều đó rất quan trọng trong y học và chọn giống.

– Điều kiện nghiệm đúng:

   + Số lượng thành viên lớn.

   + Có sự ngẫu phối.

   + Các loại giao tử đều phải có sức sống và thụ tinh như nhau.

   + Các loại hợp tử đều phải có sức sống như nhau.

   + Không có đột biến, tinh lọc, di nhập gen…

Lời giải:

Cây bạch tạng aa: 0,0025 → Tần số tương đối của alen a: q = √0,0025 = 0,05

→ Tần số tương đối của alen A: p. = 1 – 0,05 = 0,95

Quần thể ở trạng thái cân đối, nên: Cấu trúc di truyền của quần thể là:

(0,95)2 AA : 2×0,95×0,05 Aa : (0.05)2 aa

0.9025 AA : 0.095 Aa : 0,0025aa

a. 0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

b. 0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

c. 0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

d. 0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

Quần thể nào nêu trên ở trạng thái cân đối di truyền? Xác định tần số tương đối của những alen ở mỗi quần thể.

Lời giải:

a. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,42 AA ; 0,48 Aa ; 0,10 aa

→ Quần thể chưa ở trạng thái cân đối di truyền vì không nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,42 + 0,48/2 = 0,66

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,66 = 0,34

b. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,25 AA ; 0,50 Aa ; 0,25 aa

→ Quần thể ở trạng thái cân đối di truyền vì nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,25 + 0,5/2 = 0,5

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,5 = 0,5

c. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,34 AA ; 0,42 Aa ; 0,24 aa

→ Quần thể chưa ở trạng thái cân đối di truyền vì không nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,34 + 0,42/2 = 0,55

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,55 = 0,45

d. Cấu trúc di truyền của quần thể:

0,01 AA ; 0,18 Aa ; 0,81 aa

→ Quần thể ở trạng thái cân đối di truyền vì nghiệm đúng với công thức Hacđi – Vanbec: p2 + 2pq + q2 = 1.

Tần số tương đối của alen A: p. = 0,01 + 0,18/2 = 0,1

Tần số tương đối của alen a: q = 1 – 0,1 = 0,9

A. có sự giao phối ngẫu nhiên và tự do Một trong những thành viên trong quần thể

B. không còn sự cách li trong giao phối Một trong những thành viên thuộc những quần thể rất khác nhau trong một loài.

C. không còn sự phụ thuộc lẫn nhau Một trong những thành viên về mặt sinh sản.

D. sự giao phối trong nội bộ quần thể xẩy ra không thường xuyên.

Lời giải:

Đáp án A

Trạng thái cân đối di truyền của quần thể -đinh luật Hacdi-Vanbec SINH HỌC 12

Bài 17. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA QUẦN THỂ (tiếp

– Nêu được những đặc trưng di truyền của quần thể giao phối.

– Phát biểu được nội dung của đinh luật Hacđi-Vanbec.

– Chứng minh được tần số tương đối của những alen và KG trong quần

thể ngẫu phối không đổi qua những thế hệ.

– Nêu được công thức khái quát khi quần thể ở trạng thái cân đối di

– Trình bày được ý nghĩa và những Đk nghiệm đúng của đinh

2. Kĩ năng: Phát triển được khả năng tư duy lí thuyết và kĩ năng gải bài

tập xác đinh cấu trúc di truyền của quần thể.

3 Thái độ: Vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn sản xuất trồng trọt, chăn

III. PHƯƠNG PHÁP. Trực quan – hỏi đáp tìm tòi

IV. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC.

1. Ổn định tổ chức triển khai lớp: Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số.

– Quần thể là gì? Cho ví dụ về quần thể.

– Nêu những điểm lưu ý cơ bản của quần thể tự phối và quần thể giao

Hoạt động của thầy và trò Nội dung kiến thức và kỹ năng

* Hoạt động 1: Tìm hiểu về quần thể

GV: Quần thể sinh vật ra làm sao được

xem là quần thể giao phối ngẫu nhiên?

HS: Nghiên cứu thông tin SGK để vấn đáp.

GV: lý giải thêm: 1 QT sẽ là

III. CẤU TRÚC DI TRUYỀN CỦA

– Quần thể sinh vật được gọi là ngẫu phối

(giao phối ngẫu nhiên) khi những cá thể

trong quần thể lựa chọn bạn tình để giao

ngẫu phối hay là không hề tùy thuộc vào

GV: Quần thể ngẫu phối có những đặc

HS: Nghiên cứu thông tin SGK để vấn đáp.

GV thuyết trình về những đặc trưng của

quần thể giao phối, đặc biệt quan trọng nhấn mạnh yếu tố

quan hệ về mặt sinh sản là nguyên nhân

tạo cho QT tồn tại trong một không khí

nhất định và theo thời hạn.

* Hoạt động 2: Trạng thái cân đối di

GV nêu VD trong SGK và yêu cầu HS:

+ Xác định tần số tương đối của những alen

A và a ở thế hệ xuất phát và cấu trúc di

truyền ở thế hệ tiếp theo qua ngẫu phối?

+ Em có nhận xét gì về tần số tương đối

của những alen và KG ở thế hệ F1 so với thế

+ Nếu thế hệ xuất phát của một QT

không ở TTCB di truyền thì phải qua bao

nhiêu thế hệ ngẫu phối QT đó mới đạt

HS: Thảo luận nhóm để vấn đáp những câu

GV: Yêu cầu HS khái quát phát biểu nội

dung định luật Hacđi-Vanbec?

GV: Định luật Hacđi-Vanbec đúng trong

HS: Nghiên cứu thông tin SGK vấn đáp

GV lý giải về những Đk nghiệm

phối một cách hoàn toàn ngẫu nhiên.

– Đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu

+ Trong quần thể ngẫu phối, những thành viên có

kiểu gen rất khác nhau kết đôi với nhau một

cách ngẫu nhiên tạo ra một lượng biến

dị tổng hợp rất rộng  Làm nguyên vật tư cho

+ Quần thể ngẫu phối hoàn toàn có thể di trùy tần số

những kiểu gen rất khác nhau trong những điều

kiện nhất định  Duy trì được sự phong phú

2. Trạng thái cân đối di truyền của

quần thể (đinh luật Hacdi-Vanbec).

– Một quần thể sẽ là ở trạng thái

cân đối di truyền khi tỉ lệ những kiểu gen

(thành phần kiểu gen) của quần thể tuân

theo công thức: p2 +2pq + q2 = 1

Trong số đó: p. là tần số alen trội, q là tần số

alen lặn, p2 là tần số kiểu gen đồng hợp

trội, 2pq là tần số kiểu gen dị hợp và q2 là

tần số kiểu gen đồng hợp lặn.

– Ví dụ: 0.16AA+0.48Aa+0.36aa=1

b. Định luận Hacđi-Vanbec.

– Nội dung định luật: Trông một quần

thể ngẫu phối, nếu không còn những yếu tố

làm thay đổi tần số alen thì thành phần

kiểu gen và tần số tương đối của những alen

của quần thể sẽ duy trì không đổi từ thế

hệ này sang thế hệ khác theo đẳng thức:

– Điều kiện nghiệm đúng của định luật

+ Các loại giao tử đều phải có sức sống và thụ

GV: Định luật Hacđi-Vanbec có ý nghĩa

HS: Nghiên cứu thông tin SGK để vấn đáp.

GV: Nhận xét, bổ sung để hoạn thiện

tinh như nhau. Các loại hợp tử đều phải có sức

+ Không có đột biến và tinh lọc

+Không có sự di nhập gen.

– Ý nghĩa của đinh luật Hac đi-Vanbec:

Từ tần số những thành viên có kiểu hình lặn có

thể tính tần số của alen lặn và alen trội

cung như tần số nhiều chủng loại kiểu gen của

4. Củng cố: Yêu cầu HS làm bài tập số 2 trang 73.

– Ôn tập lí thuyết, vấn đáp vướng mắc số 1, 3 SGK trang 73, 74.

Reply
1
0
Chia sẻ

Clip Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Clip Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Down Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng miễn phí

You đang tìm một số trong những ShareLink Download Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Theo Hacđi-Vanbec thành phần kiểu gen của quần the đạt trạng thái cân đối có dạng vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#Theo #HacđiVanbec #thành #phần #kiểu #gen #của #quần #đạt #trạng #thái #cân #bằng #có #dạng