Kinh Nghiệm về Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length được Update vào lúc : 2022-05-03 04:00:06 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

196

Một số vướng mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11Chương 4 Trang _ 9Câu 67 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, để tìm vị trí xuất hiện thứ nhất của xâu ‘hoa’trong xâu S ta hoàn toàn có thể viết bằng phương pháp nào trong những phương pháp sau ?A.S1 := ‘hoa’ ;i := pos(S1, ‘hoa’) ;B.i := pos(‘hoa’, S) ;(*)C.i := pos(S, ’hoa’) ;D.i := pos(‘hoa’, ‘hoa’) ;Câu 68 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình thực thi việc làm nào trongcác việc làm sau :A.Xóa 2 dấu cách liền nhau thứ nhất trong xâu;B.Xóa đi một trong 2 dấu cách thứ nhất trong xâu;C.Xóa những dấu cách trong xâu S để S không hề 2 dấu cách liền nhau;(*)D.Xóa những dấu cách liền nhau ở đầu cuối trong xâu;Câu 69 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thao tác làm gì :A.Xóatất cả những dấucách trong xâu X ;(*)B.Xóa toàn bộ những dấu cách phía bên trái trong xâu X ;C.Xóa toàn bộ những dấu cách phía bên phải trong xâu X ;D.Xóa toàn bộ những dấu cách ở hai đầu của xâu X ;Câu 70 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, sau khi thực thi đoạn chương trình sau, biến Xcó giá trị là gì?A.Xâu rỗngB.‘Hoang’C.‘Anh’D.‘Tuan’(*)Câu 71 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, để in một xâu kí tự ra màn hình hiển thị theo thứ tựngược lại của những ký tự trong xâu (vd : abcdthi in ra là dcba), đoạn chương nào sauđây thực thi việc gì ?A.For i := 1 to length(S) do write(S[i])B.For i := length(S) downto 1 do write(S[i])(*)C.For i := length(S) downto 1 do write(S)D.For i := 1 to length(S) div 2 do write(S[i])Câu 72 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì?i := pos(‘ ’, S); ‘ ’ là 2 du cách ấwhile i 0 doBegin Delete(S, i, 1) ;i := pos(‘ ’, S) ;End;i := pos(‘ ’, X) ;while i 0 do BeginDelete(X, i, 1) ;i := pos(‘ ’, X) ;End;S := ‘Hoang Anh Tuan’ ;X := ‘ ’ ;i := length(S) ;while S[i] ‘ ’ doBeginX := X + S[i] ;i := i + 1 ;End ;d := 0 ;Fori := 1 tolength(S) doifS[i] = ‘ ’ thend := d + 1 ;

Một số vướng mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11Chương 4 Trang _ 10A.Xóa đi những dấu cách trong xâu;B.Đếm số ký tự có trong xâu;C.Đếm số dấu cách có trong xâu;(*)D.Xóa đi những ký tự số;Câu 73 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì?A.Đếm số ký tự là ký tự số trong xâu S;(*)B.Đếm xem có bao nhiêu ký tự số trong xâu S;C.Xóa đi những chữ số có trong S;D.Xóa đi ký tự thứ nhất trong S;Câu 74 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, hoàn toàn có thể gán giá trị cho bản ghi bằng phương pháp?A.Gán giá trị cho từng trường;B.Gán giá trị cho bảng ghi;C.Nhập giá trị từ bàn phím;D.Cả 3 cách trên;(*)Câu 75 : _Trong ngôn từ lập trình Pascal, để khai báo kiểu bản ghi để xử lý list cánbộ của một cơ quan, khai báo kiểu bản ghi nào trong những khai báo sau là sai? ( Bảnghi có cấu trúc gồm 5 trường: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, mức lương, phụ cấp )A.TypeCanBo = RecordHoTen : String[30] ;Namsinh : Integer;Diachi : String[100] ;MucLuong : Real ;PhuCap : Real ;End;(*)B. TypeCanBo :RecordHoTen : String[30] ;Namsinh : Integer;Diachi : String[100] ;MucLuong : Real ;PhuCap : Real ;End;C. TypeCanBo :RecordHoTen : String[30] ;Namsinh : Integer;Diachi : String[100] ;MucLuong : Real ;PhuCap : Real ;D. TypeCanBo :RecordHoTen : String[30] ;Namsinh : Integer;Diachi : String[100] ;MucLuong : Real ;PhuCap : Real ;End.

Upload your study docs or become a

Course Hero thành viên to access this document

End of preview. Want to read all 11 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero thành viên to access this document

Reply
2
0
Chia sẻ

Clip Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length tiên tiến và phát triển nhất

Share Link Download Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length miễn phí

Hero đang tìm một số trong những Chia SẻLink Tải Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length Free.

Giải đáp vướng mắc về Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Trong ngôn từ lập trình pascal đoạn chương trình sau thực thi việc làm gì x:=length vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Trong #ngôn #ngữ #lập #trình #pascal #đoạn #chương #trình #sau #thực #hiện #công #việc #gì #xlength