Contents

Thủ Thuật Hướng dẫn 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận được Cập Nhật vào lúc : 2022-12-15 01:50:20 . Với phương châm chia sẻ Bí quyết Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi Read Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Ad lý giải và hướng dẫn lại nha.

150

Microsoft Excel chứa nhiều hàm được cho phép bạn thực thi những tác vụ tiết kiệm chi phí thời hạn hơn. Nhưng trong Excel có thật nhiều hàm rất khác nhau, vậy nên trong nội dung bài viết này mình sẽ tổng hợp lại 12 hàm cơ bản nhất mà mọi người nên biết.

12 hàm cơ bản trong Excel mà mọi người nên biết

1. Tính tổng: SUM

Một trong những hàm cơ bản nhất lúc được học Excel là hàm tín tổng SUM.

Cú pháp là SUM(value1, value2, …) trong số đó value1 là bắt buộc và value2 là tùy chọn. Vì vậy, riêng với mỗi tham số, bạn hoàn toàn có thể điền một số trong những, tham chiếu ô hoặc phạm vi ô.

Ví dụ: để tính tổng những ô từ A2 đến A10, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=SUM(A2:A10)

Đây là kết quả.

2. Tính trung bình: AVERAGE

Tính trung bình là một hàm phổ cập khác.

Cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel tương tự với hàm SUM, AVERAGE (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn. You hoàn toàn có thể nhập tham chiếu ô hoặc phạm vi những ô.

Để tính trung bình những số trong những ô từ A2 đến A10, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=AVERAGE(A2:A10)

Và đấy là kết quả.

3. Tìm giá trị cao hoặc thấp nhất: MIN và MAX

Khi bạn cần tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn số 1 trong một phạm vi ô, bạn chỉ việc sử dụng hàm MIN và MAX.

Cú pháp của hàm này giống với những hàm khác, MIN (value1, value2, …) và MAX (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn.

Để tìm giá trị nhỏ nhất trong một nhóm ô, hãy nhập hàm sau. Sau đó, nhấn Enter:

=MIN(B2:B10)

Và để tìm giá trị lớn số 1, hãy sử dụng:

=MAX(B2:B10)

Đây là kết quả:

4. Tìm giá trị trung bình: MEDIAN

Thay vì giá trị tối thiểu hoặc tối đa, bạn hoàn toàn có thể muốn tìm giá trị ở giữa.

Cú pháp MEDIAN(value1, value2, …) với tham số thứ nhất là bắt buộc và tham số thứ hai là tùy chọn.

Nhập như sau và nhấn Enter:

=MEDIAN(A2:A10)

Đây là kết quả:

5. Đếm những ô chứa số: COUNT

Hàm COUNT giúp bạn đếm những ô chứa số trong một phạm vi ô. Cú pháp hàm COUNT (value1, value2, …) với tham số thứ nhất là bắt buộc và tham số thứ hai là tùy chọn.

Để đếm những ô chứa số trong phạm vi A1 đến B10, bạn nhập hàm sau và nhấn Enter:

=COUNT(A1:B10)

Đây là kết quả.

6. Chèn ngày và giờ hiện tại: NOW

Nếu bạn muốn hiển thị ngày và giờ hiện tại bất kể lúc nào bạn mở bảng tính của tớ, hãy sử dụng hàm NOW trong Excel.

Cú pháp là NOW () vì hàm không còn tham số bắt buộc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt ngày giờ hiện tại nếu muốn.

Để trả về ngày và giờ hiện tại, hãy nhập hàm sau và nhấn Enter:

=NOW()

Để trả về ngày và giờ năm ngày trong tương lai Tính từ lúc hiện tại, hãy nhập hàm này và nhấn Enter:

=NOW()+5

Đây là kết quả.

7. Làm tròn đến một số trong những chữ số nhất định: ROUND

Hàm ROUND trong Excel sẽ hỗ trợ bạn làm tròn những số nhất định.

Cú pháp là ROUND (value1, value2) trong số đó cả hai tham số là bắt buộc. Đối với value1, hãy sử dụng số bạn muốn làm tròn. Đối với value2, điền số chữ số thập phân làm tròn.

Ví dụ: để làm tròn số 2,25 lên một chữ số thập phân, hãy nhập hàm sau và nhấn Enter:

=ROUND(2.25,1)

Và đấy là kết quả.

8. Loại bỏ phân số: TRUNC

Hàm TRUNC sẽ hỗ trợ bạn xóa những phân số nhất định khỏi số.

Cú pháp là TRUNC (value1, value2) với value1 bắt buộc và value2 là tùy chọn. Nếu bạn không nhập value2, giá trị mặc định là 0.

Vì vậy, để cắt bớt số 7.2, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=TRUNC(7.2)

Kết quả.

9. Nhân những ô: PRODUCT

Nếu bạn cần nhân một số trong những ô, sử dụng hàm PRODUCT sẽ hiệu suất cao hơn so với sử dụng ký hiệu nhân (*) trong công thức.

Cú pháp là PRODUCT (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn. You hoàn toàn có thể sử dụng value1 cho vùng ô và value2 cho một vùng ô tương hỗ update nếu cần.

Để nhân những ô từ A2 đến A10, bạn cần nhập hàm sau và nhấn Enter:

=PRODUCT(A2:A10)

Sử dụng hàm này sẽ nhanh hơn nhiều so với cách nhập A2 * A3 * A4,…

10. Sử dụng số tham chiếu của một ô đã cho: COLUMN và ROW

Với hàm COLUMN và ROW trong Excel, bạn hoàn toàn có thể trả về vị trí của một ô.

Cú pháp COLUMN (tham chiếu) và ROW (tham chiếu), trong số đó tham số không bắt buộc. Nếu bạn không nhập tham số, công thức sẽ trả về tham chiếu của ô chứa công thức.

Ví dụ: nếu bạn nhập công thức sau vào ô B2, kết quả sẽ là 2 vì B2 nằm ở vị trí hàng thứ hai.

=ROW()

Nhưng nếu bạn nhập công thức sau với một đối số, bạn sẽ nhận được vị trí hàng của ô đó.

=ROW(C5)

Kết quả là 5 vì C5 ở hàng thứ năm.

11. Loại bỏ khoảng chừng trắng: TRIM

Thông thường, khi bạn dán hoặc nhập tài liệu, nó sẽ chứa thêm khoảng chừng trắng. Hàm TRIM sẽ hỗ trợ bạn vô hiệu khoảng chừng trắng.
Cú pháp là TRIM (ô muốn xóa khoảng chừng trắng). Để xóa những khoảng chừng trắng thừa khỏi ô A1, bạn cần nhập hàm và nhấn Enter:

=TRIM(A1)

Và đấy là kết quả.

12. Đếm số ký tự trong một chuỗi: LEN

Cú pháp là LEN (tham chiếu). Để tìm số ký tự trong ô A1, hãy nhập công thức sau và nhấn Enter:

=LEN(A1)

Kết quả là 25 vì “Use the data from Finance” chứa 25 ký tự và lưu ý rằng khoảng chừng trắng sẽ là ký tự.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể xem qua seri những bài excel hữu ích khác tại đây.

Microsoft Excel chứa nhiều hàm được cho phép bạn thực thi những tác vụ tiết kiệm chi phí thời hạn hơn. Nhưng trong Excel có thật nhiều hàm rất khác nhau, vậy nên trong nội dung bài viết này mình sẽ tổng hợp lại 12 hàm cơ bản nhất mà mọi người nên biết.

12 hàm cơ bản trong Excel mà mọi người nên biết

1. Tính tổng: SUM

Một trong những hàm cơ bản nhất lúc được học Excel là hàm tín tổng SUM.

Cú pháp là SUM(value1, value2, …) trong số đó value1 là bắt buộc và value2 là tùy chọn. Vì vậy, riêng với mỗi tham số, bạn hoàn toàn có thể điền một số trong những, tham chiếu ô hoặc phạm vi ô.

Ví dụ: để tính tổng những ô từ A2 đến A10, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=SUM(A2:A10)

Đây là kết quả.

2. Tính trung bình: AVERAGE

Tính trung bình là một hàm phổ cập khác.

Cú pháp của hàm AVERAGE trong Excel tương tự với hàm SUM, AVERAGE (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn. You hoàn toàn có thể nhập tham chiếu ô hoặc phạm vi những ô.

Để tính trung bình những số trong những ô từ A2 đến A10, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=AVERAGE(A2:A10)

Và đấy là kết quả.

3. Tìm giá trị cao hoặc thấp nhất: MIN và MAX

Khi bạn cần tìm giá trị nhỏ nhất hoặc lớn số 1 trong một phạm vi ô, bạn chỉ việc sử dụng hàm MIN và MAX.

Cú pháp của hàm này giống với những hàm khác, MIN (value1, value2, …) và MAX (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn.

Để tìm giá trị nhỏ nhất trong một nhóm ô, hãy nhập hàm sau. Sau đó, nhấn Enter:

=MIN(B2:B10)

Và để tìm giá trị lớn số 1, hãy sử dụng:

=MAX(B2:B10)

Đây là kết quả:

4. Tìm giá trị trung bình: MEDIAN

Thay vì giá trị tối thiểu hoặc tối đa, bạn hoàn toàn có thể muốn tìm giá trị ở giữa.

Cú pháp MEDIAN(value1, value2, …) với tham số thứ nhất là bắt buộc và tham số thứ hai là tùy chọn.

Nhập như sau và nhấn Enter:

=MEDIAN(A2:A10)

Đây là kết quả:

5. Đếm những ô chứa số: COUNT

Hàm COUNT giúp bạn đếm những ô chứa số trong một phạm vi ô. Cú pháp hàm COUNT (value1, value2, …) với tham số thứ nhất là bắt buộc và tham số thứ hai là tùy chọn.

Để đếm những ô chứa số trong phạm vi A1 đến B10, bạn nhập hàm sau và nhấn Enter:

=COUNT(A1:B10)

Đây là kết quả.

6. Chèn ngày và giờ hiện tại: NOW

Nếu bạn muốn hiển thị ngày và giờ hiện tại bất kể lúc nào bạn mở bảng tính của tớ, hãy sử dụng hàm NOW trong Excel.

Cú pháp là NOW () vì hàm không còn tham số bắt buộc. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể thêm hoặc bớt ngày giờ hiện tại nếu muốn.

Để trả về ngày và giờ hiện tại, hãy nhập hàm sau và nhấn Enter:

=NOW()

Để trả về ngày và giờ năm ngày trong tương lai Tính từ lúc hiện tại, hãy nhập hàm này và nhấn Enter:

=NOW()+5

Đây là kết quả.

7. Làm tròn đến một số trong những chữ số nhất định: ROUND

Hàm ROUND trong Excel sẽ hỗ trợ bạn làm tròn những số nhất định.

Cú pháp là ROUND (value1, value2) trong số đó cả hai tham số là bắt buộc. Đối với value1, hãy sử dụng số bạn muốn làm tròn. Đối với value2, điền số chữ số thập phân làm tròn.

Ví dụ: để làm tròn số 2,25 lên một chữ số thập phân, hãy nhập hàm sau và nhấn Enter:

=ROUND(2.25,1)

Và đấy là kết quả.

8. Loại bỏ phân số: TRUNC

Hàm TRUNC sẽ hỗ trợ bạn xóa những phân số nhất định khỏi số.

Cú pháp là TRUNC (value1, value2) với value1 bắt buộc và value2 là tùy chọn. Nếu bạn không nhập value2, giá trị mặc định là 0.

Vì vậy, để cắt bớt số 7.2, bạn sẽ nhập hàm sau và nhấn Enter:

=TRUNC(7.2)

Kết quả.

9. Nhân những ô: PRODUCT

Nếu bạn cần nhân một số trong những ô, sử dụng hàm PRODUCT sẽ hiệu suất cao hơn so với sử dụng ký hiệu nhân (*) trong công thức.

Cú pháp là PRODUCT (value1, value2, …) với value1 bắt buộc và value2 tùy chọn. You hoàn toàn có thể sử dụng value1 cho vùng ô và value2 cho một vùng ô tương hỗ update nếu cần.

Để nhân những ô từ A2 đến A10, bạn cần nhập hàm sau và nhấn Enter:

=PRODUCT(A2:A10)

Sử dụng hàm này sẽ nhanh hơn nhiều so với cách nhập A2 * A3 * A4,…

10. Sử dụng số tham chiếu của một ô đã cho: COLUMN và ROW

Với hàm COLUMN và ROW trong Excel, bạn hoàn toàn có thể trả về vị trí của một ô.

Cú pháp COLUMN (tham chiếu) và ROW (tham chiếu), trong số đó tham số không bắt buộc. Nếu bạn không nhập tham số, công thức sẽ trả về tham chiếu của ô chứa công thức.

Ví dụ: nếu bạn nhập công thức sau vào ô B2, kết quả sẽ là 2 vì B2 nằm ở vị trí hàng thứ hai.

=ROW()

Nhưng nếu bạn nhập công thức sau với một đối số, bạn sẽ nhận được vị trí hàng của ô đó.

=ROW(C5)

Kết quả là 5 vì C5 ở hàng thứ năm.

11. Loại bỏ khoảng chừng trắng: TRIM

Thông thường, khi bạn dán hoặc nhập tài liệu, nó sẽ chứa thêm khoảng chừng trắng. Hàm TRIM sẽ hỗ trợ bạn vô hiệu khoảng chừng trắng.
Cú pháp là TRIM (ô muốn xóa khoảng chừng trắng). Để xóa những khoảng chừng trắng thừa khỏi ô A1, bạn cần nhập hàm và nhấn Enter:

=TRIM(A1)

Và đấy là kết quả.

12. Đếm số ký tự trong một chuỗi: LEN

Cú pháp là LEN (tham chiếu). Để tìm số ký tự trong ô A1, hãy nhập công thức sau và nhấn Enter:

=LEN(A1)

Kết quả là 25 vì “Use the data from Finance” chứa 25 ký tự và lưu ý rằng khoảng chừng trắng sẽ là ký tự.

Ngoài ra, bạn cũng hoàn toàn có thể xem qua seri những bài excel hữu ích khác tại đây.

Video 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận ?

You vừa tìm hiểu thêm Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Video 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận miễn phí

Người Hùng đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận Free.

Thảo Luận vướng mắc về 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết 12 hàm cơ bản trong Excel bất kể ai cũng phải ghi nhận vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại phản hồi ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha
#hàm #cơ #bản #trong #Excel #bất #cứ #cũng #phải #biết