Kinh Nghiệm về Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 Mới Nhất

You đang tìm kiếm từ khóa Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 được Cập Nhật vào lúc : 2022-04-21 20:45:12 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm về trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết Mới Nhất. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Tác giả lý giải và hướng dẫn lại nha.

95

07:29:4421/09/2022

Nội dung bài này, toàn bộ chúng ta sẽ vận dụng những công thức tính nồng độ mol, nồng độ Phần Trăm để giải một số trong những bài tập liên quan tới nồng độ dung dịch.

* Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng cách nào đã có được 200g dung dịch BaCl2 5%.

A. Hòa tan 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn tan 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa tan 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. Hòa tan 10g BaCl2 trong 200g nước.

> Lời giải:

– Đáp án đúng: B.Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

Áp dụng công thức suy ra từ CT tính nồng độ Phần Trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 mà mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd – mct = 200 – 10 = 190 (g).

* Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính nồng độ mol của 850ml dung dịch có hòa tan 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M.   b) 23,3M.

c) 2,33M.   d) 233M.

> Lời giải:

– Đáp số đúng: a. 0,233M.

– Theo bài ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

– 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ CM (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

* Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong một,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

> Lời giải:

– Áp dụng công thức tính nồng độ mol: CM = n/V.

– Lưu ý: Các em nhớ đổi cty thể tích từ ml sang lít.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml dung dịch = 0,75 lít dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ CM (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) CM (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ CM (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) CM (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

* Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol và số gam chất tan trong mọi dung dịch sau:

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M.

b) 500ml dung dịch KNO3 2M.

c) 250ml dung dịch CaCl2 0,1M.

d) 2 lít dung dịch Na2SO4 0,3M.

> Lời giải: 

– Áp dụng công thức suy ra từ công thức tính nồng độ mol: n = CM.V

– Và công thức tính khối lượng: m = n.M

a) 1 lít dung dịch NaCl 0,5M 

 ⇒ Vdd = 1 lít; CM = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) 

 ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) 

 ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) 

 ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol)

  ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

* Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ Phần Trăm của những dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

> Lời giải:

– Áp dụng công thức tính nồng độ Phần Trăm. 

– Lưu ý: Các em nhó đổi cty khối lượng từ kg sang gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (20.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

* Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam chất tan cần dùng để pha chế mỗi dung dịch sau:

a) 2,5 lít dung dịch NaCl 0,9M.

b) 50g dung dịch MgCl2 4%.

c) 250ml dung dịch MgSO4 0,1M.

> Lời giải:

– Áp dụng công thức suy ra từ công thức tính nồng độ mol và nồng độ Phần Trăm.

 mct = n.V; mct = (mdd.C%)/100%

– Số gam chất tan cần dùng để pha chế những dung dịch:

a) nNaCl = CM .V = 2,5.0,9 = 2,25 (mol).

⇒ mNaCl = 2,25.(23 + 35,5) = 131,625 (g).

b) mMgCl2 = (50.4%)/100% = 2 (g).

c) nMgSO4 = n.V = 0,1.0,25 = 0,025 (mol)

⇒ mMgSO4 = n.M = 0,025.(24 + 64 + 32) = 3 (g).

* Bài 7 trang 146 sgk hoá 8: Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36g của đường là 204g. Hãy 

tính nồng đồ Phần Trăm của những dung dịch bão hòa muối ăn và đường ở nhiệt độ trên.

> Lời giải:

– Muối ăn là NaCl, theo bài ra, ta có:

 mdd (muối ăn bão hoà) = 100 + 36 = 136 (g).

⇒ C% (NaCl) = (mct.100%)/mdd = (36.100%)/136 = 26,47%.

 mdd (đường bão hoà) = 100 + 204 = 304 (g).

⇒ C% (đường) = (204.100%)/304 = 67,1%.

Nội dung Bài tập vận dụng công thức tính nồng độ mol, nồng độ Phần Trăm của dung dịch này cùng với lý thuyết ở nội dung bài viết trước đã hoàn thành xong khối kiến thức và kỹ năng khá đầy đủ về nồng độ dung dịch giúp những em làm rõ hơn. Mọi góp ý và vướng mắc những em hãy để lại dưới nội dung bài viết nhé, chúc những em thành công xuất sắc.

  • Tải app VietJack. Xem lời giải nhanh hơn!

Một số lý thuyết cần nắm vững để làm được những bài tập tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch

1. Định nghĩa:

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch (kí hiệu là C%) cho ta biết số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

2. Công thức:

– Công thức tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch: C% = .100%

Trong số đó: mct là khối lượng chất tan, biểu thị bằng gam

mdd là khối lượng dung dịch, biểu thị bằng gam

Phương pháp giải bài tập:

Bước 1: Tính khối lượng dung dịch:

Khối lượng dung dịch = khối lượng chất tan + khối lượng dung môi

Ngoài ra:

Khối lượng dung dịch hoàn toàn có thể tính theo công thức: mdd = d. V

Với d là khối lượng riêng của dung dịch, V là thể tích dung dịch.

Bước 2: Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch:

Áp dụng công thức C% = .100%

Ví dụ 1: Hòa tan 15 gam NaCl vào 45 gam nước. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch?

Lời giải

Khối lượng dung dịch là: mdd = 15 + 45 = 60 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 25%

Ví dụ 2: Hòa tan 50 gam đường vào 150 gam nước. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch?

Lời giải

Khối lượng dung dịch là: mdd = 50 + 150 = 200 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 25%

Ví dụ 3: Ở nhiệt độ 25oC độ tan của muối ăn là 36 g. Hãy tính nồng độ Phần Trăm của những dung dịch bão hòa muối ăn ở nhiệt độ trên?

Lời giải

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác lập.

Khối lượng dung dịch là: mdd = 36 + 100 = 136 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 26,47%

Câu 1: Định nghĩa nào sau này đúng: Nồng độ Phần Trăm là nồng độ cho biết thêm thêm

A. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch.

B. Số gam chất tan có trong 100 gam nước.

c. Số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch bão hòa.

D. Số gam chất tan có trong một lít dung dịch.

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Nồng độ Phần Trăm là nồng độ cho biết thêm thêm số gam chất tan có trong 100 gam dung dịch

Câu 2: Công thức tính nồng độ Phần Trăm là:

A. C% = .100%

B. C% = .100%

C. C% = .100%

D. C% = .100%

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Công thức tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch: C% = .100%

Câu 3: Công thức liên hệ giữa nồng độ Phần Trăm và độ tan là:

A. C% = .100%

B. C% = .100%

C. C% = .100%

D. C% = %

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Độ tan (S) của một chất trong nước là số gam chất đó hòa tan trong 100 gam nước để tạo thành dung dịch bão hòa ở nhiệt độ xác lập

⇒ mdd = S +100 gam

Nồng độ Phần Trăm: C% = .100%

Câu 4: Ở 40oC, độ tan của K2SO4 là 15. Hãy tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ này ?

A. 11%

B. 13,2%

C. 13,04%

D. 14,02%

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch K2SO4 bão hòa ở nhiệt độ 40oC là:

C% = .100% = .100% = 13,04 %

Câu 5: Biết độ tan của KNO3 ở nhiệt độ 20oC là 31,6 gam. Hãy tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch KNO3 bão hòa ở nhiệt độ này ?

A. 29%

B. 25%

C. 24%

D. 28%

Hiển thị đáp án

Đáp án C

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch KNO3 bão hòa ở 20oC là:

C% = .100% = .100% = 24,01 %

Câu 6: Hòa tan 75 gam HCl vào 225 gam nước thu được dung dịch B. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch B?

A. 25%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Khối lượng dung dịch là: mdd = 75 + 225 = 300 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 25%

Câu 7: Hòa tan 10 gam NaCl vào 40 gam nước. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch?

Hiển thị đáp án

Khối lượng dung dịch là: mdd = 10 + 40 = 50 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 20%

Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 124 gam natri oxit vào 876 gam nước, phản ứng sinh ra natri hiđroxit. Nồng độ Phần Trăm của dung dịch thu được là:

A. 16%.

B. 17%.

C. 18%.

D. 19%.

Hiển thị đáp án

Đáp án B

nNa2O = = 2 mol

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH

mdd sau p./ư = mNa2O + mH2O = 124 + 876 = 1000 gam

Theo PTHH: nNaOH = 2nNa2O = 2.2 = 4 mol

⇒ mNaOH = 4. 40 = 160 gam

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch NaOH là:

C% = .100% = .100% = 16%

Câu 9: Hòa tan 60 gam đường vào 200ml nước (DH2O = 1 g/ml). Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch?

A. 24,00%.

B. 23,35%.

C. 23,08%.

D. 25,35%.

Hiển thị đáp án

Đáp án C

mH2O = 200.1 = 200 gam

Khối lượng dung dịch là: mdd = 60+ 200 = 260 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 23,08%

Câu 10: Hòa tan 70 gam MgCl2 vào 280 gam nước thu được dung dịch B. Tính nồng độ Phần Trăm của dung dịch B?

A. 20%

B. 30%

C. 35%

D. 40%

Hiển thị đáp án

Đáp án A

Khối lượng dung dịch là: mdd = 70 + 280 = 350 g

Nồng độ Phần Trăm của dung dịch là:

Áp dụng công thức: C% = .100% = .100% = 20%

Xem thêm những dạng bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án hay khác:

://.youtube/watch?v=ieCkGJwl-s8

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

  • Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack vấn đáp miễn phí!
  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb/groups/hoctap2k8/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên social facebook và youtube:

Loạt bài Lý thuyết – Bài tập Hóa học lớp 8 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các phản hồi không phù phù thích hợp với nội quy phản hồi website sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Reply
4
0
Chia sẻ

Clip Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 ?

You vừa Read tài liệu Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Tải Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Down Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 miễn phí.

Giải đáp vướng mắc về Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài tập về nồng độ Phần Trăm hóa 9 vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #tập #về #nồng #độ #phần #trăm #hóa