Contents

Mẹo về Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw Mới Nhất

Pro đang tìm kiếm từ khóa Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw được Cập Nhật vào lúc : 2022-05-16 14:32:10 . Với phương châm chia sẻ Kinh Nghiệm Hướng dẫn trong nội dung bài viết một cách Chi Tiết 2022. Nếu sau khi đọc Post vẫn ko hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comment ở cuối bài để Admin lý giải và hướng dẫn lại nha.

374

Mục đích của Kế hoạch nhằm mục đích quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực thi nghiêm Kết luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong những cty thuộc, trực thuộc Bộ. Tích cực thực thi những giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, đẩy lùi, nhất quyết xử lý nghiêm tình trạng suy thoái và khủng hoảng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm chủ trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu những cty, cty bám sát tiềm năng, trách nhiệm, giải pháp tại Kết luận số 21-KL/TW; mục tiêu, yêu cầu, trách nhiệm tại Kế hoạch số 03-KH/TW và Chương trình hành vi của Chính phủ tại Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 để tổ chức triển khai thực thi nghiêm Kết luận số 21 -KL/TW.

Quá trình thực thi Kết luận phải tạo nên sự đồng điệu, gắn với việc thực thi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2022 của Bộ Chính trị về tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh, quy định về những điều đảng viên không được làm, những quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên riêng với Đảng, Nhà nước và chính sách.

Việc tổ chức triển khai triển khai thực thi Kết luận phải thừa kế kết quả, kinh nghiệm tay nghề trong công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời hạn qua, bảo vệ thực ra, hiệu suất cao, tuyệt đối không được hình thức, chiếu lệ. Tăng cường công tác thao tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai thực thi và nhìn nhận kết quả thực thi Kết luận.

Về công tác thao tác phổ cập, quán triệt, thông tin, tuyên truyền, thực thi Quy chế phối hợp, Ban Cán sự đảng Bộ đề xuất kiến nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ phổ cập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; xây dựng Kế hoạch, triển khai thực thi theo yêu cầu của Bộ Chính trị và chỉ huy của tổ chức triển khai Đảng cấp trên; đồng thời, phối hợp ngặt nghèo với Ban Cán sự đảng Bộ trong việc triển khai thực thi Kế hoạch này. Đảng ủy Bộ phát hành Nghị quyết chuyên đề để quán triệt triển khai trong toàn Đảng bộ.

Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu Tạp chí Tổ chức nhà nước, Trung tâm tin tức tăng cường tuyên truyền Kết luận số 21-KL/TW trên cổng tin tức điện tử của Bộ, Tạp chí Tổ chức nhà nước; phong phú hóa hình thức tuyên truyền, phổ cập để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị; nhất quyết ngăn ngừa, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu lộ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về trách nhiệm, giải pháp, Ban Cán sự đảng Bộ yêu cầu thủ trưởng những cty thuộc, trực thuộc Bộ phối hợp ngặt nghèo với những cấp ủy đảng cùng cấp triệu tập thực thi những trách nhiệm, giải pháp sau này:

Thứ nhất, tiếp tục thay đổi, nâng cao chất lượng công tác thao tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình.

Trong số đó, tăng cường thay đổi nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác thao tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động về vai trò của nghiên cứu và phân tích, học tập lý luận chính trị, tôn vinh trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu và phân tích của mỗi thành viên.

Tiếp tục thực thi Kế hoạch số 09-KH/BCSĐ ngày 27/8/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ thực thi Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực thi Chỉ thị số 05-CT/TW tăng cường học tập và tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh gắn với công tác thao tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng khối mạng lưới hệ thống chính trị; quán triệt nội dung học tập, tuân theo và nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp.

Tăng cường công tác thao tác thông tin khuynh hướng tư tưởng, thông tin vê những yếu tố được dư luận xã hội quan tâm; dữ thế chủ động dự báo tình hình, kịp thời xử lý thông tin, khuynh hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành vi trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Nâng cao chất lượng đo lường, nhìn nhận sự hài lòng của người dân, tổ chức triển khai riêng với việc phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước những cấp.

Nâng cao chất lượng hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty báo chí thuộc Bộ, quản trị và vận hành ngặt nghèo những trang tin điện tử; phát huy vai trò của cơ quan báo chí trong đấu tranh phòng, chống suy thoái và khủng hoảng tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xử lý nghiêm những tổ chức triển khai, thành viên tận dụng Internet, social để xuyên tạc thực sự, kích động, gây rối, chia rẽ đoàn kết nội bộ…

Thứ hai, triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch và người đứng đầu gắn với thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao.

Tiếp tục thực thi Kế hoạch số 167-KH/BCSĐ ngày 16/7/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ về thực thi Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ những cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, khả năng và uy tín, ngang tầm trách nhiệm. Đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành và người đứng đầu những cấp.

Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn nỗ lực hành vi vì quyền lợi chung theo Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2022 của Bộ Chính trị. Quan tâm xây đựng đội ngũ cán bộ khoa học, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc bản địa thiểu số.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc triệu tập dân chủ, phát huy dân chủ gắn với tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong công tác thao tác cán bộ. Tăng cường trấn áp quyền lực tối cao trong công tác thao tác cán bộ một cách thực ra và hiệu suất cao; bảo vệ đúng quy định, quy trình, công tâm, khách quan, ngặt nghèo, thận trọng trong từng khâu của công tác thao tác cán bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thao tác nhìn nhận cán bộ, công chức, viên chức theo phía xuyên thấu, liên tục, đa chiều, có tiêu chuẩn và thông qua sản phâm rõ ràng; gắn nhìn nhận tiền viên với tập thể, với kết quả thực thi trách nhiệm của cty. Kịp thời miễn nhiệm, cho từ chức, thay thế cán bộ khả năng hạn chế, uy tín thấp, mắc sai phạm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn chỉ định.

Nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ. Chủ động phát hiện nguồn cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp, bảo vệ tính thừa kế, ổn định, thay đổi, tăng trưởng theo phía nâng cao chất lượng, bảo vệ số lượng và cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý…

Thứ ba, triệu tập hoàn thiện cơ chế, chủ trương.

Trình Quốc hội dự án công trình bất Động sản Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); xây dựng dự án công trình bất Động sản Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Đề án tổng thế sắp xếp những cty hành chính cấp huyện, cấp xã trong quy trình 2022 – 2025, khuynh hướng tới năm 2030.

Tiếp tục thực thi thay đổi, nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác dân vận trong những cty hành chính nhà nước và cơ quan ban ngành thường trực những cấp. Nghiên cứu, hoàn thiện quy định về quản trị và vận hành, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Quy định tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành trong những cty hành chính nhà nước.

Sửa đổi một số trong những nghị định liên quan đến quản trị và vận hành công chức, viên chức. Thực hiện tổng kết 5 năm thực thi Đề án thí điểm thay đổi cách tuyển chọn lãnh đạo, quản trị và vận hành cấp vụ, cấp sở, cấp phòng trong khối mạng lưới hệ thống cơ quan quản trị và vận hành nhà nước. Hoàn thiện Đề án kế hoạch vương quốc về nhân tài…

Thứ tư, tăng cường công tác thao tác thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng; chống tham nhũng, xấu đi; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thực hiện thường xuyên, trang trọng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực thi những quy định của pháp lý theo hiệu suất cao, trách nhiệm được giao, nhất là công tác thao tác thanh tra, kiểm tra việc thực thi trách nhiệm, công vụ của đội ngũ công chức, viên chức, nghành liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và nghành nhạy cảm dễ xẩy ra sai phạm để dữ thế chủ động phòng ngừa.

Tăng cường trấn áp tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, pháp lý của Nhà nước; thực thi nghiêm Quyết định số 638/QĐ-BNV ngày 24/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc phát hành Quy định khuôn khổ và thời hạn định kỳ quy đổi vị trí công tác thao tác riêng với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản trị và vận hành và viên chức của những cty, tổ chức triển khai, cty thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ.

Xây dựng đội ngũ công chức làm công tác thao tác thanh tra, kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức và kỹ năng, kỹ năng trình độ sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chủ trương, pháp lý của Nhà nước.

Xử lý nhất quyết, kịp thời, đúng pháp lý những hành vi tham nhũng, gây thất thoát, tiêu tốn lãng phí; thực thi nghiêm quy định bảo vệ người tố cáo về tham nhũng, xấu đi; khen thưởng, biểu dương, động viên kịp thời những quy mô hay, những điển hình tiên tiến và phát triển, tấm gương tiêu biểu vượt trội trong công tác thao tác phòng, chống tham nhũng, xấu đi.

Thứ năm, phát huy vai trò, trách nhiệm của những tổ chức triển khai chính trị – xã hội để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và khối mạng lưới hệ thống chính trị trong sáng, vững mạnh.

Đổi mới, nâng cao hiệu suất cao công tác thao tác dân vận tại Bộ Nội vụ theo Quyết định số 23-QĐ/TV/ ngày 30/7/2022 của Bộ Chính trị về việc phát hành Quy chế công tác thao tác dân vận của khối mạng lưới hệ thống chính trị gắn với hiệu suất cao, trách nhiệm của Bộ.

Đẩy mạnh và phong phú hóa hình thức tuyên truyền, phổ cập, giáo dục pháp lý về phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, trách nhỉệm của công chức, viên chức, người lao động trong phòng, chống tham nhũng, xấu đi.

Thanh Tuấn

Bài thu hoạch Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng viên được THPT Sóc Trăng sưu tầm và đăng tải trong nội dung bài viết này. Nội dung nghị quyết TW6 khóa 12 gồm những nghị quyết 18, 19, 20, 21: bàn về những yếu tố kinh tế tài chính-xã hội, tài chính-ngân sách, y tế, giáo dục, tinh gọn cỗ máy nhà nước… Những bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 sẽ tiến hành chúng tôi update liên tục cho mọi đối tượng người dùng.

Nội dung chính

 • Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho Đảng viên mẫu 1:
 • BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho Đảng Viên mẫu 2
 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII mẫu 3 dành riêng cho giáo viên
 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII mẫu 4 dành riêng cho giáo viên:
 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 mẫu 5 dành riêng cho giáo viên:
 • 1- Những yếu tố cơ bản, yếu tố mới trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng mà bản thân nhận thức thâm thúy nhất.
 • 2- Liên hệ với việc thực thi trách nhiệm chính trị của địa phương, cơ quan, cty và bản thân.
 • 3- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực thi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với thực thi Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình.
 • 4- Những yếu tố cần đề xuất kiến nghị – kiến nghị với Trung ương, Tỉnh hoặc huyện.
 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 dành riêng cho giáo viên mẫu 6:
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 mẫu 11 cho cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Mời tìm hiểu thêm Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 8 khoá 12 cho Đảng viên

Kết quả của Hội nghị TW6 khóa 12 được những Đảng ủy, tỉnh ủy, chi bộ… thực thi kế hoạch quán triệt tới toàn bộ Đảng viên nhằm mục đích nắm được tình hình và từ đó xây dựng những chương trình hành vi và làm bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.

You đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 (11 mẫu)

Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 thảo luận 3 Đề án quan trọng liên quan đến công tác thao tác cán bộ, cải cách chủ trương tiền lương và bảo hiểm xã hội. Mời những bạn tìm hiểu thêm:

 • Bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 7 khóa 12 dành riêng cho cán bộ chủ chốt
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 7 khoá 12 của Đảng viên
 • Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 7 khóa XII dành riêng cho giáo viên

Mẫu bìa bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa XII

Mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII cho Đảng viên mẫu 1:

BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên: …………………………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………………………

Câu hỏi: Qua học tập Nghị quyết TW6 khóa XII bản thân đồng chí tâm đắc nhất những nội dung nào? Vì sao? Theo đồng chí ở vị trí công tác thao tác của tớ cần làm gì để góp thêm phần thực thi thành công xuất sắc nội dung tâm đắc đó?

Trả lời:

Sau khi được học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận được thức về những yếu tố cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số trong những yếu tố từ Nghị quyết riêng với thực tiễn của tớ mình trong quy trình thực thi trách nhiệm của tớ mình, rõ ràng như sau:

Tại hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương thảo luận, cho ý kiến về:

 • Tình hình kinh tế tài chính​-xã hội và tài chính​-ngân sách năm 2022; Dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính​-xã hội và dự trù tài chính-ngân sách năm 2022;
 • Tăng cường công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân và công tác thao tác dân số trong tình hình mới;
 • Tiếp tục thay đổi khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập;
 • Một số yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao;
 • Và tiến hành một số trong những việc làm quan trọng khác.

Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm những Nghị quyết:

 • Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị

 • Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập
 • Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới

 • Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết TW 6 khóa 12 bản thân đồng chí tâm đắc nhất nội dung bàn về yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là yếu tố rất rộng, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những yếu tố lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản trị và vận hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về thay đổi khối mạng lưới hệ thống chính trị đồng điệu với thay đổi kinh tế tài chính; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc thay đổi tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập là rất là thiết yếu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, nhân văn rất là thâm thúy, góp thêm phần vào sự nghiệp tăng trưởng giang sơn nhanh và bền vững theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chính sách ta.

Theo đó, với tình hình lúc bấy giờ, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được thay đổi; hiệu suất cao, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của từng tổ chức triển khai được phân định, kiểm soát và điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước phục vụ yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Hệ thống chính trị cơ bản ổn định, phù phù thích hợp với Cương lĩnh và Hiến pháp; bảo vệ vai trò lãnh đạo của Đảng, quản trị và vận hành của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp thêm phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc thay đổi, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phục vụ yêu cầu, trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, quan hệ của một số trong những cơ quan, tổ chức triển khai chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền Một trong những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưa thích hợp lý, mạnh mẽ và tự tin và đồng điệu; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa rõ ràng hoá khá đầy đủ; thiếu quy định khung quy định thao tác của cấp uỷ những cấp. Năng lực quản trị và vận hành, điều hành quản lý và hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của một số trong những cơ quan nhà nước cả ở Trung ương và địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp Một trong những cấp, những ngành, những địa phương có những lúc, có nơi thiếu ngặt nghèo.

Tổ chức cỗ máy, phương thức hoạt động và sinh hoạt giải trí của Mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị – xã hội chậm thay đổi, một số trong những trách nhiệm còn trùng lắp, vẫn còn đấy tình trạng “hành chính hoá”, “công chức hoá”. Cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức Một trong những cấp và trong từng cơ quan chưa thích hợp lý; khả năng, trình độ của đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở còn hạn chế.

LIÊN HỆ TRÁCH NHIỆM CỦA BẢN THÂN:

Là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng yếu tố mà nghị quyết 18-NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đưa ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những yếu tố cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, tôi cũng cần phải xác lập rõ hơn trách nhiệm của tớ riêng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa ta trong quy trình thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao bằng những hành vi rõ ràng:

 • Tôi luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định tiềm năng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu và phân tích những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
 • Cần xác lập được trách nhiệm và trách nhiệm của tớ, luôn phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao;
 • Chấp hành tốt những chủ trương, chủ trương của đảng pháp lý Nhà nước, vận động mái ấm gia đình và người thân trong gia đình thực thi tốt những quy định của địa phương nơi cư trú, thực thi tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến góp phần đồng chí trong cty;
 • Luôn khắc phục trở ngại vất vả, đoàn kết tương trợ đồng nghiệp để hoàn thành xong tốt việc làm được giao. Thực hiện tốt quy định dân chủ, đấu tranh chống những biểu lộ xấu đi quan liêu, tham nhũng…pháp lệnh cán bộ, công chức, nội quy và quy định thao tác tại cty;
 • Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển vào công tác thao tác, góp thêm phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội; tự học và trau dồi kiến thức và kỹ năng kĩ năng trách nhiệm trình độ; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp thêm phần nâng cao khả năng và phẩm chất của tớ mình;
 • Chấp hành việc phân công, điều động công tác thao tác khi sắp xếp tổ chức triển khai, cỗ máy theo những nội dung của Nghị quyết 18-NQ/TW.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

 • Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nhất quyết đấu tranh với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
 • Xây dựng cơ chế, chủ trương phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch, có phẩm chất và uy tín, đủ sức, ngang tầm trách nhiệm trong tình hình mới. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; thực thi tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường cải cách hành chính, chống trung bình, độc quyền, đặc lợi; công khai minh bạch chính sách, chủ trương riêng với cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành những cấp để nhân dân giám sát.
 • Thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tinh giản biên chế, cơ cấu tổ chức triển khai lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; Kết luận số 24-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục tăng cường công tác thao tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành đến năm 2022 và trong năm tiếp theo”; Kết luận số 64-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI “Một số yếu tố về tiếp tục thay đổi khối mạng lưới hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở”.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho Đảng Viên mẫu 2

Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 mẫu 2 được chúng tôi tổng hợp dành riêng cho Đảng viên. Vậy nên những cán bộ công chức, viên chức là Đảng viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm qua đường link trên.

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII mẫu 3 dành riêng cho giáo viên

ĐẢNG BỘ …………………………….

CHI BỘ ……………………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……………, ngày … tháng … năm …

BÀI THU HOẠCHKết quả học tập, quán triệt Nghị quyết

Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng

Họ và tên: …………………………………………….

Đơn vị công tác thao tác: ……………………………………

Thực hiện chỉ huy của Cấp ủy Chi bộ về việc viết bài thu hoạch sau khi tham gia học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một số trong những nội dung sau:

1/ NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT

Sau khi tham gia học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận được thức về những yếu tố cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số trong những yếu tố từ Nghị quyết riêng với thực tiễn của tớ mình trong quy trình thực thi trách nhiệm của tớ mình, rõ ràng như sau:

Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm những Nghị quyết:

 • Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị
 • Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập.
 • Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới
 • Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết TW 6 khóa 12 bản thân nhận thức thâm thúy và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm thâm thúy nhất nội dung sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập theo nghị quyết 19-NQ/TW.

Cụ thể, trong trong năm qua, những cấp, những ngành đã tích cực triển khai chủ trương của Đảng về thay đổi khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập, đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, tổ chức triển khai và hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập vẫn còn đấy nhiều tồn tại, yếu kém và còn quá nhiều những trở ngại vất vả, thử thách phải vượt qua. Việc thể chế hoá những chủ trương của Đảng thành chủ trương, pháp lý của Nhà nước về nghành sự nghiệp công còn chậm, gần khá đầy đủ, đồng điệu và phù phù thích hợp với tình hình.

Đổi mới khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập là một trong những trách nhiệm trọng tâm ưu tiên số 1, là trách nhiệm chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn bộ những cấp uỷ đảng, cơ quan ban ngành thường trực và toàn khối mạng lưới hệ thống chính trị.

Đổi mới cơ bản, toàn vẹn và tổng thể và đồng điệu khối mạng lưới hệ thống những cty sự nghiệp công lập, bảo vệ tinh gọn, có cơ cấu tổ chức triển khai hợp lý, có khả năng tự chủ, quản trị tiên tiến và phát triển, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao; giữ vai trò chủ yếu, then chốt trong thị trường dịch vụ sự nghiệp công; phục vụ dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu có chất lượng ngày càng cao.

Trong dự thảo Chương trình hành vi của cấp ủy thực thi nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

 • Tiếp tục thay đổi khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập.
 • Tăng cường công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới
 • Công tác dân số trong tình hình mới
 • Tình hình kinh tế tài chính-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2022; Dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội và dự trù tài chính-ngân sách năm 2022.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và thiết yếu riêng với toàn nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó phục vụ được nhu yếu và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân toàn nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần triệu tập trách nhiệm giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm thâm thúy hơn thế nữa đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hiện tại của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc bản địa thiểu số để họ là một phần góp phần vào thực thi thành công xuất sắc mà nội dung hội nghị đưa ra.

2/ LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng yếu tố mà nghị quyết Đại hội XII đã đưa ra; nhất là những nội dung liên quan đến sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân trong gia đình và cán bộ những yếu tố cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Xác định rõ hơn trách nhiệm của tớ riêng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa trong thời kỳ công nghiệp hóa tân tiến hóa giang sơn bằng những hành vi rõ ràng:

 • Cần xác lập được trách nhiệm và trách nhiệm của tớ, luôn phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao;
 • Luôn học tập thay đổi theo đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước;
 • Trao đổi trình độ với đồng nghiệp, nghiên cứu và phân tích tài liệu, dự những lớp tu dưỡng trình độ để đạt kết quả cao cực tốt hơn trong công tác thao tác. Luôn không ngừng nghỉ học hỏi để hoàn toàn có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc thay đổi giáo dục. Cố gắng phấn đấu trau dồi trình độ để sở hữu kiến thức và kỹ năng trình độ sâu rộng, có trình độ sư phạm tay nghề cao, biết ứng sử tinh xảo, biết sử dụng những công nghệ tiên tiến và phát triển tin vào dạy học, biết khuynh hướng tăng trưởng của học viên theo tiềm năng giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhận thức, là tấm gương cho học viên noi theo.
 • Chấp hành tốt chủ trương, pháp lý, chủ trương của Đảng về công tác thao tác dân số trong tình hình mới, nâng cao sức khoẻ. Tích cực vận động mái ấm gia đình, người thân trong gia đình chấp hành chủ trương, pháp lý.

3/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

 • Đẩy mạnh công tác thao tác thông tin, tuyên truyền về tiềm năng, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung thay đổi cơ chế quản trị và vận hành, cơ chế tài chính và tổ chức triển khai lại khối mạng lưới hệ thống những cty sự nghiệp công lập.
 • Hoàn thiện những quy định của pháp lý về tiêu chuẩn phân loại, Đk xây dựng, sáp nhập, hợp nhất, giải thể những cty sự nghiệp công lập theo từng ngành, nghành. Trên cơ sở đó, sắp xếp, tổ chức triển khai lại cty sự nghiệp công lập của từng ngành, nghành
 • Rà soát, hoàn thiện cơ cấu tổ chức triển khai tổ chức triển khai cỗ máy bên trong từng cty theo phía tinh gọn, tụt giảm đầu mối, bỏ cấp trung gian, tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến và phát triển thông tin và khoa học – công nghệ tiên tiến và phát triển tiên tiến và phát triển, vận dụng những tiêu chuẩn, chuẩn mực quản trị quốc tế.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa XII mẫu 4 dành riêng cho giáo viên:

BÀI THU HOẠCHHỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN

THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên:

Chi bộ: Trường THCS…

Sau khi được học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận được thức về những yếu tố cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số trong những yếu tố từ Nghị quyết riêng với thực tiễn của tớ mình trong quy trình thực thi
trách nhiệm của tớ mình, rõ ràng như sau:

Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm những Nghị quyết:

Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị

– Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập

– Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất
nhân dân trong tình hình mới

– Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết TW 6 khóa 12 bản thân nhận thức thâm thúy và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm thâm thúy nhất nội dung bàn về yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của hệthống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của Nghị quyết 18- NQ/TW. Đây là yếu tố rất rộng, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những yếu tố lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo

của Đảng, vai trò quản trị và vận hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về thay đổi khối mạng lưới hệ thống chính trị đồng điệu với thay đổi kinh tế tài chính; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc thay đổi tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập là rất là thiết yếu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, nhân văn rất là thâm thúy, góp thêm phần vào sự nghiệp tăng trưởng giang sơn nhanh và bền vững theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chính sách ta.

Theo đó, với tình hình lúc bấy giờ, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được thay đổi; hiệu suất cao, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của từng tổ chức triển khai được phân định, kiểm soát và điều chỉnh hợp lý hơn, từng
bước phục vụ yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phục vụ yêu cầu, trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, quan hệ của một số trong những cơ quan, tổ chức triển khai chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền Một trong những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưa thích hợp lý, mạnh mẽ và tự tin và đồng điệu; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Trong dự thảo Chương trình hành vi của cấp ủy thực thi nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

– Tiếp tục thay đổi khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới

– Công tác dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế tài chính-xã hội và tài chính-ngân sách năm 2022; Dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính-xã hội và dự trù tài chính-ngân sách năm 2022.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và thiết yếu riêng với toàn nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó phục vụ được nhu yếu và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, tuổi thọ
cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân toàn nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần triệu tập trách nhiệm giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm thâm thúy hơn thế nữa đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hiện tại của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc bản địa thiểu số để họ là một phần góp phần vào thực thi thành công xuất sắc mà nội dung hội nghị đưa ra.

Là một nhân viên cấp dưới, tôi ý thức và quan tâm đến từng yếu tố mà nghị quyết 18- NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đưa ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, giáo viên và học viên những yếu tố cấp thiết
mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, tôi cũng cần phải xác lập rõ hơn trách nhiệm của tớ riêng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa ta trong quy trình thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao bằng những hành vi rõ ràng:

– Bản thân là đảng viên, tôi luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định tiềm năng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu và phân tích những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Cần xác lập được trách nhiệm và trách nhiệm của tớ, luôn phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao;

– Chấp hành tốt những chủ trương, chủ trương của đảng pháp lý Nhà nước, vận động mái ấm gia đình và người thân trong gia đình thực thi tốt những quy định của địa phương nơi cư trú, thực thi tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ,
tiếp thu và lắng nghe ý kiến góp phần đồng chí trong cty;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển vào công tác thao tác trình độ trách nhiệm, góp thêm phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội; tự học và trau dồi kiến thức và kỹ năng kĩ năng trách nhiệm trình độ; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp thêm phần nâng cao khả năng và phẩm chất trong ngành giáo dục;

– Trao đổi trình độ với đồng nghiệp, nghiên cứu và phân tích tài liệu, dự những lớp tu dưỡng trình độ để đạt kết quả cao cực tốt hơn trong công tác thao tác. Luôn không ngừng nghỉ học hỏi để hoàn toàn có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc thay đổi giáo
dục. Biết khuynh hướng tăng trưởng của học viên trong trường theo tiềm năng giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhận thức, là tấm gương cho học viên noi theo.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 mẫu 5 dành riêng cho giáo viên:

BÀI THU HOẠCH

KẾT QUẢ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XII

———–

– Họ và tên cán bộ, đảng viên, giáo viên:

– Sinh hoạt tại chi bộ ( đảng bộ): Trường Tiểu học

– Đơn vị công tác thao tác:

Sau khi tiếp thu những nội dung Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, bản thân nhận thức một số trong những nội dung sau này:

1- Những yếu tố cơ bản, yếu tố mới trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng mà bản thân nhận thức thâm thúy nhất.

– Qua học tập Nghị quyết TW 6 khóa 12 bản thân nhận thức thâm thúy nhất nội dung bàn về yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của Nghị quyết 18-NQ/TW.

– Đây là yếu tố rất rộng, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những yếu tố lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản trị và vận hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về thay đổi khối mạng lưới hệ thống chính trị đồng điệu với thay đổi kinh tế tài chính; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động…

– Việc thay đổi tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập là rất là thiết yếu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, nhân văn rất là thâm thúy, góp thêm phần vào sự nghiệp tăng trưởng giang sơn nhanh và bền vững theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chính sách ta. Với tình hình lúc bấy giờ, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được thay đổi; hiệu suất cao, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của từng tổ chức triển khai được phân định, kiểm soát và điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước phục vụ yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

– Tuy nhiên, tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phục vụ yêu cầu, trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, quan hệ của một số trong những cơ quan, tổ chức triển khai chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp…

– Việc phân công, phân cấp, phân quyền Một trong những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưa thích hợp lý, mạnh mẽ và tự tin và đồng điệu; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của cấp uỷ cấp tỉnh, cấp uỷ cấp huyện chưa rõ ràng hoá khá đầy đủ; thiếu quy định khung quy định thao tác của cấp uỷ những cấp.

– Năng lực quản trị và vận hành, điều hành quản lý và hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của một số trong những cơ quan nhà nước cả ở Trung ương và địa phương còn hạn chế. Sự phối hợp Một trong những cấp, những ngành, những địa phương có những lúc, có nơi thiếu ngặt nghèo.

2- Liên hệ với việc thực thi trách nhiệm chính trị của địa phương, cơ quan, cty và bản thân.

Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân những yếu tố cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Cần xác lập rõ hơn trách nhiệm của tớ riêng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa ta trong quy trình thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao, giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định tiềm năng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu và phân tích những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Đề xuất, kiến nghị giải pháp để thực thi Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII gắn với thực thi Nghị quyết Đại hội chi bộ, đảng bộ cấp mình.

Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng cho cán bộ, đảng viên; nhất quyết đấu tranh với những biểu lộ suy thoái và khủng hoảng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xây dựng cơ chế, chủ trương phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp kế hoạch, có phẩm chất và uy tín, đủ sức, ngang tầm trách nhiệm trong tình hình mới.

4- Những yếu tố cần đề xuất kiến nghị – kiến nghị với Trung ương, Tỉnh hoặc huyện.

– Không

Ngày 11 tháng 01 năm 2022

Người viết thu hoạch

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 dành riêng cho giáo viên mẫu 6:

BÀI THU HOẠCH
HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 6 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG – KHÓA XII

Họ và tên:

Chi bộ: Trường Tiểu học

Sau khi được học tập Nghị quyết TW 6 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận được thức về những yếu tố cơ bản từ những chuyên đề được học tập và rút một số trong những yếu tố từ Nghị quyết riêng với thực tiễn của tớ mình trong quy trình thực thi trách nhiệm của tớ mình, rõ ràng như sau:

Nghị quyết TW6 khóa XII của Đảng gồm những Nghị quyết:

– Nghị quyết 18-NQ/TW: Đổi mới, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị

– Nghị quyết 19-NQ/TW: Sắp xếp, tổ chức triển khai lại những cty sự nghiệp công lập

– Nghị quyết 20-NQ/TW: Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới

– Nghị quyết 21-NQ/TW: Công tác dân số trong tình hình mới

Qua học tập Nghị quyết TW 6 khóa 12 bản thân nhận thức thâm thúy và đồng ý với những nội dung của hội nghị đưa ra, tuy nhiên bản thân quan tâm thâm thúy nhất nội dung bàn về yếu tố về tiếp tục thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao của Nghị quyết 18-NQ/TW. Đây là yếu tố rất rộng, rất quan trọng nhưng cũng rất khó, rất phức tạp và nhạy cảm, vì nó liên quan đến những yếu tố lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản trị và vận hành của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về thay đổi khối mạng lưới hệ thống chính trị đồng điệu với thay đổi kinh tế tài chính; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; liên quan đến quyền lợi, tâm tư nguyện vọng, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động… Việc thay đổi tổ chức triển khai, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập là rất là thiết yếu, có ý nghĩa chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội, nhân văn rất là thâm thúy, góp thêm phần vào sự nghiệp tăng trưởng giang sơn nhanh và bền vững theo khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, thể hiện tính ưu việt của chính sách ta.

Theo đó, với tình hình lúc bấy giờ, khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, những đoàn thể chính trị – xã hội được thay đổi; hiệu suất cao, trách nhiệm, quan hệ công tác thao tác của từng tổ chức triển khai được phân định, kiểm soát và điều chỉnh hợp lý hơn, từng bước phục vụ yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và tăng trưởng kinh tế tài chính thị trường khuynh hướng xã hội chủ nghĩa.

Tuy nhiên, tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí chưa phục vụ yêu cầu, trách nhiệm. Chức năng, trách nhiệm, quyền hạn, tổ chức triển khai cỗ máy, quan hệ của một số trong những cơ quan, tổ chức triển khai chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp… Việc phân công, phân cấp, phân quyền Một trong những ngành, những cấp và trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưa thích hợp lý, mạnh mẽ và tự tin và đồng điệu; còn tình trạng bao biện, làm thay hoặc bỏ sót trách nhiệm.

Trong dự thảo Chương trình hành vi của cấp ủy thực thi nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

– Tiếp tục thay đổi khối mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai và quản trị và vận hành, nâng cao chất lượng, hiệu suất cao hoạt động và sinh hoạt giải trí của những cty sự nghiệp công lập.

– Tăng cường công tác thao tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức mạnh thể chất nhân dân trong tình hình mới

– Công tác dân số trong tình hình mới.

– Tình hình kinh tế tài chính​-xã hội và tài chính​-ngân sách năm 2022; Dự kiến kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính​-xã hội và dự trù tài chính-ngân sách năm 2022.

Đây là những nội dung xuất phát từ yêu cầu cấp thiết và thiết yếu riêng với toàn nước nói chung và cấp ủy nói riêng. Tôi hoàn toàn nhất trí với nội dung trong dự thảo trên, vì nó phục vụ được nhu yếu và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường, tuổi thọ cũng như đảm bảo việc làm cho nhân dân toàn nước. Theo tôi, trước những giải pháp mà hội nghị đưa ra cần triệu tập trách nhiệm giải pháp là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp uỷ, cơ quan ban ngành thường trực những cấp. Cấp lãnh đạo cần quan tâm thâm thúy hơn thế nữa đến môi trường tự nhiên vạn vật thiên nhiên sống đời thường hiện tại của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc bản địa thiểu số để họ là một phần góp phần vào thực thi thành công xuất sắc mà nội dung hội nghị đưa ra.

Là một giáo viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng yếu tố mà nghị quyết 18-NQ/TW trong hội nghị Trung ương 6 khóa 12 đã đưa ra. Bản thân cần tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân, giáo viên và học viên những yếu tố cấp thiết mà Nghị quyết đã nêu. Bên cạnh đó, tôi cũng cần phải xác lập rõ hơn trách nhiệm của tớ riêng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa ta trong quy trình thay đổi, sắp xếp tổ chức triển khai cỗ máy của khối mạng lưới hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động và sinh hoạt giải trí hiệu lực hiện hành, hiệu suất cao bằng những hành vi rõ ràng:

– Bản thân là đảng viên, giáo viên tôi luôn luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định tiềm năng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Học tập và nghiên cứu và phân tích những chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Cần xác lập được trách nhiệm và trách nhiệm của tớ, luôn phấn đấu hoàn thành xong tốt trách nhiệm được giao;

– Chấp hành tốt những chủ trương, chủ trương của đảng pháp lý Nhà nước, vận động mái ấm gia đình và người thân trong gia đình thực thi tốt những quy định của địa phương nơi cư trú, thực thi tốt lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp thu và lắng nghe ý kiến góp phần đồng chí trong cty;

– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và phát triển vào công tác thao tác giảng dạy, góp thêm phần tích cực vào sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội; tự học và trau dồi kiến thức và kỹ năng kĩ năng trách nhiệm trình độ; tu dưỡng đạo đức, lối sống, kĩ năng góp thêm phần nâng cao khả năng và phẩm chất của nhà giáo;

– Trao đổi trình độ với đồng nghiệp, nghiên cứu và phân tích tài liệu, dự những lớp tu dưỡng trình độ để đạt kết quả cao cực tốt hơn trong công tác thao tác. Luôn không ngừng nghỉ học hỏi để hoàn toàn có thể thích ứng với những thay đổi, nhiệt tình với công cuộc thay đổi giáo dục. Biết khuynh hướng tăng trưởng của học viên theo tiềm năng giáo dục nhưng cũng đảm bảo được sự tự do của học viên trong hoạt động và sinh hoạt giải trí nhận thức, là tấm gương cho học viên noi theo.

NGƯỜI VIẾT THU HOẠCH

Đối với những công chức và viên chức là giáo viên, mời những thầy cô tìm hiểu thêm những bài thu hoạch NQ TW 6 khóa 12 mẫu 7 + 8 + 9 + 10 dành riêng cho những thầy cô qua đường link sau: ://timdapan/bai-thu-hoach-nghi-quyet-trung-uong-6-khoa-12-cho-dang-vien-la-giao-vien/tải về.

Bài thu hoạch Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 mẫu 11 cho cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành

Đối với những cán bộ quản trị và vận hành là cán bộ lãnh đạo, quản trị và vận hành, mời tìm hiểu thêm bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 dành riêng qua đường link phía trên để sở hữu thêm ý tưởng viết bài của tớ.

________________

Lưu ý: Các bài thu hoạch mẫu nghị quyết TW 6 khóa 12 của Đảng viên, giáo viên… sẽ tiến hành chúng tôi update liên tục. Các bạn hoàn toàn có thể tìm mẫu bài thu hoạch nghị quyết Trung Ương 6 khóa 12 cho giáo viên, công an, bộ đội hay những đối tượng người dùng Đảng viên khác. Chúc những bạn học tập và công tác thao tác tốt.

Các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm những từ khóa sau để tìm bài thu hoạch này:

 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 của Đảng viên
 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 công an
 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 của y tế
 • Bài thu hoạch nghị quyết TW 6 khóa 12 của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng

Đăng bởi: THPT Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục đào tạo và giảng dạy

Reply
3
0
Chia sẻ

Clip Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw ?

You vừa đọc Post Với Một số hướng dẫn một cách rõ ràng hơn về Review Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw tiên tiến và phát triển nhất

Chia Sẻ Link Download Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw miễn phí

You đang tìm một số trong những Chia Sẻ Link Cập nhật Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw miễn phí.

Thảo Luận vướng mắc về Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw

Nếu sau khi đọc nội dung bài viết Bài thu hoạch học triệu tập luận số 21-kl/tw vẫn chưa hiểu thì hoàn toàn có thể lại Comments ở cuối bài để Mình lý giải và hướng dẫn lại nha
#Bài #thu #hoạch #học #tập #kết #luận #số #21kltw